News

Research news will be published here

09/2017

Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkija Mikko Kärmeniemi voitti vuoden nuori tutkija palkinnon Liikuntatieteen päivillä Jyväskylässä 1.9.2017. Lue palkintoon johtaneesta tutkimuksesta lisää

11/2016

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus rakennetun ympäristön ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä käsittelevistä pitkittäistutkimuksista

Mikko Kärmeniemi, Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja kaupungistumisen vauhdin on ennustettu kiihtyvän. Kasvava väestömäärä asettaa huomattavia haasteita ekologisesti kestävien ja ihmisten terveyttä edistävien elinympäristöjen rakentamiselle. Ihmisten mahdollisuudet kävellä, pyöräillä ja käyttää julkista liikennettä päivittäisissä toiminnoissa ovat eräitä keskeisimmistä hyvän elinympäristön rakentamisen kriteereistä, mutta silti yhdyskuntia suunnitellaan ympäri maailman yksityisautoilun ehdoilla. Fyysinen inaktiivisuus ja ilmastonmuutos ovat eräitä aikamme suurimmista globaaleista haasteista ja myös niihin fyysistä aktiivisuutta tukevilla ympäristöillä pyritään osaltaan vastaamaan. Lue lisää

6/2016

Arkiaktiivisuuden mittaaminen – aktiivisuusmittareiden antamien tulosten väliset vaihtelut haastavat tutkijoita

Anna Jauho, tutkija, Oulun yliopisto, MIPT/lääketieteen tekniikka

Aktiivisuusmittari on laite, joka mittaa henkilön päivittäistä liikkumista kehon liikkeistä kiihtyvyysmittariin perustuen. Käytössä on lukuisia erilaisia aktiivisuusmittareita ja analysointimenetelmiä. Mittareiden välisiä vertailututkimuksia tarvitaan, jotta aktiivisuusmittareilla mitattujen tulosten välinen vertailu onnistuu luotettavammin. Oulussa vuonna 2012 toteutetun vertailututkimusten tulokset osoittavat, että mittarit eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa ja vertailtavuus riippuu mm. aktiivisuustasosta ja käytetyistä raja-arvoista. Lue lisää

Last updated: 27.8.2018