Pohjoissaame vieraana kielenä

Pohjoissaame vieraana kielenä on vapaa sivuaine kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille. Perusopinnot alkavat alkeista, eivätkä edellytä aiempia saamen kielen opintoja. Oppiaineessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijoille hyvä kirjallinen ja suullinen taito pohjoissaamen kielessä.

Pohjoissaame vieraana kielenä on sopiva sivuaine esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet pohjoissaamen kielen alkeis- ja jatkokurssin, voivat laajentaa saamen kielen opintojaan sivuaineeksi. Pohjoissaamen alkeiskurssi (5 op) ja Pohjoissaamen jatkokurssi (5 op) kuuluvat pakollisina kursseina niille saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijoille, joille saamen kieli on vieras kieli. 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä pohjoissaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa myös käyttää sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan saamenkielistä opetusta.

Jos opiskelija perusopinnot (25 op) suoritettuaan haluaa opiskella pohjoissaamen kieltä sivuaineena, hänen tulee osallistua lähtötasokokeeseen ja näin osoittaa hallitsevansa pohjoissaamea hyvin. Lähtötasokoe järjestetään toukokuussa ja syyskuussa ja se on rakenteeltaan samanlainen kuin valintakoe. Koe koostuu seuraavista osista: kirjallinen koe (pohjoissaamen kielen rakenteiden, kielioppisääntöjen, kielenhuollon ja termistön hallinta), saamen kielen kirjallinen tuottaminen ja n. 20 minuuttia kestävä haastattelu pohjoissaameksi.

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori puh. 050 308 0682 ja yliopisto-opettaja puh. 050 350 6504

Opintojaksot

683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi (5 op)

683401P Pohjoissaamen jatkokurssi (5 op)

683402P Pohjoissaamen kirjallinen käyttö (5 op)

683403P Pohjoissaamen suullinen käyttö I (5 op)

683475P Pohjoissaamen suullinen käyttö II (5 op)

 

Viimeksi päivitetty: 26.8.2019