Blue Circular Nets

CIRCNETS

Kalastus on merkittävä merten muoviroskaongelman lähde, johon tartutaan EU:n Pohjoinen periferia ja Arktis 2021 - 2027 -ohjelmasta (NPA) rahoitettavassa Blue Circular Nets -hankkeesssa (CIRCNETS). CIRCNETS tukee kalastusverkkojen keräystä, käsittelyä ja kierrätystä, jotta nämä verkot poistettaisiin käytöstä ja kierrätettäisiin asianmukaisesti, kun niiden "parasta ennen" -päivä lähestyy.
Fishing nets in a marine recycling center

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Projektin rahoittaja

Pohjoinen periferia ja Arktis 2021-2027 -ohjelma

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Blue Circular Nets (CIRCNETS) on EU:n Pohjoinen periferia ja Arktis 2021 - 2027 -ohjelmasta rahoitettava hanke, joka tarttuu merten muoviroskaongelmaan. Tutkimusten mukaan suurin osa Euroopan merissä havaituista muoviroskista on peräisin kertakäyttömuoveista ja kalastusvälineistä.

Monia muovista valmistettuja kertakäyttöisiä tuotteita on voitu korvata vaihtoehtoisista materiaaleista valmistettavilla tavaroilla, mutta tämä ei ole yhtä helppoa kalastusverkkojen kohdalla. Kestävistä muovista valmistetut verkot ovat elinehto kalastukselle, joten ratkaisuja tähän ongelmaan pitää etsiä toisista lähtökohdista.

Monesti verkot päätyvät mereen niiden rikkoutuessa käytön yhteydessä. Verkkoja ei tulisi käyttää niin kauan kuin ne saavuttavat hajoamispisteensä, vaan ne tulisi poistaa käytössä ajoissa ja kierrättää asianmukaisesti. Tällä hetkellä ei ole olemassa kattavia kierrätysjärjestelmiä käytöstä poistuville verkoille, mutta lainsäädännölliset uudistukset tulevat vähitellen edellyttämään verkkojen keräystä. Tässä yhteydessä avautuu mahdollisuuksia myös verkkomateriaalien kierrätykseen ja uudellenhyödyntämiseen.

CIRCNETS-hankkeessa ei tueta ainoastaan kalastussektorin pyrkimyksiä käytöstä poistuvien verkkojen keräämiseksi, vaan myös näistä saatavien materiaalien uudelleenkäyttöä. Hankkeen tavoitteena on tukea näin myös kiertotaloutta ja materiaalien kiertoa.

Projektin toimenpiteet

Hanketoimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, joiden tulokset osaltaan johtavat hanketta kohti sen päätavoittetta. Nämä työpaketit ovat seuraavat:

  1. Selvitys kalastusvälinemääristä ja niiden keräysvastuista ja -käytännöistä NPA-satamissa
    • TP1:ssä kartoitetaan NPA-maissa käytössä olevat kalastusvälinemäärät, kerätyt käytöstä poistetut kalastusvälinemäärät ja niiden keräysvastuut ja käytännöt NPA-satamissa
  2. Merimuovien vähentämissuunnitelma NPA-alueelle (keräys, käsittely, kierrätys)
    • TP2:ssa tarkastellaan, mitä käytöstä poistettaville verkoille nykyisin tehdään ja miten niihin sovelletaan jätteeksi luokittelun päättyminen (end-of-waste) -menettelyä. Tämän lisäksi selvitetään kalastusvälineiden kierrätyksen taloudellista potentiaalia ja mitä teknologoita tässä hyödynnetään. Näiden pohjalta laaditaan malli poistettavien kalastusvälineiden kestävälle käytölle.
  3. Laajennetun tuottajavastuun (EPR) ulottaminen käytöstä poistettaville kalastuvälineille NPA-alueella
    • TP3:ssa kartoitetaan EPR:n toimivuutta muilla toimialoissa ja kuinka se voitaisiin toteuttaa käytöstä poistettavien kalastusvälineiden kohdalla. Tässä huomioidaan myös lainsäädännölliset muutokset, kuten EPR-, kertakäyttömuovi-(SUP) ja satamadirektiivien muutokset ja toimeenpano.

Suuren yleisön tietoisuuden lisääminen merten meriroskaongelmasta on yksi hankkeen keskeisistä tiedotustavoiteista, jossa hyödynnetään hankkeen äänitorvea, Leo-Lokkia. Leo informoi suurta yleisöä näistä asioista monin eri tavoin, kuten esimerkiksi Twitterissä. Toinen, merkittävämpi kohderyhmä ovat kalastussektorin eri toimijat, joiden on syytä olla perillä käytöstä poistettaviin kalastusvälineisiin liittyvistä lainsäädännöllisistä muutoksista. Hanke välittää myös parhaita käytäntöjä, joiden avulla kerättyjä välineitä voidaan kierrättää ja esimerkiksi kalastusverkkojen materiaalit voidaan hyödyntää uudestaan. Hankkeessa tullaan järjestämään erityisiä tiedotuskampanjoita, webinaareja ja seminaareja näihin teemoihin liittyen hankkeen kuluessa.

Projektin tulokset

Projektin tavoitteena on laatia toimintamalli, jonka mukaan NPA-alueella voitaisiin järjestää käytöstä poistettavien kalastusvälineiden keräys ja käsittely. Paikallisilla olosuhteilla ja lainsäädännöllä on keskeinen rooli tämän mallin laatimisessa, mitkä huomioidaan myös asianmukaisesti. Kalastusvälineiden keräys ja käsittely mahdollistaa myös kerättyjen materiaalien kierrätyksen, siis materiaalien talteenoton ja uudelleen käyttämisen. CIRCNETS-hankkeessa selvitetään eri alueilla jo käytössä olevia toimintatapoja ja teknologioita, joita hyödynnetään verkkojen kierrätyksessä. Näitä löydettyjä parhaita käytäntöjä levitetään toimijoiden keskuudessa ja siten tuetaan koko NPA-alueen tavoitteita kiertotalouden saralla.