University of Oulu, 2016

Digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa perehdytään monitieteisesti keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn. Digitaaliset ihmistieteet on humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Opintokokonaisuus on avoin kaikille Oulun yliopistoon läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille.

Digitaalisten ihmistieteiden opinnoissa painottuvat monitieteinen yhteistyö, opiskelijoiden oman kriittisen ajattelun kehittäminen, innovatiiviset työskentelytavat sekä käytännön työelämää palvelevat taidot. Opinnot edistävät opiskelijoiden työelämätaitoja monipuolisesti. Sivuaine vastaa muuttuvan työelämän humanistiselle koulutukselle asettamiin haasteisiin ja kasvavaan digitaalisten ihmistieteiden asiantuntijuuden tarpeeseen. Opintoihin sisältyy yhteistyötä yliopiston ulkopuolisen työelämän kanssa. Yhteistyöprojektit voivat palvella muun muassa kulttuuriperinnön säilyttämiseen keskittyvien museoiden, arkistojen, kirjastojen tai yritysten tarpeita.

Digitaaliset ihmistieteet linkittyy läheisesti Oulun yliopiston tutkimuksen strategisiin fokusalueisiin Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa sekä Ihmiset muuttuvassa maailmassa.

Digitaalisissa ihmistieteissä opiskelija voi suorittaa yksittäisiä 5 opintopisteen kursseja tai 25 opintopisteen kokonaisuuden. Opintokokonaisuuden kursseista vain Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin on pakollinen. Muuten opintokokonaisuuden voi koota omien valintojensa mukaan. Opinnot voivat siten painottua esimerkiksi kielten tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen tai historiatieteiden digitaalisiin menetelmiin. 

Opinnot voi aloittaa mistä tahansa opintojaksosta. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on runsaasti.  Osa kursseista on mahdollista suorittaa jatkuvasti tarjolla olevilla verkkokursseilla. Opintojaksoja voi korvata myös muilla lukukausittain vaihtuvilla kursseilla. Joillakin kursseilla käytössä on vaihtoehtoinen kirjatentti, essee tai luentoportfolio. Tarkista kurssikohtaiset suoritustavat aina WebOodin opinto-oppaasta ja sovi niistä tarkemmin kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Suoritettuaan digitaalisista ihmistieteistä 25 opintopisteen kokonaisuuden opiskelija voi liittää sen tutkintoonsa sivuaineeksi. Jos opiskelija suorittaa opintokokonaisuudesta yksittäisiä kursseja, ne voidaan liittää joko:

1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin, jolloin asiasta on sovittava oppiaineen vastuuhenkilön kanssa, tai
2) muihin opintoihin.

Opiskelijan  on  ilmoittautumisen  yhteydessä  mainittava suorituksen  kuulumisesta  digitaalisiin ihmistieteisiin.  Sama opintojakso ei voi kuulua kahteen eri oppiaineeseen, vaan sen voi merkitä opintosuoritukseksi vain yhteen oppiaineeseen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöon. Samoin vaihtoehtoisista kirjatenteistä on sovittava aina kunkin jakson vastuuhenkilön kanssa. 

Perusopinnot, 25 op:

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
708200P Digitaaliset kulttuurit, 5 op 
708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op
708202P Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op
708203P Digitaalisuus työelämässä, 0 tai 5 op

Katso saatavilla olevat verkkokurssit!
 

Digitaalisten ihmistieteiden kurssikuvaukset ja lisätietoa suoritustavoista saat WebOodista.

Opintokokonaisuutta koordinoi yliopistotutkija Tiina Äikäs tiina.aikas(at)oulu.fi. Kehittämisessä on tukena ohjausryhmä

Digitaalisia ihmistieteitä tarvitsee nykyajan työelämässä. Lue pelialalla työskentelevän Anna Salomaan tarina.
 

Viimeksi päivitetty: 5.1.2021