University of Oulu, 2016

Harjoittelun suorittaminen

Useimpien tutkinto-ohjelmien opintoihin kuuluu harjoittelua pakollisena tai vapaavalintaisena. Harjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelun pituus ja ajankohta vaihtelee oppiaineittain ja useimmissa tutkinto-ohjelmissa harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelusta saat lisätietoja oman tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta, harjoittelujaksojen opettajilta ja oman tiedekuntasi lähipalvelujen harjoittelun yhteyshenkilöltä.

Vakuutusturva harjoittelun aikana

Palkallisessa harjoittelussa opiskelija on vakuutettu työnantajan vakuutuksen puolesta. Palkattomassa harjoittelussa Suomessa ja ulkomailla opiskelija on yliopiston puolesta vakuutettu tapaturmien varalta. Sen takia myös palkattomaan harjoitteluun tulee tehdä harjoittelusopimus. Opiskelutapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä palkattomassa käytännön harjoittelutyössä oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa. Tämä koskee myös harjoittelua ulkomailla sekä ulkomaista tutkinto-opiskelijaa edellyttäen että hän suorittaa harjoittelua Oulun yliopiston tutkintoon. Muussa kuin käytännön työssä sattuneissa tapaturmissa opiskelija hakee korvauksia omasta matkavakuutuksesta.

Katso lisää opiskelijan vakuutusturvasta palkattomassa käytännön harjoittelussa sattuneen tapaturman korvaamisesta.

 

Harjoittelun lomakkeet

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019.

Harjoittelu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Harjoittelun tavoitteena on opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä sekä työelämäyhteyksien edistäminen. Kandi- ja maisterivaiheen harjoittelut on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa.

Lisätietoja KTK- ja KTM -tutkintoon kuuluvasta harjoittelusta sekä harjoittelupaikan hyväksyttäminen tutkintoon ja harjoittelulomakkeiden allekirjoitus: tutkinto-ohjelmien harjoitteluyhdyshenkilöt

Harjoitteluapurahat Suomessa ja ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun: kyselyt osoitteeseen study.business@oulu.fi

Suomessa tapahtuva harjoittelu

Oulun yliopisto tukee vuosittain opiskelijoiden työharjoittelua. Vuonna 2019 apurahan suuruus on 1600 euroa/opiskelija. Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Työnantaja maksaa harjoittelun palkkakulut ja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä yliopistolta harjoittelutuen suuruisen summan.

Kriteerit

 • KTK -tutkintoa suorittavien tulee olla suorittanut vähintään 90 opintopistettä.
 • KTM-tutkintoa suorittavien tulee olla suorittanut vähintään 30 opintopistettä.
 • Harjoittelun keston tulee olla vähintään 2 kuukautta (täysipäiväistä työtä).
 • Tukea myönnetään vain pk-yrityksille, julkiselle sekä kolmannen sektorin työnantajille.
 • Tukea ei voi hakea palkattomaan harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot kotimaan harjoittelutuesta ja hakuohjeet löytyvät Oulun yliopiston harjoittelutuki Suomessa  -sivustosta.

Harjoittelu (724100P, 5 op) kandin tutkinnossa

Harjoittelu oppaasta löytyy harjoittelu opintojakson kuvaus, ohje harjoitteluraportin tekemiseen ja ohje miten opintojaksosta saa opintopisteet.

Internship (721065S, 6 op) maisterin tutkinnossa

Harjoittelu oppaasta löytyy harjoittelu opintojakson kuvaus, ohje harjoittelun raportointiin sekä ohjeen miten opintojaksosta saa opintopisteet.

Harjoittelupaikkoja

Sopivia harjoittelupaikkoja voi etsiä netistä tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Tutustu ainakin Oulun yliopiston nettisivuilla oleviin harjoittelupaikkailmoituksiin.

Oulun yliopiston ylläpitämä työpaikkaportaali löytyy Aarresaari sivustolta.

Seuraa myös yliopiston harjoitteluasioiden Twitter-tiliä.

Ulkomailla tapahtuva harjoittelu

Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun on kolme eri tukimuotoa: Erasmus-, Edustusto- ja Euroopan ulkopuolinen harjoittelu. Niistä löytyvät tarkat tiedot Harjoittelu ulkomailla -sivulta.

Kauppakorkeakoulun uusi ulkomainen harjoitteluportaali

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on liittynyt jäseneksi Highered Global Career Services –portaaliin, jonka kautta Kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja eri puolilta maailmaa. Portaali edellyttää kirjautumista Oulun yliopiston opiskelijasähköpostin tunnuksilla. Sen avulla voi myös luoda itselleen osaamisprofiilin, saada suosituksia omaan profiiliin sopiviin harjoittelu - ja työpaikkoihin, jne.

Linkki Highered-hakuportaaliin.

Työantajalle

Kauppakorkeakoulussamme opiskelee n 1500 opiskelijaa seuraavissa pääaineissa: johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, taloustiede, laskentatoimi, markkinointi ja rahoitus. Suomenkielisten ohjelmien lisäksi kauppakorkeakoulussa on 5 kansainvälistä maisteriohjelmaa. Jätä ilmoitus Aarresaaren portaalissa ja osoita ilmoitus Oulun yliopistolle kohdassa "Valitse yliopistot". Lisäksi voit vielä tarkentaa koulutusalaksi "Kauppa- ja taloustieteet". Tätä kautta ilmoituksesi pääsee Oulun yliopiston työpaikkaportaaliin.

 

Harjoittelu kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Kaikkien koulutusten opintokokonaisuuksiin kuuluu työharjoittelua, jonka laajuus ja sisältö vaihtelevat koulutuksesta riippuen. Katso alta oman tutkinto-ohjelmasi tarkemmat ohjeet.

Harjoittelun yhteyshenkilöt tiedekunnassa ovat:

Tari Rantasuo (tari.rantasuo@oulu.fi), kotimaan tuettu harjoittelu

 • Vastaanottoaika tiistaisin ja keskiviikkoisin 10-11

Jani Haapakoski (study.education@oulu.fi), ulkomaan harjoittelut

 • Ajanvaraus: Katso kalenterista vapaita aikoja (vaihda näkymä viikkotasolle, niin vapaat ajat näkyvät paremmin) ja ehdota muutamaa sähköpostilla

Rikosrekisteriotteen esittäminen liittyen tutkinto-ohjelmien harjoitteluihin

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden yliopistolain muutosten johdosta yliopiston tulee tarkastaa opiskelijan rikosrekisteriote, mikäli opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Tämä koskee seuraavia tutkinto-ohjelmia ja opintokokonaisuuksia sekä muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, joihin liittyy alaikäisten parissa työskentelyä:

 • aineenopettajakoulutus
 • erityispedagogiikan koulutus
 • luokanopettajakoulutus
 • musiikkikasvatuksen koulutus
 • varhaiskasvatuksen koulutus
 • erilliset erityisopettajan/varhaiserityisopettajan opinnot
 • erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Ohjeet rikosrekisteriotteen tilaamiseen

Opiskelija tilaa rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua lomaketta tai sähköistä hakemusta. Tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon rikosrekisteriotetta tarvitaan (koulutukseen sisältyvä lasten parissa tehtävä harjoittelu). Ote on opiskelijalle maksuton kunhan huomaa valita oikean lomakkeen. Lomake löytyy täältä.

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriote pyydetään nähtäväksi sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa. Esittämisestä informoidaan sähköpostitse ja/tai erilaisissa informaatiotilaisuuksissa.

Jos opiskelija ei toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, hän ei voi suorittaa alaikäisten parissa tehtäviä opintoja tai harjoittelua.

Ote tulee esittää henkilökohtaisesti ennen harjoittelun alkamista jollekin seuraavista henkilöistä: Hennariikka Valppu-Paaso (KE223, Vaka); Katja Holtinkoski-Perttula (KE233, Lo, Ite, Taika, Tekno, Erilliset opinnot); Minna Sainio (KE234, Erkka, Lo, Ite, Taika, Tekno, Erilliset opinnot); Petteri Klintrup (KTK244, Muko); Helena Seppälä (KE1015, kaikki koulutukset)

Otetta ei saa lähettää sähköpostitse, postitse tai jättää lokeroon/työhuoneeseen.

Jos otteessa on jotain merkintöjä, katso ohjeet täältä.

Teknillisen tiedekunnan tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua joko pakollisena tutkinto-ohjelmasta riippuen. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoon sisältyy asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä. 

Tiedot harjoitteluopintojaksoista ja harjoitteluvastuuhenkilöistä löydät WebOodista.  Myös opintoneuvoja ja omaopettaja auttavat harjoitteluun liittyvissä asioissa.  Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti kesäaikaan kesätyönä tekniikan alalla. 

Harjoittelu- ja päättötyöpaikoista tiedotetaan kiltojen sähköpostilistoilla yms.

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto on uudistanut verkkosivustonsa (aarresaari.net). Löydät sieltä tietoa mm. urasuunnittelusta, työnhausta, harjoittelusta ja valmistuneiden työllistymisestä. Työnantajien Aarresaari.netin kautta lähettämät työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkailmoitukset löydät Oulun yliopiston uuden ilmoitusnäkymän kautta.

Harjoitteluun liittyvän informaation löydät yliopiston sivuilta Harjoittelu ja työllistyminen.

Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan kaikissa tutkinto-ohjelmissa on mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluva työelämäharjoittelu. Harjoittelujaksoja voi olla tutkinnossa useampikin: voit esimerkiksi suorittaa harjoittelun kotimaassa ja ulkomailla (Erasmus-harjoittelu, edustustoharjoittelu sekä Euroopan ulkopuolinen harjoittelu). Harjoittelun pituus ja ajankohta voivat vaihdella oppiaineittain. Lisätietoja saat oppiaineen harjoitteluvastuuhenkilöltä ja tiedekunnan opinto-oppaasta.

Työelämäopinnot

Työelämäopinnot-sivuainekokonaisuus (25 op) on tarkoitettu kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Kokonaisuudessa ei ole pakollisia opintojaksoja, vaan voit koota kokonaisuuden oman kiinnostuksesi mukaan.

Koko kokonaisuuden suoritettuaan saat siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op. Lisätietoja tiedekunnan opinto-oppaasta.

Lisätietoja
Kotimaan tuettu harjoittelu: Tari Rantasuo, 0294 48 7455, tari.rantasuo(at)oulu.fi
Ulkomaan harjoittelu: Riitta Kataja, 0294 484 050, riitta.kataja(at)oulu.fi

Arkeologia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Timo Ylimaunu, puh. 0294 48 3236, timo.ylimaunu(at)oulu.fi

Englantilainen filologia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopisto-opettaja Juha-Pekka Alarauhio, puh. 040 728 9132, juha-pekka.alarauhio@oulu.fi
 

Germaaninen filologia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Lehtori Satu Selkälä, puh. 0294 48 3430, satu.selkala(at)oulu.fi

Germaanisen filologian syventäviin opintoihin kuuluu opintojakso 693419S Praktikum (5 op). Jakso on pakollinen niille opiskelijoille, jotka eivät sisällytä tutkintoonsa aineenopettajan pedagogisia opintoja.

Kyseessä on opintoihin liittyvä työharjoittelu, jonka voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Työtehtävien tulee olla sellaisia, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta sekä pää- että sivuaineiden osalta. Harjoittelun tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen.

Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla.

Harjoittelujakson 693419S Praktikum suoritusmerkintää varten on toimitettava harjoitteluraportti, joka laaditaan verkkolomakkeella. Toimita harjoittelun yhdyshenkilölle myös työtodistus harjoitteluajalta.

Historia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Matti Mäntylä, matti.mantyla(at)oulu.fi

Harjoittelun on tuettava omaa koulutusta, ja vaikka historian ja tieteiden ja aatteiden historian oppiaineista voi suuntautua mitä monipuolisimpiin tehtäviin, ei aivan mitä tahansa työtä tueta tai hyväksytä harjoitteluun. Tukikelpoisuus kannattaa selvittää historiatieteiden harjoittelusta vastaavan yhdyshenkilön kanssa. Työpaikkoja kannattaa tietysti hakea ilman harjoittelutukeakin. Työharjoittelusta on mahdollista saada myös opintopisteitä niin, että yhden kuukauden työjakso vastaa kolmea opintopistettä. 

Informaatiotutkimus

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Heidi Enwald, puh. 0294 48 3426, heidi.enwald(at)oulu.fi

Kirjallisuus

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Nina Työlahti, puh. 0294 48 3336, nina.tyolahti(at)oulu.fi

Kulttuuriantropologia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen, puh. 0294 48 3340, anneli.hyvarinen-merilainen(at)oulu.fi

687248S Harjoittelu, 5 op

Harjoittelu on tarkoitettu kulttuuriantropologian pääaineopiskelijoille ja se ajoittuu yleensä maisteriopintojen alkuun (aineopintojen jälkeen).

010143P Työkokemus, 5 op (Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteinen kandiharjoittelu)

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteinen kandivaiheen työharjoittelu sisältyy Työelämäopintojen jaksoon 010143P Työkokemus, ja sen on tarkoitettu näiden oppiaineiden pääaineopiskelijoille. Kysymyksessä on valinnainen ja ohjattu palkaton harjoittelu, jonka tavoitteena on työssä oppiminen ja oman osaamisen soveltaminen työelämässä. Harjoittelu vaihtelee vuosittain eri työnantajien esittämien kohteiden ja tavoitteiden mukaisesti niin, että se vastaa edellä mainittujen oppiaineiden sisältöjä ja osaamistavoitteita. Harjoittelu järjestetään yleensä toukokuussa, ja se perustuu kahteen työpajaan, noin kahden viikon mittaiseen arkeologiseen ja kulttuuriantropologiseen kenttätyöhön sekä erityyppisiin jälkitöihin. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat molempien oppiaineiden tehtäviä kulttuuriantropologi-arkeologi -työpareina. Kurssista tiedotetaan helmi-maaliskuun aikana, ja osallistuminen perustuu vapaamuotoiseen hakemukseen. Vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen, jolta voi tiedustella kurssiin liittyvistä asioista sähköpostitse  anneli.merilainen-hyvarinen (at) oulu.fi

Logopedia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Terhi Hautala, puh. 0294 48 3389, terhi.hautala(at)oulu.fi

Logopedian tutkinto-ohjelmassa harjoittelujaksot ovat FM-vaiheessa.

Kliiniset taidot II.  Orientoiva harjoittelu sisältää info- ja tutustumistilaisuuksia ja harjoittelupäiviä julkisessa terveydenhuollossa ja yksityisellä puolella. Orientoivan harjoittelun aikana opiskelija saa yleiskuvan organisaatioista, joissa puheterapeutti työskentelee. Opiskelija tutustuu erilaisissa yksiköissä toimivien puheterapeuttien työhön ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Harjoitteluohjelma kootaan tutkinto-ohjelman toimesta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Yhteyshenkilö orientoivan harjoittelun osalta on Kaisu Heinänen.

Kliiniset taidot III. Opintojen loppuvaiheessa suoritettava neljän kuukauden harjoittelu toteutuu puheterapeutin ohjauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetustoimen puheterapiapalveluja tarjoavassa yksikössä tai kuntoutusyrityksessä. Jakson aikana opiskelija toimii itsenäisesti puheterapeuttina eli tutkii, suunnittelee ja toteuttaa kuntoutusta. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti. Yhteyshenkilö harjoitteluasioiden osalta on Terhi Hautala.

 

Ruotsin kieli

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopisto-opettaja Anne Saarijärvii, puh. 0294 483405, anne.saarijarvi(at)oulu.fi
Professori Paula Rossi, puh. 0294 483403, paula.rossi(at)oulu.fi

 

SPRÅKPRAKTIK

Kursen 693642S Språkpraktik (3-5 p.) är obligatorisk för alla huvudämnesstudenterna i svenska språket. Språkpraktiken kan avläggas genom deltagande i nordisk språkkurs (3-4 veckor) eller genom minst en månads vistelse i en miljö där det talas något nordiskt språk. Studiepoängen placeras i allmänna språk- och kommunikationsstudier. För språkpraktiken ansvarar professor Paula Rossi.

 

PRAKTIK

Kursen 693706S Praktik (5 p.) är obligatorisk för de huvudämnesstudenter som inte är med i lärarutbildningen. Det är fråga om en arbetspraktik, som kan göras antingen i hemlandet eller utomlands.

Från och med januari 2017 räcker det med att göra en praktik på fyra veckor (sammanlagt ca 160 arbetstimmar), för att kunna få fem studiepoäng för kursen Praktik under våra fördjupade studier. Idén är att studenten får en praktikplats där hen kan träna sådana färdigheter och kunskaper som hen har skaffat på universitetet, och att hen efter studierna har det enklare att hitta jobb (tack vare arbetserfarenheten från ”den egna branschen”).

Studenten ska själv försöka hitta ett jobb/en praktikplats, men den praktikansvariga läraren hjälper vid behov. När det gäller kursen Praktik inom vårt läroämne så ställs ett krav på att studenten åtminstone då och då ska kunna använda svenska/norska eller danska på jobbet i en eller annan form (telefonrådgivning, översättning, informationssökning på svenska e.d.).

Före praktikperioden ska studenten kontakta den praktikansvariga läraren för att kontrollera att praktikplatsen/-arbetsuppgifterna är passande. Studenten skriver också en praktikplan (som läraren och arbetsgivaren kommenterar) innan praktiken. Efter praktiken skriver studenten i sin tur en svenskspråkig praktikrapport. Efter att praktikanten har levererat både rapporten och arbetsintyget till läraren, får hen studiepoängen (5 p.).

Om praktiken varar längre (minst 2 månader) och om lönen är minst 1 211,00 euro per månad (situationen år 2019), kan arbetsgivaren beviljas ett praktikstöd på 1 600 euro, som betalas till arbetsgivaren efter praktiken (efter att arbetsgivaren har betalat studenten lönen normalt). Detta är möjligt enbart om studenten har sökt praktikbidrag för arbetsgivaren via SoleMOVE i förväg/innan praktiken och fått grönt ljus. Universitetet kan emellertid inte garantera något praktikstöd till alla arbetsgivare som via studenten har sökt stödet, vilket ska hållas i minnet.

OBS. Om praktiken varar t.ex. dubbelt så länge som krävs, t.ex. just två månader, kan hen också få kursen 010143P Työkokemus (5 p.) godkänd.

Praktikansvarig lärare: Anne Saarijärvi

Saamelainen kulttuuri

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, puh. 0294 48 3486, marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

Saamen kieli

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, puh. 0294 48 3486, marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

Suomen kieli

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Maria Frick, puh. 0294 48 3479, maria.frick(at)oulu.fi

Harjoittelu osana suomen kielen opintoja

010143P Työkokemus 5 op

Voidaan sisällyttää joko

 1. tiedekunnan Työelämäopinnot-opintokokonaisuuteen,
 2. suomen kielen syventäviin opintoihin tai
 3. muihin opintoihin.

Opintojakso vastaa vanhan opetussuunnitelman Tutustuminen työelämään -jaksoa 694948A (2015–17) tai 694915A (2013–15). Syksyllä 2017 astui voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka mukaan harjoittelu ei enää ole pakollinen.

Työkokemusta voi hyödyntää osana suomen kielen opintoja myös siten, että suorittaa kurssin 010142P Projektinhallinta 5 op.

Harjoittelun voi tehdä myös ulkomailla esimerkiksi ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opetuspisteissä, suomalaisissa kouluissa, Suomen edustustoissa tai kulttuuri-instituuteissa. Myös ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voi saada yliopiston tukea (esim. Erasmus+-harjoittelu). Seuraa myös Cimon välittämiä harjoittelupaikkoja.

Suoritus

Opintojakso suoritetaan lähettämällä työtodistus ja vapaamuotoinen harjoitteluraportti Mai Frickille. Raportin pituus on 2–3 sivua. Raportista tulee ilmetä harjoittelupaikka ja harjoittelun kesto. Raportissa voit esim. kuvata työnantajan toimialaa ja päätehtävää sekä omaa työnkuvaasi ja työtehtäviäsi. Pohdi myös omaa rooliasi osana työyhteisöä sekä uramahdollisuuksiasi alalla. Harjoittelu arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Harjoittelutietoa työnantajalle

Työnantajaa koskevaa harjoittelutietoa on koottu oheiseen tiedostoon.

 

Tieteiden ja aatteiden historia

Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi harjoittelun vastuuhenkilön kanssa:

Yliopistonlehtori Matti Mäntylä, matti.mantyla(at)oulu.fi

Harjoittelun on tuettava omaa koulutusta, ja vaikka historian ja tieteiden ja aatteiden historian oppiaineista voi suuntautua mitä monipuolisimpiin tehtäviin, ei aivan mitä tahansa työtä tueta tai hyväksytä harjoitteluun. Tukikelpoisuus kannattaa selvittää historiatieteiden harjoittelusta vastaavan yhdyshenkilön kanssa. Työpaikkoja kannattaa tietysti hakea ilman harjoittelutukeakin. Työharjoittelusta on mahdollista saada myös opintopisteitä niin, että yhden kuukauden työjakso vastaa kolmea opintopistettä.

 

 

Harjoittelulla tarkoitetaan yleisesti opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelusta löytyy tärkeimmät asiat Oulun yliopiston kaikille koulutusaloille yhteisiltä opiskeluasioiden sivuilta. Sieltä opiskelija saa mm. vinkkejä työnhakuun ja näkee ilmoituksia Oulun yliopistolle ilmoitetuista harjoittelupaikoista. Työharjoittelusta kiinnostuneen opiskelijan on hyvä tutustua ensin näihin yliopiston yleisiin sivustoihin ja ohjeistuksiin.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvä työharjoittelu on valinnainen opintojakso, jonka voi suorittaa kahdella tavalla: joko raportoimalla työharjoittelusta jälkikäteen tai laatimalla ennen harjoittelua suunnitelman, raportoimalla sekä viikoittain kahden kuukauden ajan että harjoittelun lopuksi. Jälkimmäinen vaihtoehto on pakollinen niille opiskelijoille, jotka saavat yliopiston harjoittelutukea. Opintojakson suorittaminen edellyttää työskentelyä sellaisissa ICT-alan ammattitehtävissä, joissa voi soveltaa koulutuksessa suoritettuja opintoja. Opintopisteitä työharjoittelusta voi saada 1-5 riippuen työharjoittelun kestosta; esim. raportoimalla jälkikäteen 4 kk kokopäiväistä työskentelyä, voi saada 5 opintopistettä. Tuetussa harjoittelussa voi saada 5 opintopistettä jo 2 kk työharjoittelusta, mutta tämä edellyttää aiemmin mainittua laajempaa dokumentointivelvoitetta. Opinto-oppaasta löytyy erilliset opintojaksot sekä kandi- (814311A) että maisteritutkinnolle (814601S), joiden kuvauksiin ja tietoihin on syytä tutustua. Opiskelija hankkii omaan alaan liittyvän harjoittelupaikan itse ja laatii työnantajan kanssa työsopimuksen. Harjoittelun lopuksi työnantaja antaa opiskelijalle todistuksen tehdystä työstä.

Jos kaipaat vinkkejä työpaikan etsintään, kannattaa vilkaista täältä ja työpaikkoja täältä. Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijan kannattaa olla itse aktiivinen työpaikan löytymiseksi. Monet alan yritykset eivät julista vapaita harjoittelupaikkoja avoimesti, koska eivät ehdi työstää hakemusten synnyttämää byrokratiaa. Sen sijaan joillakin yrityksillä löytyy verkosta ohjeet/lomake työharjoitteluun hakemiseksi. Mieti, missä olet hyvä ja mikä sinua kiinnostaa aivan erityisesti. Etsi verkosta yrityksiä, joilla voisi olla sinua kiinnostavia työtehtäviä. Ota rohkeasti yhteyttä. Kannattaa myös harkita oman verkkoprofiilin muokkaamista henkilökohtaiseksi käyntikortiksi/näyteportfolioksi, josta mahdollinen työnantaja saa hyvän kuvan taidoistasi ja aiemmista tekemisistäsi. Jos tarvitset tukea harjoittelupaikkasi järjestymiseen, tutustu yliopiston myöntämään harjoittelutukeen. Työharjoittelun opintojaksot sopivat hyvin yliopiston myöntämällä harjoittelutuella tuettuun harjoitteluun, joka tyypillisesti kestää 1,5-2 kk.

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset harjoittelutuen hakukriteerit

Yliopisto tukee vuosittain myös tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden harjoittelua. Tukia on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja niitä kannattaa hakea heti, kun haku avautuu. Tuet saattavat loppua jo ennen kuin hakuaika päättyy, koska tukia myönnetään hakujärjestyksessä. On suositeltavaa, että opiskelija ryhtyy hankkimaan mahdollista harjoittelupaikkaa jo hyvissä ajoin syksyllä, ennen kuin harjoittelutuet avataan haettavaksi. Harjoittelutuella korvataan mm. työnantajalle osa harjoittelijan palkkakustannuksista. Myös harjoittelutuesta löytyy ajantasaisin yleistieto harjoittelun yhteisiltä verkkosivuilta (kuten tuen suuruus tai hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun). Tutustu ensin siihen, koska kaikki se, mitä siellä sanotaan, pätee myös tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden harjoittelutukiasioihin. Näiden lisäksi harjoittelutuen hakeminen/saaminen edellyttää, että

 • olet läsnä olevaksi ilmoittautunut tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelija.
 • suorittamasi opinnot mahdollistavat harjoittelun tietojenkäsittelytieteen alan ammattitehtävissä.
 • et ole aiemmin saanut tutkintoosi Oulun yliopiston myöntämää työharjoittelutukea.
 • sitoudut sisällyttämään harjoittelutuella suoritetun työharjoittelujakson osaksi valinnaista opintojaksoa (Internship in ICT duties [814311A] TAI Work Experience in ICT responsibilities [814601S]) raportoimalla harjoittelusi heti harjoittelun päätyttyä (tarkemmat ohjeet Optimassa).
 • olet sopinut harjoittelun suorittamisesta tietojenkäsittelytieteiden harjoittelusta vastaavan yhteishenkilön kanssa ennen työn aloittamista (kts. yhteystiedot alla). 

Yliopisto tukee myös tutkinto-opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua. Tästäkin löydät lisätietoa harjoittelun yhteisiltä verkkosivuilta.

Yhteyshenkilö

Yliopistonlehtori Tonja Molin-Juustila
tonja.molin-juustila (at) oulu.fi

Hän antaa tarvittaessa lisätietoja ja lisää sinut jäseneksi Optiman työtilaan. Kun otat yhteyttä, kerro taustatietoina työnantaja, työtehtävät, työsuhteen kesto sekä harjoittelun sovittu ajankohta. Ajankohtaisia lisätietoja voi löytyä myös Nopasta kurssikoodilla.

Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua joko pakollisena tai valinnaisena koulutusohjelmasta riippuen. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä.

Tekniikan alalla voidaan hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua - kysy tarkempia tietoja omalta opintoneuvojaltasi.

Ohjeet tekniikan alan tutkinto-ohjelmasi harjoitteluvaatimuksista löydät opinto-oppaasta WebOodissa ja käytännön ohjeita saat oman tutkinto-ohjelmasi verkkosivuilta tai harjoittelun yhteyshenkilöltä

Opintoihin sisältyy työharjoittelua kahdessa vaiheessa, harjoittelu (521015A) kandivaiheessa ja syventävä harjoittelu (521016A) DI-vaiheessa. Kandivaiheen harjoittelu on pakollista ennen vuotta 2011 aloittaneille ja valinnainen tämän jälkeen aloittaneille. DI-vaiheen harjoittelu on kaikille pakollista.

Lisäksi voidaan myöntää sopivasta työkokemuksesta ylimääräinen Erikoistumisharjoittelu, jonka laajuus on 1,5 op / vuosi työkokemusta (max. 5op).

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta yliopistolla on vuosittain mahdollisuus tukea muutamaa harjoittelua. Tarkempia tietoja elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa antaa Hannu Sorvoja

Vaihtoehtoisen 5 opintopisteen harjoittelun (521026S ja 521018A) lomakkeet löydät tämän sivun lopusta. 5 opintopisteen harjoitteluilla voit korvata 3 opintopisteen harjoittelut (kandi- ja DI-vaihe).

Harjoitteluvaiheista tarkemmin:

Muuta harjoittelutietoa:

Harjoittelutuki:

Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua joko pakollisena tai valinnaisena koulutusohjelmasta riippuen. Harjoittelu perehdyttää opiskelijan tulevan ammattialansa fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, perinteisiin, ammattikieleen, ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyy vähintään 3 opintopisteen laajuisesti asiantuntijuutta syventävää harjoittelua pakollisena opintojaksona kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelu ohjaa opiskelijan soveltamaan teoreettisia tietoja käytännön työtehtävissä.

Tekniikan alalla voidaan hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua - kysy tarkempia tietoja omalta opintoneuvojaltasi.

Ohjeet tekniikan alan tutkinto-ohjelmasi harjoitteluvaatimuksista löydät opinto-oppaasta WebOodissa ja käytännön ohjeita saat oman tutkinto-ohjelmasi verkkosivuilta tai harjoittelun yhteyshenkilöltä. .

Opintoihin sisältyy työharjoittelua kahdessa vaiheessa, harjoittelu (521012A 3 op TAI  521019A 5 op) kandivaiheessa ja syventävä harjoittelu (521013A 3 op TAI 521027S 5 op) DI-vaiheessa. Kandivaiheen harjoittelu on pakollista ennen vuotta 2011 aloittaneille ja valinnainen tämän jälkeen aloittaneille. DI-vaiheen harjoittelu on kaikille pakollista.

Lisäksi voidaan myöntää sopivasta työkokemuksesta ylimääräinen Erikoistumisharjoittelu (521014S), jonka laajuus on 1,5 op / vuosi työkokemusta (minimissään 1 op ja maksimissaan 5 op).

Opiskelijat hankkivat harjoittelupaikkansa pääsääntöisesti itse, mutta yliopistolla on vuosittain mahdollisuus tukea muutamaa harjoittelua.

Tarkempia tietoja antaa Riku Hietaniemi. Kandivaiheen harjoittelukirjat palautetaan opintotoimistoon (TS107-TS114).

Harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelutuella korvataan työnantajalle osa harjoittelijan palkkaamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista. Ilmoittaudu hakijaksi lähettämällä lyhyt kuvaus itsestäsi ja ote opintosuoritusrekisteristäsi osoitteeseen: riku.hietaniemi(at)oulu.fi

Lisätietoa harjoittelutuen hakemisesta löydät täältä.

Harjoittelutukea voi hakea ainoastaan 5 op harjoittelukurssin suorittamista varten. Vanhalle kolmen opintopisteen harjoittelulle tukea ei myönnetä.

Lisätietoa tietotekniikan harjoittelukursseista

Harjoittelun lomakkeet

Harjoittelu ulkomailla

   

  Hammaslääketieteellisen tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat harjoitteluun ensimmäistä kertaa prekliinisessä vaiheessa osana opintojaksoja 043001Y Johdanto lääkäriyteen ja 043053P Potilas-lääkärisuhteen perusteet.  Kliinisessä vaiheessa suoritetaan kaksi harjoittelua (kliininen harjoittelu ja syventävä käytännön harjoittelu).

   

  Kliininen harjoittelu

  Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden loppupuolella ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja kliiniset osaamistavoitteet on saavutettu. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle kliinisen työn luvan.

  Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat kliiniset opettajat, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla Lisäksi opiskelija tutustuu hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoon kahden viikon ohjelmoidulla jaksolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

  091701A Kliininen harjoittelu DC5, 1 op

  091702A Kliininen harjoittelu DC6, 7 op

  091703A Kliininen harjoittelu DC7, 8 op

  091704A Kliininen harjoittelu DC8, 9 op

  091705A Kliininen harjoittelu DC9, 8 op

  091706A Kliininen harjoittelu DC10, 7 op

   

  Syventävä käytännön harjoittelu

  Tutkintoasetuksen edellyttämä syventävä käytännön harjoittelu (30 op) suoritetaan työsuhteessa sopimusterveyskeskukseen (http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi). Edellytys hakeutua syventävään käytännön harjoitteluun täyttyy, kun kliininen harjoittelu (40 op) on hyväksytysti suoritettu, teoriaopinnoissa on enintään kaksi lopputenttiä suorittamatta ja syventävien opintojen tutkielma on opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturissa tarkastettavana, hyväksyttävänä ja arkistoitavana. Hammaslääketieteellinen tutkinto-ohjelma myöntää harjoitteluoikeuden hakemuksesta, kun vaadittavat opinnot on suoritettu.

  Harjoittelu ajoittuu 6. lukuvuoden syyslukukauteen. Opiskelija kirjaa syventävän käytännön harjoittelun toteutumisen Opintokirjaan. Harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelusuunnitelman ja harjoittelun toteutumisen hyväksyvät yliopiston omaopettaja ja kliinisen harjoittelun pienryhmäohjaaja loppupalaverissa. Samalla palautetaan Työelämävastaavuus-kysely.

  090603S Syventävä kliininen harjoittelu, 30 op

  Harjoittelu 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla (24 op)

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollista harjoittelua (amanuenssuuri). Harjoittelun suorittamisesta määrätään 1.1.2013 voimaan tulleessa uudessa harjoitteluohjesäännössä, jota noudatetaan kaikien v. 2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden harjoitteluissa. Jokaisella harjoittelujaksolla on käytettävä harjoittelukirjaa. Tutustu huolellisesti harjoitteluohjesääntöön sekä harjoittelukirjan ohjeisiin ennen harjoittelun alkua.

  Harjoitteluun liittyvät lomakkeet:

  Harjoittelu ennen 2011 opintonsa aloittaneilla (30 op)

  Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollista harjoittelua (amanuenssuuri). Amanuenssuurien suorittamisesta määrätään amanuenssuuriohjesäännössä.

  Harjoittelun laajuus:

  Poliklinikka-amanuenssuuri

  yht. 6.0 op

  • sisätautien poliklinikka-amanuenssuuri
  • kirurgian poliklinikka-amanuenssuuri

  3.0 op (2 vko)
  3.0 op (2 vko)

  Amanuenssuuri

  24.0 op (16vko)

  Haettaessa amanuenssuurin hyväksymistä tutkintoon tulee 1.9.2012 lähtien käyttää lomaketta "Hakemus amanuenssuurin hyväksymiseksi tutkintoon". Lomakkeen liitteenä tulee palauttaa työtodistus suoritetusta harjoittelusta.

  Harjoitteluun valmistautuminen alkaa yhteydenotolla harjoitteluopintojaksosi vastuuopettajaan. Opettajan kanssa käytävissä keskusteluissa varmistetaan, että harjoittelua koskevat suunnitelmasi, tavoitteesi ja harjoittelupaikkasi vastaavat harjoittelulta edellytettäviä osaamistavoitteita, sisältöä ja kestoa. Samalla saat ohjeet harjoittelun dokumentoimiseen ennen ja jälkeen harjoittelun. Harjoittelutuki- ja sopimusasioissa auttaa tarvittaessa myös harjoittelun yhteyshenkilö (koulutuksen lähipalvelut).

  Ks. lista terveystieteiden mahdollisista harjoittelupaikoista

  Erityispedagogiikan koulutuksen harjoittelut
   

  Harjoittelut lukuvuonna 2019-2020

  402130A

  Harjoittelu 1 – Erityispedagogiikan toimintakentät

  HA1

  5

  2.vsk. kevät, 5-vuotinen koulutus
  AJOITUS 4.periodi vko 11-14

  402131A

  Harjoittelu 2 – Erityispedagogiikka koulussa  KOULUHARJOITTELU

  HA2

  5

  3.vsk. syksy, 5-vuotinen koulutus  VKO 37-41

  402146S

  Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus  KOULUHARJOITTELU

  HA3

  5

  4.vsk. kevät vko 2-5, 5-vuotinen koulutus JA
  2.vsk. syksy vko 46-49, VEO-koulutus.

  402147S

  Harjoittelu 4 – Inklusiivinen erityisopetus

  HA4

  5

  5.vsk. kevät, 5-vuotinen koulutus JA
  2.vsk. kevät, VEO-koulutus 
  AJOITUS 4.periodi vko 11-14.

  402132A

  Harjoittelu – Erityispedagogiikka varhaiskasvatuksessa 

   

  5

  1.vsk.kevät, vko 4-7, VEO-koulutus

  Harjoittelu suoritetaan työntekijänä alan yrityksessä, tutkimuslaitoksessa tai julkisella sektorilla. Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse.

  Kesätyön/Harjoittelun jälkeen pyydä työnantajaltasi työtodistus. Se on tärkeä dokumentti, jolla osoitat osaamistasi oman ansioluettelosi tukena. Syksyllä opintojen alkaessa harjoittelu opinnollistetaan raportoimalla. Prosessi- ja ympäristötekniikalla harjoittelua on kolme opintojaksoa, joista yksi on pakollinen kandidaattiopinnoissa, yksi pakollinen DI-opinnoissa ja yksi on valinnainen DI-opinnoissa. 

  1. Työharjoittelu (477004A), 5 op

  Työharjoittelu on kandidaattivaiheessa pääsääntöisesti haalariharjoittelua tai tutkimusapulaisen tehtäviä. Tavoittena on tutustua alan työpaikkaan työntekijänä.
  Harjoittelusta tehdään pieni kirjallinen raportti, joka toimitetaan omaopettajalle. Raportin palautuksen yhteydessä esitetään alkuperäinen työtodistus omaopettajalle.

  Kandidaattivaiheen työharjoittelun hakemus ja raportti (pdf)

  Harjoittelun voi raportoida ja saada opintopisteet, kun kesätyö on jatkunut 2 kk. Jos harjoittelu suoritetaan kesken kesätyöjakson, on työssä olosta esitettävä todistus (palkkakuitit tms). Kesken kesän suoritukselle tarve on yleensä lukuvuoden opintopistekertymä. Tällöin on muistettava, että lukuvuosi vaihtuu heinä-elokuun vaihteessa.

  2. Syventävä työharjoittelu (477005S), 5 op

  Diplomi-insinöörin opintoihin kuuluva syventävä työharjoittelu on yleensä toimihenkilön tai tutkimushenkilöstön asemassa tehtävää työtä. Syventävä työharjoittelu voi olla myös perustellusti työkokemusta monipuolistavaa haalariharjoittelua.
  Syventävä työharjoittelu raportoidaan osallistumalla harjoitteluseminaariin ja pitämällä lyhyt esitys tehdystä harjoittelusta. Seminaarissa esitetään valvojalle alkuperäinen työtodistus ja palautetaan hakemus.

  Ohjeet seminaariin ja hakemus Syventävään työharjoitteluun (pdf)

  3. Täydentävä työharjoittelu (477006S)5 op

  Täydentävä työharjoittelu on tarkoitettu toimihenkilötehtävästä annettavaksi valinnaiseksi harjoitteluksi.
  Harjoittelusta tehdään pieni kirjallinen raportti, joka toimitetaan DI-vaiheen omaopettajalle tai opintoneuvojalle. Raportin palautuksen yhteydessä esitetään alkuperäinen työtodistus.

  Täydentävän työharjoittelun ohjeet ja hakemus

  Tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA)

  Sovi harjoittelun hyväksymisestä tutkintoosi opintojakson vastuuhenkilön kanssa:

  Yliopisto-opettaja Mirkka Oja-Leikas, 0294 483322, mirkka.oja-leikas (at) oulu.fi

  TIEMA-opintoihin kuuluu vapaaehtoinen työharjoittelu viestintä- tai tutkimusalan organisaatiossa. Opintojakson 694529S Harjoittelu laajuus on 5 op, ja se vastaa kahta kuukautta kokopäiväistä työtä.

  Aiemmat TIEMA-opiskelijat ovat olleet harjoittelussa muun muassa Suomen Akatemiassa, Valtioneuvostossa, Oulun kaupungin viestintäyksikössä, Tiedekeskus Tietomaassa, Oulun yliopiston viestintä-, koulutus- ja tutkimuspalveluissa sekä sanomalehdissä, verkkomedioissa ja muissa viestintäalan yrityksissä.

  Viimeksi päivitetty: 2.9.2019