Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa

Linbo

Hankkeessa tutkitaan monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita ja kielellisiä epäsymmetrioita, joita arkisissa keskustelutilanteissa syntyy silloin, kun kaikki osallistujat eivät voi käyttää vahvinta kieltään.

Rahoittajat

Linbo project members' group photo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Akatemiahanke

Projektin rahoittaja

Eudaimonia-Instituutti

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Tutkimme multimodaalisen keskustelunanalyysin ja kieliopillisen tarkastelun kautta sitä, miten ihmiset käyttävät monikielisiä ja kehollisia keinoja vuorovaikutustilanteissa, joissa kaikilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta käyttää vahvinta kieltään. Selvitämme, käytetäänkö tällöin kosketusta, eleitä, katsetta ja muita kehollisia keinoja oman osallisuuden parantamiseen ja yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Meitä kiinnostavat myös monikieliset keskustelukäytänteet ja se, miten puhujat hyödyntävät hybridiä eli monen kielen elementeistä koostuvaa kielellistä repertuaariaan. Arkikeskustelujen tarkastelun rinnalla kulkee haastatteluaineistolla tehtävä diskurssintutkimus, jossa selvitetään, millaisia asenteita, ideologioita ja toistuvia puhumisen tapoja kielelliseen epäsymmetriaan liittyy.

Hankkeen jäsenet: Maria Frick (PI), Liisa-Maria Lehto, Ivana Leinonen, Katriina Rantala sekä Yingxi Cheng, Vira Diadchenko, Olena Diuzhenko sekä harjoittelijana Heljä Vesala.

Projektin toimenpiteet

Videoita ja haastatteluja

5 minutes with Mai Frick. Interview for the Biodiverse Anthropocenes program. Helmikuu 2022. https://youtu.be/nLfRp1Yvcl8

Ylpeyttä ja häpeää, ihailua ja pelkoa - monikielisyys ja monet tunteet. Kaarina Hippi kertoo 100 suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen haastatteluista. Lokakuu 2021. https://open.spotify.com/episode/5yHMXLrr5EjqnTmCmABUkn

Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa -hanke esittäytyy. Huhtikuu 2021. https://youtu.be/XAhknqvyQXY

Mikä ihmeen B1? Monikielisyys. Joulukuu 2020. https://youtu.be/0030pbYC9ac

Projektin koulutukset

Monikulttuurisuus Suomessa -kurssi

Kaikille avoin ja maksuton Monikulttuurisuus Suomessa -itseopiskelukurssi Avoimessa yliopistossa. Ilmoittautumiseen.

Jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja

Lapsenkieli ja perhevuorovaikutus, 2022

Pohjoisen alueen kielet, 2021

Käyttöpohjainen kielioppi, 2020

Kielikontaktit, 2019

Projektin tulokset

Endesfelder Quick, Antje, Dorota Gaskins & Maria Frick (2021): Priming of frames and slots in bilingual children’s code-mixing: A usage-based approach. Frontiers in Psychology 12:726764. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.726764

Endesfelder Quick, Antje, Dorota Gaskins, Oksana Bailleul, Maria Frick & Elina Palola (2021): A gateway to complexity: A cross-linguistic comparison of child bilingual speech. International Journal of Bilingualism 25(3):800811. https://doi.org/10.1177/1367006920956721

Frick, Maria (2020): Syyllistytkö sinäkin arjen mikrorasismiin – eli mistä kielivalintamme kertovat? University of Oulu blog Science with Arctic Attitude 3 November 2020.

Frick Maria & Hilda Holmi-Al-Mashhadani (2022): Tilanteinen monilähtöisyys ja yksilön monikielisyys: Esimerkkinä suomi–englanti–arabia-kontakti ja kopulattomat nominaalilauseet. Virittäjä 126. 67–89. https://doi.org/10.23982/vir.107254

Frick, Maria & Elina Palola (2022): Deontic autonomy in family interaction. Directive actions and the multimodal organization of going to the bathroom. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality. https://doi.org/10.7146/si.v5i2.130870

Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds. (tulossa): Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski (tulossa): Language Discourses and Contacts in the 21st Century Far North – Introduction to the Volume. In Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Gaskins, Dorota, Maria Frick, Elina Palola & Antje Endesfelder Quick (2021): Towards a usage-based model of early code-switching. Evidence from three language pairs. Applied Linguistics Review 12(2) 179206. https://doi.org/10.1515/applirev-2019-0030

Gaskins, Dorota & Maria Frick (2022): Embodiment in directive sequences: The case of triadic interactions in a Polish-English bilingual family. International Journal of Bilingualism. Online first https://doi.org/10.1177/13670069221078334

Hippi, Kaarina (2020): Monikielisyyteen suhtautuminen kielielämänkertojen valossa. In Hippi, K., Lappalainen, H. & Nuolijärvi, P. (eds.): Suomalaisten kielellistä elämää: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.105 - 142.

Hippi, Kaarina (2021): Leading the way: Supporting functionality and autonomous action in providing mobility assistance in a Finnish care home. Gesprächsforschung 22, s. 514-543.

Hippi, Kaarina (2022): Isoisän ja -äidin kieli. Gerontologia, 36(3), 335–336. https://doi.org/10.23989/gerontologia.120526

Hippi, Kaarina (2023): Kuinka toimijuus rakentuu haastatteluvuorovaikutuksessa? Kielellisesti epäsymmetriset keskustelut moniäänisinä kuvauksina. Puhe ja Kieli 42(4), 257–287. https://doi.org/10.23997/pk.127452

Hippi, Kaarina (tulossa): Managing Differences, Showing (Dis)affiliations: Language Contacts Through the Eyes of the Inhabitants of a Village in Finnish Lapland. Teoksessa Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Hippi, Kaarina & Lehto, Liisa-Maria (2022): Seeking understanding: categories of linguistic (non)belonging in interviews. Multilingua, ahead-of-press. https://doi.org/10.1515/multi-2022-0049

Hippi, Kaarina, Hanna Lappalainen & Pirkko Nuolijärvi (2020): Suomalaisten kielikokemuksia kootusti: Asenteita ja arvostuksia, variaatiota ja vaikenemista. Finnish Literary Society blog Vähäisiä lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. 27.11.2020.

Kosunen, Riitta, Maria Frick & Jaana Kolu (tulossa): Language Mixing in the Contact of Finnish with Swedish, Estonian, and English: The Case of Mixed Compound Nouns. Teoksessa Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Lehto, Liisa-Maria (2022): Language choices and language identities of Finns in Japan. – D. Smakman, J. Nekvapil & K. Fedorova (toim.), Linguistic Choices in the Contemporary City. Postmodern Individuals in Urban Communicative Settings s. 67–82. Routledge Studies in Language and Identity. London: Routledge.

Lehto, Liisa-Maria (tulossa): Englanti kielivalintana Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden diskursseissa. - Virittäjä.

Lehto, Liisa-Maria (tulossa): Transnationals’ Discourses on the English Language in Finland. Teoksessa Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Leinonen, Ivana (2021): Speaking and learning a second language in a pandemic: Why is face-to-face interaction so important?

Leinonen, Ivana (2022): Multimodal Try-marking for Securing Recipient Understanding of Codeswitched Lexical Items in Everyday ELF Conversations. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality 5; https://doi.org/10.7146/si.v5i2.124481

Rantala, Katriina (2020): Uusia näkökulmia kielenoppimisen laajoihin mahdollisuuksiin. Virittäjä 124(4), 611-615. https://doi.org/10.23982/vir.99319

Rantala, Katriina (2023): Osoittavan eleen ja sanallisen identifioinnin muodostamat multimodaaliset konstruktiot S2-oppijoilla. [L2 Finnish Learners’ Multimodal Constructions with Pointing Gestures and Verbal Identifications.] Puhe ja kieli 1 (2023), 3-22. https://doi.org/10.23997/pk.131258

Pro gradu -tutkielmat:

Itkonen, Saanamaria (2023): Pohjoissaamenkieliset sanat suomenkielisissä saamenkäsityö-aiheisissa YLEn verkkojulkaisuissa

Heinilä, Miika (2022): Direktiivis-komissiivisia vuorovaikutustoimintoja videopelikeskusteluissa.

Holmi-Al-Mashhadani, Hilda (2022): Keskustelunanalyyttinen tapaustutkimus kotona tapahtuvan kielenopetustilanteen institutionaalisista piirteistä. Helsingin yliopisto.

Koivisto, Aada (2021): ”Tää on vähä pitkä tarina, mut bear with me” : englannin kielen käyttö suomenkielisessä kaverin puolesta kyselen -podcastissa.

Lehtola, Janika (2021): Aikuisen esittämät multimodaaliset direktiivit ja lapsi niiden vastaanottajana.

Näkkäläjärvi, Inker-Elli (2022): Kierrätettyjen vuorojen funktiot monikielisten lasten ja aikuisten välisissä arkikeskusteluissa.

Paloniemi, Reetta (2021): Kielimaisema Oulun yliopistossa.

Pihlajamaa, Jarno (2021): Suomi–englanti-koodinvaihto espanjalaisen au pairin ja kahden suomalaisen lapsen kysymyslauseissa.

Poutiainen, Mari (2019): Au pair korjattavana ja opetettavana. Multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi.

Rajatalo, Ida (2023): Hinnan kysyminen S2-oppijoiden kauppaharjoituskeskusteluissa.

Tolonen, Sini (2020): Kysymys–vastaus-vieruspari lapsen ja aikuisen monikielisessä vuorovaikutuksessa.

Virsu, Minna (2022): Vuorojen pituudet ja kompleksisuus koodinvaihdon yhteydessä au pairin ja perheen monikielisissä keskusteluissa.

Kandidaatintutkielmat:

Koivisto, Seppo (2023): Englanninkielisestä urheilukielestä muodostetut suomenkieliset käännöslainat ja lainaidiomit Urheilucast-podcastissa.

Näkkäläjärvi, Inker-Elli (2020): What do you have food mukana äiti? Monikielisen lapsen vuorojen pituus ja kompleksisuus.

Westman, Sofia (2023): Englanti–suomi-koodinvaihto Suomeen muuttaneiden henkilöiden puhumassa kielessä.

Vittaniemi, Elina (2020): Kokouskeskustelun palauttaminen käsiteltävään aiheeseen. Puheenjohtajan kehollinen toiminta.