Vastuullinen tutkimus Oulun yliopistossa

Tässä Oulun yliopiston vastuullisen tutkimuksen ohjelmassa kuvataan tutkimustoimintaan liittyvät yliopistotason periaatteet ja linjaukset. Erillisessä toimenpideohjelmassa kuvataan ohjelman jalkautus, palvelut sekä niiden käytännön toteutus, vastuutahot, aikataulut ja seuranta. 

Vastuullisen tutkimuksen ohjelman avulla Oulun yliopisto edistää julkisin varoin tuotetun tiedon avointa hyödyntämistä sekä tieteellisessä tutkimuksessa että yhteiskunnassa. Niin aineistojen, julkaisujen kuin infrastruktuurien osalta sovelletaan kansallisia avoimen tutkimuksen linjauksia, ellei asiasta ole tehty erillissopimusta. Vastuullisen tutkimuksen ohjelman peruspilareita ovat tutkimuksen laatu, läpinäkyvyys, avoin saatavuus, yhdenvertaisuus sekä yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oulun yliopiston strategian mukaisesti tutkimuksen avoimuus on kiinteä osa yliopistoyhteisön toimintaa. Tavoitteena on tukea myös uusia avoimen ja vastuullisen tutkimuksen mahdollistavia käytäntöjä.

Oulun yliopiston vastuullisen tutkimuksen ohjelman tärkeimpänä lähdemateriaalina ovat olleet Euroopan Komission suositus, UNIFI:n toimenpideohjelma, FCRD:n Dataviittaustiekartta ja TUHA-verkoston sekä avointiede.fi -sivuton materiaalit.

Tässä ohjelmassa: 

 • Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevia aineistoja, jotka on tarkoitettu tuottamaan uutta tutkimustietoa sekä -tuloksia.
 • Tutkimustuotokset ovat tutkimuksen kuluessa syntyvä raakadata, aineistot, julkaisut, tutkimusmenetelmät jne. Lähdekoodia koskee erillinen ohje. 
 • Tutkimusinfrastruktuurit ovat keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia tutkimusvälineiden, laitteistojen, ohjelmistojen, tietokantojen, aineistojen ja palveluiden varantoja, jotka mahdollistavat tutkimus- ja  kehitystyön. Ne tukevat innovaatiotoimintaa sekä tutkijoiden koulutusta.

 

Tavoite

Vastuullinen tutkimus on kaikilla tasoilla osa Oulun yliopiston tutkimustoimintaa, tutkijan työtä ja urakehitystä. Yliopisto tukee tätä prosessia siten, että tutkija saa tarvitsemansa tuen sekä palvelut helposti ja läheltä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää infrastruktuurien kehittämistä, panostusta vastuullisen ja avoimen tutkimuksen tukeen sekä kulttuurin muutokseen.

 

Avoin ja vastuullinen tutkimus

 1. Julkisin varoin tuotettu ja julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimus on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.  
 2. Avoimuuden tasoon vaikuttavat tehdyt sopimukset, kaupalliset intressit, yliopistoyhteisön sekä tutkimukseen osallistuvien etu, aineistojen arkaluonteisuus, tutkimuseettiset periaatteet, tietoturva, tietosuoja sekä muu lainsäädäntö.
 3. Kaikissa tutkimuksen vaiheissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita, hyviä tieteellisiä käytänteitä, lainsäädäntöä sekä yliopiston ohjeita.
 4. Yliopiston avoimen tutkimuksen toimintatavat noudattavat kansallisia sekä EU:n linjauksia.
 5. Avoimen tutkimuksen osaaminen ja teot ovat osa tutkijan ansioitumista ja huomioidaan rekrytoinneissa sekä urakehityksessä.
 6. Avoimen tutkimuksen edistymistä arvioidaan ja edelläkävijöille luodaan kannustimia.
 7. Yliopisto tukee avoimuutta hyödyntäviä toimintamalleja yritysyhteistyössä.
 8. Yliopisto suosittaa, että jokainen tutkija hankkii ja käyttää ORCID-tunnistetta. 
 9. Yliopisto suosittaa lisensoimaan avoimet tutkimustuotokset Creative Commons - CCBY 4.0 -lisenssillä.
 10.  Avoimen tutkimuksen osaamista edistetään tiedotuksella, koulutuksilla ja ohjauksella.
 11. Yliopisto tarjoaa tutkijoille avoimen tutkimuksen edellyttämiä uusia palveluita. Tutkimuksen tarvitsemat palvelut tarjotaan yhden asiointikanavan kautta. 
 12. Yliopiston avoimen tutkimuksen palvelut ovat yhteensopivia kansallisten sekä kansainvälisten palveluiden kanssa.

 

Julkaiseminen

 1. Tutkimustulokset julkaistaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
 2. Tutkija valitsee tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden kannalta tieteenalansa keskeisimmät ja mahdollisimman korkeatasoiset julkaisukanavat. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi tuloksista kerrotaan myös ammatillisissa ja yleistajuisissa lehdissä sekä muissa julkaisuissa. 
 3. Yliopisto rohkaisee tutkijaa julkaisemaan avoimissa julkaisukanavissa niillä aloilla, joilla on arvostettuja avoimia kanavia. 
 4. Yliopisto edellyttää, että tutkijoiden julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston Jultika-julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti. Edellytys koskee myös avoimena julkaistuja artikkeleita.
 5. Yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat julkaistaan lähtökohtaisesti avoimina sähköisessä muodossa.

 

Tutkimusaineistot

Julkisin varoin tehtyä tutkimusta ja sen tuotoksia koskee ns. FAIR-periaate, jonka mukaisesti tutkimusaineistot saatetaan ja pidetään löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivina (Interoperable) sekä uudelleenkäytettävinä (Reusable). 

 1. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen vastaa osaltaan hyvästä aineistonhallinnasta koko tutkimuksen elinkaaren ajan. 
 2. Tutkija laatii jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa aineistonhallintasuunnitelman, jota päivitetään tutkimuksen edetessä.  
 3. Yliopisto edellyttää, että aineistojen metatiedot tallennetaan kansalliseen Fairdata-palveluun tai kansainväliseen tieteenalakohtaiseen palveluun.
 4. Aineistot tallennetaan ja avataan mahdollisuuksien mukaan luotettavassa kansallisessa tai kansainvälisessä tallennuspalvelussa tai arkistossa.
 5. Oulun yliopisto edellyttää, että tutkimusaineistojen tekijyydestä, omistajuudesta, käyttöoikeuksista, käyttöehdoista sekä pitkäaikaistallennuksesta sovitaan mahdollisimman varhain ja selkeästi. 
 6. Yliopisto tarjoaa tutkijoille oikeudellista ja eettistä tukea tutkimusaineistoihin liittyvissä kysymyksissä.
 7. Muiden tutkijoiden aineistojen käytössä täytyy noudattaa asianmukaisia lakeja, eettisiä ohjeita ja säännöksiä. Tutkimusaineistoihin on aina viitattava asianmukaisesti.
 8. Yliopisto tuo tutkijoiden saataville datapalvelun, joka mahdollistaa tutkimuksen aikaisen aineistonhallinnan ja aineistojen avaamisen. 
 9. Yliopisto tehostaa kansallisten FAIR-palveluiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

 

Avoimet tutkimusinfrastruktuurit

 1. Tutkimusinfrastruktuureja kehitetään pitkäjänteisesti.
 2. Palveluiden avoimuutta ja yhteiskäyttöä edistetään.
 3. Tutkimusinfrastruktuurien käytön linjauksia ja avoimuutta kehitettäessä huomioidaan myös innovaatiotoiminta.
 4. Palvelut ovat helposti löydettävissä, hyvin kuvailtuja ja niiden laatu, hinta sekä saavutettavuus on varmistettu. 
 5. Palvelut ovat tasapuolisesti ja läpinäkyvästi käytettävissä datan tallentamisen, hallinnan, analyysien, jakamisen ja uudelleenkäytön osalta.
 6. Syntyviin tuloksiin niin aineistojen, julkaisujen kuin menetelmien osalta sovelletaan Oulun yliopiston vastuullisen tutkimuksen linjauksia, ellei asiasta ole tehty erillissopimusta (esim. kaupalliset toimijat).
 7. Kansallisia ja kansainvälisiä palveluita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
 8. Infrastruktuureilla on pysyvät yksilölliset tunnisteet.
 9. Infrastruktuurien oleelliset prosessit ovat liitettävissä kansallisiin tai kansainvälisiin prosesseihin avoimien rajapintojen kautta.
 10. Tutkimusinfrastruktuurit pyritään rakentamaan avoimia rajapintoja ja standardeja hyödyntäen.
 11. Toiminnan kehittämistä ja hyvien käytänteiden jakamista edistetään koulutuksilla.
 12. Palveluiden käytettävyys- ja käyttötilastot ovat avoimesti saatavilla.
 13. Tutkimusinfrastruktuurien vaikuttavuutta ja merkitystä arvioidaan.
 14. Tutkimusinfrastruktuureiden laadunvarmistusjärjestelmä on avoimesti kuvailtu. 

 

Avoin lähdekoodi

Oulun yliopisto suosittaa tutkijoita käyttämään ohjelmistokehityksessä avointa lähdekoodia, avoimia standardeja sekä rajapintoja. Avointa lähdekoodia käytettäessä on ennakolta tutustuttava erilliseen yliopiston antamaan ohjeeseen. Avoimen lähdekoodin käyttäminen edellyttää myös lisenssiehtoihin sitoutumista. Näissä lisenssiehdoissa on usein sitovia määräyksiä mm. koodin jakamisesta ja tulosaineiston käyttämisestä. Avoimen lähdekoodin tai muun aineiston käyttö tulee aina miettiä tapauskohtaisesti mm. projektisopimuksen ehtojen ja ohjelmiston kaupallistamisen perusteella. Valinnasta on syytä keskustella tilanteen mukaan projektipäällikön, esimiehen, innovaatiopalveluiden ja/tai lakimiehen kanssa.

 

Jatkoselvitykset

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI suosittaa Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmassaan yliopistoja sitoutumaan European Open Science Cloud ja DORA-julistuksiin. 

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu (EOSC) on Euroopan komission keihäänkärkihanke. Se kokoaa eurooppalaiset tutkijat, heidän tutkimusaineistonsa sekä olemassa olevat tutkimusta tukevat infrastruktuurit yhteiseen pilveen pilvipalveluun, josta aineistot ja palvelut ovat saatavilla. Lokakuussa 2017 julkistettiin komission laatima julistus EOSCin toteuttamiseksi. Julistuksessa esitetään monia Euroopan avoimen tieteen ekosysteemin toteuttamiseksi sopivia ja tarpeellisia toimenpiteitä. Oulun yliopisto selvittää, onko sen mahdollista allekirjoittaa EOSC-julistus.  

Vuonna 2012 julkaistu DORA-julistus vaatii luopumaan julkaisukanavaan perustuvista mittareista ja keskittymään julkaisun sisältöön tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnissa. Kansainvälinen työ avoimuuden mittareiden kehittämiseksi on vielä kesken. Valitaan lupaavimmat mallit ja pilotoidaan niitä virantäytöissä ja tutkimusrahoituksen jakamisessa. Oulun yliopisto selvittää mahdollisuudet sitoutua DORA-julistukseen.

 
Viimeksi päivitetty: 1.4.2019