University of Oulu, 2016

Opinto-oppaat

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaat löydät WebOodista. Opinto-opas-valikosta löydät tiedekunnan sivuaineoppaan ja jokaisen tutkinto-ohjelman oman opinto-oppaan. Myös kurssikuvaukset löytyvät WebOodista.

Tutustu huolella tiedekunnan pysyväisohjeisiin ja oman tutkinto-ohjelmasi opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen.

 

Vapaavalintaiset ktk 2020-2021

Pedagogiset opinnot Kasvatustieteiden tiedekunnassa opetussuunnitelmissa 2008 - 2020

Luonnontieteellinen tiedekunta

Luonnontieteellisen tiedekunnan Opinto-oppaat löytyvät WebOodista. Aiemmat opinto-oppaat löydät alta.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla HOPS opiskelijat suodattavat opinto-oppaiden joskus monimutkaistakin tietoa käytännölliseksi ohjeistukseksi opintojen menestyksekkäälle läpiviennille.

Tutkintorakenteet vuonna 2020 alkaviin opintoihin

 

Tutkintorakenteet vuonna 2019 alkaviin opintoihin

 

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-oppaat

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on lukuvuotta 2019-2020 koskien WebOodissa yleisopas, ja sen lisäksi jokaisella tutkinto-ohjelmalla ja sivuaineella on omat oppaansa (linkit alla).

  Huom. Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen oppaat tullaan julkaisemaan Pepissä.

   OyKKK - Kauppakorkeakoulun yleisopas, 2019-20
   OyKKK - Kauppatieteiden kandidaatti, 2019-20 
   OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, kv. liiketoiminnan johtaminen, 2019-20 
   OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, laskentatoimi, 2019-20 
   OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, markkinointi, 2019-20 
   OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, rahoitus, 2019-20 
   OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, taloustiede, 2019-20 

  WebOodissa voi selata myös aiempien lukuvuosien opinto-oppaita avaamalla ensin yhden voimassaolevan oppaan.           

  Huom. Vanhan tutkintorakenteen, eli ennen vuotta 2014 alkaneiden opintojen mukainen ohjeistus löytyy aivan sivun loppuosasta.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmat ja rakennekaaviot

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on yksi KTK-tutkintoon johtava tutkinto-ohjelma ja viisi KTM-tutkintoon johtavaa maisteriohjelmaa (sisältäen kansainväliset maisteriohjelmat). Kaikki Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat tutkintonsa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti.

  Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) –tutkinto-ohjelmaan (180 opintopistettä) kuuluu kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot, pääaineen opinnot (pääaine: kauppatieteet), sekä sivuaineen opinnot. Opetuksessa käytettävä kieli on pääosin suomi, noin neljäsosa opinnoista järjestetään englanniksi.

  Opiskelijat valitaan maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin joko kandidaattivaiheen lopussa järjestettävässä pääainehaussa tai erillisten maisterihakujen kautta (kauppakorkeakoulun ulkopuoliset hakijat). Kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM, 120 opintopistettä) kuuluu oman pääaineen opintoja. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle myönnetään oikeus käyttää ekonomin arvoa. Maisterivaiheen opinnoissa kieli on pääosin englanti, opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös suomeksi.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun KTM-tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat ovat:

  Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma (International Business Management)
  Laskentatoimen maisteriohjelma (Financial and Management Accounting)
  Markkinoinnin maisteriohjelma (Marketing)
  Taloustieteen maisteriohjelma (Economics)
  Rahoituksen maisteriohjelma (Finance)

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma

  Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) -tutkintoon johtavan koulutusohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista, (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

  KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, johon sisältyy opintoja taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Moduulirakenne on kuvattu KTK-tutkinnonmoduulirakennekaaviossa (2020-2021).

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on Tuija Lämsä.

  KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021
  KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021, väyläopinnot suorittaneille
  KTK tutkintorakennekaavio 2019-2020
  KTK tutkintorakennekaavio 2018-2019

  Kauppatieteiden maisterin tutkinto-ohjelmat

  Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma pyrkii vastaamaan globalisoituvan talouselämän haasteisiin kouluttamalla kansainvälisiä liiketoiminnan osaajia. Opintojen tavoitteena on yhtäältä, että opiskelija omaksuu eri toimialojen kansainvälistä liiketoimintalogiikkaa käytännössä ja toisaalta, että hän kykenee toimimaan kansainvälisten organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen koulutus sisältää neljä ydinteemaa: kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen teoriat ja konseptit, organisaatiosovellukset, johtajana toimimisen sekä oman näkemyksen kansainvälisenä johtajana.

  KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen rakennekaavio 2020-2021
  KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen rakennekaavio 2019-2020
  KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

  Laskentatoimen maisteriohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisen tason tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta laskentatoimen eri alueilta. Laskentatoimen opintojen tarkoituksena on tuottaa opiskelijoilleen laajat valmiudet laskentatoimen moniin eri tehtäviin yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Laskentatoimen tutkinto-ohjelmalla on läheiset yhteistyösuhteet yrityselämään. Yhteistyö yritysten kanssa tapahtuu monella eri tasolla ja se kantaa hedelmää - ohjelmasta valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet erinomaisesti. Laskentatoimen maisteriohjelmassa perehdytään sekä ulkoiseen laskentatoimeen (financial accounting) että johdon laskentatoimeen (management accounting). Opintojen aikana voi suorittaa Tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot.

  KTM Laskentatoimi rakennekaavio 2020-2021
  KTM Laskentatoimi +2 rakennekaavio 2020-2021
  KTM Laskentatoimi rakennekaavio 2019-2020
  KTM Laskentatoimi +2 rakennekaavio 2019-2020
  KTM Laskentatoimi rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

  Markkinoinnin maisteriohjelman painopisteenä ovat yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja niistä muodostuvat verkostot. Markkinointi tieteenä tutkii markkinoiden toimintaa, kuten tuotteiden vaihdantaa, asiakas- ja partnerisuhteita ja markkinoiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Markkinoinnin opinnoissa voit kehittää asiantuntemustasi markkinoinnin peruskysymyksissä, kuten kampanjasuunnittelussa tai brändäyksessä, mutta myös perehtyä yritysten osto- ja logistisiin toimintoihin ja liiketoiminnan digitalisoitumiseen osana muuttuvaa globaalia markkinaa.

  KTM Markkinointi rakennekaavio 2020-2021
  KTM Markkinointi rakennekaavio 2019-2020
  KTM Markkinointi rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

  Rahoituksen maisteriohjelma tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Rahoituksen opetuksen ammatillisena tavoitteena on kouluttaa rahoituksen alueen erityisosaajia, joilla on vahva ymmärrys rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä rahoitettavan yrityksen että sijoittajan näkökulmasta. Koulutuksen tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

  KTM Rahoitus rakennekaavio 2020-2021
  KTM Rahoitus rakennekaavio 2019-2020
  KTM Rahoitus rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

  Taloustieteen maisteriohjelma antaa opiskelijalle vahvan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen. Taloustieteen opinnoissa uutta ymmärrystä rakennetaan aiemmin opitun pohjalta. Opintoihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseitä. Taloustieteen kansainvälisiin julkaisuihin tutustuminen on myös olennainen osa opintoja.

  KTM Taloustiede rakennekaavio 2020-2021
  KTM Taloustiede rakennekaavio 2019-2020
  KTM Taloustiede rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien vastuuhenkilö on Mari Juntunen.

  Kansainväliset kaksoistutkinnot

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kansainvälisiä kaksoistutkintoja maisteriopintojensa aikana.

  University of North Carolina at Greensboro (UNCG), Yhdysvallat

  Kaksoistutkinto on tarkoitettu kaikkien pääaineiden KTM-opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kaksoistutkintoon kuuluu OyKKK:n kauppatieteiden maisterin tutkinnon opintojen lisäksi yhden lukuvuoden MBA-opinnot University of North Carolina at Greensborossa, Yhdysvalloissa. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään sekä KTM- että MBA -tutkinnot. Seuraava haku on auki tammikuussa 2020 lukuvuoden 2020-2021 opintoihin Greensborossa. Haku koostuu sekä hakemuksesta että haastattelusta.

  Tietoa UNCG kaksoistutkinnosta
  Hakukuulutus 2020 (Call for applications)

  HEC Management School, University of Liège, Belgia

  Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen maisteritutkinnon opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuosi opiskellaan Oulussa ja 2. lukuvuosi Liègessä, Belgiassa. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan rahoituksen maisteriopintojen 1. vuoden keväällä. Seuraava haku on auki tammi-helmikuussa 2021 lukuvuoden 2021-2022 opintoihin Liègessä.

  KEDGE Business School, Ranska

  Kaksoistutkinto on tarkoitettu Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteritutkinnon opiskelijoille. Kaksoistutkinnossa maisterivaiheen 1. lukuvuoden syksy opiskellaan Oulussa ja kevätlukukaudesta alkaen opinnot suoritetaan Bordeaux’n kampuksella Ranskassa, sisältäen mm. harjoittelun ja verkko-opintoina suoritettavan pro gradu -tutkielman. Suoritettuaan opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijalle myönnetään maisterin tutkinto molemmista yliopistoista. Kaksoistutkintoon haetaan heti maisteriopintojen 1. lukuvuoden alussa. Haku on auki 7.-10.9.2020 kuluvana vuonna alkaviin opintoihin: Hakukuulutus.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sisäiset haut

  Alla kuvataan kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille kuuluvia sisäisiä hakuja.

  Pääaineen vaihtaminen

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää vuosittain mahdollisuuden pääaineenvaihdon hakemiseen. Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla on voimassa oleva KTK- tai KTM-tutkinnon suoritusoikeus (tai molemmat).

  Pääaineenvaihto lukuvuonna 2020-2021

  1. hakuaika: alkaa torstaina 20.8.2020 ja päättyy perjantaina 4.9.2020 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 7.9.2020 mennessä.
  2. hakuaika: alkaa maanantaina 30.11.2020 ja päättyyy perjantaina 11.12.2020 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 4.1.2021 mennessä.

  Hakemus tulee palauttaa osoitteeseen study.business@oulu.fi hakuajan päättymiseen mennessä. Viestiin otsikoksi ” OyKKK / Pääaineen vaihtohakemus” .

  Pääaineenvaihdon valintakriteerit 2020-2021
  Pääaineenvaihdon hakulomake

  Vaihtaessasi pääainetta, muista päivittää henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) tutkintorakenteiden mukaisesti.

  Kauppatieteiden kandidaattiohjelmasta maisterivaiheeseen siirtyminen

  Nämä haut koskevat ainoastaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita, joilla on opinto-oikeus sekä kandidaatin (pääaine kauppatieteet) että maisterin tutkintoihin.

  Hakeutumisväyliä on kaksi. Ensimmäinen Oulun yliopistossa KTK-tutkintoa suorittaville ja toinen Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun hyväksytyille opiskelijoille, joilla on jo suoritettuna vähintään yliopistotasoinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto.

  1. Hakeutuminen maisterivaiheen pääaineisiin kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa

  Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat KTK-tutkintoa (pääaine kauppatieteet) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

  Pääainehaku lukuvuonna 2020-2021

  Kaikki syksyllä 2018 tai tätä aikaisemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat, joille ei ole vielä vahvistettu maisterivaiheen pääainetta, osallistuvat pääainehakuun elokuussa 2020. Pääaineisiin sijoittuminen perustuu kauppatieteiden perusopintojaksojen keskiarvoon ja opiskelijan esittämään prioriteettijärjestykseen. Opiskelijan tulee asettaa kaikki pääaineet prioriteettijärjestykseen.

  Pääainehaussa käytettävä keskiarvo lasketaan kauppatieteiden perusopintokokonaisuuden numeerisesti arvioitaville kursseille (11 kurssia, yhteensä 55 op). Opiskelijan ensimmäiselle prioriteetille asettaman pääaineen kurssien arvosanat huomioidaan painokertoimella 1.2, suorittamaton kurssi arvosanalla 0 ja hyväksiluetun kurssin arvosana sellaisenaan (mikäli kurssi on arvioitu asteikolla 1-5). Mikäli hyväksiluettu kurssi on arvosteltu toisessa yliopistossa arvosanalla ”hyväksytty”, sitä ei huomioida keskiarvoon

  Haku alkaa maanantaina 10.8.2020 ja päättyy maanantaina 17.8.2020 klo 12.00. Valinnan tulos ilmoitetaan 31.8.2020 mennessä.

  - Hakuohje 2020-2021 (OyKKK)
  - Hakulomake (Haku on päättynyt)
  - Pääainevalinnan tilastot (17.9.2020)
  - Pääaineiden esittelyt ja hakuinfon (2020) materiaalit: Rahoitus, Markkinointi, Taloustiede, Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, Laskentatoimi ja Hakuinfo

  Pääainehakuinfon tallenne on katsottavissa osoitteessa: https://vimeo.com/415810442/9220399532

  Maisterivaiheeseen hakeutumisen viivästyminen

  Pääaineeseen sijoittamiseen saa hakea lykkäystä perustellusta syystä (esim. varusmiespalvelus, vanhempainvapaa, sairauspoissaolo kesken kandidaatin tutkinnon). Mikäli opiskelija ei osallistu pääainehakuun opetussuunnitelman mukaisessa aikataulussa, hänet sijoitetaan siihen pääaineeseen mihin jää tilaa kyseisessä haussa.

  Maisterivaiheeseen hakeutumisen lykkäystä on haettava 31.5.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitettävät asiakirjat tulee lähettää opiskelijasähköpostista (suojattu yhteys) osoitteeseen study.business(at)oulu.fi . Sähköpostiin otsikko: Liite pääainehaun lykkäämishakemukseen

  Pääainehakuun liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen study.business(at)oulu.fi

  2. Maisteriohjelmaan siirtyminen aiemman korkeakoulututkinnon perusteella

  Haku on tarkoitettu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille, joilla on suoritettuna vähintään yliopistotasoinen kandidaatin tutkinto (suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai tradenomin (AMK) tutkinto ja jotka haluavat siirtyä suorittamaan uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaista KTM-tutkintoa (ts. siirtyminen maisteriohjelmaan).

  Siirtyessään maisteriohjelmaan opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon (KTK) opinto-oikeudesta.

  Siirtymistä haetaan OSAT-järjestelmässä. Valitse kohta LUOPUMINEN OPISKELUPAIKASTA.  Sieltä kohta 5 (Minulla on jo aiempi korkeakoulututkinto ja siirryn suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa (alempi opiskeluoikeus perutaan)). Kirjoita lisätiedot kohtaan mitä pääainetta haet maisterivaiheen opintojen pääaineeksi. Pääaineiden esittely sekä syksyllä 2020 alkavien opintojen tutkintorakenteet ovat nähtävissä tämän sivun alussa. HUOM! Pääaineen valitseminen tässä haussa on sitova! Kun pääaine vahvistetaan opiskelija saa ilmoituksen oman pääaineen oma-opettajasta.

  Hakemukseen tulee liittää suoritetun alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote sekä tulevaksi pääaineeksi valitun maisteritutkinto-ohjelman HOPS (ei tarvitse olla tässä vaiheessa omaopettajan hyväksymä).  Tutkintorakenteet ovat näkyvissä sivun alussa, täytä pääaineesi tutkintorakenne tähän HOPS lomakepohjaan.

  Hakemuksia käsitellään kuukausittain (pl. kesäaika).

  Opintosuunnitelma laaditaan siirtymisen jälkeen WebOodissa ja lähetetään hyväksyttäväksi maisterivaiheen omaopettajalle.

  Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskeleminen (opinnot ennen vuotta 2014 aloittaneet)

  Vanhan, kuitenkin korkeintaan lukuvuoden 2005–2006 pohjautuvan koulutusohjelmarakenteen mukaan voi opiskella siirtymäajan loppuun eli 31.12.2020 asti. Vanhalla opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolle tutkinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2014 (31.7.2014) ja joka ei ole siirtynyt uuteen koulutusohjelmarakenteeseen. Lukuvuoden alkaessa (1.8.2014) tai sen jälkeen myönnetyt tutkinto-oikeudet kuuluvat automaattisesti uuden koulutusohjelmarakenteen piiriin, eli uudet opiskelijat aloittavat suorittamaan opintojansa uusimman koulutusohjelmarakenteen mukaisesti.

  Valmistuminen vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaisesti

  Valmistumiseen liittyvät asiat tulee hoitaa kuntoon marraskuun 2020 loppuun mennessä. Tutkintotodistusta kannattaa hakea hyvissä ajoin: kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä. Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu löytyy Opiskelijalle sivustolta kohdasta valmistuminen.

  Mitään vanhamuotoiseen tutkintoon sisällytettäviä suorituksia ei voi tehdä 31.12.2020 jälkeen.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelmat uudistuivat syksyllä 2014. Mikä muuttui:

  Opinto-ohjaus pääaineittain

  Taloustiede /Economics: Mikko Vaaramo (mikko.vaaramo(at)oulu.fi)
  Laskentatoimi /Accounting: Hannele Kantola  (hannele.kantola(at)oulu.fi)
  Rahoitus /Finance: Mirjam Lehenkari (mirjam.lehenkari(at)oulu.fi)
  Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen /IBM: Tuure Haarjärvi (tuure.haarjarvi(at)oulu.fi)
  Markkinointi /Marketing: Eeva-Liisa Oikarinen (eeva-liisa.oikarinen(at)oulu.fi)

  Koulutusohjelmauudistus ja siirtyminen uuteen rakenteeseen

  Yleistä uudistuksesta ja siirtymisestä uuteen rakenteeseen
  Siirtymisohje uuteen koulutusohjelmarakenteeseen 1.8.2014 alkaen
  Kotiessee ohje
  Koulutusohjelman vaihtohakemus
  Esimerkki HOPS -pohja, KTK -tutkinto (pääaine kauppatieteet)
  HOPS lomake KTM -tutkinto

  Humanistinen tiedekunta

  Humanistisen tiedekunnan Opinto-opas on Pepissä.

  Aiemmin julkaistuja opinto-oppaita:

  Humanistisessa tiedekunnassa on kolme tutkinto-ohjelmaa, jotka jakautuvat useisiin eri pääaineisiin:

  Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

  • Arkeologia
  • Informaatiotutkimus
  • Historia
  • Kulttuuriantropologia
  • Saamelainen kulttuuri
  • Tieteiden ja aatteiden historia

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma (KIEKI)

  • Englannin kieli
  • Saksan kieli ja kulttuuri
  • Kirjallisuus
  • Ruotsin kieli
  • Saamen kielet
  • Suomen kieli

  Logopedian tutkinto-ohjelma (LOGO)

  • Logopedia

  Lisäksi tiedekunnassa on mahdollista suorittaa kaksivuotinen tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA), joka kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteisiin.   

   

  Lääketieteellinen tiedekunta

  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

  Application call 2.-23.11.2020

  International Double Degree at the Master´s Level, Biochemistry

  Interested into truly international studies? If yes, you should consider Molecular Medicine Double Degree line in Master´s Programme in Biochemistry, Master of Science.

  In cooperation by

  University of Oulu, Finland

  University of Ulm, Germany

  Application period: 2.-23.11.2020

  Number of Study Places: 5

  Student Selection: This admission is available for M.Sc. students that initiate their studies at the University of Oulu, according to the agreement between Medical Faculty of Ulm University, Germany and University of Oulu, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, Finland.

  • The double degree is open for regular students at the FBMM studying in the national B.Sc./M.Sc. programme or in the international Master programme Biochemistry. If student is selected to Double Degree, then the track becomes automatically Molecular Medicine.
  • Applicants from the national B.Sc./M.Sc. programme Biochemistry must have completed their B.Sc. studies by the time of application.
  • Preference will be given to students that have initiated M.Sc. studies within 12 months before the end of the application period. Other applications may be considered if justified (e.g. sickness, parental leave etc.).

  The selection process is comprised of two stages: 

  • Stage I: Application documents
  • Stage II: Interviews 

  Stage I: Application documents, which are required for Biochemistry, Double Degree programme: 

  1. Copy of Bachelor’s (or higher) degree certificate in original language / Temporary (provisional) degree certificate
  2. Translation of Bachelor’s degree certificate if original document is not issued in English, Finnish or Swedish. Applicants graduating after the application deadline must send a degree certificate not later than 20.1.2021
  3. Copy of transcript of records of Bachelor’s (or higher) degree in original language
  4. Translation of transcript of records of BSc, MSc or doctoral degree if original document is not issued in English, Finnish or Swedish
  5. Curriculum Vitae
  6. Motivation Letter 

  Stage II: Interviews 

  The second stage of the selection will be an interview by zoom, skype or teams (or by telephone if other platforms are unavailable). Focus of the interview will be questions relating to motivation and career aspirations, and how the double degree will serve the future plans of the applicants. The interview will also be a test of the ability of the applicant to understand and communicate effectively in English. The interviews will typically be 30-40 minutes in length.

  DETAILED SELECTION CRITERIA

  Stage I: Applications (max. 40 points) 

  The applications will be evaluated based on the following criteria: 

  1. The level and the relevance of the applicant's overall study record in the completed degree(s) as well as in the ongoing M.Sc. studies at the FBMM (0-25 points) 
  1. The quality of the applicant's CV and Motivation letter* (0-15points) 

  Stage II: Interview (max. 30 points) 

  The final selection is carried out based on the interview in English (0-30 points). A distance interview (zoom or equivalent) will be arranged for a minimum of 10 applicants. Focus of the interview will be the motivation and career aspirations, and how the double degree will serve the future plans of the applicant.

  The minimum number of points 

  The minimum number of points to be considered for the programme is 40. 

  The maximum number of points 

  The maximum number of points achievable is 70. 

  Rules for the applicants with the same score 

  A maximum of 5 students will be selected to the Molecular Medicine Double Degree track according to their ranking based on their overall academic background and their performance in the interview. In the case of overall equal points, the interview will be used to separate the candidates. 

  Prerequisites for applicants

  Applicants have to have previously completed a Bachelor of Science or Master of Science or a doctoral degree. Additionally, they have to be enrolled in an M.Sc. programme at the Faculty of Biochemistry and Molecular  Medicine and actively started their studies in the programme.

  Please note that conditional admission is possible if the applicant receives the degree certificate from the previous degree after the application deadline. The final degree certificate must be submitted latest on 20.1.2021.

   

  Application procedure in Oulu

  • Apply to be a potential double degree student at the University of Oulu at the latest 23.11. by 15.00 by sending an email to study.fbmm(a)oulu.fi
  • The application period is for Master studies starting in Ulm University in April 2021
  • All applications and the required documents have to arrive by the deadline, late applications are not considered.
  • Applicant must send the application with attachments to Academic Affairs Service Team of the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine either as a signed paper version street address: University of Oulu Kontinkangas campus, Aapistie 7A, 2nd floor, room K201 postal address: P.O. Box 5000, 90014 University of Oulu or as an attachment to email to address study.fbmm(at)oulu.fi
  • Kindly write in the envelope or in the subject field of the email “APPLICATION FOR SPECIALIZATION OF THE DOUBLE-DEGREE PROGRAMME IN BIOCHEMISTRY”.
  • Kindly remember to write in the attachments your name and identity number / social security number.
  • After processing the application, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine will send you an e-mail notification informing you of your application status.

   

  Requests for rectification: https://www.oulu.fi/forstudents/node/55808

   

  For further information, please contact:

  • Academic Affairs (email: study. fbmm(at)oulu.fi
  • Jari Heikkinen, Education Designer
  • Piia Rantakokko, Lead Specialist

  Programme Leader

  • Helmut Pospiech

   

  Tietotekniikka

  Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

  Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

  Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

  Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

  Opinto-oppaat:

  Lääketieteen tekniikka DI

  Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

  Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

  Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

  Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

  Molekyylilääketiede FM

  Molekyylilääketiede

  Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä solun sisäisistä ja välisistä molekyylitason tapahtumista ja näiden tapahtumien tutkimiseen käytettävistä menetelmistä ja laitteista pohjautuen tiedekunnassa tehtävään molekyylilääketieteen kansainvälisen tason tutkimukseen. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin molekyylilääketieteen aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

  FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä, yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko tiedekunnan sisällä tai ulkopuolella yliopistossa tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

  Tutkinto-ohjelma sisältää mm. molekyylibiologian, solubiologian, proteiinikemian, systeemibiologian, bioinformatiikan, sidekudoksen, sairauksien ja syövän biologian opintoja. Opintoihin kuuluu myös miniprojekteja ja lopputyö pro gradu- tutkimusprojektista. Kaikki tutkimusprojektit tehdään aktiivisesti toimivissa tutkimusryhmissä.

  Kaksivuotinen maisteritutkinto molelyylilääketieteestä (FM) koostuu seuraavista osista:

  • Pakolliset opinnot 69 op
  • Kypsyysnäyte 0 op
  • Valinnaiset opinnot 51 op
  • Yhteensä vähintään 120 op

  Suoritettuaan FM-tutkinnon molekyylilääketieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija osaa:

  • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
  • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
  • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä
  • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
  • suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita ohjatusti
  • hakea ja arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä
  • esittää ja välittää tieteellistä tietoa ja puolustaa tieteellisiä väittämiä
  • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

  Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Korkeatasoisen koulutuksen takaamiseksi opetuskieli tiedekunnan maisterikoulutusohjelmissa on englanti.

  Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa maisteritutkinnon kahdessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Opiskelijaa kannustetaan opiskelijavaihtoon ulkomailla maisteriopintojen aikana. Erinomainen mahdollisuus ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimusinstituuttiin tutustumiseen on pro gradu -tutkimusprojektin tekeminen Suomen ulkopuolella.

  Opiskelijan tulee pro gradu -opinnäytetyön yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte, mikäli hän ei ole sitä suorittanut kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jos kypsyysnäyte on suoritettu jo aiemmin, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

  Opintojen rakennekaaviot

  Biokemian maisteriohjelma 2019-20: Molekyylilääketiede

  FM-opintojen rakennekaavio 2018-19: Molecular medicine

  FM-opintojen rakennekaavio 2017-2018: Molecular medicine

  FM-opintojen rakennekaavio 2016-2017

  Kurssien tarkemmat aikataulut ja opinto-opas löytyvät WebOodista (ks. Opinto-oppaat > Luonnontieteellinen tiedekunta).

  Biokemia FM

  Biokemian maisterivaiheen / -ohjelman suuntautumisvaihtoehdot:

  Molekyylilääketieteen suuntautumisvaihtoehto (ennen v. 2016 aloittaneet Solu- ja molekyylibiologian suuntautumisvaihtoehto )

  Protein Science and Biotechnology -suuntautumisvaihtoehto

  Lisäksi biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta järjestää kansainvälisille opiskelijoille suunnattua erillistä maisteriohjelmaa Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology ja  vuonna 2017 Ulmin yliopiston kanssa aloitettua kaksoistutkinto-ohjelmaa Molecular medicine, double degree, Master´s Programme in Biochemistry, Master of Science.

  Näistä kaikista löydät lyhyen kuvauksen ja rakennekaaviot valitsemalla tällä samalla sivulla olevasta Sinulle-alasvetovalikosta "Molekyylilääketiede FM", "Protein Science FM", "Molecular Medicine DD".

  Protein Science FM

  Protein Science and Biotechnology

  Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä proteiinien rakenteen ja toiminnan välisistä suhteista ja perehdytään proteiinien tuotto-, puhdistus- ja analysointitekniikoihin, joita käytetään tiedekunnan kansainvälisen tason tutkimusprojekteissa. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin proteiinitieteen ja bioteknologian aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Monet tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat jatkaneet väitöskirjatutkijoina eri puolilla maailmaa.

  FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä: yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko oman tiedekunnan sisällä tai sen ulkopuolella tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

  Kaksivuotinen maisteritutkinto Protein science and biotechnology -tutkinto-ohjelmasta koostuu seuraavista osista:

  FM-tutkinto  
  Pakolliset opinnot 77 op
  Kypsyysnäyte 0 op
  Valinnaiset opinnot 43 op
  Yhteensä vähintään 120 op

  Koulutusohjelma sisältää opintoja proteiinikemiasta, molekyylibiologiasta, systeemibiologiasta, biolaskennasta, bioinformatiikasta, proteiinien laskostumisesta ja proteiinien rakenteen selvittämisestä röntgensäteiden ja NMR:n avulla. Opintoihin kuuluu myös miniprojekteja ja lopputyö pro gradu- tutkimusprojektista. Kaikki tutkimusprojektit tehdään aktiivisesti toimivissa tutkimusryhmissä.

  Esimerkki koulutusohjelmaan kuuluvasta kurssista:

  Biokemian menetelmät II: Kurssi koostuu 11 tunnista luentoja, 8 tunnista harjoituksia ja 3 viikon laboratorioharjoitustyökurssista. Opiskelijat työskentelevät harjoitustyökurssilla itsenäisesti analysoiden mutanttiproteiinia, jonka he ovat aiemmin tehneet (molekyylibiologia II) ja puhdistaneet (proteiinikemia II). Proteiinin karakterisointimenetelmiin kuuluvat sirkulaarinen dikroismi, fluoresenssispektroskopia, kinetiikan mittaukset (stopped-flow, quenched-flow), massaspektrometriset analyysit (ES-MS ja MALDI-tof), perusproteomiikka, mikrokalorimetria ja pintaplasmonresonanssin mittaus. Eri mutanttiproteiineista saatuja tuloksia on verrattava keskenään työselostuksessa.  

  Suoritettuaan FM-tutkinnon Protein Science and Biotechnology -tutkinto-ohjelmassa opiskelija osaa:

  • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
  • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
  • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä
  • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
  • suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita ohjatusti
  • hakea ja arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä
  • esittää ja välittää tieteellistä tietoa ja puolustaa tieteellisiä väittämiä
  • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

  Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Korkeatasoisen koulutuksen takaamiseksi opetuskieli tiedekunnan maisterikoulutusohjelmissa on englanti.

  Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa maisteritutkinnon kahdessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Opiskelijaa kannustetaan opiskelijavaihtoon ulkomaille maisteriopintojen aikana. Erinomainen mahdollisuus ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimusinstituuttiin tutustumiseen on pro gradu -tutkimusprojektin tekeminen Suomen ulkopuolella.

  Opiskelijan tulee pro gradu -opinnäytetyön yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte, mikäli hän ei ole sitä suorittanut kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jos kypsyysnäyte on suoritettu jo aiemmin, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

  Tämä maisteriohjelma eroaa kansainvälisestä maisteriohjelmasta Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology ainoastaan kahden ensimmäisen kuukauden osalta.  

  Opintojen rakennekaaviot ja opinto-opas

  Lääketiede

  Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (C1 - C4)

  Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan lääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy. HOPS ohjausta antaa lukuvuoden koulutussuunnittelija.

  Kliininen vaihe: 3.-6. lukuvuosi (C5 - C12)

  Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin opetus on sijoitettu tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan. Edellisen lukukauden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukukausien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen. HOPS ohjausta antaa lukuvuoden koulutussuunnittelija.

  Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

  Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

  Lääketieteen kandidaatin arvo

  Lääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan myöntää lääketieteen kandidaatin arvo (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 32§)

  Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät lääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa lääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.

  Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

  Jokaiselta 2012 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneelta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalta tarkistetaan rikosrekisteriote (rikostaustaote) kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä. Tarkastaminen perustuu 1.1.2012 voimaan tulleeseen ns. SORA - lakiin 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja -lainsäädäntö, kohta §43b). Rikosrekisteriotteiden tarkastuksesta tiedotetaan opiskelijoita erikseen. Lisätietoja tarkastuksesta: study.medicine@oulu.fi. Lisätietoja rikosrekisteriotteesta (rikostaustaote) ja otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

  Tartuntatautilaki

  Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astunut voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

  Tartuntatautilain 48§ mukaan opiskelijalla tulee olla:

  • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
  • rokotus influenssaa vastaan
  • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän hoitaa alle 12 kuukauden ikäisiä

  Yhteistyökumppanimme - yliopistosairaala, muut keskussairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuollon alan yksiköt - tulevat kukin omalla tavallaan varmistamaan, että opetus ja harjoittelu sujuu lain vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on velvollinen selvittämään kunkin harjoittelupaikan voimassaolevat käytännöt.

  YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.

  Tutkintorakenteet

  Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2020

  Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2019

  Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2018

  Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2017

  Lääketieteen tutkinto-ohjelma 2016-2017

  Lääketieteen koulutusohjelma 2015-2016

  Lääketieteen koulutusohjelma 2014-2015

  Peruskoulutuksen opas 2014-2015.  Tietoa opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa.

  Lääketieteen koulutusohjelma 2013-2014

  Peruskoulutuksen opas 2013-2014.  Tietoa opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa.

  Lääketieteen koulutusohjelma 2012-2013

  Peruskoulutuksen opas 2012-2013.  Tietoa opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa.

  Lääketieteen koulutusohjelma  2011-2012

  Peruskoulutuksen opas 2011-2012. Tietoa opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa.

  Lääketieteen koulutusohjelma 2010-2011

  Peruskoulutuksen opas 2010-2011. Tietoa opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa.

  Lääketieteen koulutusohjelma 2009-2010

  Peruskoulutuksen opas 2009-2010. Tietoa opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa. 

  Lääketieteen koulutusohjelma  2008-2009

  Opinto-opas 2007-2008

  Opinto-opas 2006-2007

  Opinto-opas 2005-2006

  Arkeologia

  Arkeologia

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-90 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Opiskelu

  Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen ja pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa. Perusaineiston hallinnan lisäksi opetuksessa korostetaan yleismaailmallisia kulttuuriprosesseja ja lähdeaineiston käsittelyyn liittyviä tutkimustekniikoita. Keskeisenä opiskelun tavoitteena on kyky suoriutua omatoimisesti arkeologisesta tutkimusprosessista – havaintoaineiston kokoamisesta, analyysistä, tulkinnasta ja kirjallisesta esittämisestä. Perus- ja aineopinnot koostuvat pääasiassa teoria- ja asiapitoisista opintojaksoista sekä käytännön arkeologian opintojaksosta, joka sisältää inventointi-, kaivaus- ja mittalaiteharjoituksia. Syventävät opinnot käsittävät lähinnä arkeologian teoriaa käsitteleviä ja tutkielmaa tukevia opintojaksoja.

  Opetusohjelma julkaistaan WebOodissa, jossa opiskelijan tulee ilmoittautua kursseille.

  Arkeologiassa suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana yhteiset perusopinnot kulttuuriantropologian kanssa. Opiskelijat valitsevat ensimmäisen opintovuoden jälkeen pääaineensa. Perus- ja aineopinnoista, sivuaineopinnoista ja tutkinnon muista opinnoista koostuu humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK), jonka laajuus on vähintään 180 opintopistettä tai enintään 190 opintopistettä. HuK-tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon (FM), jonka laajuus on vähintään 120 opintopistettä tai enintään 130 opintopistettä. 

  Pääaineen valinta

  Arkeologian ja kulttuuriantropologian opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot. Opiskelijat hakevat arkeologian tai kulttuuriantropologian pääaineekseen ensimmäisen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 8 pääaineopiskelijaa.

  Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

  Lisätietoa on Opinnäytetyö ja valmistuminen -sivuilla.

  Seminaari ja pro gradu -tutkielma

  Lisätietoa on Opinnäytetyö ja valmistuminen -sivuilla.

  Tieteiden ja aatteiden historia

  Tieteiden ja aatteiden historia

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Tieteenä ja oppiaineena aate- ja oppihistorialle on ominaista kriittisyys ja monipuolisuus. Aate- ja oppihistorian opinnot jakautuvat sisällöllisesti kolmeen osaan. Aluksi perus- ja aineopinnoissa hankitaan laaja ja monipuolinen tietämys aate- ja oppihistorian eri ilmiöistä. Tämän rinnalla opiskelijoille annetaan metodiset valmiudet historialliseen ajatteluun, historiallisten lähteiden ja aikaisempien tutkimusten kriittiseen arviointiin sekä tiedon tuottamiseen ja historiatieteellisten esitysten laatimiseen. Viimeistään syventävien opintojen vaiheessa opiskelija perehtyy syvällisesti valitsemaansa erityisalueeseen.

   

  Opetusohjelma

   

  Manuale Historiae on historian opiskelijoiden käsikirja, jonka sisältöä päivitetään parin vuoden välein. Uusin käsikirja (2019) on jaettu kahteen osaan.

  1. osa: Opiskelu - ohjeita ja käytäntöjä (pdf)

  2. osa: Tutkielman laatiminen (pdf)

  Muistattehan, että Manuale ei ole virallinen opinto-opas (Humanistisen tiedekunnan viralliset opinto-oppaat löytyvät WebOodista, ks. myös https://www.oulu.fi/hutk/opas)

  Harjoittelu-, opiskelijavaihto- ym. asioissa kannattaa aina katsoa ajantasaisin tieto yliopiston nettisivuilta,

   

  Pääaineen valinta

  Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian oppiaineet ovat keväästä 2017 lähtien muodostaneet yhden hakukohteen.

  Kaikki hakukohteeseen valitut suorittavat yhteiset Historian perusopinnot. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä, 31.5. mennessä, opiskelijat valitsevat oman kiinnostuksensa mukaan pääaineeksi joko historian tai tieteiden ja aatteiden historian.

  Mikäli jompaan kumpaan pääaineeseen on hakijoita enemmän, kuin mitä pääaineeseen voidaan valita, pääainevalinta ratkaistaan perusopintojen opintomenestyksen perusteella. Valinnassa huomioidaan 31.5. mennessä suoritettujen perusopintojen opintojaksojen arvosanojen keskiarvo. Mikäli jokin perusopintojakso on valintahetkellä suorittamatta, jakso huomioidaan valinnassa arvosanalla 0.

  Pääainevalinta tulee tehdä ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa riippumatta siitä, onko kaikkia perusopintojen opintojaksoja tuossa vaiheessa suoritettu. Vain erityistapauksissa (esim. äitiys- ja vanhempainvapaa, varusmiespalvelus tai pitkä sairauspoissaolo) pääaineenvalinnan voi tehdä myöhemmin.

  Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perusopinnot jo ennen yliopisto-opintoja (esim. avoimessa yliopistossa), valitsevat pääaineen jo lukuvuoden alussa yhdessä omaopettajansa kanssa.

  Pääainetta voi vaihtaa erillisestä hakemuksesta myöhemmin opintojen aikana. Hakemuksia hyväksytään oppiaineiden resurssien sallimissa rajoissa. Vaikka opiskelija ei tulisi valituksi toivomaansa pääaineeseen, hänellä on joka tapauksessa vapaa sivuaineoikeus toiseenkin pääaineeseen. Molempien pääaineiden opiskelijat voivat hakeutua samalla tavoin aineenopettajakoulutukseen ja arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon. Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden HIKUVIE-tutkinto-ohjelman sisällä opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus kaikkiin oppiaineisiin informaatiotutkimusta lukuunottamatta. Opintoja suunnitellessa kannattaa huomata, että molemmat historia-aineet antavat yhtäläiset valmiudet työelämään ja että sivuainevalinnoilla on myös tärkeä merkitys.

   

  Tutkinnon suorittamisen jälkeen

  Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin tai täydentää tutkintoaan.

  Kandidaatintutkinnon jälkeen voi hakea erilaisiin maisteriohjelmiin erikoistumisopintoihin, esimerkitksi humanistisessa tiedekunnassa tiedeviestinnän maisteriohjelmaan (TIEMA). Mahdollista on myös pätevöityä arkistoalalle suorittamalla arkistonhoitotutkinnon.

  Jos opiskelija ei ole hakeutunut opintojensa alkuvaiheessa aineenopettajankoulutukseen, niin se on mahdollista myös kandidaatintutkinnon ja maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Näistä ja muista vaihtoehdosta voi kysyä lisää opinto-ohjaajilta.

  Historia

  Historia

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

   

  Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista kriittisyys ja monipuolisuus.

  Opiskelija oppii historiallisen kehityksen keskeiset piirteet sekä analysoimaan historiallisen tiedon ja perspektiivin merkitystä nykyaikana. Opintojen aikana opiskelija valmistautuu historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon hankinnan, analysoinnin, tuottamisen ja esittämisen ammattilaiseksi.

  Opiskelu muodostuu luennoista, verkkokursseista, seminaareista, kirjallisista ja suullisista harjoituksista, kirjoitelmien ja tutkielmien laatimisesta, kirjatenteistä, tiimityöstä ja itsenäisestä tutkimustyöstä. Yksi tärkeimmistä edellytyksistä monien historia-alojen opiskelussa on riittävä kielitaito. Opiskelija erikoistuu kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saa lisäksi vankan yleissivistyksen erilaisia työuria varten.

  Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun sekä historiatieteen tapaan ja menetelmiin löytää historiallisia lähteitä, tuottaa tietoa ja laatia historiatieteellisiä esityksiä. Tämän vuoksi metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tärkeätä on oppia kysymään, kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero. Opintopisteitä saa myös alaan liittyvästä harjoittelusta sekä työkokemuksesta.

  Opetusohjelma 

   

  Manuale Historiae on historian opiskelijoiden käsikirja, jonka sisältöä päivitetään parin vuoden välein. Uusin käsikirja (2019) on jaettu kahteen osaan.

  1. osa: Opiskelu - ohjeita ja käytäntöjä (pdf)

  2. osa: Tutkielman laatiminen (pdf)

  Muistattehan, että Manuale ei ole virallinen opinto-opas (Humanistisen tiedekunnan viralliset opinto-oppaat löytyvät WebOodista, ks. myös https://www.oulu.fi/hutk/opas)

  Harjoittelu-, opiskelijavaihto- ym. asioissa kannattaa aina katsoa ajantasaisin tieto yliopiston nettisivuilta,

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia)

  Pääaineen valinta

  Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian oppiaineet ovat keväästä 2017 lähtien muodostaneet yhden hakukohteen.

  Kaikki hakukohteeseen valitut suorittavat yhteiset Historian perusopinnot. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä, 31.5. mennessä, opiskelijat valitsevat oman kiinnostuksensa mukaan pääaineeksi joko historian tai tieteiden ja aatteiden historian.

  Mikäli jompaan kumpaan pääaineeseen on hakijoita enemmän, kuin mitä pääaineeseen voidaan valita, pääainevalinta ratkaistaan perusopintojen opintomenestyksen perusteella. Valinnassa huomioidaan 31.5. mennessä suoritettujen perusopintojen opintojaksojen arvosanojen keskiarvo. Mikäli jokin perusopintojakso on valintahetkellä suorittamatta, jakso huomioidaan valinnassa arvosanalla 0.

  Pääainevalinta tulee tehdä ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa riippumatta siitä, onko kaikkia perusopintojen opintojaksoja tuossa vaiheessa suoritettu. Vain erityistapauksissa (esim. äitiys- ja vanhempainvapaa, varusmiespalvelus tai pitkä sairauspoissaolo) pääaineenvalinnan voi tehdä myöhemmin.

  Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perusopinnot jo ennen yliopisto-opintoja (esim. avoimessa yliopistossa), valitsevat pääaineen jo lukuvuoden alussa yhdessä omaopettajansa kanssa.

  Pääainetta voi vaihtaa erillisestä hakemuksesta myöhemmin opintojen aikana. Hakemuksia hyväksytään oppiaineiden resurssien sallimissa rajoissa. Vaikka opiskelija ei tulisi valituksi toivomaansa pääaineeseen, hänellä on joka tapauksessa vapaa sivuaineoikeus toiseenkin pääaineeseen. Molempien pääaineiden opiskelijat voivat hakeutua samalla tavoin aineenopettajakoulutukseen ja arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon. Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden HIKUVIE-tutkinto-ohjelman sisällä opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus kaikkiin oppiaineisiin informaatiotutkimusta lukuunottamatta. Opintoja suunnitellessa kannattaa huomata, että molemmat historia-aineet antavat yhtäläiset valmiudet työelämään ja että sivuainevalinnoilla on myös tärkeä merkitys.

  Kulttuuriantropologia

  Kulttuuriantropologia

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Haluamme oppia tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuureita ja tutkimme, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään. Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuurien tuntemus niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla on tärkeää yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ongelmien ymmärtämiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien nykyilmiöitä ja vuorovaikutusta sekä ympäristö-, terveys- ja soveltavaa antropologiaa. Oulun yliopistossa kulttuuriantropologialla ja arkeologialla on yhteiset perusopinnot.

  Tiedotus opiskelijoille

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla www-sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Liitythän heti opintojen alussa kulttuuriantropologian sähköpostilistalle (kultu-lista)! 

  Pääaineen valinta

  Kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot. Opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 8 pääaineopiskelijaa.

  Ohjeita opiskelijalle

  Informaatiotutkimus

  Informaatiotutkimus

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Opiskeluohjeita on oppiaineen omilla www-sivuilla.

   

  Saamelainen kulttuuri

  Saamelainen kulttuuri

  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

  Englannin kieli

  Englannin kieli

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Voit opiskella englannin kieltä vain, jos sinulla on englannin kielen opinto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että olet saanut opinto-oikeuden joko päääainekokeen tai sivuaineen lähtötasokokeen perusteella tai olet humanistisessa tiedekunnassa englannin kielen vaihto-opiskelijana.

  Oppiaineen kuvaus: Englannin kieli - English 

  Don't forget to subscribe to e-mail lists Eng-students (English students) and Verbapapa (student guild Verba).

   

  Curriculum

  The list of courses and situation for times and places of teaching are available in WebOodi (select Opinto-oppaat/Course catalogues - Humanistinen tiedekunta/Faculty of Humanities - Englannin kieli/English).

  There have been considerable changes in the curriculum. If you started your studies before Autumn 2015, please fill out the transfer form for an assessment on how to switch to the new curriculum in the next academic year (see Forms for students). The form should be returned to your teacher tutor or staff giving study guidance.

  A step-by-step guide for completeng a Bachelor's degree in English 

  A step-by-step guide for completeng a Master's degree in English 

   

  Alternative ways to complete courses

  Instructions for writers of research papers and pro gradus

  Saksan kieli ja kulttuuri

  Saksan kieli ja kulttuuri

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM, FM opettaja
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Vanhat opinto-oppaat

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla www-sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Kirjallisuuslista / Literaturliste 2020-2021

  Ruotsin kieli

  Ruotsin kieli

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Oletko alkanut opiskella pohjoismaista filologiaa lukuvuonna 2014-2015 tai aiemmin? Lue siinä tapauksessa Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf.

   

  Tiedotus opiskelijoille

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille! Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata(https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).

   

  Kurslitteratur (pdf)

  Instruktioner för uppsatsförfattare (pdf)

   

  Suomen kieli

  Suomen kieli

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  Opintojen rakennekaaviot

  Suomen kielen opinnot kandidaatin- ja maisterintutkinnossa

  Kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenne

  Valinnaiset opinnot

  Suomen kielen syventäviin opintoihin sisältyy 25 opintopistettä valinnaisia opintoja. Suomen kielen valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää yleisen kielitieteen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen opintoja, viron kielen valinnaisia kursseja sekä Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja; ks. opinto-opas).

  Oppimispäiväkirja- ja esseeohjeet

  Oppimispäiväkirja

  Oppimispäiväkirja korvaa perinteisen luentokertauksen. Opiskelijan kirjatessa luennolla oppimiaan asioita itselleen jäsennellyssä muodossa oppimispäiväkirja on hänelle oppimisen apuväline parhaimmillaan. Vaikka oppimispäiväkirja ei ole helpoin opintojen suorittamisen tapa, se mahdollistaa luennon mieleen palauttamisen useiden vuosienkin jälkeen.

  Mitä oppimispäiväkirja tarkoittaa opiskelijalle?

  Oppimispäiväkirja vaatii opiskelijalta sitoutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että luennoilla on käytävä säännöllisesti. Tyydyttävälläkin arvosanalla arvostellusta oppimispäiväkirjasta tulee käydä ilmi, että opiskelija on ymmärtänyt luennon oleellisimmat asiat. Pinnallinen asian käsittely, pelkkä luennoitsijan referointi, asiavirheet, asiaan liittymättömät kommentit tai perustelemattomat mielenilmaisut alentavat arvosanaa.

  Mitä oppimispäiväkirja sisältää?

  Oppimispäiväkirjassa käsitellään luennolla esitettyjä teemoja, käsitteitä ja ongelmia jäsennellyssä muodossa. Aivan kaikkia luennolla esille nousseita asioita ei ole tarkoituksenmukaista kommentoida päiväkirjassa. Muutaman keskeisen asian tiivis käsittely riittää. Oleellista on, että luennoilla esitettyä peilataan omaan tietämykseen ja kokemukseen. Oppimispäiväkirjassa voi myös perustellusti problematisoida asioita, tai siinä voi nostaa esille sellaista, mikä jäi epäselväksi – jälkimmäiseen voi yrittää esittää ratkaisuja.

  Jos luennolla on esitetty luentorunko tai kirjallisuuslistoja, ei niitä pidä kopioida sellaisenaan oppimispäiväkirjaan. Oleellista oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa on sekä opetuksen että mahdollisten keskustelujen jäsentely, huolellinen ja kriittinen kommentointi ja perusteltu argumentointi. Pohdittavia asioita ovat mm. seuraavat:

  • Mikä oli luentojen keskeinen sanoma?
  • Mikä oli täysin uutta, mitä opin ja miten tämä tieto suhteutuu aiemmin opittuun?
  • Miten tähänastiset käsitykseni muuttuivat, missä olen eri mieltä?
  • Miten voin hyödyntää tietoa opinnoissani tai ammatissani?

  Miten oppimispäiväkirja rakennetaan?

  Päiväkirja on jäsennelty kokonaisuus kappaleineen ja otsikkoineen. Tekstistä löytyvät mahdolliset viittaukset oheiskirjallisuuteen ja lähdeluettelo. 2 op:n laajuisen jakson päiväkirja on 7–10 sivua.

  Essee

  Esseeteksti jakautuu otsikoiduiksi alaluvuiksi. Asiatyylisen, kielenhuollon suosituksia noudattavan tekstin tulee edetä selkeästi ja loogisesti. Sovi opettajan kanssa siitä, minkä luonteinen essee on: onko se reflektoiva, omia ajatuksiasi sisältävä vai ei. Essee voidaan arvioida joko arvosanalla hyväksytty/hylätty tai numeroin 0–5.

  Oppimispäiväkirjan ja esseen muotoiluohjeet

  Sekä oppimispäiväkirjan että esseen muotoiluasetukset ovat seuraavat: marginaalit 2,5 cm, kirjasinkoko 12 pt, riviväli 1,5 ja tasaus molempiin reunoihin. Erilliseen kansilehteen merkitään joko luentosarjan nimi, ajankohta ja luennoitsijan nimi tai esseen otsikko, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero sekä sen opintojakson nimi ja koodi, jota suoritus koskee. 

  Vierailuluennot

  Vierailuluennoista kirjoitettavien oppimispäiväkirjojen opintopistemitoituksessa käytetään seuraavaa laskentakaavaa (oletuksena on 8 tunnin luentosarja):

  • 1 op = luennot + 50 s kirjallisuutta ja niistä 5 sivun essee
  • 2 op = luennot + 100 s kirjallisuutta ja niistä 8 sivun essee
  • 3 op = luennot + 150 s kirjallisuutta ja niistä 13 sivun essee

  Suositus perustuu suomenkieliseen kirjallisuuteen. Kukin opettaja voi harkintansa mukaan suhteuttaa sivumäärän tekstin kieleen ja sisältöön.

   

   

  Saamen kieli

  Saamen kielet (pohjois- ja inarinsaame)

  Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

  Logopedia

  Logopedia

  Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

  Tiedeviestintä, FM

  Tiedeviestinnän maisteriohjelma

  Kaksivuotiset tiedeviestinnän maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä.

  Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Viestinnän tutkimus (25 op)
  • Tieteentutkimus (20 op)
  • Käytännön viestintätaidot (40 op)
  • Pro gradu -tutkielma ja seminaari (35 op)
  • Valinnaiset opinnot

  Mikäli opiskelijan aiempaan tutkintoon on sisältynyt TIEMA-opintoja vastaavia kursseja, hän voi suorittaa niiden sijasta vastaavan määrän valinnaisia opintoja. Lue lisää sivuaineopinnoista Opiskelijalle-sivustolta kohdasta Sivuaineopinnot.

  TIEMA:n osaamistavoitteet

  TIEMA-tutkinnon suorittanut hallitsee yleistajuisen tiedeviestinnän periaatteet ja osaa viestiä niitä soveltaen. Hän pystyy vertaamaan ja arvioimaan tieteen ja journalismin erilaisia viestintäkäytäntöjä sekä tuottamaan ymmärrettävää ja suurta yleisöä kiinnostavaa tekstiä tieteellisten tutkimustulosten ja tieteen erikoiskielen pohjalta.

  Koulutusohjelmasta valmistuneella on kyky kuvailla ja arvioida kriittisesti sekä nykyaikaisen että perinteisemmän tiedeviestinnän toimintatapoja ja kiistakysymyksiä. Hän osaa hyödyntää eri mediakanavia ja soveltaa tieteellisen viestinnän ja tiedottamisen periaatteita käytännön viestintätilanteissa. TIEMA-opiskelija kykenee myös arvioimaan tieteen popularisointia suhteessa tieteellisen toiminnan historiaan, tieteen filosofiaan, tieteen sosiologiaan, tiedekasvatukseen, tiedepolitiikkaan sekä tieteen ja viestinnän etiikkaan.

  Tiedeviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa hakea tietoa erilaisista tieteellisistä lähteistä ja tietokannoista sekä soveltaa viestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen menetelmiä. Hän pystyy rajaamaan ja muotoilemaan mielekkään tiedeviestinnän tutkimusongelman, tekemään aiheestaan tutkimuksen ja kirjoittamaan sen pro gradu -opinnäytteeksi.

  TIEMAsta valmistunut osaa tehdä ja esittää tieteellisiä seminaaritöitä sekä toimia aktiivisena jäsenenä seminaari- ja työpajatyöskentelyssä. Hän myös tuntee ja osaa arvioida tiedeviestinnän ammatillista kenttää sekä ammatteja.

  Kirjallisuus

  Kirjallisuudentutkimus

  • Tutkintorakenne 2020-21 HuK
  • Tutkintorakenne 2020-21 FM
  • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
  • Tutkintorakenne 2019-20 FM
  • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
  • Tutkintorakenne 2018-19 FM
  • Kirjallisuuden Opinto-opas WebOodissa

  Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).

  KIRJALLISUUDEN OPETUS SYYSLUKUKAUDELLA 2020

  *Kursseihin ilmoittaudutaan Weboodissa ellei toisin ilmoiteta

  *Salitiedot myös Weboodissa

   

  PERUSOPINNOT

  (687101P)

  Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1 5 op

  *Kuisma Korhonen

  09.09.2020 - 09.12.2020

   

   (687154P)

  Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 1 5 op

  *Pekka Kuusisto

  10.09.2020 - 10.12.2020

   

  (687171P)

  Kirjallisuuden praktikum 1 5 op

  Hanna-Leena Määttä / Hanna Huhtinen

  Luennot järjestäytymistä ja alustavia harjoituksia varten, näiden jälkeen harjoitusryhmät. Läsnäolo (etänä) ensimmäisellä luentokerralla pakollista. (Ainakin 1. periodi järjestetään etänä; paikat kuitenkin alla ryhmien identifioimisen helpottamiseksi.)
   

  Määtän ryhmien (harjoitusryhmät 1 ja 2) alustavat luennot MA 07.09.2020 -21.09.2020 klo 14:15-16:00 Lo131

  Huhtisen ryhmien (harjoitusryhmä 3 ja varalla ryhmä 4) alustavat luennot TO 10.09.2020 -24.09.2020 klo 14:15-16:00 Lo128

   

  Harjoitusryhmä 1/Määttä, KE 30.09.2020 - 25.11.2020 klo 14.15–16.00 HUM304

  Harjoitusryhmä 2/ Määttä, MA 28.09.2020 - 23.11.202 klo 14.15–16.00 HUM301 (26.10. eteenpäin HUM102)

  Harjoitusryhmä 3/Huhtinen, TO 01.10.2020 -26.11.2020 klo 14:15-16:00 HUM304 (paitsi 26.11. HUM301)

  Harjoitusryhmä 4/Huhtinen, TO 01.10.2020 -26.11.2020  klo 16.15–18.00 HUM304 (HUOM: Ryhmä 4 on vararyhmä suuren osallistujamäärän varalta! Pyrkikää siis täyttämään muut ensin. Ilmoittautukaa tähän vasta, jos muissa on väkeä likelle maksimimäärä!)

   

  AINEOPINNOT

   

  (687182A) Estetiikka, poetiikka ja retoriikka

  *Pekka Kuusisto

   

  03.11.2020 -08.12.2020

   

  (687121A)

  Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

  * Nina Työlahti

  15.9.-15.12.2020

  HUOM: Läsnäolo ensimmäisellä kerralla pakollinen - ryhmässä 12 max

   

   

  YHDESSÄ ELOKUVATUTKIMUKSEN KANSSA:

   

  687514P JOHDATUS MEDIAKULTTUURIN TUTKIMUKSEEN 5 op

  *Aino Isojärvi

   

  Opintojaksolla Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen 687514P (5 op) tutustutaan mediakulttuuriin ja sen tutkimukseen sekä luodaan katsaus mediatutkimuksen laajaan kirjoon. Kurssi on osa elokuvatutkimuksen pakollisia perusopintoja ja soveltuu erinomaisesti elokuvatutkimuksen opintojen aloittamiseen eikä edellytä ennakko-osaamista. 

  Kurssi koostuu useista erilaisista mediakulttuuria käsittelevistä luennoista sekä kirjallisuustentistä. Tentti suoritetaan itsenäisesti Exam-tiloissa kurssin päätyttyä. Kurssin arviointi (0-5) tehdään tentin pohjalta.   

  Luennot keskiviikkoisin klo 12.15-14 ajalla 23.9.-25.11. Syyslomaviikolla 43 ei opetusta. Huomioithan, että toistaiseksi kurssin kaikki luennot järjestetään etäyhteyksin. Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa.

  Ilmoittautuminen käynnissä WebOodissa:

  https://weboodi.oulu.fi/oodi/opettaptied.jsp?OpetTap=62959974&html=1 

   

  687516P ELOKUVA-ANALYYSI (luennot + www-seminaari) 5 op

  *Aino Isojärvi

  Opintojaksolla Elokuva-analyysi 687516P (5 op) tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin opetusvideoiden, itse kirjoitetun analyysin ja foorumikeskustelujen avulla. Tavoitteena on oppia tunnistamaan elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat ja havainnollistamaan niiden toimintaa elokuvassa. 

  Lukuvuonna 2020-2021 kurssi järjestetään sekä syksyllä että keväällä ja toteutetaan kummallakin kerralla kokonaan verkossa. Kurssilla ei ole virallisia kontaktitunteja, vaan opetuksessa edetään viikkorytmin mukaan, eli kurssi sopii hyvin myös työssäkäyville.  

   Syksyn kurssin aikataulu on 26.10.-13.12. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty.  

  Tämäkin kurssi on osa elokuvatutkimuksen pakollisia perusopintoja, soveltuu erinomaisesti elokuvatutkimuksen opintojen aloittamiseen eikä edellytä ennakko-osaamista.

  Syksyn ilmoittautuminen käynnissä WebOodissa: 

  https://weboodi.oulu.fi/oodi/opettaptied.jsp?OpetTap=62959981&html=1 

   

  687513A MEDIAKULTTUURI JA SUKUPUOLI 5 op

  Mediakulttuuri ja sukupuoli 

   

  Monitieteisellä kurssilla Mediakulttuuri ja sukupuoli 417121P (5 op) tutustutaan mediakulttuurin eri lajityyppien kautta sukupuolisensitiivisen elokuva- ja mediatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimussuuntiin. Tavoitteena on oppia erittelemään kriittisesti sukupuolen, seksuaalisuuden ja toimijuuden rakentumista audiovisuaalisessa mediassa. Kurssin järjestävät yhteistyössä sukupuolentutkimus, elokuvatutkimus sekä kirjallisuus, ja siitä on mahdollisuuksia saada korvaavuuksia elokuvatutkimukseen, kirjallisuuteen ja sukupuolentutkimukseen sekä soveltuvin osin ja erikseen sopien myös muihin oppiaineisiin.  

  Luennot 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 26.10., 28.10., 9.11., 11.11. ja 23.11. klo 12.15-14. Huomioithan, että toistaiseksi kurssin kaikki luennot järjestetään etäyhteyksin. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty. Lisätietoja kurssin sisällöstä antaa Silja Kukka, silja.kukka@oulu.fi. 

   

   SYVENTÄVÄT OPINNOT

  (687153S) Tutkimusseminaari 10 op

  * Kuisma Korhonen ja Nina Työlahti

  8.9. alkaen

   

   

   

   

  KIRJALLISUUDEN OPETUS KEVÄTLUKUKAUDELLA 2021

   

  PERUSOPINNOT

  (687155P) Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op

  *Pekka Kuusisto

  14.01.2021 - 15.04.2021

   

   

   (687172P) Kirjallisuuden praktikum 2 5 op

  * Opettaja täsmentyy

  04.02.21 -06.05.21

  järjestäytymiskerta helmikuussa + 4. periodilla 2 harjoitusryhmää

  Läsnäolo ensimmäisellä kerralla 4.2. pakollinen pienryhmätyöskentelyn järjestäytymisen vuoksi!  AINEOPINNOT


  (687156A) Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 – Teoriat ja metodit 10 op

  *Pekka Kuusisto

  12.01.2021 - 27.04.2021

   

   (687121A) Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op

  *Nina Työlahti

  Kaksi ryhmää

  Ti 12.1. alkaen

  To 14.1. alkaen

   

   
  (687175A) Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5 op

  *Nina Työlahti

  Toteutetaan muutoin verkkokurssina, mutta alkuun yksi yhteinen tapaaminen 11.01.2021

   

   

  (687174A) Kirjallisuus yhteiskunnassa 5 op

   

  SIIRTYY SYKSYYN 2021

   

  11.01.2021 - 02.03.2021


   

  (687179A) Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät 5 op

   

  *Opettaja ja sarjan tarkempi aihepiiri täsmentyy

   

  17.03.2021 - 05.05.2021

   

   

  SYVENTÄVÄT OPINNOT

  (687153S) Tutkimusseminaari 10 op

  *Kuisma Korhonen ja Nina Työlahti

  Syksyllä aloittanut ryhmä jatkaa

   

   

   

  KIRJALLISUUDEN LUENTOKORI

  Kirjallisuudessa on käytössä luentokorisysteemi. Se on suunnattu lähinnä pääaineopiskelijoille. Suoritukset, maksimissaan 5 op, luetaan hyväksi syventävien opintojen valinnaiskohdissa.

  Luentokoriin voi kerätä vierailuluentoja, kirjailijavierailuja, seminaareja yms. Suoritus tapahtuu aina essee- tai luentopäiväkirjamuotoisesti. Arvostelu on hyv/hyl.

  Luentokori toimii seuraavasti:

   

  1. Kirjallisuus ilmoittaa kunkin lukukauden alussa tai tarvittaessa useammin, mitä luentokoriin voi suorittaa ja miten.
  2. Opiskelija osallistuu kyseiseen tapahtumaan ja laatii siitä esseen tai luentopäiväkirjan (ohjeellisesti 1 op = min. 4 sivua). Merkitse alkuun selkeästi: sen aiottu suuruus; tapahtumat, joihin on osallistuttu; mahdolliset oheislukemiset, jotka on luettu suoritusta varten.
  3. Opiskelija pitää esseen tai luentopäiväkirjan tallessa aina siihen asti, kunnes korissa on yhteensä 5 op tai kunnes hän alkaa suorittaa syventäviä opintoja muutoin.
  4. Opiskelija esittää sen syventävissä opinnoissa aikomansa valinnaiskohdan vastaavalle opettajalle.
  5. Opettaja katsoo, että suoritus on hyväksyttävä. Mikäli korissa on yhteensä 5 op, se voidaan viedä opintosuoritusrekisteriin sellaisenaan syventävien valinnaiskohdassa. Mikäli korissa on 1-4 op, se viedään rekisteriin samalla, kun opiskelija suorittaa aiottua valinnaiskohtaa esim. kirjatenttinä.

   

   

   

   

   

  Matemaattiset tieteet

  WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla, kurssitarjonta ko. vuotena sekä sivuainekokonaisuudet. Tutkintorakenteet (alla) havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua. Lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisissa opinto-oppaissa (pdf) (alla)  esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista.

  Perehdy lisäksi Moodlen työtilaan (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta)  Matematiikan Ohjuri, jossa matematiikan opiskelusta lisätietoa.

  Lukuvuonna 2019-20 opintonsa aloittavat:

  Tutkintorakenteet:

  Opinto-oppaat (pdf):

  Lukuvuonna 2018-19 opintonsa aloittaneet:

  Opinto-oppaat (pdf):

  Lukuvuonna 2017-18 opintonsa aloittaneet:

  Opinto-oppaat (pdf):

  Vanhemmat opinto-oppaat:

  Prosessi- ja ympäristötekniikka

  Lukujärjestykset tehdään Tuudossa (lataa sovellus kännykkääsi).

  Opintojen rakenteet (opetussuunnitelma) aiemmille vuosikursseille (2016 ja ennen aloittaneille) löytyy pääsääntöisesti WebOodin HOPSin rakenteesta. Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla, DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla. Uudet HOPS-pohjat tulevat Oodiin käyttöön kunkin lukuvuoden alkaessa, elokuun 1. päivänä

  - TkK Prosessitekniikka 2020-2021
  - TkK Ympäristötekniikka 2020-2021
  - DI Prosessitekniikka 2020-2021
  - DI Ympäristötekniikka 2020-2021

  TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2019-2020
  DI prosessitekniikka 2019-2020
  DI ympäristötekniikka 2019-2020 

  - TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2018-2019
  DI Prosessitekniikka 2018-2019
  DI Ympäristötekniikka 2018-2019

  TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018
  DI Prosessitekniikka 2017-2018
  DI Ympäristötekniikka 2017-2018

  TkK prosessitekniikka 2016-2017
  TkK ympäristötekniikka 2016-2017
  DI prosessi- ja ympäristötekniikka 2016-2017

  Opetussunnitelmatyötä tehdään jatkuvasti ja kurssit muuttuvat tarpeen mukaan. Muutos on tarkoitettu hyväksi, mutta aiheuttaa tietysti epävarmuuksia. Muutokset pyritään kirjaamaan WebOodin kurssikuvauksiin (uusiin ja vanhoihin), mutta jos kurssi "katoaa" etkä tiedä millä se korvautuu, ota yhteyttä opintoneuvojaan: Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi).

  Fysikaaliset tieteet

  WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla, kurssitarjonta ko. vuotena sekä sivuainekokonaisuudet. Tutkintorakenteet (alla) havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua. Lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisissa opinto-oppaissa (pdf) (alla)  esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista.

  Perehdy lisäksi Moodlen työtilaan (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta)  Fysiikan Ohjuri, jossa fysiikan opiskelusta lisätietoa.

  Lukuvuonna 2019-20 opintonsa aloittaville

  Tutkintorakenteet:

  Opinto-oppaat (pdf):

  Lukuvuonna 2018-19 opintonsa aloittaneet

  Opinto-oppaat (pdf):

  Lukuvuonna 2017-18 opintonsa aloittaneet

  Opinto-oppaat (pdf):

  Vanhemmat opinto-oppaat (pdf):

   

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää kaksi erillistä opintosuuntaa, Rakennesuunnittelun sekä Yhdyskuntatekniikan. 

  Rakennesuunnittelu (ja rakentamisteknologia) tähtäävät erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Rakenteet on suunniteltava ja mitoitettava tarkasti kestämään vaadittua rasitusta. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina. Rakentamisteknologiassa koneita ja koneautomaatiota sovelletaan rakennusten ja maarakenteiden rakennus- ja suunnittelutyössä.

  (Vesi- ja )yhdyskuntatekniikka antaa yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin keskeisten osa-alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja korjaamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tyypillisiä työnantajia ovat infra-alan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

   Opetussuunnitelmista löydät suunnitellut opintokokonaisuudet ja periodisen aikataulun. Opiskelija noudattaa pääsääntöisesti aloitusvuotensa opetussuunnitelmaa:

   Konetekniikan ja Ympäristötekniikan kandidaatit ja opiskelijat, joilla on opinto-oikeus ympäristötekniikan tai konetekniikan opintoihin voivat hakeutua DI-opintoihin uuteen ohjelmaan. Vaihtaminen on tehty joustavaksi 2018 ja aiemmin aloittaneille. 2019 syksyllä alkava oma kandidaattikoulutus muuttaa siirtymäsäännöt.

   Tietojenkäsittelytiede

   Kuluvana lukuvuonna järjestettävät kurssit

   Kesä 2020
   Lisäksi kaikilla opiskelijoilla mahdollisuus itsenäiseen suoritukseen seuraavilla kursseilla:
   • Organisaatioiden informaatiojärjestelmät (Kurssiavaimen saamiseksi otettava yhteyttä kurssin vastuuopettajaan Liisa Kuonanojaan.)
   • Tietorakenteet ja algoritmit (Suoritusmahdollisuus koskee ainoastaan kurssin harjoitustyötä; tenttiä voi suorittaa vasta syksyllä. Harjoitustyön ohjeet ovat kurssin Moodle-työtilassa. Neuvottele harjoitustyön palauttamisesta sähköpostitse kurssin vastuuhenkilön Ari Vesasen kanssa.)
   Lisäksi tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoilla mahdollisuus itsenäiseen suoritukseen seuraavilla kursseilla:
   Lisäksi sellaisilla opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet kurssin aiemmin, mahdollisuus suorituksen viemiseen loppuun seuraavilla kursseilla:
   • Tietokantajärjestelmät
   • Information Systems Theory
   • Business Process Modelling
   • Tietoturva
   Periodi 1, syksy 2020
   • Julkaistaan elokuussa
   Periodi 2, syksy 2020
   • Julkaistaan elokuussa
   Periodi 3, kevät 2021
   • Julkaistaan elokuussa
   Periodi 4, kevät 2021
   • Julkaistaan elokuussa
   Kesä 2021
   • Julkaistaan elo-syyskuussa

   Opintojen rakennekaaviot

   Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti (LuK, 3+2)
   Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (FM, 3+2)
   Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (FM, 2)
   Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GS3D), Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (MSc, 2)
   European Masters Programme in Software Engineering (EMSE), double degree, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (MSc)
   Työvoima- ja muuntokoulutukset

   Siirtyminen tutkintorakenteesta toiseen

   Kemia

   Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

   Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

   Kemian tutkintorakenteet 2020-2021

   LuK: kemisti, AO: kemia+fysiikka, AO: kemia+matematiikka

   FM: Kemisti ,  Aineenopettaja    aineenopettaja 

   Kemian tutkinto-ohjelman oppaita:

   Opintojaksojen opetusajat nähtävissä WebOodissa. Myös opinto-opas on WebOodissa  (oodiopas). WebOodin tietoja voi katsella ilman sisäänkirjautumista.

   Aikaisemmin opintonsa aloittaneiden opinto-oppaita liitteenä:

   PDF iconkemian_opinto-opas_2014_2015.pdf

   PDF iconKemian_opinto-opas_2013-2014.pdf

   PDF iconKemian_opinto-opas_2012-2013.pdf

   PDF iconOpinto-opas_2011-2012.PDF

   PDF iconOPINTO-OPAS_2015-2016_19082015.pdf

   PDF iconkemian_opinto-opas_2016-2017.pdf

   PDF iconKemia opinto-opas 2017-2018.pdf

        Kemia opinto-opas 2018-2019 

   Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

   Koulutusohjelmien opetussuunnitelmia kehitetään  vuosittain. Tärkeä osa kehitystyötä on opinto-oppaiden päivittäminen, johon kuuluu suoritettavien kurssien listaus. Kurssilistauksen yhteydessä kursseja voidaan esimerkiksi korvata toisilla, perustaa uusia, lakkauttaa tai yhdistää toisiinsa.

   Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutkintonsa aloitusvuonna voimassa olleen opinto-oppaan mukaisesti. Opintojen edetessä on mahdollista, että alkuperäisessä opinto-oppaassa mainituille kursseille on tapahtunut edellä mainittuja muutoksia, eikä niitä enää järjestetä oppaassa mainitussa muodossa.  Parhaiten opetustarjonta löytyy koulutusalakohtaisesti tai hakutoiminnolla Weboodista.

   Alla on yhteenvetoja opinto-oppaisiin tehdyistä kurssimuutoksista. Mikäli itselle suoritettavaksi kuuluvat kurssit askarruttavat, on syytä kääntyä omaopettajan tai koulutussuunnittelijan puoleen.

   Osa kursseista on kokonaan poistunut koulutusohjelmasta. Ellei niille ole nimetty korvaavaa kurssia, niiden tilalle saa ottaa vastaavantasoisia aineopinto- tai syventäviä kursseja, mutta asiasta on ensin erikseen neuvoteltava opintoneuvojan ja koulutusohjelman vastuuprofessorin kanssa.

   Alla olevista linkeistä löydät elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkintorakennekaaviot aloitusvuoden mukaan. Uudet opinto-oppaat löytyvät WebOodista ja vanhat tämän sivun alaosasta.

   Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

   Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

   Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

   Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

   Opinto-oppaat

    

    

    

    

    

   Tuotantotalous

   Opintojen rakennekaaviot aloitusvuoden mukaan

   Tekniikan sivuaine

   Korvaavuuslistat (opintojaksot ennen vuotta 2015 ja nykyiset vastaavuudet)

   Biokemia LuK

   LuK -tutkinto biokemiasta

   Biokemian LuK-opinnot kestävät kolme vuotta ja maisteriopinnot kaksi vuotta.

   Kolmevuotinen biokemian LuK-tutkinto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

   LuK -tutkinto  
   Biokemian perusopinnot  32 op
   Biokemian aineopinnot  56 op
   Kypsyysnäyte   0 op
   Kemia  20 op
   Biologia ja tilastotieto  18 op
   Valinnaiset opinnot  48 op
   Kieli- ja viestintäopinnot    6 op
   Yhteensä vähintään 180 op

   Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Tiedekunnan yhteinen työskentelykieli on englanti, mutta LuK-tutkinnon opetus tapahtuu pääasiassa suomeksi lukuun ottamatta muutamia kursseja, jotka opetetaan englanniksi jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

   Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa LuK -tutkinnon kolmessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat valitsevat tulevaisuuden suunnitelmiensa kannalta olennaisia kursseja.

   Opiskelijalla on myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille LuK -opintojen aikana kolmannen vuoden keväällä, jolloin ei järjestetä pakollisia kursseja. LuK -tutkinnon voi suorittaa myös kansainvälisellä opiskelijavaihdolla, jolloin opintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja kohdemaan mukaisesti helpottamaan sopeutumista vaihtopaikkaan. Opiskelija voi valita kumman tahansa LuK -tutkinnon ja hänellä on mahdollisuus vaihtaa vapaasti normaalista LuK tutkinnosta kansainvälisen opiskelijavaihdon sisältävään tutkintoon.

   Suoritettuaan LuK-tutkinnon opiskelija voi jatkaa suoraan maisteriopinnoilla ilman erillistä hakua.

   LuK-tutkinnon ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden syyslukukauden biokemian kurssit (luento-osat) järjestetään Linnanmaan kampuksella. Biokemian kurssien laboratorio-osuudet sekä kaikki muut biokemian kurssit järjestetään Kontinkankaan kampuksella.

   Biologia

   Konetekniikka

   Oulun yliopistossa tekniikkaa opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan läheisessä yhteistyössä muiden tieteenalojen kanssa. Opiskelija hankkii vankan teoreettisen pohjakoulutuksen ja oman alansa asiantuntijuuden - niillä pärjää erinomaisesti tulevaisuuden työmarkkinoilla.

   Tekniikkaa voi opiskella kahdessa tiedekunnassa: teknillisessä tiedekunnassa ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

   Opintojen suunnittelu

   Opiskelija laatii WebOodiin opintojen (sekä kandidaattivaiheen, että diplomi-insinöörivaiheen) alussa HOPSin. HOPS kertoo mitä opintoja opintopolulle kuuluu. Opintojen periodiaikataulut löytyvät tutkinto-ohjelmien rakennekaavioista, opetussuunnitelmista. Tarkemmat aikataulut ovat WebOodissa, josta ne voi poimia kalenteriin. Tuudo on tähän hyvä apuväline. Opintojen suunnittelussa auttavat omaopettajat ja opintoneuvoja.

   Opetusperiodit ovat lukuvuonna 2019-2020 seuraavat:

   - Periodi 1: 02.09.2019 - 25.10.2019 (8 viikkoa)
   - Periodi 2: 28.10.2019 - 20.12.2019 (8 viikkoa)
   - Periodi 3: 07.01.2020 - 06.03.2020 (9 viikkoa)
   - Periodi 4: 09.03.2020 - 08.05.2020 (9 viikkoa)

   Lukuvuoden 2020-2021 aikataulut löytyvät opintojen rakennekaavioista:

   TkK Konetekniikka 2020-2021

   DI Konetekniikka 2020-2021

   Opintojen rakennekaaviot 2019 aloittaneille opiskelijoille:

   TkK Konetekniikka 2019-2020

   DI Konetekniikka 2019-2020

   Opintojen rakennekaaviot 2018 aloittaneille opiskelijoille:

   TkK Konetekniikka 2018-2019

   DI Konetekniikka 2018-2019

   Arkkitehtuuri

   Arkkitehtuurin yksikössä annettavan opetuksen tavoitteena on, että sieltä valmistuvat ovat työssään osaavia ja vastuullisia arkkitehtuurikentän toimijoita. Opiskelijoille tarjoutuu jo opintojen aikana mahdollisuuksia osallistua erilaisiin suunnittelukilpailuihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

   Arkkitehtuurin tekniikan kandidaatin tutkinnossa (180 op) opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnalle valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja.  Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte eli kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari.

   Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

   Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakennekaavio 2019-20

   Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen maisteriohjelma (120 op) koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin (=’korin’) laajuus on 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. Korien sisältämien opintojaksojen luennot ja harjoitustyöt tukevat toisiaan muodostaen siten yhden laajemman kokonaisuuden. Osa arkkitehdin tutkinnon kursseista on integroitu kansainväliseen maisteriohjelmaan (Master's Degree Programme in Architecture) ja ne opetetaan englanniksi. Diplomityö (30 op) on arkkitehdin tutkinnon päättävä henkilökohtainen opinnäytetyö, joka voi olla joko kuvallinen ja  suunnitelmapainotteinen tai kirjallinen ja tutkielmapainotteinen. Diplomityö on julkinen opinnäyte, jonka tekijä esittelee arkkitehtuurin yksikön yhteisessä diplomityöseminaarissa. Diplomityöseminaareja järjestetään kahdesti lukukaudessa.

   Arkkitehtuurin maisteriohjelma sisältää kolme eri opintosuuntaa:

   1. Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunta
   2. Rakennussuunnttelun opintosuunta
   3. Architectural Design –opintosuunta

   Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2020-21

   Arkkitehdin tutkinnon rakennekaavio 2019-20

   Lääketieteen tekniikka TtM

   Katso oppaat WebOodista (linkki yllä).

   Linkki lääketieteen tekniikan maisteriohjelman (TtM) tutkintorakenteisiin 

   Tutkintorakenne 2020 - 2022

   Tutkintorakenne 2019 - 2021

   Tutkintorakenne 2018 - 2020

   Tutkintorakenne 2017 - 2019

   Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelman opinto-oppaat löytyvät hyvinvointitekniikan Sinulle-sisällöistä.

    

   Hyvinvointitekniikka

   Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma / tutkinto-ohjelma

   Opinto-opas 2016-2017

   Opinto-opas 2015-2016

   Opinto-oppaat 2014-2015

   Opinto-oppaat 2013-2014

   Opinto-oppaat 2012-2013

   Opinto-oppaat 2011-2012

   Opinto-oppaat 2010-2011

   Opinto-oppaat 2009-2010

   Opinto-opas 2008-2009

   Opinto-opas 2007-2008 (osa lääketieteellisen tiedekunnan opasta)

   Opinto-opas 2006-2007 (osa lääketieteellisen tiedekunnan opasta)

   Opinto-opas 2005-2006 (osa lääketieteellisen tiedekunnan opasta)

    

   Terveystieteet

   Tutkintorakenteet 2020 alkavissa opinnoissa sekä hoitotieteen suuntautumisvaihtoehtohaku 2019-2020

   Hoitotieteen suuntautumisvaihtoehtohaku 2019-2020

   Haku koskee vain vuoden 2018 (tai aikaisemmassa) opiskelijavalinnassa Terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (3v + 2v), Hoitotieteen hakukohteeseen hyväksyttyä opiskelijaa, jonka maisterivaiheen opiskeluoikeutta ei ole aikaisemmin täsmennetty.

   Mikäli olet saanut opiskeluoikeutesi Terveystieteiden tutkinto-ohjelman (terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri, 3v + 2v) Hoitotieteen hakukohteen kautta kevään 2018  opiskelijavalinnassa, sinulle taataan opiskelupaikka joko hoitotieteen tai terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoon maisterivaiheessa. Ennen maisterivaiheeseen siirtymistä suuntautumisvaihtoehtosi täsmennetään hakemuksesta, joka sinun tulee tehdä erikseen ilmoitettavana ajankohtana hakuohjeiden mukaisesti. Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmaan siirtyvällä tulee olla suoritettuina kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot. 

   Lukuvuoden 2019-2020 hakuaika hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin alkaa 4.5.2020 ja päättyy 18.5.2020 klo 15.00. Hakuohjeet ja valintakriteerit löydät täältä: Hakuohje (2019-2020) hoitotieteen ja terveystieteiden opettajan suuntautumisvaihtoehtoihin. 

    

   Tutkintorakenteet 2019 alkavissa opinnoissa

   Tutkintorakenteet 2018 alkavissa opinnoissa

   Tutkintorakenteet 2017 alkavissa opinnoissa

   Opinto-oppaat 2016-2017

   Opinto-oppaat 2015-2016

   Opinto-oppaat 2014-2015

   Opinto-oppaat 2013-2014

   Opinto-oppaat 2012-2013

   Opinto-oppaat 2011-2012

   Opinto-oppaat 2010-2011

   Opinto-oppaat 2009-2010

   Opinto-oppaat 2008-2009

   Opinto-opas 2007-2008

   Opinto-opas 2006-2007

   Opinto-opas 2005-2006

    

    

    

   Hammaslääketiede

   Sisältö

   Prekliininen vaihe
   Kliininen vaihe
   Tartuntatautilaki
   Tutkintorakenteet

    


   Prekliininen vaihe: 1.-2. lukuvuosi (DC1 - DC4)

   Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääkärin opinnoissa järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Tämä takaa riittävät lääketieteelliset perustiedot opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena järjestetään myös hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta. Lisäksi opetuksessa annetaan perustietoa suun terveyden ylläpidosta ja suusairauksien hoidosta perus- ja erikoissairaanhoidossa.

   Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

   Haku kliiniseen vaiheeseen ajoittuu 2. lukuvuoden keväälle (DC4). Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

   Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

   Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

   Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

   Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa hammaslääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.

   Rikosrekisteriotteiden tarkistaminen

   Jokaiselta 2012 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneelta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijalta tarkistetaan rikosrekisteriote (rikostaustaote) kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä. Tarkastaminen perustuu 1.1.2012 voimaan tulleeseen ns. SORA -lakiin 954/2011 (Soveltumattomuuden ratkaisuja -lainsäädäntö, kohta §43b). Rikosrekisteriotteiden tarkastuksesta tiedotetaan opiskelijoita erikseen. Lisätietoja tarkastuksesta: study.medicine@oulu.fi. Lisätietoja rikosrekisteriotteesta (rikostaustaote) ja otteen tilaamisesta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.


   Kliininen vaihe: 3. lukuvuosi- (DC5-)

   Hammaslääkärin opintojen kliininen vaihe kestää 3,5 vuotta. Opetus etenee teoriaopintojen kautta työharjoitteisiin ja käytännön perusvalmiudet opetellaan fantom/simulaatio- ja pariharjoitteluna ennen varsinaista potilasharjoittelua. Opinnot koostuvat hammaslääketieteen teoriaopinnoista, fantom- ja simulaatioharjoittelusta, kliinisestä potilasharjoittelusta, syventävien opintojen tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä sekä syventävästä harjoittelusta. 


   Tartuntatautilaki

   Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astuu voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

   Tartuntatautilain 48§ mukaan opiskelijalla tulee olla:

   • rokotuksen tai sairastetun taudin tuottama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
   • rokotus influenssaa vastaan
   • rokotus hinkuyskää vastaan, jos hän hoitaa alle 12 kuukauden ikäisiä

   Yhteistyökumppanimme - yliopistosairaala, muut keskussairaalat, terveyskeskukset ja terveydenhuollon alan yksiköt - tulevat kukin omalla tavallaan varmistamaan, että opetus ja harjoittelu sujuu lain vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on velvollinen selvittämään kunkin harjoittelupaikan voimassaolevat käytännöt.

   YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.

    

   Tutkintorakenteet

   Viimeksi päivitetty: 23.10.2020