Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt (TTEC) on yksi Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusyksiköistä. Tutkimusyksikössä tutkitaan opettajuuteen, opettajankoulutukseen ja lapsuuteen liittyviä ilmiöitä, joissa tarkastellaan muun muassa suhteisuutta ja vuorovaikutusta kasvatus- ja koulutusyhteisöissä. Monitieteisessä tutkimuksessa analysoidaan ja selitetään ilmiöiden taustalla vaikuttavia tekijöitä, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kasvatusyhteisöjen erilaisia käytäntöjä sekä monilajisuutta.

Strategia

Tutkimuksessamme hyödynnämme monipuolisesti kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä kuten narratiivisia lähestymistapoja, post-kvalitatiivisia ja osallistavia lähestymistapoja sekä taideperustaisia menetelmiä mukaan lukien pitkittäistutkimukset, interventiotutkimukset ja fysiologiset tutkimukset.

Tutkimuksemme edistää koulutuksen ja kasvatuksen teoreettista, metodologista ja pedagogista kehittämistä. Tutkimustuloksilla vaikutetaan koulutuspolitiikkaan ja -käytäntöihin, opettajankoulutuksen muutoksiin, kasvatuskäytäntöjen kehittämiseen sekä kasvattajien ja lasten hyvinvointiin yhteistyössä ammatillisten asiantuntijoiden kanssa.

TTEC osaltaan vahvistaa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan strategiaa Yhdessä kasvaen, oppien ja hyvinvoivaa tulevaisuutta luoden.