VALAISTUSSUUNNITTELUN KOULUTUS 60 OP

Hae uuteen valaistussuunnittelun täydennyskoulutukseen!

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää lukuvuonna 2020 - 21 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Koulutuksen rakenne ja opintojaksot

Koulutusta esittelevä video

Syksyn 2020 opintojaksoissa aiheina ovat:

 • Kaupunkivalaistus (10 op)
 • Valoilmaisu ja tapahtumat (10 op)
 • Valo, ympäristö ja ihminen (10 op)

Syksyn opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun liittyviin näkökulmiin. Kaupunkivalaistus-opintojakson opetus kytkeytyy koko syksyn kestävän suunnitteluharjoitustyön laatimiseen. Valoilmaisu ja tapahtumat -opintojaksossa erityisenä fokuksena on luova valonkäyttö kaupunkitilassa valotaiteessa ja tapahtumissa. Valo, ympäristö ja ihminen -opintojaksolla perehdytään siihen, minkälaisia vaikutuksia valolla ja valaistussuunnittelulla on luontoon ja ympäristöön, ja toisaalta miten valaistuksella voidaan vaikuttaa turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Kevään 2021 opintojaksoissa aiheina ovat:

 • Sisätilojen valaistus (10 op)
 • Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
 • Valo ja ihminen (10 op)

Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Koulutuksen voi suorittaa eri laajuuksissa, ensisijaisesti kuitenkin 60 op:n opintokokonaisuutena. Koulutus on osallistujille maksuton.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.

Tavoitteet

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia valaistussuunnitteluun erilaisissa ympäristöissä. Koko 60 op:n koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen periaatteet
 • osaa tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia ja ymmärtää erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutuksia lopputulokseen
 • osaa laatia valaistussuunnitelman ulko- ja sisätilaan
 • osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa ulko- ja sisätilan valaistussuunnitelmaan
 • ymmärtää luovan valoilmaisun menetelmiä ja osaa soveltaa niitä erilaisten ympäristöjen valaistuksessa ja tapahtumissa
 • ymmärtää valaistuksen monisyiset vaikutukset luontoon, ympäristöön ja ihmiseen
 • ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja
 • osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia
 • tuntee virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntämisen mahdollisuudet valaistusratkaisujen esittämisessä
 • osaa ottaa valaistusuunnittelussa huomioon tilojen ja ympäristöjen käyttäjien sekä toimintojen tarpeet
 • tuntee tievalaistuksen periaatteet
 • osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja
 • osaa tarkastella rakennuksen tai ulkoalueen valaistussuunnitelman sekä rakennuksen valoaukotuksen ja luonnonvalon säädön vaikutuksia energiankulutukseen
 • tuntee ulko- ja sisävalaistukseen liittyvät valaistusstandardit ja lainsäädännön
 • osaa toimia monialaisen suunnitteluryhmän jäsenenä
 • ymmärtää erilaisten valonlähteiden ja valaisintyyppien ominaisuuksien vaikutuksen lopulliseen valaistusratkaisuun
 • osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja
 • hahmottaa valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia

Toteutus

 • Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Kurssilla hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Koulutus sisältää mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja.
 • Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintokokonaisuuden tehtävien suorittamista. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuudesta portfolion, joka esittelee koulutuksen eri osa-alueiden tulokset.

Opintokokonaisuuden toteuttavat Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kouluttajat ja muut valaistusalan asiantuntijat. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.

Ajankohta ja paikka

Koulutus toteutetaan aikavälillä 24.8.2020–31.5.2021

Alustavasti suunnitellut lähiopetuspäivät syksyllä 2020 ovat:

 • pe 4.9.–la 5.9
 • pe 2.10.–la 3.10.
 • pe 30.10.–la 31.10.
 • to 19.11.–pe 20.11.
 • la 12.12.

Kevään lähiopetuspäivät määritellään myöhemmin. Lähipäivien suorituspaikka on Oulun yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän.

Hakeminen

Haku 20.4. - 17.5.2020 (klo 23:59 mennessä) tästä linkistä.

Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Ensisijaisesti haetaan 60 op:n opintokokonaisuuteen. Jos olet jo suorittanut Sisätilojen valaistus 10 op -opintojakson, pääset jatkamaan tähän koulutukseen ja suorituksesi hyväksiluetaan. Voit myös hakea tässä haussa pelkästään syksyn 30 op:n koulutukseen tai 10 op:n opintojaksoille erikseen. Lyhyemmille koulutusjaksoille valitaan osallistujia enimmäismäärän puitteissa. Marraskuussa avautuu täydennyshaku mahdollisiin vapaisiin kevään opintojaksojen paikkoihin,

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita koulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 22. Osallistuminen koulutukseen tulee vahvistaa tai perua 5.6.2020 klo 15:00 mennessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee riittävä määrä. Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Lisätietoja:

Henrika Pihlajaniemi

henrika.pihlajaniemi@oulu.fi

040 708 9865

Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonian OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Koulutukseen osallistuja sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.4.2020

 

Viimeksi päivitetty: 27.10.2020