Kestävä kehitys ja vastuullisuus Oulun yliopistossa

Oulun yliopisto on sitoutunut toimimaan vastuullisesti sekä edistämään tutkimuksella ja koulutuksella YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Etsimme ratkaisuja maapallon ekologisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin kestävyyshaasteisiin. Tavoitteemme on, että jokainen Oulun yliopistolainen tekee vastuullisia valintoja – nyt ja tulevaisuudessa.

Tutkimusta kestävämmän maailman hyväksi

Oulun yliopiston tutkimuksen fokusalueet eli kestävät materiaalit ja järjestelmät, muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö, digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta, elinikäinen terveys sekä ihmiset muuttuvassa maailmassa kytkeytyvät suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Monialainen tiedeyhteisömme synnyttää jatkuvasti vaikuttavia läpimurtoja ja pyrkii ratkaisemaan globaaleja haasteita. Kehitämme esimerkiksi kestäviä materiaaleja ympäristöystävällisemmän teollisuuden synnyttämiseksi ja biolääketieteemme sekä hyvinvointiteknologiamme tukevat elinikäistä terveyttä.

Tutkimusaiheitamme kestävään kehitykseen liittyen ovat esimerkiksi

  • luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö
  • bio- ja kiertotalous
  • ympäristötekijöiden vaikutus terveyteen
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisessa
  • muuttuvan ympäristön tutkimus arktisella ja boreaalisella vyöhykkeellä
  • globalisaation ja ympäristömuutoksen vaikutukset ihmisten vuorovaikutukseen ja yhteisöihin.

Ympäristön kestävyyttä tutkitaan monissa tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä monissa hankkeissa.

Kestävyyttä ja vastuullisuutta edistävä koulutus

Oulun yliopistossa kestävä kehitys on sisällytetty kaikkien koulutusalojen tutkinto-ohjelmiin ja kestävyyteen liittyvää opintotarjontaa kehitetään aktiivisesti. Opintojen sisällöissä painottuvat arktisen alueen kestävyyskysymykset sekä yliopiston monitieteinen tutkimus. Opiskelijoille on tarjolla kestävyyteen liittyviä opintojaksoja kaikissa tiedekunnissa. Jokaisella on myös mahdollisuus syventää osaamistaan opiskelemalla kestävän kehityksen sivuaine. Tarjoamme myös avoimia kestävän kehityksen kursseja, joihin kuka vaan voi osallistua.             

Kestävän kehityksen mukaisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoita tekemään vastuullisia päätöksiä ihmisten hyvinvointi, kulttuuriperintö, kulttuurien monimuotoisuus, ympäristöllis-ekologinen kestävyys ja teknis-taloudelliset reunaehdot huomioiden. Meiltä valmistuu vuosittain reilut 2 600 vastuullista maailmaa rakentavaa osaajaa.

Sosiaalisesti kestävä yliopistoyhteisö

Oulun yliopisto on tasa-arvoinen yhteisö, ja koko yliopiston henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa yliopiston kestävään kehitykseen. Oulun yliopiston Sustainability Forum toimii tapahtumasarjana ja kokoontumispaikkana kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista kiinnostuneille yliopistoyhteisön jäsenille sekä sidosryhmille.

Oulun yliopiston ensimmäinen Kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpideohjelma (pdf) julkaistiin vuonna 2021. Ohjelmaan on koottu toimenpiteet tutkimuksen, koulutuksen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja yhteistyön sekä oman toiminnan sekä hallinnon osalta. Toimenpideohjelma ohjaa yliopiston toimintaa ja sen pohjalta on tarkoitus toteuttaa yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusraportointia.

Oulun yliopisto on myös  sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yliopistolla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöt tekevät työtä näkyväksi yhteisössä.

Kestävät kampukset

Kestävä kehitys huomioidaan myös kampuksillamme parantamalla muun muassa tilojen energiatehokkuutta, kannustamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita pyöräilyyn sekä huomioimalla ympäristönäkökulma kaikissa hankinnoissa.

Olemme myös tehneet yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen toimenpideohjelman kestävästä ja vastuullisesta kampusarjesta. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Ota yhteyttä

Lisätietoa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista ja toimista saat asiantuntija Anni Huoviselta,  anni.huovinen@oulu.fi.  

Yhteinen vastuu kestävästä tulevaisuudesta

Oulun yliopistossa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta painottavien kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa myös