University of Oulu, 2016

Digitaalisten ihmistieteiden verkkokurssit syksyllä 2019

Tällä syyslukukaudella Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa on tarjolla useita verkkokursseja, jotka opiskelija voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan ja missä haluaa. Kurssit ovat saatavilla verkossa viimeistään marras-joulukuussa, ja niiden sisällöt on suunniteltu niin, että ne palvelevat useiden eri alojen opiskelijoita.  Tervetuloa osallistumaan!

Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa perehdytään monitieteisesti keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn. Digitaaliset ihmistieteet on humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Se on avoin kaikille Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille.

Lisätietoa digitaalisista ihmistieteistä: https://www.oulu.fi/hutk/digitaalisetihmistieteet

Alla on kurssien esittelyt.

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin – Introduction to Digital Humanities (700332P), 5 op
Digitaaliset aineistot ja menetelmät ovat nykyään osa monenlaista humanistista tutkimusta. Esimerkiksi historioitsijat löytävät lähteensä digitoiduista sanomalehdistä ja kirjoista, arkeologit tutkivat muinaisjäännöksiä ja löytöjä paikkatieto-ohjelmia hyödyntäen ja ihmisten vuorovaikutusta seurataan sosiaalisessa mediassa ja verkkoyhteisöissä.

Verkkokurssi esittelee eri alojen tutkimusta sekä digitaalisiin ihmistieteisiin liittyviä aineistoja, menetelmiä, näkökulmia ja eettisiä kysymyksiä. Kurssilla yhdistyvät opintojen, tutkimuksen ja työelämän tarpeet. Kurssilla esitellään digitaalisen ihmistutkimuksen eri osa-alueita käynnissä olevien tutkimusprojektien ja työelämästä tulevien asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia. Hän oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin). Hän oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Kurssi ajoittuu marras–joulukuulle 2019. Sen opettajana toimii FT Tiina Äikäs (Digitaaliset ihmistieteet/arkeologia).

 

Digitaaliset kulttuurit – Digital Cultures (708200P): DIGITAALINEN KULTTUURIPERINTÖ, 5 op
Digitalisaatio on luonut uudenlaiset tavan olla vuorovaikutuksessa kulttuuriperintöön. Ihmiset jakavat kuvia kulttuuriperintökohteista Instagramissa, kokevat menneisyyttä pelien ja lisätyn todellisuuden kautta ja käsittelevät kulttuuriperintöön liittyviä muistojaan digitaalisissa yhteisöissä.

Verkkokurssin aikana opiskelija perehtyy siihen, kuinka digitalisaatio on muuttanut kulttuuriperinnön käsitettä ja ihmisten tapoja käyttää kulttuuriperintöä. Aihetta lähestytään sekä teoreettisestä näkökulmasta tutkimuskirjallisuuden kautta että tutustumalla erilaisiin verkosta löytyviin aineistoihin. Verkkokurssiin liittyvissä tehtävissä opiskelija voi valita aineiston oman kiinnostuksensa mukaan ja tutustua esimerkiksi sosiaalisen median, pelien tai muistiorganisaatioiden aineistojen sisältöihin.

Kurssin suorittanut tuntee digitaalisen kulttuuriperinnön erityispiirteitä, osaa hyödyntää digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyviä aineistoja opinnäytetöissään ja tuntee näihin aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Kurssi ajoittuu joulukuulle 2019. Sen opettajana toimii FT Tiina Äikäs (Digitaaliset ihmistieteet/arkeologia).

 

Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä – Research Methods in Digital Humanities (708201P): GIS MENETELMÄNÄ, 5 op
Paikkatietojärjestelmä (GIS) on olennainen osa tämän päivän humanistista tutkimusympäristöä. Paikkatietoaineiston hyvä saatavuus esimerkiksi internetin latauspalveluista ja vaadittavien ohjelmistojen kehitys mahdollistavat monipuolistenkin aineistojen käsittelyn matalalla kynnyksellä.

Verkkokurssilla perehdytään GIS:n käyttöön, kartografiaan ja kartta-analyyseihin niin luentojen kuin erilaisten harjoitusten muodossa. Opiskelija voi itse valita haluamasi aineiston esimerkiksi opinnäytetyöhösi liittyen tai käyttää ennalta ladattuja aineistoja.

Kurssin suorittanut tuntee GIS:n perusteet ja hallitsee yleisimmin käytetyt analyysit ja menetelmät. Hän osaa tarvittaessa laatia kartta-aineistoja yleisimpiä GIS-sovelluksia (esim. ArcGIS, QGIS) käyttämällä.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Kurssi ajoittuu marras–joulukuulle 2019. Sen opettajana toimii FT Ville Hakamäki (arkeologia).

 

Erikoistumisopinnot – Specialisation Studies (708202P): DIGITAALINENEN VIESTINTÄ, 5 op
Avoin, yleistajuinen ja hyvin kohdennettu viestintä on avain asiantuntijatiedon levittämiseen ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Viestinnän digitalisaatio tarjoaa siihen useita alustoja ja välineitä. Mutta miten viestiä vaikuttavasti, vastuullisesti ja vetovoimaisesti verkossa ja sosiaalisen median kanavissa?

Verkkokurssilla perehdytään asiantuntijatyössä tarvittaviin digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoihin ja harjoitellaan niitä käytännössä. Omaa asiantuntijuutta rakennetaan mm. tuottamalla ja julkaisemalla faktapohjainen verkkoteksti sekä osallistumalla oman alan julkiseen somekeskusteluun. 

Kurssin suorittanut tuntee asiantuntijaviestinnän periaatteet ja osaa niiden pohjalta viestiä verkossa ja sosiaalisen median kanavissa asiantuntijan roolissa sekä mukauttaa verkko- ja someviestintäänsä erilaisten viestintätilanteiden, -kanavien, -tavoitteiden, tekstilajien ja kohderyhmien mukaan.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Kurssi ajoittuu marras–joulukuulle 2019. Sen opettajana toimii FM Mirkka Oja-Leikas (tiedeviestintä, suomen kieli).

 

Digitaalisuus työelämässä – Digital Skills for Working Life (708203P), 5 op
Tällä kurssilla opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa aiemmin oppimaansa osana työelämäharjoittelua. Ohjatussa työelämäharjoittelussa opiskelija kykenee hankkimaan itselleen harjoittelupaikan, pystyy toimimaan työyhteisössä, soveltamaan taitojaan työelämässä ja reflektoimaan omaa työelämäosaamistaan.

Kurssiin liittyvä verkkokurssiosuus taustoittaa työelämän tarpeita sekä auttaa opiskelijaa tunnistamaan metataitonsa ja näiden merkityksen työelämässä. Lisäksi kurssiin liittyvä reflektio tapahtuu verkossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa digitaalisten ihmistieteiden osaamistaan käytäntöön. Opiskelijan oman osaamisen ja vahvuuksien tiedostaminen, moniammatillisten yhteistyötaitojen vahvistaminen sekä opintojen ja työelämän välisen yhteyden vahvistaminen.

Kurssi ajoittuu joulukuulle 2019. Sen opettajana toimii FT Tiina Äikäs (Digitaaliset ihmistieteet/arkeologia).

 

Lisätietoa:

Tiina Äikäs, tiina.aikas@oulu.fi
Dosentti, koordinaattori, Digitaaliset ihmistieteet | PhD, Coordinator, Digital Humanities
Humanistinen tiedekunta | Faculty of Humanities PL 1000 | P.O. Box 1000
90014 Oulun yliopisto | 90014 University of Oulu, Finland
puh. 040-5887131 | +35840-5887131

https://www.oulu.fi/hutk/digitaalisetihmistieteet

Viimeksi päivitetty: 14.10.2019