Tutustu alaan

Nais- ja sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala, jota Oulun yliopistossa voi opiskella perus- ja aineopintojen laajuisesti (yhteensä 60 op). Oppiaineessa suoritettuja opintoja voi sisällyttää eri koulutusohjelmiin ja tutkintoihin opintokokonaisuuksina tai sivuaineena. Nais- ja sukupuolentutkimus on hallinnollisesti sijoitettu kasvatustieteiden tiedekuntaan, mutta se tarjoaa opetusta yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Oppiaineen lähtökohtana on ollut naisten historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen aseman tutkiminen ja opiskelu, mutta vähitellen kysymyksenasettelut ovat laajentuneet mm. sukupuolisuuden moninaisuuteen ja sukupuolijärjestelmiin sekä muihin sukupuolten itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita problematisoiviin kysymyksiin. Tästä syystä oppiaineen nimi on useissa yliopistoissa vaihdettu naistutkimuksesta sukupuolentutkimukseksi. Oppiaineessa voi opiskella myös mies- ja queer -tutkimusta sekä väkivaltaan / väkivallattomuuden edistämiseen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä moninaisia kysymyksiä. Asioiden tarkastelussa pyritään intersektionaalisuuteen, eli ottamaan huomioon, kuinka sukupuolen ohella esimerkiksi seksuaalisuus, etnisyys, luokka, ikä, vammaisuus jne. ovat tekijöitä, jotka saattavat eri tavoin merkitä / määrittää sekä ihmisten identiteettiä, toimijuutta että arkea.

Oulun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmässä pääosa tehtävästä tutkimuksesta liittyy tavalla tai toisella oppimisen, kasvun ja opetuksen kysymyksiin ja ympäristöihin. Tutkimukseen perustuvan opetuksen profiilialueemme ovat jo noin viidentoista vuoden ajan olleet väkivalta/väärin kohtelu ja väkivallattomuus sekä väkivallattomuuden edellytysten tutkiminen.

Nais- ja sukupuolentutkimus antaa valmiudet tunnistaa ja eritellä erilaisia nais- ja sukupuolentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä niiden historiallisia, kulttuurisia ja metodologisia taustaolettamuksia, analysoida erilaisia tapahtumankulkuja, vuorovaikutusta jne. nais- ja sukupuolentutkimuksen teorioita ja käsitteitä käyttäen sisällyttäen tarkasteluunsa myös intersektionaalisuuden. Nais- ja sukupuolentutkimuksen opiskelija osaa suunnitella käytännön toimintaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja segregaation purkamiseksi moniperusteisesta toimijoiden paikantamisolettamuksesta lähtien. Asiantuntemuksen perustana on kyky reflektoida ja kehittää sensitiivisyyttä nais- ja sukupuolikysymyksille omassa toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa. Aineopinnoissa Nais- ja sukupuolentutkimuksen näkökulma vahvistuu laajemmin osana teoreettisia ja metodologisia kysymyksiä.

Nais- ja sukupuolentutkimusoppiaineella on erinomaiset kansalliset ja kansainväliset verkostot ja se tarjoaa hyvät edellytykset suorittaa osan opinnoista myös ulkomailla sekä jatkaa opintoja ja tutkimusta eri puolilla maailmaa.

Viimeksi päivitetty: 11.9.2012