Yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen hoitotyössä (IndFamilyNurs)

Tutkimusryhmässä kehitetään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi hoitotyön eri ympäristöissä. Tutkimus on monitieteistä, ja siinä hyödynnetään digitaalisia innovaatioita hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tutkimus kohdistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin potilasryhmiin sisältäen vastasyntyneet ja lapset sekä tukea tarvitsevat vanhemmat elämän eri tilanteissa.
IndFamilyNurs-tutkimusryhmän kuva

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopisteet:

  • Perhelähtöisyyden edistäminen; kehitetään perhe- ja ihmislähtöisyyttä arvioivia mittareita ja lisätään vanhempien/läheisten osallisuutta hoidossa
  • Hoito- ja luontoympäristön vaikutus hyvinvointiin; korostetaan pohjoisen luonnon moninaisuutta ja sen tuottamista virtuaalisesti eri kohderyhmille
  • Kivunarviointi ja-hoito; kehitetään ja testataan multimodaalisia arviointimenetelmiä (huomioiden myös lähikäsitteet, kuten pelko, stressi ja ahdistus), arvioidaan lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuutta ja lisätään henkilökunnan osaamista koulutusinterventioiden avulla

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, joka perustuu potilailta ja heidän perheiltään/läheisiltään sekä terveydenhuoltohenkilöstöltä kerättyihin haastatteluihin, kyselyihin, dokumentteihin ja fysiologisiin mittauksiin.

Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä erityisesti interventiotutkimusta (RCT), systemaattista katsausta sisältäen meta-analyysin, sisällönanalyysia laadullisena tutkimusmenetelmänä sekä kehitetään psykometrisesti validoituja mittareita. Lisäksi menetelminä on mahdollista käyttää kohorttitutkimusta ja teorian kehittämistä ja testaamista.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa prof. Tarja Pölkki. Ryhmään kuuluu senioritutkijoita, post-doc tutkijoita, väitöskirjatutkijoita ja maisterivaiheen opiskelijoita.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tutkimusryhmämme tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, joka mahdollistaa yhtenäisten käytäntöjen ja monitieteisten innovaatioiden kehittämisen perhelähtöisyyden ja hoidon vaikuttavuuden edistämiseksi eri hoitoympäristöissä. Tuotetuilla tuloksilla on mahdollista vähentää eriarvoisuutta, edistää oikeudenmukaisuutta ja lisätä osallisuutta hoitoon eri potilas- ja väestöryhmissä.

Tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitetta taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille, myös sairaalahoidossa oleville potilaille. Erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja perheet.

Tutkimushanke integroi eri tieteenalojen tuottamaa tietoa innovatiivisella tavalla hoidon laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä toimijoiden, paikallisten yritysten ja eri alan tutkijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Avainsanat

Perhe, Lapsi, Hyvinvointi, Hoitotyö, Perhelähtöisyys, Luonto, Teknologiaperusteiset/digitaaliset interventiot, Kipu, Stressi, Pelko, Ahdistus, Osallisuus, Kivunarviointi, Lääkkeettömät menetelmät