KaiPa - Kaivosten passiivisen vedenkäsittelyn uudet materiaalit ja arvoaineiden talteenotto

KaiPa

KaiPa-projekti keskittyy kaivosteollisuuden vedenhallintaan sekä vesivirtojen arvoaineiden talteenottoon passiivisilla vedenkäsittelyratkaisuilla, erityisesti reaktiivisilla seinämillä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Rahoituksen määrä

551 579 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Associate Professor
    Tero Luukkonen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Vedenkäsittelytarpeet lisääntyvät sekä käytössä olevilla että suljetuilla kaivoksilla. Passiiviset vedenkäsittelyratkaisut eivät vaadi jatkuvaa kemikaalien syöttöä eivätkä veden pumppaamista tai sekoittamista, minkä vuoksi ne soveltuvat hyvin sekä käynnissä olevien että suljettujen kaivoskohteiden vedenkäsittelyyn. Reaktiivisissa seinämissä vesi virtaa painovoimaisesti läpi läpäisevästä rakenteesta, joka voi sisältää adsorbentteja sekä pH:ta säätäviä materiaaleja. Kun reaktiiviset seinämät ovat saavuttaneet niiden adsorptiokapasiteetin, ne voidaan regeneroida ja sitoutuneet arvoaineet ottaa talteen rikastustekniikan menetelmiä hyödyntäen.

KaiPa-hanke vahvistaa omalta osaltaan Suomen yrityskentän toimintaedellytyksiä vedenkäsittelyn voimakkaasti kasvavalla markkina-alueella. Hankkeessa on mukana kaksi adsorptiopohjaisten vedenkäsittelyratkaisujen toimittajaa, Aquaminerals Finland Oy ja BioSO4 Oy, sekä kiertotalouden konsultointi- sekä laboratoriopalveluita tarjoava Feasib Oy. Oulun yliopisto tuo hankkeeseen materiaalikehityksen ja vedenkäsittelyn tutkimus- ja erikoisanalytiikan osaamista.

Hankkeessa hyödynnetään Hituran suljetulla kaivosalueella sijaitsevaa Feasib Oy:n hallinnoimaa koekenttää, jossa on mahdollista tutkia erilaisia kaivosvesien passiivisia käsittelymenetelmiä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on ollut suunnittelemassa ja rakentamassa pilotoinnin koekenttää, jossa ensimmäiset testiajot on suoritettu onnistuneesti. Koekentästä on tarkoitus kehittää uusille kaivosvedenkäsittelyyn käytettäville materiaaleille ja mittaustekniikoille modulaarinen testiympäristö, joka on avoin myös kansainvälisille toimijoille.