YKSILÖIDEN JA PERHEIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ (IndFamilyNurs)

Tutkimusryhmässä kehitetään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi hoitotyön eri ympäristöissä. Tutkimus on monitieteistä, ja siinä hyödynnetään digitaalisia innovaatioita hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Professori
    Tarja Pölkki

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksen painopisteet:

  • Perhelähtöisyyden edistäminen; kehitetään perhe- ja ihmislähtöisyyttä arvioivia mittareita ja lisätään vanhempien/läheisten osallisuutta hoidossa
  • Hoito- ja luontoympäristön vaikutus hyvinvointiin; korostetaan pohjoisen luonnon moninaisuutta ja sen tuottamista virtuaalisesti eri kohderyhmille 
  • Kivunarviointi ja-hoito; kehitetään ja testataan multimodaalisia kivunarviointimenetelmiä (huomioiden myös pelko, ahdistus, delirium), arvioidaan lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuutta ja lisätään henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista koulutusinterventioiden avulla

Tutkimusmateriaalina käytetään laadullista ja määrällistä aineistoa, joka perustuu potilailta ja heidän perheiltään/läheisiltään sekä terveydenhuoltohenkilöstöltä kerättyihin haastatteluihin, kyselyihin ja dokumentteihin.

Tutkimusryhmässä käytetään menetelminä erityisesti interventiotutkimusta (RCT), systemaattista katsausta sisältäen meta-analyysin, sisällönanalyysia laadullisena tutkimusmenetelmänä sekä kehitetään psykometrisesti validoituja mittareita. Lisäksi menetelminä on mahdollista käyttää kohorttitutkimusta ja teorian kehittämistä ja testaamista.

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmää johtaa prof. Tarja Pölkki. Ryhmään kuuluu tutkijoita ja post-doc tutkijoita, tohtorikoulutettavia ja maistervaiheen opiskelijoita.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Tutkimusryhmämme tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, joka mahdollistaa yhtenäisten käytäntöjen ja monitieteisten innovaatioiden kehittämisen perhelähtöisyyden ja hoidon vaikuttavuuden edistämiseksi eri hoitoympäristöissä. Tuotetuilla tuloksilla on mahdollista vähentää eriarvoisuutta, edistää oikeudenmukaisuutta ja lisätä osallisuutta hoitoon eri potilas- ja väestöryhmissä.

Tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitetta taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille, myös sairaalahoidossa oleville potilaille. Erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja perheet. 

Tutkimushanke integroi eri tieteenalojen tuottamaa tietoa innovatiivisella tavalla hoidon laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä toimijoiden, paikallisten yritysten ja eri alan tutkijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.