University of Oulu, 2016

Opinto-oppaat

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Luonnontieteellisen tiedekunnan Opinto-oppaat löytyvät WebOodista. Aiemmat opinto-oppaat löydät alta.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla HOPS opiskelijat suodattavat opinto-oppaiden joskus monimutkaistakin tietoa käytännölliseksi ohjeistukseksi opintojen menestyksekkäälle läpiviennille.

Tutkintorakenteet vuonna 2019 alkaviin opintoihin

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opinto-oppaat ja opintojen rakennekaaviot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on WebOodissa yleisopas, joka sisältää kaikille opiskelijoille opintojen suorittamiseen liittyvää tietoa. Sen lisäksi jokaisella tutkinto-ohjelmalla ja sivuaineella on omat oppaansa.

 OyKKK - Kauppakorkeakoulun yleisopas, 2019-20 
 OyKKK - Kauppatieteiden kandidaatti, 2019-20 
 OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, kv. liiketoiminnan johtaminen, 2019-20 
 OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, laskentatoimi, 2019-20 
 OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, markkinointi, 2019-20 
 OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, rahoitus, 2019-20 
 OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, taloustiede, 2019-20 

WebOodissa voi selata myös aiempien lukuvuosien opinto-oppaita avaamalla ensin yhden voimassaolevan oppaan.            

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja kuvaavat opintojen rakennekaaviot löytyvät alta.

Kauppatieteiden kandidaattin (KTK) tutkinto-ohjelma

KTK tutkintorakennekaavio 2019-2020
KTK tutkintorakennekaavio 2018-2019

Kauppatieteiden maisteri (KTM) tutkinto-ohjelmat

KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen rakennekaavio 2019-2020
KTM Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

KTM Laskentatoimen rakennekaavio 2019-2020
KTM Laskentatoimi +2 rakennekaavio 2019-2020
KTM Laskentatoimi rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

KTM Markkinointi rakennekaavio 2019-2020
KTM Markkinointi rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

KTM Rahoitus rakennekaavio 2019-2020
KTM Rahoitus rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

KTM Taloustiede rakennekaavio 2019-2020
KTM Taloustiede rakennekaavio 2018-2019 ja muutos 2019-2020

 

Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskeleminen (opinnot ennen vuotta 2014 aloittaneet)

Tämä ohje koskee kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita.

Vanhan, kuitenkin korkeintaan lukuvuoden 2005–2006 pohjautuvan koulutusohjelmarakenteen mukaan voi opiskella siirtymäajan loppuun eli 31.7.2020 asti. Vanhalla opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolle tutkinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2014 (31.7.2014) ja joka ei ole siirtynyt uuteen koulutusohjelmarakenteeseen. Lukuvuoden alkaessa (1.8.2014) tai sen jälkeen myönnetyt tutkinto-oikeudet kuuluvat automaattisesti uuden koulutusohjelmarakenteen piiriin, eli uudet opiskelijat aloittavat suorittamaan opintojansa uusimman koulutusohjelmarakenteen mukaisesti.

Valmistuminen vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaisesti

Valmistumiseen liittyvät asiat tulee hoitaa kuntoon toukokuun 2020 loppuun mennessä. Tutkintotodistusta kannattaa hakea hyvissä ajoin: kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä. Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu löytyy Opiskelijalle sivustolta kohdasta valmistuminen.

Mitään vanhamuotoiseen tutkintoon sisällytettäviä suorituksia ei voi tehdä 31.7.2020 jälkeen.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutusohjelmat uudistuivat syksyllä 2014. Mikä muuttuu nykyisille opiskelijoille:

Opinto-ohjaus pääaineittain

Taloustiede /Economics: Mikko Vaaramo
Laskentatoimi /Accounting: Sinikka Moilanen
Rahoitus /Finance: Mirjam Lehenkari
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen /IBM: Tuure Haarjärvi
Markkinointi /Marketing: Eeva-Liisa Oikarinenja siirtyminen uuteen rakenteeseen

Koulutusohjelmauudistus ja siirtyminen uuteen rakenteeseen

Yleistä uudistuksesta ja siirtymisestä uuteen rakenteeseen
Siirtymisohje uuteen koulutusohjelmarakenteeseen 1.8.2014 alkaen
Kotiessee ohje
Koulutusohjelman vaihtohakemus
Esimerkki HOPS-pohja, KTK-tutkinto (pääaine kauppatieteet)

Humanistisen tiedekunnan Opinto-opas on WebOodissa ja se julkaistaan myös pdf-tiedostona:

Tutkintorakenteet 2019 alkavissa opinnoissa

Tutkintorakenteet 2018 alkavissa opinnoissa

Tutkintorakenteet 2017 alkavissa opinnoissa

Opinto-oppaat 2016-2017

Opinto-oppaat 2015-2016

Opinto-oppaat 2014-2015

Opinto-oppaat 2013-2014

Opinto-oppaat 2012-2013

Opinto-oppaat 2011-2012

Opinto-oppaat 2010-2011

Opinto-oppaat 2009-2010

Opinto-oppaat 2008-2009

Opinto-opas 2007-2008

Opinto-opas 2006-2007

Opinto-opas 2005-2006

 

 

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Opinto-oppaat:

Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

Molekyylilääketiede

Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä solun sisäisistä ja välisistä molekyylitason tapahtumista ja näiden tapahtumien tutkimiseen käytettävistä menetelmistä ja laitteista pohjautuen tiedekunnassa tehtävään molekyylilääketieteen kansainvälisen tason tutkimukseen. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin molekyylilääketieteen aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä, yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko tiedekunnan sisällä tai ulkopuolella yliopistossa tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

Tutkinto-ohjelma sisältää mm. molekyylibiologian, solubiologian, proteiinikemian, systeemibiologian, bioinformatiikan, sidekudoksen, sairauksien ja syövän biologian opintoja. Opintoihin kuuluu myös miniprojekteja ja lopputyö pro gradu- tutkimusprojektista. Kaikki tutkimusprojektit tehdään aktiivisesti toimivissa tutkimusryhmissä.

Kaksivuotinen maisteritutkinto molelyylilääketieteestä (FM) koostuu seuraavista osista:

 • Pakolliset opinnot 69 op
 • Kypsyysnäyte 0 op
 • Valinnaiset opinnot 51 op
 • Yhteensä vähintään 120 op

Suoritettuaan FM-tutkinnon molekyylilääketieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
 • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
 • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
 • suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita ohjatusti
 • hakea ja arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä
 • esittää ja välittää tieteellistä tietoa ja puolustaa tieteellisiä väittämiä
 • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Korkeatasoisen koulutuksen takaamiseksi opetuskieli tiedekunnan maisterikoulutusohjelmissa on englanti.

Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa maisteritutkinnon kahdessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Opiskelijaa kannustetaan opiskelijavaihtoon ulkomailla maisteriopintojen aikana. Erinomainen mahdollisuus ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimusinstituuttiin tutustumiseen on pro gradu -tutkimusprojektin tekeminen Suomen ulkopuolella.

Opiskelijan tulee pro gradu -opinnäytetyön yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte, mikäli hän ei ole sitä suorittanut kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jos kypsyysnäyte on suoritettu jo aiemmin, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

Opintojen rakennekaaviot

Biokemian maisteriohjelma 2019-20: Molekyylilääketiede

FM-opintojen rakennekaavio 2018-19: Molecular medicine

FM-opintojen rakennekaavio 2017-2018: Molecular medicine

FM-opintojen rakennekaavio 2016-2017

Kurssien tarkemmat aikataulut ja opinto-opas löytyvät WebOodista (ks. Opinto-oppaat > Luonnontieteellinen tiedekunta).

Protein Science and Biotechnology

Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä proteiinien rakenteen ja toiminnan välisistä suhteista ja perehdytään proteiinien tuotto-, puhdistus- ja analysointitekniikoihin, joita käytetään tiedekunnan kansainvälisen tason tutkimusprojekteissa. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin proteiinitieteen ja bioteknologian aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille. Monet tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat jatkaneet väitöskirjatutkijoina eri puolilla maailmaa.

FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä: yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko oman tiedekunnan sisällä tai sen ulkopuolella tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

Kaksivuotinen maisteritutkinto Protein science and biotechnology -tutkinto-ohjelmasta koostuu seuraavista osista:

FM-tutkinto  
Pakolliset opinnot 77 op
Kypsyysnäyte 0 op
Valinnaiset opinnot 43 op
Yhteensä vähintään 120 op

Koulutusohjelma sisältää opintoja proteiinikemiasta, molekyylibiologiasta, systeemibiologiasta, biolaskennasta, bioinformatiikasta, proteiinien laskostumisesta ja proteiinien rakenteen selvittämisestä röntgensäteiden ja NMR:n avulla. Opintoihin kuuluu myös miniprojekteja ja lopputyö pro gradu- tutkimusprojektista. Kaikki tutkimusprojektit tehdään aktiivisesti toimivissa tutkimusryhmissä.

Esimerkki koulutusohjelmaan kuuluvasta kurssista:

Biokemian menetelmät II: Kurssi koostuu 11 tunnista luentoja, 8 tunnista harjoituksia ja 3 viikon laboratorioharjoitustyökurssista. Opiskelijat työskentelevät harjoitustyökurssilla itsenäisesti analysoiden mutanttiproteiinia, jonka he ovat aiemmin tehneet (molekyylibiologia II) ja puhdistaneet (proteiinikemia II). Proteiinin karakterisointimenetelmiin kuuluvat sirkulaarinen dikroismi, fluoresenssispektroskopia, kinetiikan mittaukset (stopped-flow, quenched-flow), massaspektrometriset analyysit (ES-MS ja MALDI-tof), perusproteomiikka, mikrokalorimetria ja pintaplasmonresonanssin mittaus. Eri mutanttiproteiineista saatuja tuloksia on verrattava keskenään työselostuksessa.  

Suoritettuaan FM-tutkinnon Protein Science and Biotechnology -tutkinto-ohjelmassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
 • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
 • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
 • suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita ohjatusti
 • hakea ja arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä
 • esittää ja välittää tieteellistä tietoa ja puolustaa tieteellisiä väittämiä
 • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Korkeatasoisen koulutuksen takaamiseksi opetuskieli tiedekunnan maisterikoulutusohjelmissa on englanti.

Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa maisteritutkinnon kahdessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Opiskelijaa kannustetaan opiskelijavaihtoon ulkomaille maisteriopintojen aikana. Erinomainen mahdollisuus ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimusinstituuttiin tutustumiseen on pro gradu -tutkimusprojektin tekeminen Suomen ulkopuolella.

Opiskelijan tulee pro gradu -opinnäytetyön yhteydessä kirjoittaa kypsyysnäyte, mikäli hän ei ole sitä suorittanut kandidaatin tutkinnon yhteydessä. Jos kypsyysnäyte on suoritettu jo aiemmin, arvioidaan maisterin tutkintoon sisältyvässä kypsyysnäytteessä ainoastaan kypsyysnäytteen sisältö. Maisterin tutkinnon opinnäytetyöhön sisältyvä tiivistelmä voidaan arvostella kypsyysnäytteenä, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä tehdyn kandidaatin tutkintonsa yhteydessä.

Tämä maisteriohjelma eroaa kansainvälisestä maisteriohjelmasta Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology ainoastaan kahden ensimmäisen kuukauden osalta.  

Opintojen rakennekaaviot ja opinto-opas

Biokemian maisterivaiheen / -ohjelman suuntautumisvaihtoehdot:

Molekyylilääketieteen suuntautumisvaihtoehto (ennen v. 2016 aloittaneet Solu- ja molekyylibiologian suuntautumisvaihtoehto )

Protein Science and Biotechnology suuntautumisvaihtoehto

Näiden suuntautumisvaihtoehtojen opintojen kuvauksiin ja rakennekaavioihin pääset klikkaamalla suuntautumisvaihtoehdon nimeä.

Lisäksi biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun erillisen maisteriohjelman Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology.

Arkeologia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-90 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM
 • Arkeologian Opinto-opas WebOodissa

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Tieteiden ja aatteiden historia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM
 • Tieteiden ja aatteiden historian Opinto-opas WebOodissa

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Historia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM
 • Historian Opinto-opas WebOodissa

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Kulttuuriantropologia

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Informaatiotutkimus

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

 

Saamelainen kulttuuri

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

Englantilainen filologia

 • Tutkintorakenne 2019-20 HuK
 • Tutkintorakenne 2019-20 FM
 • Tutkintorakenne 2018-19 HuK
 • Tutkintorakenne 2018-19 FM
 • Englantilaisen filologian opinto-opas WebOodissa

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Germaaninen filologia

Vanhat opinto-oppaat

Muita oppiainekohtaisia ohjeita sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Ruotsin kieli

Oletko alkanut opiskella pohjoismaista filologiaa lukuvuonna 2014-2015 tai aiemmin? Lue siinä tapauksessa Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf.

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

 

Suomen kieli

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

 

 

Saamen kielet (pohjois- ja inarinsaame)

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Ks. myös Giellagas-instituutin omat www-sivut.

Logopedia

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

Kirjallisuus

Mahdolliset muut oppiainekohtaiset opiskeluohjeet sivulla Tutkinto-ohjelman opinnot.

WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla, kurssitarjonta ko. vuotena sekä sivuainekokonaisuudet. Tutkintorakenteet (alla) havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua. Lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisissa opinto-oppaissa (pdf) (alla)  esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista.

Perehdy lisäksi Moodlen työtilaan (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta)  Matematiikan Ohjuri, jossa matematiikan opiskelusta lisätietoa.

Lukuvuonna 2019-20 opintonsa aloittavat:

Tutkintorakenteet:

Opinto-oppaat (pdf):

Lukuvuonna 2018-19 opintonsa aloittaneet:

Opinto-oppaat (pdf):

Lukuvuonna 2017-18 opintonsa aloittaneet:

Opinto-oppaat (pdf):

Vanhemmat opinto-oppaat:

Lukujärjestykset tehdään Tuudossa (lataa sovellus kännykkääsi).

Opintojen rakenteet (opetussuunnitelma) aiemmille vuosikursseille (2016 ja ennen aloittaneille) löytyy pääsääntöisesti WebOodin HOPSin rakenteesta. Kandidaatin tutkinto tehdään opintojen aloitusvuoden mukaisella opetussuunnitelmalla, DI-tutkinto opintosuunnan valintavuoden syksyn opetussuunnitelmalla. Uudet HOPS-pohjat tulevat Oodiin käyttöön kunkin lukuvuoden alkaessa, elokuun 1. päivänä

TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2019-2020
DI prosessitekniikka 2019-2020
DI ympäristötekniikka 2019-2020 

- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2018-2019
DI Prosessitekniikka 2018-2019
DI Ympäristötekniikka 2018-2019

TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2017-2018
DI Prosessitekniikka 2017-2018
DI Ympäristötekniikka 2017-2018

TkK prosessitekniikka 2016-2017
TkK ympäristötekniikka 2016-2017
DI prosessi- ja ympäristötekniikka 2016-2017

Opetussunnitelmatyötä tehdään jatkuvasti ja kurssit muuttuvat tarpeen mukaan. Muutos on tarkoitettu hyväksi, mutta aiheuttaa tietysti epävarmuuksia. Muutokset pyritään kirjaamaan WebOodin kurssikuvauksiin (uusiin ja vanhoihin), mutta jos kurssi "katoaa" etkä tiedä millä se korvautuu, ota yhteyttä opintoneuvojaan: Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi).

WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla, kurssitarjonta ko. vuotena sekä sivuainekokonaisuudet. Tutkintorakenteet (alla) havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua. Lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisissa opinto-oppaissa (pdf) (alla)  esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista.

Perehdy lisäksi Moodlen työtilaan (https://moodle.oulu.fi , Luonnontieteellinen tiedekunta)  Fysiikan Ohjuri, jossa fysiikan opiskelusta lisätietoa.

Lukuvuonna 2019-20 opintonsa aloittaville

Tutkintorakenteet:

Opinto-oppaat (pdf):

Lukuvuonna 2018-19 opintonsa aloittaneet

Opinto-oppaat (pdf):

Lukuvuonna 2017-18 opintonsa aloittaneet

Opinto-oppaat (pdf):

Vanhemmat opinto-oppaat (pdf):

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää kaksi erillistä opintosuuntaa, Rakennesuunnittelun sekä Yhdyskuntatekniikan. 

Rakennesuunnittelu (ja rakentamisteknologia) tähtäävät erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Rakenteet on suunniteltava ja mitoitettava tarkasti kestämään vaadittua rasitusta. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina. Rakentamisteknologiassa koneita ja koneautomaatiota sovelletaan rakennusten ja maarakenteiden rakennus- ja suunnittelutyössä.

(Vesi- ja )yhdyskuntatekniikka antaa yhdyskuntien toiminnan perustana olevan infrastruktuurin keskeisten osa-alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja korjaamisessa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tyypillisiä työnantajia ovat infra-alan suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet, tie- ja rautatiesektorin hallinto sekä kuntien teknisestä toimesta vastaavat virastot.

  Opetussuunnitelmista löydät suunnitellut opintokokonaisuudet ja periodisen aikataulun. Opiskelija noudattaa pääsääntöisesti aloitusvuotensa opetussuunnitelmaa:

  Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK, 180 op), joka on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 op), joka on ylempi korkeakoulututkinto. LuK-tutkinnon pakolliset opinnot ovat samat kaikille opiskelijoille. FM-tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: Tietojärjestelmät ja Ohjelmistotuotanto. Lisäksi FM-tutkinnon voi suorittaa kansainvälisessä maisteriohjelmassa, GS3D.

  Lisätietoa opinnoista ja suuntautumisvaihtoehdoista löydät opinto-oppaasta.

  WebOodiin on koottu tietojenkäsittelytieteiden kurssit ja rakenteet. Täydentävää tietoa on saatavilla tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta. Tältä sivulta voit ladata myös tiedekunnan vanhan opinto-oppaan, johon nämä tiedot on koottu.

  Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelman opintojen rakennekaaviot 2019-2020

  Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelman opintojen rakennekaaviot 2018-2019

  Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelman opintojen rakennekaaviot 2017-2018

  Vanhat opinto-oppaat

  Kemian tutkinto-ohjelman oppaita:

  Opintojaksojen opetusajat nähtävissä WebOodissa. Myös opinto-opas on WebOodissa  (oodiopas). WebOodin tietoja voi katsella ilman sisäänkirjautumista.

  Aikaisemmin opintonsa aloittaneiden opinto-oppaita liitteenä:

  PDF iconkemian_opinto-opas_2014_2015.pdf

  PDF iconKemian_opinto-opas_2013-2014.pdf

  PDF iconKemian_opinto-opas_2012-2013.pdf

  PDF iconOpinto-opas_2011-2012.PDF

  PDF iconOPINTO-OPAS_2015-2016_19082015.pdf

  PDF iconkemian_opinto-opas_2016-2017.pdf

  PDF iconKemia opinto-opas 2017-2018.pdf

       Kemia opinto-opas 2018-2019 

  Koulutusohjelmien opetussuunnitelmia kehitetään  vuosittain. Tärkeä osa kehitystyötä on opinto-oppaiden päivittäminen, johon kuuluu suoritettavien kurssien listaus. Kurssilistauksen yhteydessä kursseja voidaan esimerkiksi korvata toisilla, perustaa uusia, lakkauttaa tai yhdistää toisiinsa.

  Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutkintonsa aloitusvuonna voimassa olleen opinto-oppaan mukaisesti. Opintojen edetessä on mahdollista, että alkuperäisessä opinto-oppaassa mainituille kursseille on tapahtunut edellä mainittuja muutoksia, eikä niitä enää järjestetä oppaassa mainitussa muodossa.  Parhaiten opetustarjonta löytyy koulutusalakohtaisesti tai hakutoiminnolla Weboodista.

  Alla on yhteenvetoja opinto-oppaisiin tehdyistä kurssimuutoksista. Mikäli itselle suoritettavaksi kuuluvat kurssit askarruttavat, on syytä kääntyä omaopettajan tai koulutussuunnittelijan puoleen.

  Osa kursseista on kokonaan poistunut koulutusohjelmasta. Ellei niille ole nimetty korvaavaa kurssia, niiden tilalle saa ottaa vastaavantasoisia aineopinto- tai syventäviä kursseja, mutta asiasta on ensin erikseen neuvoteltava opintoneuvojan ja koulutusohjelman vastuuprofessorin kanssa.

  Alla olevista linkeistä löydät elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkintorakennekaaviot aloitusvuoden mukaan. Uudet opinto-oppaat löytyvät WebOodista ja vanhat tämän sivun alaosasta.

  Opintojen rakennekaaviot 2019-2020

  Opintojen rakennekaaviot 2018-2019

  Opintojen rakennekaaviot 2017-2018

  Vanhat opinto-oppaat

   

   

   

   

   

  Tietoa vanhoista opinnoista ja korvaavista uusista opinnoista päivitetään tähän myöhemmin.

  LuK -tutkinto biokemiasta

  Biokemian LuK-opinnot kestävät kolme vuotta ja maisteriopinnot kaksi vuotta.

  Kolmevuotinen biokemian LuK-tutkinto koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

  LuK -tutkinto  
  Biokemian perusopinnot  32 op
  Biokemian aineopinnot  56 op
  Kypsyysnäyte   0 op
  Kemia  20 op
  Biologia ja tilastotieto  18 op
  Valinnaiset opinnot  48 op
  Kieli- ja viestintäopinnot    6 op
  Yhteensä vähintään 180 op

  Tiedekunnan tavoitteena on tehdä korkealaatuista opetustyötä ja tutkimusta, jonka mahdollistaa erittäin kansainvälinen, asiantunteva tutkimushenkilökunta. Tiedekunnan yhteinen työskentelykieli on englanti, mutta LuK-tutkinnon opetus tapahtuu pääasiassa suomeksi lukuun ottamatta muutamia kursseja, jotka opetetaan englanniksi jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

  Opinnot on suunniteltu niin, että täysipäiväisesti opiskeleva opiskelija voi suorittaa LuK -tutkinnon kolmessa vuodessa. Pakolliset opinnot järjestetään opintojen alussa ja ne ovat yhteisiä kaikille opiskelijoille. Toisen ja kolmannen vuoden aikana opiskelijat valitsevat tulevaisuuden suunnitelmiensa kannalta olennaisia kursseja.

  Opiskelijalla on myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille LuK -opintojen aikana kolmannen vuoden keväällä, jolloin ei järjestetä pakollisia kursseja. LuK -tutkinnon voi suorittaa myös kansainvälisellä opiskelijavaihdolla, jolloin opintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja kohdemaan mukaisesti helpottamaan sopeutumista vaihtopaikkaan. Opiskelija voi valita kumman tahansa LuK -tutkinnon ja hänellä on mahdollisuus vaihtaa vapaasti normaalista LuK tutkinnosta kansainvälisen opiskelijavaihdon sisältävään tutkintoon.

  Suoritettuaan LuK-tutkinnon opiskelija voi jatkaa suoraan maisteriopinnoilla ilman erillistä hakua.

  LuK-tutkinnon ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden syyslukukauden biokemian kurssit (luento-osat) järjestetään Linnanmaan kampuksella. Biokemian kurssien laboratorio-osuudet sekä kaikki muut biokemian kurssit järjestetään Kontinkankaan kampuksella.

  Viimeksi päivitetty: 18.10.2019