SISÄTILOJEN VALAISTUS -TÄYDENNYSKOULUTUS

 

 

Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka antaa monipuoliset valmiudet sisätilojen valaistuksen suunnitteluun!

SISÄTILOJEN VALAISTUS 10 OP

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää keväällä 2020 sisätilojen valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 10 op), joka tutustuttaa arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella sisätilojen valaistuksia.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustyössä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Keväällä järjestettävä koulutus on hyväksiluettavissa osaksi syksyllä 2020 alkavaa laajempaa valaistussuunnittelun täydennyskoulutusta (laajuus 60 op).

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.

Tavoitteet

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia sisätilojen valaistussuunnitteluun. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää arkkitehtuurivalaistuksen periaatteet
 • osaa laatia valaistussuunnitelman sisätilaan
 • osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa sisätilan valaistussuunnitelmaan
 • ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja
 • osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia
 • osaa ottaa valaistusuunnittelussa huomioon tilojen käyttäjien ja toimintojen tarpeet
 • osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja
 • tuntee sisävalaistukseen liittyvät valaistusstandardit ja lainsäädännön
 • osaa toimia monialaisen suunnitteluryhmän jäsenenä
 • ymmärtää erilaisten valonlähteiden ja valaisintyyppien ominaisuuksien vaikutuksen lopulliseen valaistusratkaisuun
 • osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja
 • hahmottaa valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia

Toteutus

 • Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Kurssilla hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Koulutus sisältää mm. analyysitehtävän, skenaario- ja valaisintyöpajat, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustyön ja näitä tukevia luentoja
 • Koulutuksen suorittaminen edellyttää lähiopetusjaksoille osallistumista.

 

Opintokokonaisuuden toteuttavat Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kouluttajat ja muut valaistusalan asiantuntijat. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Ajankohta ja paikka

Koulutus toteutetaan aikavälillä 13.1.–31.5.2020

Lähipäivät ovat pe 24.– la 25.1., pe 20.– la 21.3., la 18.4., ja la 16.5.

Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, Erkki Kaiteran katu 1, Oulu

 

Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän.

Hakeminen

Haku 4.12.2019 klo 12 mennessä tästä linkistä.

 

Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita koulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 50. Osallistuminen koulutukseen tulee vahvistaa tai perua 18.12.2019 mennessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee riittävä määrä. Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Lisätietoja:

Henrika Pihlajaniemi

henrika.pihlajaniemi@oulu.fi

040 708 9865

 

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonian OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Koulutukseen osallistuja sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).

Viimeksi päivitetty: 13.11.2019