University of Oulu, 2016
 
Monitieteinen tutkimusyksikkömme jakautuu kolmeen tutkimusryhmään: Selluloosaryhmä, Biokomposiittiryhmä ja Epäorgaaniset sideaineet ryhmä
 
 
 
Selluloosatutkimuksemme keskittyy erilaisiin lignoselluloosapohjaisiin materiaaleihin ja kemikaaleihin, erityisesti selluloosan nano- ja mikromateriaaleihin, hybridimateriaaleihin sekä biopohjaisiin sovelluksiin. Kehitämme uusia biokemikaaleja kuten adsorbentteja, saostusaineita, pinta-aktiivisia aineita ja emulgointiaineita sekä uusia biomateriaaleja kuten filmi- ja kalvomateriaaleja, tekstiili- ja teknisiä filamentteja, vaahtoja, nanopapereita sekä paperinvalmistuksen, lääketieteen ja elektroniikan sovelluksia. Lisäksi tutkimme syvä eutektisia liuottimia ja hapetusmenetelmiä lignoselluloosamateriaalien muokkaamiseksi. 
 
 
 
 
Biokomposiittitutkimusryhmä tutkii ja kehittää biokomposiittimateriaaleja uusiutuvia ja biopohjaisia materiaaleja hyödyntäen. Kerta- ja kestomuovimatriisien lujitteena käytetään erilaisia lignoselluloosapitoisia materiaaleja kuten puuta, kasveja, maatalouden ja teollisuuden sivuvirtoja sekä jätemateriaaleja. Lujitekuidut ovat usein mekaanisesti ja/tai kemiallisesti muokattuja. Matriisimuoveina voidaan käyttää biohajoavia, ei-biohajoavia, biopohjaisia tai öljypohjaisia muoveja.
 
Biokomposiittiryhmän tutkimusfokus on kuitujen lujitusmekanismien, selluloosananokomposiittien nano-orientoituneiden rakenteiden, lomittuneiden ja osittain lomittuneiden polymeeriverkostojen, täysin selluloosasta koostuvien komposiittien, biopolyuretaanikomposiittien sekä biohiilikomposiittien ja -kuitujen tutkimuksessa. Kehitettävien biokomposiittien sovelluskohteisiin lukeutuvat mm. rakennusteollisuuden, kuljetusteollisuuden ja elektroniikan materiaalit, pinnoitteet ja pakkausmateriaalit. 
 
 
 
Tutkimuksemme tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita teollisuudessa syntyville mineraalisille sivuvirroille. Keskeisimpänä sovelluskohteena ovat erilaiset sementtimäiset materiaalit, kuten geopolymeerit. Pyrimme yhdistämään tutkimuksessamme korkealaatuisen tieteellisen työn ja tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen.
 
Tutkimuksemme keskittyy materiaalien reaktiivisuuden ymmärtämiseen, materiaalien prosessointiin sekä lopputuotteen ominaisuuksien tutkimukseen. Koska tutkimme kiertotalouden materiaaleja, myös materiaalien turvallisuus ympäristön ja loppukäyttäjien kannalta on keskeinen tutkimuskohde.
 
 

Viimeksi päivitetty: 28.1.2019