University of Oulu, 2016

Opiskelu

Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet

Perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti elokuvaa ja sitä koskevaa tutkimusta. Opiskelija osaa asettaa elokuvan historiallisiin kehyksiin ja osaksi muuta mediakulttuuria. Hän kykenee vertailemaan ja suhteuttamaan toisiinsa keskeisten elokuvateoreettisten suuntausten pääpiirteitä sekä erittelemään elokuvan kerronnallisia ja tyylillisiä keinoja. Lisäksi valintansa mukaan hän tuntee joko mediakasvatuksen, lajiteorian tai elokuvan ja historiantutkimuksen peruskysymyksiä. Valinnaisten harjoituskurssien perusteella opiskelijalla on valmiudet joko suunnitella ja toteuttaa lyhytelokuva tai punnita ja soveltaa eri kohderyhmien mediakasvatustyössä tarvittavia käytännön menetelmiä.

Aineopinnot (35 - 45 op) suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys elokuvatutkimuksen näkökulmista, teorioista ja metodeista. Hän hahmottaa elokuvan ja audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimuskentän laajuuden ja monipuolisuuden. Tiedollisesti tavoitteena on syventää ymmärrystä klassisista ja uusista elokuvateorioista, tutkimustavoista ja elokuvan historiasta sekä kyetä analysoimaan audiovisuaalista kerrontaa. Opiskelijalla on taidolliset valmiudet arvioida kriittisesti erilaisia elokuvatutkimuksen näkökulmia ja tutkimuksellisia suuntauksia sekä suhteuttaa toisiinsa elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuurin liittyviä esteettisiä, teknologisia, taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä. Opiskelija pystyy myös soveltamaan omaksumaansa tietoa ja osaa hyödyntää sitä esseessä, pienoistutkielmassa, esitelmässä tai vastaavassa itsenäisessä hankkeessa.

Sijoittuminen työelämään

Elokuvatutkimus tukee kulttuuri-, taide- ja viestintäaloille suuntautuvien opiskelijoiden urapolkua. Lisäksi oppiaine antaa mediakasvatuksellisia valmiuksia opettajiksi aikoville.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Aino Isojärvi (Kimmo Laineen sijainen 31.7.2021 saakka).  Ota yhteyttä: aino.isojarvi(at)oulu.fi, p. 0504397366, huone GF317. Vastaanotto sopimuksen mukaan.  

Tiedon lukukauden aikana pidettävistä luennoista ja harjoituskursseista sekä alan seminaareista ja muista ajankohtaisista tapahtumista saat oppiaineen verkkosivuilta.

Muut opiskeluun liittyvät kysymykset: Koulutuksen lähipalvelupiste

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.5.2020