News

Research news will be published here

6/2020

Lue tiedeuutinen TtM Laura Nauhan tutkimuksesta/ Read news on the scientific article

Nauha, L., Jurvelin, H., Ala‐Mursula, L., Niemelä, M., Jämsä, T., Kangas, M. and Korpelainen, R. (2020), Chronotypes and Objectively Measured Physical Activity and Sedentary Time at Midlife. Scand J Med Sci Sports. doi:10.1111/sms.13753

Tiedeuutinen suomeksi                     News in English

2/2020

Tutkija TtM Laura Nauha esitteli Pro terveys-luentosarjassa tutkimustaan sisäisen vuorokausirytmin merkityksestä liikkumiselle ja terveydelle NFBC1966 aineistossa. Lue lisää www-sivuiltamme.

9/2019

Oulun yliopiston koordinoima ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ”Liikunta-aktiivisuutta määrittävät tekijät elinkaaressa lapsuudesta keski-ikään” – hanke on päättynyt kesäkuussa 2019. Lisätietoja ja hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä.

Lifelong trajectories of physical activity and inactivity and the association between physical activity, health and wellbeing -project funded by the Ministry of Education and Culture and coordinated by University of Oulu ended in June 2019. Final report can be read here.

6/2019

Wearable technologies are growing fast but so are the analytical challenges- Evidence from the Analytical Approaches Developed for the Northern Finland Birth Cohort Study 1966

Vahid Farrahi, tutkija, Oulun yliopisto, MIPT/lääketieteen tekniikka

The tremendous advancement of sensor and wearable technologies in the last few decades has now enabled continuous measurement of daily activities over longer periods of time (e.g. few weeks). This has accordingly provided an opportunity for the data scientists to track daily activities and their patterns to understand how they are related to health. To this aim, the first key step is precise measurement of daily activities from motion signals measured by wearable monitors; the more precise measurement of physical activity behaviors, the better understanding of their influence on health. This could, however, be very challenging mainly because motion signals are complex in nature and the amount of produced data is increasing. Therefore, more complex analytical approaches are needed. Read more

Koneoppimisen menetelmällä havaitaan istumisen ja paikaallaanolon piirteitä keski-ikäisillä

Petra  Tjurin, tutkija, Oulun yliopisto, MIPT/lääketieteen tekniikka

Fyysinen inaktiivisuus ja runsas istuminen ovat yksi kuluvan vuosituhannen suurimmista terveysriskeistä. Liiallisen istumisen on todettu olevan arkiaktiivisuuden ja liikunnan määrästä riippumaton itsenäinen riskitekijä useille pitkäaikaissairauksille, kuten tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonisairauksille. Nykyiset istumissuositukset perustuvat pääsääntöisesti kyselytutkimuksilla kerättyyn tietoon istumisen määrästä ja ohjeistavat suuntaa-antavasti istumisen vähentämiseen. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten istumista pitäisi tauottaa, jotta voitaisiin ehkäistä istumisen aiheuttamia haitallisia terveysvaikutuksia. Lue lisää

Kansalaisten liikkumisen ja paikallaanolon erot näkyvät sydän- ja verisuonitautiriskissä

Maisa Niemelä, tutkija, Oulun yliopisto, MIPT/lääketieteen tekniikka

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suurin yksittäinen kuolinsyy maailmanlaajuisesti aiheuttaen jopa kolmanneksen kaikista kuolemista. Riskitekijöitä sairastumiselle ovat muun muassa korkea verenpaine, liikkumattomuus ja tupakointi. Fyysinen aktiivisuus vähentää riskiä, mutta liiallinen paikallaanolo myös fyysisesti aktiivisilla on yhteydessä kohonneeseen sydän- ja verisuonitautien sairastumisriskiin. Vielä ei tiedetä tarkkaan miten fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon ajallinen jakautuminen päivän sisällä on yhteydessä sydänterveyteen. Lue lisää In English

09/2017

Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkija Mikko Kärmeniemi voitti vuoden nuori tutkija palkinnon Liikuntatieteen päivillä Jyväskylässä 1.9.2017. Lue palkintoon johtaneesta tutkimuksesta lisää

11/2016

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus rakennetun ympäristön ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä käsittelevistä pitkittäistutkimuksista

Mikko Kärmeniemi, Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja kaupungistumisen vauhdin on ennustettu kiihtyvän. Kasvava väestömäärä asettaa huomattavia haasteita ekologisesti kestävien ja ihmisten terveyttä edistävien elinympäristöjen rakentamiselle. Ihmisten mahdollisuudet kävellä, pyöräillä ja käyttää julkista liikennettä päivittäisissä toiminnoissa ovat eräitä keskeisimmistä hyvän elinympäristön rakentamisen kriteereistä, mutta silti yhdyskuntia suunnitellaan ympäri maailman yksityisautoilun ehdoilla. Fyysinen inaktiivisuus ja ilmastonmuutos ovat eräitä aikamme suurimmista globaaleista haasteista ja myös niihin fyysistä aktiivisuutta tukevilla ympäristöillä pyritään osaltaan vastaamaan. Lue lisää

6/2016

Arkiaktiivisuuden mittaaminen – aktiivisuusmittareiden antamien tulosten väliset vaihtelut haastavat tutkijoita

Anna Jauho, tutkija, Oulun yliopisto, MIPT/lääketieteen tekniikka

Aktiivisuusmittari on laite, joka mittaa henkilön päivittäistä liikkumista kehon liikkeistä kiihtyvyysmittariin perustuen. Käytössä on lukuisia erilaisia aktiivisuusmittareita ja analysointimenetelmiä. Mittareiden välisiä vertailututkimuksia tarvitaan, jotta aktiivisuusmittareilla mitattujen tulosten välinen vertailu onnistuu luotettavammin. Oulussa vuonna 2012 toteutetun vertailututkimusten tulokset osoittavat, että mittarit eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa ja vertailtavuus riippuu mm. aktiivisuustasosta ja käytetyistä raja-arvoista. Lue lisää

Last updated: 29.6.2020