Kevään 2017 opetusohjelma - päivitetty

Tiistai, maaliskuu 7, 2017

ELOKUVATUTKIMUS

KEVÄÄN 2017 OPETUSOHJELMA

 

687515P / 687512A Elokuvan historia / perus- tai aineopinnot (5 op)

Opettaja: Kimmo Laine

Sisältö ja työskentelymuodot: Kurssilla käsitellään elokuvan historiaa varhaisen elokuvan ajasta modernin elokuvan murrokseen (1960-lukuun) asti erilaisista temaattisista ja periodeihin kiinnittyvistä näkökulmista. Kurssiin kuuluu luentoja, elokuvakatseluja sekä keskusteluja. Loppusuorituksena on oppimispäiväkirja tai essee. Kurssi jäsentyy temaattisesti siten, että
1. keskiviikkona on teemaa pohjustava luento, jota täydentävä artikkeli löytyy kurssin Optima-tilasta, ja
2. torstaina on teemaan liittyvä katselu sekä näiden kaikkien pohjalta käytävä keskustelu.

Aikataulut: Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo 12–14 ja torstaisin klo 10–14 salissa HU207. Kurssi alkaa keskiviikkona 15.3.

ke 15.03.17 klo 12.15–13.45 (Luento 1)
to 16.03.17 klo 10.15–13.45 (Katselu 1 ja keskustelu 1)
ke 22.03.17 klo 12.15–13.45 (Luento 2)
to 23.03.17 klo 10.15–13.45 (Katselu 2 ja keskustelu 2)
ke 29.03.17 klo 12.15–13.45 (Luento 3)
to 30.03.17 klo 10.15–13.45 (Katselu 3 ja keskustelu 3)
ke 19.04.17. klo 12.15–13.45 (Luento 4)
to 20.04.17 klo 10.15–13.45 (Katselu 4 ja keskustelu 4)
ke 26.04.17 klo 12.15–13.45 (Luento 5)
to 27.04.17 klo 10.15–13.45 (Katselu 5 ja keskustelu 5)
ke 03.05.17 klo 12.15–13.45 (Luento 6)
to 04.05.17 klo 10.15–13.45 (Katselu 6 ja keskustelu 6)

Loppusuoritus: Loppusuorituksen voi tehdä kahdella tavalla:
1. Oppimispäiväkirja
2. Essee
Arviointi: hyväksytty/hylätty. 

Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa perusopintojen koodilla 687515P.

Korvaa: Kurssilla voi suorittaa perusopintojen jakson 687515P Elokuvan historia. Myös aineopintojen jakson 687512A Elokuvan historian erityisala voi korvata, mikäli olet suorittanut perusopintojen Elokuvan historian keväällä 2016 järjestetyllä elokuvahistorian kurssilla. Jos olet taas suorittanut perusopintojen Elokuvan historian vuonna 2015 tai aiemmin pidetyllä kurssilla, ota yhteyttä, niin neuvotellaan suoritustavasta erikseen.

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi  


687516P Elokuva-analyysi (luennot + www-seminaari), 5 op

Opettaja: Kimmo Laine

Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin luentojen, itse kirjoitetun analyysin ja keskustelujen avulla. Tavoitteena on oppia tunnistamaan elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat ja selittämään niiden toimintaa elokuvassa.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Kurssi järjestetään keväällä www-kurssina. Johdantoluentojen jälkeen oma harjoitustyö tehdään www-sivuksi, josta keskustellaan Optima-oppimisympäristössä. Www-seminaariin osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta verkkosivujen laatimisesta tai Optiman käytöstä; kurssilaisia opastetaan sivun laadinnassa.

Aikataulut:

a) Johdantoluennot 12 h: ti 17.1., ke 18.1. ja to 19.1. klo 14–18 salissa HU210. Luennoilla pakollinen läsnäolo (80 %).

b) Elokuvakatselut ja harjoitustyön tekeminen itsenäisesti luentojen jälkeen.

c) Www-seminaari: Keskustelu Optimassa. Www-seminaarin tarkemmat aikataulut sovitaan johdantoluennoilla.

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 12 elokuvatutkimuksen opiskelijaa. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

Korvaavuus: Huom! korvaa myös vanhojen tutkintovaatimusten jakson 687506P Elokuva-analyysi

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Yhteystiedot: kimmo.laine@oulu.fi


417116P Ruumis ja maailma (5 op)

Kurssin järjestävät yhteistyönä nais- ja sukupuolentutkimus, elokuvatutkimus ja kirjallisuus. Kurssi rakentuu avausluennoista, opiskelijoiden esityksistä ja Optima-ympäristössä käytävistä verkkokeskusteluista.

Sisältö: ”Ruumis ja maailma” -kurssin lähtökohtia on oletus ruumiillisuudesta perustavana maailmassa olemiselle. Mutta onko ruumiillisuus todellakin edelleen fyysisen olemassaolomme välttämätön edellytys, josta käsin myös suhteemme maailmaan aukeaa? Entä mitä uusia ulottuvuuksia ja toisaalta hankaluuksia ruumis ja maailma -suhteillemme tarjoavat globalisaatio, teknologinen kehitys ja yhä arvaamattomammaksi käyvä ihmisen muovaama luonto ‒ jotka vaikuttavat hallitsemattomilta?

Tämän hallitsemattomuuden tunteen on arveltu vahvistaneen kiinnostusta konkreettiseen, elettyyn ruumiillisuuteen. Nopeasti muuttuvassa, globalisoituvassa ja postmodernissa maailmassa ihminen kokee voivansa paikantua edes omaan ruumiiseensa ja kontrolloida sitä. Toisaalta mm. erilaiset posthumanistiset suuntaukset ovat kyseenalaistaneet ihmiskeskeisen ajattelun ja haastaneet ajattelemaan ihmisyyttämme ja suhdettamme maailmaan toisin. Millaisia toimijuuden ja maailmassa olemisen mahdollisuuksia ruumiillisesta olemisestamme käsin avautuu? Jos ajattelemme ruumiillisuuttamme radikaalisti toisin, mistä joudumme luopumaan ja toisaalta, mitä kenties voisimme näin saavuttaa? Millaisia näkymiä esimerkiksi teknologia tarjoaa ruumiillisuuden toisin kuvittelulle? Kuinka kestäviä erilaiset ruumiillisuutta koskevat visiot ovat eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti? Näitä kysymyksiä tarkastellaan kurssilla monitieteisesti pyrkien huomioimaan mm. sukupuolentutkimuksen, posthumanismin ja kinesteettisyyden näkökulmia. Kurssi kutsuu myös oman kehollisuuden kuunteluun ja reflektointiin, mikä pyritään huomioimaan myös kurssin suoritustavoissa.

Kurssi rakentuu:
1) Vierailuluennoista.
2) Opiskelijoiden alustuksista (alustukset valittujen artikkelien pohjalta, 2 alustusta per kerta vierailuluentojakson päätyttyä).
3) Seurattavista esityksistä (tanssiesitys, elokuva).
4) Virtuaalitodellisuuden esittelystä Oulun yliopiston Leaf-tutkimustilassa.
5) Verkkokeskusteluista (luentojen ja alustusten väliviikoilla).

Suoritustavat:
Kurssin suorittaminen 5 op:n laajuisena edellyttää aktiivista osallistumista 1) luennoille (80 % luennoista), 2) pienryhmissä käytäviin verkkokeskusteluihin (vähintään neljä keskustelupuheenvuoro per keskusteluperiodi) SEKÄ 3) joko a) alustuksen pitämistä valitun artikkelin pohjalta TAI b) kurssin aihealueeseen liittyvän kirjallisuuden tenttimistä.
 
Opiskelija-alustusten pohjana on alustuksen pitäjän tarjolla olevasta aineistosta valitsema, kurssin aihe-alueeseen liittyvä artikkeli. Alustettavat artikkelit kootaan kurssin oheislukemistoksi, joka jaetaan verkkoympäristössä kaikille osallistujille. Opettajat juontavat luentojen ja alustusten yhteydessä käytävää keskustelua, joka jatkuu keskusteluviikoilla verkkoympäristössä. Osallistuminen keskusteluun on olennainen osa kurssin suorittamista. 

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu WebOodissa koodin 417116P kautta (= nais- ja sukupuolentutkimuksen kurssi ”Seksuaalisuus ja ruumiillisuus”) ‒ korvaavuuden voi sitten kohdentaa myöhemmin, suoritusmerkintää annettaessa oppiainekohtaisesti sovittuihin kursseihin.

Korvaavuuksia nais- ja sukupuolentutkimukseen, elokuvatutkimukseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriantropologiaan. Suorituksen voi laajentaa 10 op:een. Niin halutessasi ota yhteyttä Ilmariin: ilmari.leppihalme@oulu.fi.

Aikataulu: Joka toinen viikko on luento-/alustusviikko ja joka toinen viikko Optiman oppimisympäristössä tapahtuva keskusteluviikko. Kurssi kokoontuu 10.1. alkaen joka toinen tiistai ja keskiviikko seuraavasti:

tiistaisin klo 10 - 12 keskiviikkoisin klo 12 - 14
10.1.  Hu205 11.1.  SÄ102
24.1.  Hu205 25.1.  SÄ102
7.2.  HU205 8.2. SÄ102
21.2. Hu205 22.2. SÄ102
14.3.  Hu205 15.3.  SÄ102
28.3.  Hu205 29.3. SÄ102
11.4.  Hu205 12.4.  SÄ102
25.4.  Hu205 26.4.  SÄ102

Vastuuhenkilöt: Vappu Sunnari (Nais-ja sukupuolentutkimus), Kimmo Laine (Elokuvatutkimus), Ilmari Leppihalme (Kirjallisuus)

Lisätietoja: ilmari.leppihalme@oulu.fi

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 7.3.2017