State-of-the-art H2 -tutkimusinfrastruktuuri

Tehokas ja turvallinen vetysiirtymä vaatii koko arvoketjun kattavaa materiaali- ja prosessikehitystä. Materiaalit ja prosessit tulee validoida laboratoriossa ennen käyttöönottoa. Tähän tarvitaan kattavaa tutkimusinfrastruktuuria aina perustutkimuksesta pilotointiin. Hankkeessa kehitetään alueellisesti ja kansallisesti ainutlaatuista, merkittävää ja avointa vetytutkimusinfrastruktuuria.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Projektin rahoittaja

Oulun kaupunki

Rahoituksen määrä

1 985 000 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Vihreä siirtymä johtaa teknologiamurrokseen useilla sektoreilla. Vetytalouden odotetaan olevan tärkeässä roolissa siirtymässä erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, missä uusiutuvan energian tuotantopotentiaali on korkea ja uusiutuvaa energiaa voidaan käyttää uusiutuvan vedyn valmistukseen. Vetyä puolestaan voidaan hyödyntää alueen teollisuudessa sekä osana fossiilivapaata raskasta liikennettä ja kiinteistöjen energiaratkaisuja.

Tehokas ja turvallinen siirtymä vaatii itse teknologian lisäksi myös materiaali- ja prosessikehitystä aina vedyntuotannosta sen varastointiin ja jakeluun sekä loppukäyttöön. Materiaalit sekä käyttökohteet ja –prosessit tulee karakterisoida ja validoida laboratoriossa ennen käyttöönottoa. Tätä varten tarvitaan laajaa tutkimusinfrastruktuuria, joka kattaa tarpeet aina perustutkimuksesta vetyteknologioiden pilotointiin.

Tässä investointihankkeessa kehitetään alueellisesti ja kansallisesti ainutlaatuista, merkittävää ja avointa tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurikeskittymää, joka hyödyttää toimijoita kaikissa hankkeen toimintalinjoissa sekä hankkeen ulkopuolella (laitteistokanta on hyödynnettävissä avoimesti myös vetytutkimuksen ulkopuolella).

Tutkimusinfrastruktuuri ja koelaitteistot mahdollistavat materiaalien tutkimuksen, karakterisoinnin ja validoinnin realistisissa prosessiolosuhteissa, mikä lisää paikallisten yritystoimijoiden kiinnostusta ja käyttöä sekä nopeuttaa yritysten TKI toimintaa.

Hankkeessa hankitaan koelaitteistot sekä materiaalikarakterisointi-infrastruktuuria vetymateriaalivuorovaikutuksiin, vedyn tuotantoon, vedyn ja energian varastointiin sekä materiaalien ja teknologioiden validointiin (TRL 3-9) Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa korkean tason vetytutkimus ja vetyteknologioihin liittyvä koulutus Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa sekä tukea yritysten, erityisesti PK-yritysten pääsyä state-of-the-art tutkimusinfrastruktuurille.

Projektin toimenpiteet

Hanke toteutetaan seuraavilla laitehankinnoilla:

1) CCU- & P2X -tutkimuslaitteisto

Virtausreaktorikokonaisuus ja anlysaattorit CCU-, P2X- ja materiaalitutkimukseensekä uusiutuvan vedyn ja hiilidioksidin hyödyntäminen ja muuttaminen tuotteiksi (P2X-teknologioiden kehittäminen)

2) Vedyn erotus ja puhdistus -laitteisto

PSA- tai TSA-tyyppinen adsorptiolaitteisto pieniä molekyylejä sisältävien kaasuvirtojen puhdistukseen sekä sitä seuraava kalvoerotuslaitteisto.

3) TDS-MS -laitteisto

Laitteisto kiinteistä aineista vapautuvien kaasujen analysointiin.

4) Vetylataus- ja korroosiotutkimuslaitteisto

Vetylataus- ja korroosiotutkimuslaitteisto yhdistettynä näytteen mekaaniseen kuormituseen.

5) Aurinkovedyn testireaktori sekä vety osana energiajärjestelmää

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun hybridilaboratorion monienergiajärjestelmää täydennetään vedyn tuotanto (elektrolyyseri), varastointi ja käyttö (polttokenno) laitteistolla. Hankkeessa kehitetään myös hybridilaboratorion yhteyteen sopivaa suoraan valokatalyysiin perustuvaa aurinkovedyn pilottireaktoria.

6) TGA-DTA laitteisto vetytutkimukseen

Materiaalin massamuutoksen ja lämpötilaerojen samanaikainen mittaaminen mm. pelkistystutkimuksessa.

7) Optinen dilatometri vetytutkimukseen

Kontaktiton mittalaitteisto materiaalien pehmenemisen, sulamisen ja korroosion tutkimiseen korkeissa lämpötiloissa ja vetyatmosfäärissä. Materiaalien laajenemisen kontaktiton optinen mittaus.

8) Vedyn adsorptiolaitteiston hankinta

Laitteisto, joka mahdollistaa tutkimukset vedyn varastoinnista kiinteisiin materiaaleihin.

9) Uuden APXPS laitteiston näyteympäristökannan täydentäminen.

Suomen Akatemian FIRI2022 haussa rahoitettua Hub for Hydrogen-Materials Interactions Research Infrasstructures tutkimusinfrastruktuurin korkeapaine-elektronispektroskopialaitteiston näyteympäristökantaa täydennetään sähkökemiallisten reaktioiden tutkimuslaitteistolla.

10) Katalyyttien automaattinen karakterisointilaitekokonaisuus

Laitteisto katalyyttien pelkistyskäyttäytymisen, pelkistysasteen sekä pinnan happamuuden/emäksisyyden ja aktiivisten pintapaikkojen määrittämiseen.