Tietoa kieliopintojen suorittamisesta

Tietoa mm. kurssien suorittamisesta, opiskelumateriaaleista, tenteistä ja palautteesta.

Tietoa opinnoista

Kurssikuvaukset ja kurssin suorittamiseen liittyvät asiat

Kurssikuvaukset löytyvät Pepin opinto-oppaasta ja Tuudosta. Kuvauksessa on kurssin suositeltu ajankohta tutkinnossasi, toteustavat, tavoitteet, arviointiasteikko ja laajuus. Opetusajat ja -paikat näet Pepin opinto-oppaasta tai Tuudosta. Opintopiste vastaa 27 tunnin työmäärää. Työmäärään sisältyy kontaktiopetuksen lisäksi vaihteleva määrä omatoimista ja itsenäistä työskentelyä.

Säännöllinen tunneille osallistuminen on tärkeää. Sinun odotetaan sitoutuvan valitsemillesi kursseille ja olemaan läsnä kaikilla tunneilla (100 %). Poikkeustapauksissa (esim. sairauden yllättäessä) voit olla poissa edellyttäen kuitenkin, että suoritat kaikki kurssivelvoitteesi etkä ole poissa enempää kuin 20 % tunneista. On erittäin tärkeää, että osallistut ensimmäiselle tunnille. Jos et pääse ensimmäiselle kerralle mukaan, sinun on ilmoitettava esteestä opettajalle, mikäli haluat pitää paikkasi kurssilla. Muussa tapauksessa opettajalla on oikeus katsoa opiskelija peruuttaneeksi ja antaa paikka seuraavalle jonossa.

Kurssien arviointi ja vaativuustaso perustuvat Eurooppalaisen viitekehyksen arviointiasteikkoon, jonka CEFR-osaamiskuvaukset löydät tämän sivun alareunasta sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelumateriaali

Opiskelu on monimuotoista. Opettaja ohjeistaa sinua kurssin alussa mm. oppimisympäristöstä ja materiaalin hankinnasta. Yksi tärkeimmistä työkaluistasi kursseilla on MOT-sanakirjasto, ja yliopiston verkossa pääset siihen suoraan. Mikäli käytät sitä muualla, mene MOT-sanakirjaston linkin kautta. Tarvitset yliopiston tunnukset kirjautumiseen. Virallinen suomen kielen sanakirja eli Kielitoimiston sanakirja on käytettävissä ilman kirjautumista.

Suoritusten vanheneminen ja yhden vuoden sääntö

Jos et läpäise Kieli- ja viestintäkoulutuksen kurssia, pyri suorittamaan kurssi loppuun mahdollisimman pian. ​Sinun tulee sopia kurssin loppuun suorittamisesta kurssin opettajan kanssa vuoden sisällä siitä, kun kurssi alun perin alkoi. Opettaja ohjeistaa, mitä sinun on suoritettava kurssin loppuun saattamiseksi. Opettaja voi ohjeistaa suorittamaan kurssin uudelleen, jos alkuperäinen suoritus on ollut suppea.​

Sinun täytyy suorittaa kurssi loppuun opettajan ohjeiden mukaisesti vuoden sisällä siitä, kun kurssi alun perin päättyi. Jos et ole suorittanut kurssia hyväksytysti vuoden sisällä, sinut ohjataan suorittamaan kurssi uudelleen. ​

Kurssin voi yrittää uusia enintään kaksi kertaa. Jos et ole suorittanut kurssia hyväksytysti kahdella uusintayrityksellä, sinut ohjataan suorittamaan kurssi uudelleen.​

Yhden vuoden sääntö ja uusintakertojen määrä koskee myös arvosanan korotuksia.​

Esimerkki 1: Aloitat kielikurssin syyskuussa 2023 mutta kurssisuorituksesi hylätään kurssin päättyessä lokakuussa 2023. Jotta voit suorittaa kurssin loppuun, ole yhteydessä kurssin opettajaan viimeistään syyskuussa 2024 ja sovi, miten voit suorittaa kurssin loppuun. Kurssi on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti loppuun viimeistään lokakuussa 2023.

Esimerkki 2: Aloitat kielikurssin tammikuussa 2024 mutta kurssisuorituksesi hylätään kurssin päättyessä huhtikuussa 2024. Jotta voit suorittaa kurssin loppuun, ole yhteydessä kurssin opettajaan viimeistään tammikuussa 2025 ja sovi, miten voit suorittaa kurssin loppuun. Kurssi on suoritettava opettajan ohjeiden mukaisesti loppuun viimeistään huhtikuussa 2025.

Uusintatentti

Jos sinut hylätään kurssin loppukokeessa, voit uusia tentin kaksi kertaa. Uusinnasta pitää aina sopia kurssin opettajan kanssa. Esimerkiksi Examinariumissa voit käydä uusimassa tentin sähköisenä sinulle sopivaan aikaan; katso sähköisen tentin ohjeet. Mikäli et pääsekään tenttiin, muista perua ajoissa, sillä tulematta jättäminen on myös uusintakerta.

Tulokset

Kokeen jälkeen opettajalla on kolme viikkoa aikaa arvioida tenttejä. Kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämien tenttien tulokset sekä opintojaksosuoritukset arvosanoineen näet henkilökohtaisesti Pepissä.

Erityisjärjestelyt

Jos tarvitset erityistä tukea ja järjestelyä opiskeluusi, sinulla pitää olla opintopsykologin laatima suosituspaperi, joka ohjeistaa opettajan vaikka pidentämään tenttimisaikaa. Ohjeet löydät täältä: Esteetön opiskelu.

Kurssipalaute

Kurssipalautetta kielikursseista annetaan Pepin kautta. Opettaja ohjeistaa sinua kurssilla.

Vilppi

Oulun yliopistolla on jyrkän kielteinen kanta plagiointiin ja vilppiin eri muodoissaan. Yliopistolain mukaan "opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Menettelytavasta säädetään asetuksella." (Yliopistolaki § 19)

Vilppiin, esim. plagiointiin, syyllistyneen opiskelijan suoritus hylätään, ja hän voi joutua suorittamaan koko kurssin uudestaan.

Mitä laki sanoo tutkintoon kuuluvista kielistä?

Valtioneuvoston asetus (794/2004, 6§) yliopistojen tutkinnoista säätää, että opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Mikäli haet vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista esim. sen vuoksi, että sinut on aiemmilla kouluasteilla vapautettu sen opinnoista, huomaathan, että sinun pitää sen tilalla suorittaa muita opintoja, esimerkiksi jotain muuta kieltä. Tästä päättää tiedekuntasi. Vapautuksella on seuraamukset myöhemmin viranhakujen yhteydessä Suomessa, koska julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava kielitaito ei täyty.

CEFR Eurooppalainen viitekehys