Tiedekunnan myöntämät tuet tutkimuksen tekemiseen

Tuki matkakustannuksiin

Jatkuva haku

Konferenssimatkaan liittyvän tuen saaminen edellyttää, että hakija pitää konferenssissa esitelmän tai esittää posterin. Tiedekunta toivoo, että pidetty esitelmä tai posteri julkaistaan mahdollisessa konferenssijulkaisussa tai muussa tieteellisessä aikakausijulkaisussa. Tukea matkakustannuksiin ei myönnetä jatko-opintoihin kuuluviin seminaarimatkoihin. Tieteellisen työn tekemiseen liittyvään matkatuki hakemukseen tulee liittää lähiesimiehen tai työn ohjaajan lausunto matkan tarpeellisuudesta. Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan Oulun yliopiston matkustussääntöä.

Humanistiselta tiedekunnalta voi hakea tukea tieteelliseen konferensseihin osallistumista tai muuta tieteellisen työn tekemiseen liittyvään matkaan. Kotimaahan suuntautuvan matkan osalta tuen suuruus on enintään 400 € ja ulkomaille suuntautuvan matkan osalta enintään 800 €.

Tukea matkakustannuksiin haetaan matka-apurahahakemuslomakkeella. Hakemus on palautettava ennen matkaa HuTK:n postihuoneen HUM343 lokerikkoon, jossa lukee Tiedekunta, tai postitse osoitteella Humanistinen tiedekunta, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Julkaisutuki korkealaatuiseen julkaisemiseen 

Jatkuva haku 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ajamassa yliopistojen uudessa rahoitusmallissa 13 % tuloksesta tullee määräytymään Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) toteuttamassa Julkaisufoorumissa luokitustason 1–3 saavuttaneiden julkaisujen määrän perusteella.

Oulun yliopiston humanistisen tiedekunta pyrkii ennakoimaan yliopistojen rahoituksen painopisteen muutosta varaamalla vuosittain korkeatasoisen tutkimuksen julkaisemisen tukemiseen rahoitustukea. Rahoitustukea jaetaan hakemusten perusteella tasasuurina apurahoina humanistisen tiedekunnan henkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille jäljempänä kuvatulla tavalla.
 

Tukeen oikeutetut

Julkaisutukea voi hakea Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan henkilökunta ja tutkijat, joiden julkaisut kirjautuvat tiedekunnan tulokseksi SoleCris-tietokantaan. Julkaisutuen hakijan tulee olla artikkelin tai monografian ensimmäinen kirjoittaja.


Tuen kohde ja määrä

Julkaisutuki on suunnattu kattamaan tieteellisen tutkimusartikkelin tai monografian kielenhuollosta (kielentarkastus tai käännöstyö), kuvituksesta (mm. värikuvat ja kuvien julkaisuoikeudet) tai muita julkaisemisesta (esim. asiantuntijapalvelut tai artikkelin lisäsivut) aiheutuvia kuluja, silloin kun kirjallista tuotosta on tarkoitus tarjota Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan toteuttaman Julkaisufoorumi-hankkeen tasolle 1-3 luokiteltuun julkaisuun.

Tuki myönnetään todellisiin kustannuksiin. Tukea ei voi siirtää toiselle käsikirjoitukselle tai käyttää muuhun tarkoitukseen. Myönnettävän tuen enimmäismäärä on 700 euroa artikkelilta ja 1 000 euroa monografialta.

Hakijan oppiaine voi halutessaan maksaa tuen enimmäismäärän ylittävät kustannukset muista varoistaan tai neuvotella mahdollisen tutkimushankkeen tai tutkijakoulun kanssa näiden osallistumisesta tutkimuksen julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin.
 

Tuen hakeminen

Julkaisutukea haetaan julkaisuavustuslomakkeella tiedekunnan dekaanilta, joka päättää tuen myöntämisestä. Hakemus on täytettävä huolella: tutkimuksen työotsikon lisäksi on ilmoitettava myös julkaisufoorumin nimi, jolle kirjoitusta aiotaan tarjota.

Hakemuslomake jätetään käsikirjoituskopion kera oppiaineen pääedustajalle tai työnohjaajalle, joka lisää hakemukseen oman lausuntonsa ja toimittaa sen eteenpäin dekaanille viimeistään kahden viikon kuluessa hakemuslomakkeeseen merkitystä allekirjoituspäivästä. Sivuaineiden henkilökunta saa lausunnon lähiesimieheltään.

Oppiaineen pääedustajan tai työnohjaajan tulee ennen lausunnon antamista perehtyä huolellisesti käsikirjoitukseen ja arvioida realistisesti sen mahdollisuuksia tulla julkaistuksi 1–3 tason julkaisussa hakemuksessa määritettyjen tukitoimenpiteiden jälkeen.


Tuen käyttäminen

Käännöspalvelut on hankittava yliopiston kilpailuttaman ns. HANSEL -puitesopimuksen mukaisesti puitesopimuksessa mainituilta yrityksiltä (ks. Sopimustoimittajien käännöspalvelut).

Palvelu laskutetaan suoraan tiedekunnalta käyttäen hakemuslomakkeessa mainittuja laskutustietoja. Tuki on käytettävä kahden kuukauden (2 kk) kuluessa sen myöntämisestä.


Tuen käytön valvonta

Julkaisutukea saaneen on näytettävä toteen, että käsikirjoitusta on tarjottu 1–3 tason julkaisufoorumille. Tämä tapahtuu lähettämällä dekaanille tiedoksi kopio sähköpostista, jossa julkaisija vahvistaa vastaanottaneensa käsikirjoituksen.

Tiedekunta arvioi vuosittain tukitoimiensa tehokkuutta ja onnistumista SoleCris-julkaisutietokannasta. Julkaisujen täsmällinen ja ajantasainen kirjaaminen tietokantaan on siksi entistäkin tärkeämpää.


Humanistinen tiedekunta
Dekaani Paula Rossi 
       

Lomakkeet

Viimeksi päivitetty: 22.6.2020