Kuitu- ja partikkelitekniikan yksikkö järjestää opetusta kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille liittyen mineraalitekniikkaan, rakeisen materiaalin käsittelyyn ja biotuotetekniikkaan mukaan lukien sellu- ja paperiteollisuuden prosessit.
 
Uusimman tutkimustiedon siirtyminen opetukseen pyritään varmistamaan väitöskirjatutkijoiden ja -ohjaajien aktiivisella osallistumisella luento-opetukseen sekä harjoitus- ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Opetuksessa pyritään tuomaan esille myös teollisuuden näkemyksiä kutsumalla luennoitsijoita eri alojen yrityksistä. 
 
 
Kuitu- ja partikkelitekniikan opettamat kurssit:
 
 
Kandintyö kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikössä on tyypillisesti kokeellista tutkimusta, joka liittyy johonkin käynnissä olevaan isompaan tutkimusprojektikokonaisuuteen. Yksikön tutkimuksella on aina vahva linkki käytännön elämään, koska projekteissa on tavallisesti mukana teollisuusyrityksiä mm. biotuotetekniikan, sellu- ja paperitekniikan, kaivannaistekniikan, mittaustekniikan sekä ympäristötekniikan ja energiatekniikan aloilta. Kandintyössään opiskelija saa olla mukana kehittämässä uutta liiketoimintaa tai olemassa olevaa tekniikkaa. 
 
Kandintyöntekijä tekee tutkimustaan osana tutkimusryhmää vastuullisen tutkijan tai projektipäällikön ohjauksessa. Kokeelliseen kandintyöhön sisältyy työssä oppimista, jota voi myöhemmin hyödyntää diplomityössä ja tulevassa ammatissa. Työ antaa valmiuksia projektin koesuunnittelusta, aikataulutuksesta ja teknisen raportin kirjoittamisesta, sekä antaa käsityksen laboratoriotyöskentelystä ja analytiikasta.
 
Mikäli olet kiinnostunut tavoitehakuisesta tutkimus- ja kehitystyöstä ja haluat oppia, miten koesuunnitelma jalostuu oman konkreettisen tutkimustyön tulosaineistoksi ja jäsennellyksi raportiksi, niin ota yhteyttä sähköpostilla elisa.koivuranta@oulu.fi tai tule käymään (PR419).
 
Tutkimusteemoja ovat mm.
  • Nano- ja mikrofibrilliselluloosan valmistus ja niiden kemiallinen modifiointi sekä sovellukset eri teollisuuden aloilla, mm. öljypohjaisten polymeerikemikaalien korvaajana, komposiittien lujitteena sekä paperin ja kartongin valmistuksessa
  • Biovoimalaitosten lentotuhkan jalostus ja käyttö mm. betonin seosaineena tai geopolymeerina
  • Biokomposiittien materiaalit ja prosessointi
  • Suobiomassan hyödyntäminen korkeajalostetuotteissa
  • Biomassojen/puun partikkelitekniset esikäsittelyt mm. bioenergiasovelluksissa, mm. pelletointi, jauhatus, mikronisointi
  • Materiaalitehokkuus ja kierrätys, teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö
  • Kulutuskestävät, kitkattomat pinnoitemateriaalit
  • Mekaanisten yksikköprosessien toiminnan tehostaminen ja energiankulutuksen minimointi
  • Mittaus- ja analytiikkakehitys partikkelitekniikan alueella
Asiasanoja: Biotalous, vihreä kemia, materiaalitehokkuus, energiankulutuksen minimointi, sivuvirtojen hyödyntäminen, jätejakeiden määrän pienentäminen, prosessien ja tuotantotekniikan kehitys, päästöjen pienentäminen
 
Kandintyöaiheet liittyvät yksikön tutkimusprojekteihin. Kandintyöaiheista ei ole listausta, mutta ajankohtaisia aiheita on jatkuvasti tarjolla ja niistä lisätietoa saa opetuskoordinaattorilta. Esimerkkejä kandintyöaiheista löydät linkistä "annetut kandintyöaiheet"
 
Huom! Partikkelitekniikan alueella on myös mahdollisuus tehdä kandintyö laboratorion ulkomaisissa partneriyliopistoissa.
 
 
Jatkotutkintoina voidaan suorittaa tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot. Jatkotutkinnot muodostuvat pääaineopinnoista, täydentävistä opinnoista ja tieteellisistä yleisopinnoista. Pääaineopintoihin sisältyy lisensiaatintyö tai väitöskirja. Nykyisin suositaan tapaa suorittaa tohtorin tutkinto suoraan perustutkinnon jälkeen ilman lisensiaatintyötä.
 
Jatko-opintojen määrä poisluettuna opinnäytetyö on noin 40 op. Yksikkömme auttaa opiskelijaa opintokurssien valinnassa siten, että opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka tukee jatko-opintojen alan kokonaisymmärrystä ja auttaa opinnäytetyön tekemistä. Jatko-opintokursseja suoritetaan kurssi- ja kirjatenteillä sekä seminaaritöillä.
 
Jatko-opintojen merkittävin osa on opinnäytetyö, minkä valmisteluun kuluu valtaosa jatko-opintoihin käytettävästä ajasta. Yksikössämme annetaan ohjausta opinnäytetyön tekemiseen. Ohjauksen tavoitteena on opastaa tekijä tieteellisesti uutuusarvoisten asioiden tutkimiseen, huolehtia siitä, että työn tulokset on raportoitu vaaditulla tavalla ja varmistua siitä, että työ on kaikin puolin mahdollisimman vaivattomasti puolustettavissa opinnäytetyönä julkisessa tarkastuksessa.
 
Usein jatko-opiskelija työskentelee yliopistolla apurahan turvin tai saaden palkkaa tutkijakoulun tai tutkimusprojektin kautta, jatko-opintoja voi tehdä myös työn ohessa.
 
Jatko-opintoasioissa kysymyksiin vastaa professori Mirja Illikainen.
 
 
 
 
 

Viimeksi päivitetty: 28.1.2020