Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on tutkintoasetuksen vaatima opintosuoritus, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taidon. Tutkintoon liittyvä opinnäytetyö voidaan hyväksyä vasta, kun opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte käsittelee opinnäytetyön aihetta.

Kypsyysnäyte

Nämä ohjeet on käsitelty koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 11.12.2018. Ohjeet koskevat kaikkia Oulun yliopiston tiedekuntia. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2019.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kypsyysnäyte suoritetaan joko sähköisenä tenttinä Examinariumissa tai ohjaajan kanssa asiasta sopien sen jälkeen, kun tutkielman ohjaaja on antanut tutkielmalle Laturi-luvan. 

Mikäli opiskelija on suorittanut maturiteetin alemmassa korkeakoulututkinnossa, maisterintutkinnon kypsyysnäytteen korvaa pro gradu -tutkielman tiivistelmä.

Humanistinen tiedekunta

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen asiantuntija. Sisällön arvioi oppiaineen opettaja, lukuunottamatta suomen ja saamen kieliä, joissa myös kieliasun arvioi oppiaineen opettaja.  Humanistisessa tiedekunnassa kypsyysnäytteen hyväksymisestä päättää koulutusdekaani sisällön tarkastajan ja kielen tarkastajan arvioiden perusteella.

Maisterintutkinnon kypsyysnäyte

Maisterintutkinnon kypsyysnäyte voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 1. Jos suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole osoitettu kandidaatintutkinnossa, kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa (ks. yllä olevat ohjeet kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteestä). 
 2. Jos opiskelija on kandidaatintutkinnossaan kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut suomen tai ruotsin kielen hallinnan, maisterintutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmasta suomen tai ruotsin kielellä (ts. opiskelijan koulusivistyskielellä) kirjoitettu tiivistelmä. Jos tutkielma on kirjoitettu jollain muulla kielellä kuin äidinkielellä, opiskelijan tulee kirjoittaa myös äidinkielinen (suomi/ruotsi) tiivistelmä.

Osaamistavoite: Opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

 • tutkielman aihe
 • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
 • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
 • keskeiset tutkimustulokset
 • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset
 • asiasanat

Tiivistelmän pituus on 2500–3000 merkkiä (myös välilyönnit, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Kypsyysnäytteen tarkastaa oppiaineen edustaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen hyväksymisestä päättää koulutusdekaani.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen poikkeusoloissa Korona-tilanteesta johtuen kypsyysnäytteiden kirjoittaminen ei ole mahdollista sähköisenä tenttinä (exam) eikä valvottuna tenttinä yliopiston luentosaleissa. Poikkeustilanteesta johtuen Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa tutkielman tiivistelmä toimii tutkinnon kypsyysnäytteenä.

Ohjaaja sopii kypsyysnäytteen kirjoittamistavasta opiskelijan kanssa. Opiskelija palauttaa kypsyysnäytteen ohjaajalle ohjeistuksen mukaisesti Teamsissa, Moodlessa tai sähköpostin liitetiedostona.

Tutkielman ohjaaja varmistaa opiskelijan perehtyneisyyden työn alaan ja arvioi myös kypsyysnäytteen (tiivistelmän) kieliasun selkeyden ja ymmärrettävyyden. Kypsyysnäytteen kielen tarkastuksessa voidaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa tarvittaessa.

 Mikäli opettaja epäilee, että opiskelija ei ole itse tehnyt kypsyysnäytettä, opettaja voi vielä tarvittaessa haastatella opiskelijaa esim. Teamsissa, Zoomissa tai puhelimitse.

 Katso myös Oulun yliopiston ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamiseen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Kypsyysnäyte Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Oulun Yliopiston ollessa etäopetuksessa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kypsyysnäytteitä voit tehdä joko tenttiakvaariossa tai opiskelija sopii kypsyysnäytteen suorittamisesta valvottuina etätoteutuksena (tämä sovitaan aina eriksee oman ohjaajan kanssa).

Sekä kandidaatin että pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisesti Examinarium-tenttiakvaariossa. Opiskelijan tulee aina sopia kypsyysnäytteen suorittamisesta etukäteen ohjaajan kanssa. Ohjaaja valmistelee kypsyysnäytteen sähköiseen EXAM-järjestelmään, josta tulee opiskelijalle ilmoitus sähköpostitse. Sähköpostissa on linkki EXAMin varauskalenteriin. Opiskelijan tulee varata tenttiaika ja paikka tenttiakvaarioon. Tilan ja ajan varaamisesta on erilliset opiskelijan ohjeet. Ilmoittautuessasi tarkista, että ilmoittaudut oikealla koodilla; 

kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte: 721010A
maisterin tutkinnon kypsyysnäyte: 721010S.

Kandidaatin tutkinnon vakiomuotoinen kypsyysnäytekysymys on:
Esittele tutkielmasi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tieteellistä tietoa ja tutkielmasi keskeisiä löydöksiä sekä pohdi millaisia johtopäätöksiä tämän tiedon perusteella voidaan tehdä. 

Kandidaatin tutkinnon valmistumisaikataulu kertoo, mihin mennessä kypsyysnäyte tulee viimeistään suorittaa tiettyä valmistumispäivämäärää silmällä pitäen.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäytteellä arvioidaan maisteriohjelman kirjallisen esittämisen oppimistavoitetta vakiomuotoisella kysymyksellä:
Esitä perustellen tutkielmasi tulokset suhteessa aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja pohdi, miten tutkielmasi tuloksia voidaan hyödyntää liike-elämässä tai taloudellisessa päätöksenteossa.

Maisterin tutkinnon valmistumisaikataulu kertoo, mihin mennessä kypsyysnäyte tulee viimeistään suorittaa tiettyä valmistumispäivää silmälläpitäen.

Huomioita kypsyysnäytteen kielestä

Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Suomeksi sen kirjoittavat opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ruotsinkielisen kypsyysnäytteen kirjoittavat koulusivistyksensä ruotsiksi saaneet.

Opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, ei koske yliopistojen tutkintoasetuksen 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimukset. Opiskelijan katsotaan kuitenkin saaneen koulusivistyksensä myös sillä kielellä, jolla hän on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitettaisiin suomeksi tai ruotsiksi. Vain muussa tapauksessa maisterivaiheen kypsyysnäytteen voi kirjoittaa englanniksi. 

Jos aiemmassa, toisessa korkeakoulututkinnossa on jo suoritettu suomen tai ruotsin kielinen kypsyysnäyte jolle on tehty kielentarkistus, maisterivaiheen kypsyysnäytteestä arvioidaan vaan sisältö, ei kieltä. 

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Yleisten ohjeiden tarkennukset: katso Moodlen työtila Matematiikan Ohjuri (itsekirjautuminen), välilehti Valmistuminen.

Hammaslääketiede

Kypsyysnäytteen tekeminen hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa

Kypsyysnäyte tehdään EXAM-järjestelmällä ja sen kesto on 3 tuntia.

Yleinen ohje

Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan kanssa kypsyysnäytteen suorittamisesta, jonka jälkeen ohjaaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen tentin Exam-järjestelmään. Järjestelmä lähettää opiskelijalle sähköpostilla tiedon tentistä ja ilmoittautumislinkin. Linkin kautta opiskelija varaa paikan (tietokoneen) Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Pepin kautta.

Ohjeet Examista.

Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin henkilökohtaista tenttiä voidaan laatia. Kirjautuminen pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Terveystieteet

Ohjeet kandidaatintutkielman kypsyysnäytettä varten

Kypsyysnäyte (352514A) liittyy Kandidaatintutkielmaan (351222A) ja suoritetaan sen yhteydessä.

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy 10 opintopisteen laajuinen kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta, joka kirjoitetaan tehtävänannon ja otsikon mukaisesti. Luvan kypsyysnäytteeseen osallistumisesta antaa kandidaatintutkielman ohjaaja. Kypsyysnäyte kirjoitetaan EXAM-järjestelmässä erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjeet Examista.

Kandidaatintutkielman ohjaaja tarkastaa sekä tutkielman että kypsyysnäytteen. Kypsyysnäyte arvioidaan sisällön ja kielen osalta asteikolla hyväksytty/hylätty. Tekstistä tarkastetaan siis sisällön lisäksi myös kieliasu. Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia tai jos siinä on monia erilaisia virheitä esimerkiksi kieliasussa. Lue tarkemmin ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. Instruktioner för mognadsprovet.

Kirjallinen kypsyyskoe voidaan hyväksilukea kielitaidon osoittamisen osalta aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella. Hyväksytty kypsyysnäyte aiemman korkeakoulututkinnon yhteydessä riittää. Opiskelijan tulee toimittaa todistus aiemmin tehdystä kypsyysnäytteestä kandidaatin tutkielman ohjaajalle. Kandidaatin tutkielman ohjaaja lähettää suoritetun kypsyysnäyte todistuksen opintoasiasihteerille, samalla kun hän ilmoittaa opintoasiansihteerille hyväksytystä kandidaatintutkielmasta.

Mikäli opiskelija on suorittanut kandidaatintutkielmansa muualla kuin Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijana, opiskelijan on toimitettava suorittamansa kandidaatintutkielma opintojakson vastuuopettajalle kypsyysnäytettä varten.

Kandipalaute on valtakunnallinen, yliopistojen yhteinen opiskelijakysely, jonka tarkoituksena on selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoihinsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Tarkista kandidaatin tutkintotodistushakemuksen palautuksen yhteydessä, että Peppi järjestelmässä on oikea sähköpostiosoitteesi, johon toimitetaan kyselylinkki Kandipalautteesta.

Lääketiede

Kypsyysnäytteen tekeminen lääketieteteen tutkinto-ohjelmassa

Kypsyysnäyte tehdään EXAM-järjestelmällä ja sen kesto on 3 tuntia.

Yleinen ohje

Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan kanssa kypsyysnäytteen suorittamisesta, jonka jälkeen ohjaaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen tentin Exam-järjestelmään. Järjestelmä lähettää opiskelijalle sähköpostilla tiedon tentistä ja ilmoittautumislinkin. Linkin kautta opiskelija varaa paikan (tietokoneen) Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Pepin kautta.

Ohjeet Examista.

Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin henkilökohtaista tenttiä voidaan laatia. Kirjautuminen pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

In Epidemiology and Biomedical Data Science Degree Programme a summary of student´s thesis serves as a maturity test. Thesis summary is attached to the thesis and approved by the thesis supervisor.

Englannin kieli

Maturity Test for the Bachelor's Degree

After you have finished your Bachelor's Thesis and uploaded it to Laturi (it need not be assessed yet), agree on the maturity test with the teacher of your Bachelor's Seminar and Thesis -course. In all other cases (e.g. if the teacher of your Bachelor's Seminar and Thesis -course does not work at the university anymore), please contact Tiina Keisanen by email (tiina.keisanen (at) oulu.fi) to agree on the maturity test.

Maturity test for the Master's Degree

Please note the following information on the abstract of the Master’s Thesis (Pro gradu -tutkielma), which also serves as the maturity test for the Master’s Degree:

Students majoring in English write their abstracts in English. In addition, in order to fulfil the requirements of the maturity test (kypsyysnäyte) for the Master’s Degree they also need to write the abstract in their mother tongue (Finnish, Swedish or native language, i.e. the language of the maturity test for the Bachelor’s Degree). If a student has taken a Bachelor’s degree in another Finnish university or university of applied sciences, the same applies.

Students who have taken their Bachelor’s Degrees abroad (regardless of their mother tongue), please contact Lead Specialist Oili Sievola in the Academic Affairs for instructions; you will have to take the maturity test as described above for the Bachelor’s Degree.

Biokemia FM

Maisteritutkinnon kypsyysnäytteen kirjoittaminen biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa

Tutkielman tiivistelmä toimii tutkinnon kypsyysnäytteenä.

Kypsyysnäytteen kieli

Opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, ei koske yliopistojen tutkintoasetuksen 6 §:n 1 momentin kielitaitovaatimukset. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää tiedekunta. Koulutusdekaani voi oikeuttaa antamaan kypsyysnäytteen jollakin vieraalla kielellä. Tällaisessa tapauksessa kypsyysnäytteestä tarkistetaan vain sisältö.

Biokemia LuK

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteen kirjoittaminen biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa

Ohje poikkeustilanteessa

Oulun Yliopiston ollessa etäopetuksessa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, yliopisto on suositellut vaihtoehtoisia tapoja suorittaa kypsyysnäyte nyt poikkeusaikana. Ohje alla:

 • Kirjoita n. 500:n sanan mittainen yhteenveto tutkielmastasi.
 • Sisällytä siihen mielestäsi keskeisiä asioita, joista ilmenee, että sinulla on hyvä yleiskäsitys ja ymmärrys tutkielmasi aiheen asioista. Näin lyhyeen yhteenvetoon ei toki tarvitse mahduttaa kaikkea ja yksityiskohtaisen tiedon määrä toki on rajattua. Mutta älä silti tee tekstiä liian populaariksi tai pinnalliseksi, eli ota mukaan myös mielestäsi oleellista asiaa detaljitasolla.
 • Älä kopioi lauseita tutkielmasta sellaisenaan, vaan kirjoita yhteenvetoa uutena tekstinä.
 • Muista myös tarkastaa kieliasu.
 • Lähetä se sitten työsi ohjaajalle sähköpostin liitteenä.
Yleinen ohje

Kypsyysnäytteeseen pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen tenttiä Exam-järjestelmässä (hae tentti opintojakson koodilla 740377A ja samalla varataan paikka Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta.

Ohjeet Examista.

Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin opettaja laatii kysymyksen. Tämä pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Kypsyysnäytteen voi tehdä myös missä tahansa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tenttitilaisuudessa tai kerran kuukaudessa pidettävässä lääketieteellisen tiedekunnan yleisen tentin yhteydessä.  Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan BMTK:n opintoasiainsihteerille Kaisa Tuomiselle.  

Tietojenkäsittelytiede

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kypsyysnäytekokeen voi tehdä sähköisessä tenttijärjestelmässä Examinarium. Sovi  tutkielman  ohjaajan kanssa etukäteen kypsyysnäytteen tekemisestä .

Opiskelijan kypsyysnäytteessä kirjoittama teksti todistaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa aihealueen ja hänellä on hyvä äidinkielen taito.  Ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen.

Huomioithan jäljempänä mainitut kypsyysnäytteen kieltä koskevat asiat Jos opiskelija on saanut suomenkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte suomeksi. Jos opiskelija on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte ruotsiksi.

Kypsyysnäytteen tekstin pituus on noin yksi konseptipaperi (eli neljä sivua tai noin 500 sanaa). Tekstin pitää olla esseemuodossa ja käsitellä lopputyön aihealuetta, ja sen pitää olla analyyttinen ja johdonmukainen. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä. Kypsyysnäytteen otsikon määrittää (yleensä) kandidaatintutkielman ohjaaja.
Tekstin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:

 • käsialan pitää olla luettavissa olevaa, ja siinä pitää olla selkeästi erottuvat pienet ja suuret alkukirjaimet sekä sanojen välit

 • tekstin rakenteen pitää olla hyvin määritetty ja sen pitää muodostaa johdonmukainen kokonaisuus

 • teksti pitää olla selkeästi jaettu hyvin määritettyihin kappaleisiin

 • tekstillä pitää olla otsikko ja tekstin pitää vastata annettua otsikkoa

 • opiskelijan pitää osata perusoikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt

 • lauseiden ja sivulauseiden väliset suhteet pitää ilmaista selkeästi eikä tekstissä saa olla merkittäviä viittausvirheitä

 • lauseiden sanajärjestyksen pitää olla selkeä ja vastata annettuja tietoja

 • tekstin pitää olla tyyliltään muodollista

 • tekstiä arvioivan henkilön pitää pystyä tulkitsemaan tekstiä eikä kirjoittajan tule olettaa, että arvioija on lukenut opinnäytteen.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä on merkittäviä ja toistuvia ongelmia joillakin edellä mainituista alueista tai jos siinä on paljon virheitä.

Filosofian maisterin kypsyysnäyte

Jos opiskelija on kandidaatintutkintonsa (tai muiden korkeakouluopintojensa tai ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten opintojensa) yhteydessä tehnyt kypsyysnäytteen, jossa hän on todistanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa, maisterin kypsyysnäyte voidaan korvata pro gradu -tutkielman tiivistelmällä.  Tässä tapauksessa opiskelijan ei tarvitse tekstillään osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan, mutta tekstin pitää silti osoittaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa alan.

Tiivistelmän pitää sisältää

 • tutkimuksen aihealue

 • tutkimuksen kohde, käytetyt materiaalit ja tutkimuksen tavoite

 • käytetyt tutkimusmenetelmät (jos tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu kirjallisuuteen, opiskelijan pitää mainita merkittävimmät lähdeteokset; jos tutkimus on luonteeltaan empiirinen, opiskelijan pitää mainita käytetyt tutkimusmenetelmät)

 • tutkimuksen tärkeimmät tulokset

 • tuloksiin perustuvat johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

 • avainsanat.

Tiivistelmän pitää mahtua yhdelle sivulle (fonttikoko 12, riviväli 1,5) . Tiivistelmä on muuten vapaamuotoinen, ja siihen ei ole dokumenttipohjaa. 

Tiivistelmässä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjaaja tai tarkastajaksi nimetyt tiedekunnan henkilökunnan edustajat arvioivat kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty tai hylätty. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä.

Jos opiskelija ei ole osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoaan kandidaatintutkinnon yhteydessä tai jonkin muun alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä, opiskelijan pitää tehdä se silloin maisterin tutkinnossa.  Kielen valinnan periaatteet ovat samat kuin kandidaatintutkinnon yhteydessä.

Suomen kieli

Ilmoittautumisohjeet

 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Exam-ohjelmaan, jotta opettaja voi luoda sinulle tentin.
 2. Lähetä hyväksytty kandidaatintutkielmasi professori Jari Sivoselle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) sähköpostin liitetiedostona. Muista lähettää tutkielma vähintään 10 päivää aiemmin, sillä se täytyy ehtiä lukea ja siitä täytyy ehtiä tehdä kysymykset.
 3. Kun sinulle on laadittu tentti Examiin, saat ilmoituksen sähköpostiisi.
 4. Varaa itsellesi aika Examinariumiin, kirjoita kypsyysnäyte ja jätä se arvioitavaksi.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.