Kandidaatin tutkielma

Kandidaatin tutkielma on opinnäytetyö, jossa sovelletaan oman alan tutkimustietoa ja –menetelmiä. Seminaarin ja tutkielman laajuus on noin 8-10 op. Tyypillisesti tutkielman pituus on noin 20-40 –sivua, mutta tarkemmat ohjeet ja osaamistavoitteet opinnäytetyöhön annetaan kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa.

Yleistä

Kandidaatin tutkielman koko prosessi viedään läpi uudistetussa Laturi -järjestelmässä, joka on niin opinnäytetyn ohjaukseen, tekstin vastaavuuden tarkistamiseen (Turnitin), arviointiin sekä julkaisuun tarkoitettu tukijärjestelmä. Ohjeet löydät Laturi-oppaasta.

Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Kandidaattiseminaari on kandiohjaajan järjestämä kurssi, jossa annetaan ohjausta ja opiskelijat esittävät omia tutkimussuunnitelmiaan ja valmiita tutkielmiaan. Kandiohjaukseen voi kuulua myös kahdenkeskisiä ohjaustapaamisia.

Sinulle

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

AJANTASAISET TIEDOT KASVATUSTIETEEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNNAN OPINNÄYTETÖIHIN LÖYDÄT NYKYÄÄN MOODLESTA:

"KPTK OPINNÄYTETYÖ" (kurssiavain: 2023)

Tästä pääset pro gradu -tutkielman verkkosivulle.

.

Humanistinen tiedekunta

Kandidaatintutkintoa varten opiskelija laatii kandidaatintutkielman, joka on kandidaattiseminaarissa laadittu, mahdollisesti täydennetty, kieliasultaan korjattu työ, jossa opiskelija on esittänyt rajatun tutkimusongelman ja aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen käsitellyt sitä. Työn hyväksyy seminaarin pitäjä. Oppiaineiden opetussuunnitelmissa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet ja osaamistavoitteet.

Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja). Kandidaatintutkielman hyväksyy opetuksesta vastuussa oleva opettaja. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen sekä KTK-tutkintoon että KTM-tutkintoon. KTK-tutkinnon opinnäyte (tulevan pääaineen alalta) on nimeltään kandidaatintutkielma ja KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Molempien opinnäytteiden yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Molempiin opinnäytetöihin sovelletaan samaa ohjeistusta. Opas Pro Gradu -tutkielman kirjoittamiseen löytyy tältä sivulta ohjelmakohtaisesta sisällöstä.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (syventävien tutkielmat)

1) Opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimella näkyvyydellä tai 2) Opinnäytetyö, joka julkaistaan rajatulla näkyvyydellä:

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä OuluREPO-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus-ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta.

Laturi-opas: Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi, Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille

3) Opinnäytetyö, joka julkaistaan painettuna opinnäytteenä (arkistoitava paperiversio):

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta/salassapidettävästä aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio/sähköinen pdf-muodossa toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Opiskelija toimittaa lomakkeen koulutuksen lähipalvelupisteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen study.medicine@oulu.fi.
 2. Opiskelija toimittaa opinnäytetyön nimetyille tarkastajille ja koulutuksen lähipalvelupisteeseen sähköpostitse.
 3. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat allekirjoitetun lomakkeen sähköpostitse koulutuksen lähipalvelupisteeseen study.medicine@oulu.fi.
 4. Opinnäytetyön hyväksyjä saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostitse koulutuksen lähipalveluista.
 5. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä Pepin HOPSista hyväksymisen jälkeen.

Koulutuksen lähipalveluiden yhteystiedot

Lähipalvelupiste: Aapistie 7A, 2. kerros, K201

Palveluosoite: study.medicine@oulu.fi

Terveystieteet

Terveystieteiden kandidaatin tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita (katso tarkempi ohjeistus ylempää).

Kirjallinen kypsyyskoe, kandidaatin tutkielma: Tarkista kandidaatin tutkielman kypsyysnäytteen opintojaksokuvaus opinto-oppaastasi. Mikäli sinun tulee suorittaa kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte, sovi sen suorittamisesta tutkielmasi ohjaajan kanssa (ks. kypsyysnäyte).

Kandidaatin tutkielman arviointikriteerit (PDF)

Kirjallisten töiden ohje (PDF)

Lisätietoa terveystieteiden tutkimusryhmistä Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikön verkkosivuilta.

Lääketiede

Lääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa eikä kandidaatin tutkielmaa tehdä.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella. Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa ja/tai ottamalla yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Energia- ja ympäristötekniikka Jenni Ylä-Mella/ Lisätietoa aiheista
Bioprosessitekniikka Juha Ahola / Lisätietoja aiheista
Kemiallinen prosessitekniikka Johanna Panula-Perälä / Lisätietoa aiheista
Kuitu- ja partikkelitekniikka Elisa Koivuranta / Lisätietoja aiheista
Ympäristö- ja kemiantekniikka Kaisu Ainassaari / Lisätietoja aiheista
Prosessimetallurgia Eetu-Pekka Heikkinen / Lisätietoja aiheista
Automaatiotekniikka Aki Sorsa
Vesi- ja yhdyskuntatekniikka Heini Postila/ Lisätietoja aiheista


Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin
Laturi-järjestelmässä. Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen
1. Opiskelija kutsuu ohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle
2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot
3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaaksi
4. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun suunnitelman
5. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa
6. Opiskelija lataa työnsä PDF/A-muodossa Laturiin
7. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun.

Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle).

Tietotekniikka

Kandidaatintyön merkitys

Kaksiportaisessa tutkinnossa kumpikin tutkinto päättyy opinnäytteeseen, joka kruunaa tutkinnon. Kandidaatintyö on henkilökohtainen ja julkinen opinnäyte, joka on osa tekniikan kandidaatin tutkintoa. Työ on luonteeltaan selvitys- tai suunnittelutehtävä, joka osoittaa oman alan hallintaa, valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja edellytyksiä soveltaa hankittuja tietoja työelämässä. Työssä perehdytään myös tiedon jäsentämiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin.

Kandidaatintyön osat

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoista tapaa kandidaatintyön tekemiseksi:

 1. Ryhmätyö (enintään 3 henkilöä)
 2. Itsenäinen tutkielma (aiheita voi kysyä ohjaajalta, tutkimusyksiköistä (esim. CMVS, UBICOMP) tai yrityksistä)

Työn suoritustavasta ja suuntautumisesta riippumatta kaikki kandidaatin työtä tekevät osallistuvat Kandidaatintyö-kurssille 523991A. Ryhmätyössä on selkeästi mainittava kunkin tekijän oma henkilökohtainen osuus. Itsenäinen tutkielma tehdään yksilötyönä samalla tavalla kuin diplomityö, eli ryhmätyö ei ole tässä vaihtoehdossa sallittu.

Kaikkien suoritustapojen laajuus on 8 op. Kandidaatintyö arvostellaan aina asteikolla hyväksytty/hylätty riippumatta suoritustavasta. Opintojaksomuotoisessa kandidaatintyössä arvostelun suorittaa opintojakson vastuuhenkilö ja itsenäisessä tutkielmassa työn ohjaaja. Kandityön ohjaajana voi toimia diplomi-insinööritutkinnon suorittanut henkilö.

Varsinaisen työn ja opinnäytteen lisäksi kandidaatintyöhön kuuluu myös 2 op:n laajuinen Tekniikan viestintä (900060A) opintojakso. Lisäksi opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte (521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto) hyväksytysti.

Kandidaatintyön vaiheet

Kandidaatintyö voidaan aloittaa kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, jolloin tyypillinen aloittamisajankohta on opintojen kolmas vuosi.

Vaiheet opiskelijan näkökulmasta:

 1. Valitaan kandidaatintyön toteutustapa: itsenäinen tutkielma tai ryhmätyö. Jokainen opiskelija ilmoittautuu Kandidaatintyö-kurssille 523991A. Kurssi menee 3.-4. periodeissa. Kaikki kandidaatintyötä tekevät osallistuvat kurssin luennoille, harjoituksiin ja seminaareihin. Huom. aiemmat projektikurssit 521041A Soveltavan tietotekniikan projekti I (8 op) ja 521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti (8 op) ovat poistuneet.
 2. Jos kandidaatintyö suoritetaan itsenäisenä tutkielmana, opiskelijan tulee hankkia työlle ohjaaja. Lista mahdollisista ohjaajista löytyy tältä sivulta. Lisäksi myös joku muu tietotekniikan tutkimusyksikössä työskentelevä diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö voi olla ohjaajana.
 3. Sovitaan ohjaajan kanssa työn aihe, aikataulu ja ohjausetapit. Työt aikataulutetaan, suunnitellaan ja toteutetaan Kandidaatintyö-kurssin aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.
 4. Aloitetaan opinnäytetyöprosessi Laturissa. Ohjeita löytyy Laturi-oppaasta. Tee Laturiin lyhyt tutkimussuunnitelma. Suunnitelma on max. yhden A4:n pituinen. Siinä tulee olla selostettuna: 1. Työn tavoite 2. Menetelmät/aineisto/laitteistot/ohjelmistot 3. Odotettavissa olevat tulokset.
 5. Kun työ on lähes valmis suoritetaan kypsyysnäyte sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Sovitaan kypsyysnäytteen ajankohta ohjaajan kanssa.
 6. Työn tulee olla Laturissa valmiina vähintään 1 viikko ennen valmistumista edeltävää tutkinto-ohjelmatoimikunnan (TUTO) kokousta. Ks. alla oleva valmistumisaikataulu.
 7. Valmis työ toimitetaan myös osoitteeseen study.itee@oulu.fi viimeistään viikkoa ennen TUTO kokousta otsikolla ”Tietotekniikan kandidaatin työ”. Jos työssä on useampi tekijä, tarvitsee vain yhden ryhmän jäsenistä lähettää työ.

  8. Tutkintotodistushakemus tehdään Pepissä opiskelijan työpöydältä löytyvässä valmistumispalvelussa. Voit täyttää valmistumishakemuksen, kun kaikki tutkintoosi kuuluvat opintosuoritukset näkyvät Pepissä. Ennen kuin teet valmistumishakemuksen, sinulla tulee olla myös tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS. Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

  Huom: valmistumishakemukset käsitellään hakemuksen jättämisen deadlinen jälkeen. Eli kun olet jättänyt valmistumishakemuksen ko. päivämäärään mennessä, se riittää, ja hakemuksesi käsitellään sen jälkeen. Sinulle tulee automaattiviesti sähköpostiin, kun hakemuksesi etenee.

  Huom: Tutkinto on koostettuna viimeistään Publiikkipäivänä (ei valmistumispäivänä).

  9. Sähköinen tutkintotodistus on ladattavissa publiikkipäivänä, ei siis valmistumispäivänä (ks. ao. aikataulu). Kandidaatin tutkinnon syyslukukauden aikana suorittaneet voivat osallistua joulukuun publiikkiin ja kevätlukukauden aikana suorittaneet kesäkuun publiikkiin. Publiikissa annetaan sähköisen tutkintotodistuksen paperikopio.

Huom: Jos työ on tehty englanniksi, niin molemmat otsikot ovat englanniksi Laturissa.

Valmistumisen aikataulu kevät 2024
Kandidaatin työ Laturissa viimeistään
Kandidaatin työ TUTO-kokouksessa
Tutkintotodistusta anottava viimeistään Valmistumispäivä Publiikki, todistus ladattavissa
6.2.2024 13.2.2024 21.2.2024 29.2.2024 14.3.2024
8.3.2024 15.3.2024 24.3.2024 31.3.2024 18.4.2024
8.4.2024 15.4.2024 23.4.2024 30.4.2024 16.5.2024
8.5.2024 15.5.2024 24.5.2024 31.5.2024 13.6.2024
7.6.2024 14.6.2024 23.6.2024 30.6.2024 ei publiikkia
21.6.2024 28.6.2024 24.7.2024 31.7.2024 22.8.2024


Kandidaatintyön teko-ohjeet

Kandidaatintyö dokumentoidaan samaan tapaan kuin diplomityö, mutta se on yleensä lyhyempi 20-40 sivua pitkä kokonaisuus.

Kandidaatintyö voidaan tehdä ryhmätyönä. Tällöin ryhmässä saa olla enintään kolme henkilöä. Ryhmäkoko tulee huomioida myös laajuudessa. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä työn laajuus täytyy vastata kaikille työn tekijöille 8 op:n edestä työtä. Tämän johdosta kirjallisesta osuudesta edellytetään pidempää, lähempänä diplomityötä olevaa kokonaisuutta. Kolmen hengen töissä tulee tähdätä 40-50 sivun mittaan. Tämä merkitsee laajempaa perehtyneisyyttä työn aiheeseen, esimerkiksi laajempaa kirjallisuuskatsausta, toteutusta tai työn tulosten arviointia. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua työn toteuttamiseen ja kirjoittamiseen yhteisvastuullisesti. Sen vuoksi ryhmätyönä laaditusta kandidaatintyöstä on käytävä ilmi kunkin opiskelijan oman työn osuus joko sanallisesti kerrottuna tai taulukoituna.

Kandidaatintyön teossa voi käyttää diplomityön teko-ohjetta:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan kandidaatintöille löydät Overleafista.

Näiden dokumenttien mukaisia malleja on käytettävä Laturiin ladattavissa töissä 1.1.2015 lähtien. Vanhat versiot eivät kelpaa!

Ohjeita löytyy myös Oulun yliopiston Laturi-oppaasta.

Muuta huomioitavaa

 • Opinnot koostetaan HOPS:n mukaisiin kokonaisuuksiin. Mikäli tutkintoon sisällytettäviin opintoihin ei ole tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, ei sitä tarvitse enää hyväksyttää erikseen. Tutkintotodistusta ei voida laatia mikäli opiskelijalla ei ole hyväksyttyä HOPS:a. Päivitä siis HOPS omaopettajasi kanssa vuosittain, jotta valmistuminen sujuisi joustavasti ja ajallaan. Mikäli asiasta on kysyttävää, ota yhteys koulutussuunnittelijaan study.itee@oulu.fi.
 • Opinnäytetyöt ovat julkisia. Latausvaiheessa määritellään julkisuusaste. Voit valita ovatko ne luettavissa vain kirjaston päätteiltä tai onko työ julkinen netissä.
 • Opinnäytetyössä ei saa julkaista tekijänoikeuksien alaista aineistoa ilman asianmukaista lupaa. Esimerkiksi artikkeleista kopioiduille kuville täytyy pyytää julkaisulupa kustantajalta.
 • Ohjaaja arvioi Laturiin ladatun työn. Varmista ohjaajalta arviointiin tarvittava aika valmistumisaikataulun puitteissa.
 • Publiikkiin ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan Pepin valmistumispalvelussa. Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä kutsua tilaisuuteen. Tilaisuudesta saa lisäinfoa koulutuspalveluiden lähipalvelupisteestä. Publiikkiohjeesta löydät publiikkitilaisuuden pukeutumisohjeet.

Ohjeita kandidaatintyön ohjaajalle

 • Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu. Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalle, ohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteen koodi on: 521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto / Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor’s Degree.
 • Kun kandidaatintyö on valmis, ohjaaja hyväksyy työn Laturissa. Työ tulee olla hyväksyttynä Laturissa vähintään 3 arkipäivää ennen Tuto-kokousta. Kun työ on hyväksytty Laturissa, Laturi lähettää automaattiviestin Koulutuksen lähipalveluihin työn hyväksymisestä opintopisteiden kirjaamista varten.
 • Työn hyväksymisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: ohjaajien nimet ja tutkimusyksiköt, opiskelijan nimi, opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi, työn kieli (suomi) ja että kyseessä on kandidaatintyö. Lisäksi täytyy ilmoittaa, onko työ tehty itsenäisenä työnä vai projektityönä.

Tietojenkäsittelytiede

LuK-tutkielma 7 op (811383A)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatin tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen viestintään. Sisältö voi koostua kokeellisesta osasta ja kirjallisesta tutkimustyöstä tai pelkästään kirjallisuuteen perustuvasta tutkielmasta. Tutkielma arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Tutkielman ohjaajia ja aiheita

Template for Theses

Kandidaatin kypsyysnäyte

Kypsyysnäytekoe järjestetään yliopiston yleisenä tenttipäivänä tai ohjaajan kanssa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Opiskelijan pitää sopia kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajan kanssa. Ota yhteyttä ohjaajaasi, jotta voitte sopia käytännön järjestelyistä.

Opiskelijan kypsyysnäytteessä kirjoittama teksti todistaa, että opiskelija tuntee opiskelemansa aihealueen ja hänellä on hyvä äidinkielen taito. Jos opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen luonnontieteiden kandidaatin tai jonkin muun korkeakoulututkinnon yhteydessä, hänen ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan uudestaan. Tällöin kypsyysnäytteen korvaa lopputyön tiivistelmä. Jos opiskelija on saanut erikoisluvan käyttää opinnoissaan jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia, dekaani voi antaa opiskelijalle luvan tehdä kypsyysnäytteen sillä kielellä, jolla hän kirjoitti opinnäytteensä. Kandidaatin tutkielman ohjaaja arvioi kypsyysnäytteen.

Huomioithan jäljempänä mainitut kypsyysnäytteen kieltä koskevat asiat Jos opiskelija on saanut suomenkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte suomeksi. Jos opiskelija on saanut ruotsinkielisen koulusivistyksen, hänen on tehtävä kypsyysnäyte ruotsiksi.

Kypsyysnäytteen tekstin pituus on noin yksi konseptipaperi (eli neljä sivua tai noin 500 sanaa). Tekstin pitää olla esseemuodossa ja käsitellä lopputyön aihealuetta, ja sen pitää olla analyyttinen ja johdonmukainen. Kypsyysnäytteessä opiskelija esittelee ja analysoi tutkimusmateriaalejaan, -tapojaan ja -tuloksiaan. Kypsyysnäytteen tekemisestä ei saa opintopisteitä. Kypsyysnäytteen otsikon määrittää (yleensä) kandidaatintutkielman ohjaaja.
Tekstin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:

 • käsialan pitää olla luettavissa olevaa, ja siinä pitää olla selkeästi erottuvat pienet ja suuret alkukirjaimet sekä sanojen välit
 • tekstin rakenteen pitää olla hyvin määritetty ja sen pitää muodostaa johdonmukainen kokonaisuus
 • teksti pitää olla selkeästi jaettu hyvin määritettyihin kappaleisiin
 • tekstillä pitää olla otsikko ja tekstin pitää vastata annettua otsikkoa
 • opiskelijan pitää osata perusoikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt
 • lauseiden ja sivulauseiden väliset suhteet pitää ilmaista selkeästi eikä tekstissä saa olla merkittäviä viittausvirheitä
 • lauseiden sanajärjestyksen pitää olla selkeä ja vastata annettuja tietoja
 • tekstin pitää olla tyyliltään muodollista
 • tekstiä arvioivan henkilön pitää pystyä tulkitsemaan tekstiä eikä kirjoittajan tule olettaa, että arvioija on lukenut opinnäytteen.

Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos siinä on merkittäviä ja toistuvia ongelmia joillakin edellä mainituista alueista tai jos siinä on paljon virheitä.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Kandidaatintyön tekemisestä ja kandiseminaariin ilmoittautumisesta ja niiden ajankohdista löytyy ohjeita Moodle työtilasta.

Kandidaatintyöinfon (17.12.2021) tallenteen löydät täältä ja esitysmateriaalin PDF-muodossa täältä.

KANDIDAATINTYÖN PROSESSI

523990A Kandidaatintyö/Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, 8 op

1. Kandidaatintyön aiheen valitseminen

Kandidaatintöiden aiheita tarjoavat eri tutkimusyksiköt ja töiden ohjaajana toimii tutkija/opettaja tutkimusyksiköstä. Aihe voi olla myös itse kehitetty tai yrityksestä tullut, mutta näissä tapauksissa ohjaajaksi pitää valita sopiva tutkinto-ohjelman edustaja. Lisätietoja kurssin Kandidaatintyö -työtilassa, Moodle.

2. Kandidaatintyön tekemisen vaiheet

 • Aloita opinnäytetyöprosessi Laturissa. Ohjeita löydät Laturi-oppaasta
 • Tutkimussuunnitelman palautus Laturiin (ohjeen löydät täältä)
 • Kandintyön kokeellisen / soveltavan osuuden suorittaminen
 • Kandintyön kirjoittaminen
 • Kandintyön 1. version palauttaminen ohjaajalle
 • Ohjaajan palaute
 • Kandintyön lopullisen version palauttaminen Laturiin

3. Kandidaatintyön seminaari

 • 521036A Seminaari, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatintutkinto, 0 op
 • Opiskelija esittelee kandidaatintyönsä kanssaopiskelijoilleen. Kandidaatintyön seminaari on pakollinen osa kandidaatintyötä.
 • Kandidaatintyön seminaarin tarkempia ohjeita ja ilmoittautumisen löydät Moodlesta.

4. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

 • 521010A Kypsyysnäyte, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatintutkinto, 0 op
 • Opiskelija sopii kypsyysnäytteen kirjoittamisesta kandidaatintyön ohjaajansa kanssa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti Examinariumissa sähköisenä tenttinä.
 • Yliopistotasoiset ohjeet kypsyysnäytteestä

5. Kandidaatintyön syöttäminen Laturiin ja työn hyväksyminen

 • Työn ohjaaja antaa luvan valmiin kandidaatintyön syöttämiseen Laturiin
 • Opiskelija syöttää työn Laturiin (ohjeet löydät täältä)
 • Turnitin-tarkastuksen valinta sekä opinnäytteen julkisuusvalinta
 • Turnitin-tarkastus
 • Laturista tulee viesti työn ohjaajalle
 • Työn ohjaaja arvioi kandidaatintyön ja Turnitin-raportin Laturissa
 • Jos tarvitaan Turnitin-tarkastuksen jälkeen muutoksia, ohjaaja voi palauttaa työn opiskelijalle korjattavaksi Laturissa
 • Työn ohjaaja hyväksyy työn Laturissa
 • Laturista tieto siirtyy Peppiin ja työ siirtyy julkaistavaksi

7. Tutkinnon hakeminen

OHJEITA KANDIDAATINTYÖN OHJAAJALLE

 • Opiskelija liittää ohjaajan kandidaatintyölleen opinnäytetyöprosessin alussa. Tästä tulee ohjaajan sähköpostiin kutsu, joka tulee käydä hyväksymässä Laturissa. Oletus on, että opinnäytetyön ohjauksesta on jo alustavasti sovittu.
 • Ohjaajan tulee hyväksyä tutkimussuunnitelma, jotta opinnäytetyöprosessi voi jatkua Laturissa.
 • Lisää ohjeita Laturin käytöstä löytyy Laturi-oppaalta.
 • Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu.
 • Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalle, ohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteen koodi on: 521010A Kypsyysnäyte, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka / Kandidaatin tutkinto / Maturity Test for Bachelor’s Degree, Electronics and Communications Engineering.
 • Kun kandidaatintyö on valmis, ohjaaja antaa luvan ladata työn Laturiin.
 • Ohjaaja käy tarkistamassa opiskelijan työn ja arvioi sen Laturissa.
 • Laturista tieto siirtyy Peppiin ja työ siirtyy julkaistavaksi.

HUOM! Opintonsa ennen vuotta 2011 aloittaneiden opiskelijoiden on mahdollista tehdä ns. nippukandi, jossa dokumentoidaan kahden isohkon harjoitustyön* tulokset yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta he voivat tehdä kandidaatintyönsä vaihtoehtoisesti tutkielmamuotoisena. Heidän opetussuunnitelmassaan kandidaatintyöhön kuuluneet opintojaksot* on kuitenkin suoritettava esim. valinnaisina opintoina.

* Tietoliikennetekniikka: 521365A Tietoliikenteen simuloinnit ja työkalut 3,5 op + 521378A Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 4,5 op

* Muut: 521024A Ohjelmoitava elektroniikka 5 op + 521433A Analogiatekniikan työt 3 op

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma on yksiportainen, eli koulutukseen ei kuulu erillistä kandidaatin tutkintoa eikä kandidaatin tutkielmaa tehdä.

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkielmaan liittyvät ohjeet

LuK-tutkintoa varten tehdään kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman ohjeellinen laajuus on 20 sivua, ja sen tulee sisältää n. 20 kirjallisuusviitettä. Tutkielma perustuu olemassa olevaan tutkimustietoon. Tutkielma kirjoitetaan kurssin 781321A Kandidaatintutkielma yhteydessä.

Tutkielmien kirjoitus- ja arviointiohjeet

Konetekniikka

Teknillisen tiedekunnan ohje

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö tehdään tutkinto-ohjelman nimeämän opettajan johdolla normaalisti kandidaatin opintojen 3. lukuvuoden lukukauden aikana. Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa.

Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin

Laturi-järjestelmässä. Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen

1. Opiskelija kutsuu ohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle

2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot

3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaaksi

4. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun suunnitelman

5. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa

6. Opiskelija lataa työnsä PDF/A-muodossa Laturiin

7. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun.

Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle).

Kandidaatintyötä aloitettaessa ja ohjaajan kanssa asiasta sovittaessa täytetään ohjaus- ja aihesopimus.

Ennen opinnäytetyön hyväksymistä opiskelija kirjoittaa kirjallisen kypsyysnäytteen, jossa hän osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sovitaan kandidaatintyön ohjaajan kanssa. Ulkomailla koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kypsyysnäytteen kielestä määrää yliopisto erikseen.

Maantiede

Maantieteen opinnäyte (LuK-tutkielma)

790351A LuK-seminaari ja -tutkielma, 10 op.

Kaikki maantieteen opiskelijat laativat LuK-tutkintoon opinnäytteen, LuK-tutkielman. LuK-tutkielman pohjalta kirjoitetaan myös kypsyysnäyte. LuK-tutkielman tekeminen aloitetaan kandidaattiopintojen loppuvaiheessa, yleensä kolmantena opiskeluvuotena.

LuK-tutkielman tekeminen aloitetaan osallistumalla opintojaksolle: 790351A LuK-seminaari ja -tutkielma, 10 op. Opintojakso aloitetaan lukukauden alussa infotilaisuudella, jossa kerrotaan tarkemmin opintojakson sisällöstä ja tutkielman teosta. Opintojakson voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella. Tutkielman tekoa tukee seminaarityöskentely, ja seminaariin osallistuminen on pakollinen osa LuK-tutkielmaa. Opintojaksolla on kolme seminaariryhmää painotuksena seuraavat erikoistumisalat:

 • Luonnonmaantiede
 • Aluekehitys ja politiikka
 • Kulttuurimaantiede.

Matkailusta tai GIS:stä kiinnostuneiden kannattaa valita ryhmä oman kiinnostuksen ja tutkielman aiheen mukaan. Aihetta miettiessä kannattaa tutustua aikaisempina vuosina tehtyihin tutkielmiin esim. selailemalla Oulun yliopiston julkaisuarkistoa, Jultikaa. Mikäli et ole varma mihin ryhmään osallistua, asiaa voi tiedostella kurssin opettajilta, omaopettajasi tai koulutussuunnittelijalta.

Valmis LuK-tutkielma (20–30 sivua) esitetään kirjallisesti ja suullisesti lukukauden loppupuolella (yleensä marras- ja huhtikuun lopulla) seminaarissa. Tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu kanssaopiskelijan työn opponointi seminaarin yhteydessä. Lopuksi LuK-tutkielman pohjalta tehdään kypsyysnäyte, kun tutkielma on hyväksytty.

Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa. Lue lisää muuntaja -palvelusta.

LuK-tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5. Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

Ks. ohjeet TUTA Ohjurista Moodlessa ja ilmoittaudu kandidaattiseminaariin.

Kandidaatintyön aihe ja arviointi

Keskustele aiheesta omaopettajan tai kandidaattiseminaarin opettajan kanssa. Kandidaatintyö voidaan tehdä myös itsenäisenä suorituksena esimerkiksi kesällä tai vaihdon opintojen aikana. Kandidaatintyö arvioidaan kandidaatintyön arviointilomakkeella asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman ohje

Kandidaatintyö on arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa osa kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukauden opinto-ohjelmaa. Opiskelija nimeää kandidaatintyökseen yhden seuraavien opintojaksojen sisältämistä harjoitustöistä:

· asemakaavasuunnittelun kurssi

· asuntosuunnittelun kurssi

· nykyaikainen arkkitehtuuri III

· kerrostalosuunnittelun kurssi

· arkkitehtuurin historia III (valinnainen opintojakso)

Kandidaatintyön ohjaajana toimii sen aineryhmän professori tai opettaja, jonka oppiaineeseen kyseinen työ sisältyy.

Kandidaatintyö arvioidaan hyväksytty/hylätty. Edellä mainittujen kurssien kokonaisuudet, joiden pohjalta kandidaatintyö nimetään, arvioidaan numeraalisesti asteikolla 0–5.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman kandidaatin työn ohje on päivitetty helmikuussa 2020:

Kandidaatin työn ohje_arkkitehtuuri_2020

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan kandidaatin tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita (kts. yllä).

Periaatteessa kandidaatin työn osalta noudatetaan samaa prosessia kuin hyvinvointitekniikan koulutusohjelman maisterivaiheessakin.

Ota kuitenkin yhteyttä Anna Maijalaan anna.maijala(at)oulu.fi, jolta saat lisätietoja ja ohjeita.

Lääketieteen tekniikka TtM

Lääketieteen tekniikan oppiaineessa ei ole kandidaatin ohjelmaa, vain maisteriohjelma, jossa opiskelijat tekevät pro gradu -tutkielman.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tekniikan kandidaatin tutkintojen opinnäytetyö on kandidaatintyö.

Kandidaatintyön voi tehdä omasta tai annetusta aiheesta kandidaattiopintojen aikana.

Suositeltava työn aloittamisaika on kolmannen lukuvuoden alkaessa tai joululta, tai jopa jo toisen vuoden loppupuolella. Opinnäyte on laajuudeltaan 8 opintopistettä, mikä tarkoittaa reilun viiden viikon täysipäiväistä työtä sisältäen raportin kirjoittamisen.

Kandidaatintyö aloitetaan kandidaatintyöinfossa tai sen jälkeen. Työn voi aloittaa muunakin ajankohtana keskustelemalla aiheesta omaopettajan kanssa.Kun työlle löytyy aihe ja sen aloittamisesta sovitaan, opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin

Laturi-järjestelmässä. Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen

1. Opiskelija kutsuu ohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle

2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot

3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaaksi

4. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun suunnitelman

5. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa

6. Opiskelija lataa työnsä PDF/A-muodossa Laturiin

7. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun.

Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taito. Valmiin työn voi halutessaan kansittaa (ohjaajille ja itselle).

Biokemia

Kandidaatintutkielma

740376A (10 op)

Opinnäytetyön kuvaus, vaatimukset ja arvostelu

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Glumoff

Opinnäytteen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat biokemistin/tutkijan työssä tarvittaviin kirjallisiin ja suullisiin esitystapoihin, perehtyä syvällisesti biokemialliseen aiheeseen laatimalla kirjallisuustutkielma, sekä laatia tutkielman aiheesta tiedettä popularisoiva esitys.

Opintojakso jakaantuu kolmeen osaan: kurssiosa, kirjallisuustutkielma sekä popularisoitu esitys. LuK-tutkielma tehdään kandidaattitutkinnon kolmantena vuonna. Aikataulutus on syyskuusta tammikuulle.

Kurssiosassa opiskelijat perehdytetään luentojen, keskustelujen, työpajojen, kotitehtävien ja tietokoneharjoitusten (yhteensä 32 h) avulla kirjallisuustutkielmaan ja tieteen popularisointiin sekä muihin esittämisen muotoihin, joita opiskelijat tulevat tarvitsemaan työssään maisteriohjelmassa, tutkijoina tai muissa toimissa: tutkimussuunnitelma, kirjallisuustutkielma, katsausartikkeli, kirjallisuustiedon haku ja kriittinen tarkastelu, tieteen populaari esittäminen, lehdistötiedote, uutinen, yleistajuinen lehtiartikkeli, posteri, esitelmä ja seminaari.

Toteutus ja arvostelu:

Kurssiosan pitää kurssista vastaava opettaja. Populaaria kirjoittamista opettaa siihen maisterikoulutuksen saanut biokemisti. Tiedonhankinnan opetuksen antaa kirjasto ja siitä saa erikseen merkinnän. Kurssiosa on tiivis, n. 3 viikkoa, alkaen syyskuun alussa. Kurssiosasta ei ole tenttiä, mutta suoritukseksi vaaditaan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen n. 80 %:iin kontaktiopetuksesta. Kurssi on integroitu pakollisiin ruotsin kielen opintoihin siten, että kurssimateriaalia käytetään virikemateriaalina ruotsin kurssilla.

Kirjallisuustutkielman tekeminen voidaan aloittaa jo kurssiosan aikana tai heti sen jälkeen. Opiskelija valitsee kurssilla esille tulleiden aiheiden pohjalta tai oman kiinnostuksensa perusteella aiheen. Ohjaava opettaja hyväksyy aiheen ja keskustelee opiskelijan kanssa toteutuksesta. Kirjallisuuteen perehtyen opiskelija laatii aiheesta kirjallisuustutkielman, jota opettaja ohjaa kahdenkeskisissä palavereissa (yleensä vähintään 1-3 palaveria). Tutkielman ohjeellinen pituus on vähintään 18 sivua ja kirjallisuusviitteitä olisi aiheesta riippuen oltava vähintään 10–20. Opettaja ohjaa työtä niin, että siinä saavutetaan riittävän syvällinen perehtyminen aiheeseen, sekä toteutuu se, että opiskelija osaa hakea tietoa, tarkastella sitä kriittisesti, esittää sitä loogisesti ja sujuvasti kirjallisessa muodossa, ja hallitsee biokemialle tyypillisen tieteellisen esittämisen tekniset ja substanssiin liittyvät käytännöt. Näiden kriteerien täytyttyä tutkielma voidaan hyväksyä.

Toteutus ja arvostelu:

Aloituspalaveri, opiskelijan työtä oman aikataulun mukaan, ja 1-2 seurantapalaveria. Arvostelu on asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielman on oltava valmis viimeistään joulukuun lopussa, eli sen tekemiseen on aikaa kurssiosa mukaan lukien opiskelijan muiden kurssien lomassa n. 4 kuukautta. Tutkielmia ohjaava kurssista vastaava opettaja hyväksyy tutkielmat opinnäytekurssin osasuorituksina.

Populaari esitys kirjallisuustutkielman aiheesta voidaan tehdä joko kirjallisuustutkielman jälkeen tai osittain samaan aikaan. Määräaika sen valmistumiselle on tammikuun lopussa. Opiskelija voi itse vapaasti valita popularisoinnin muodon kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan: posteri, aikakaus- tai sanomalehtiartikkeli, esitelmä lukiossa, nettisivusto, radio-ohjelma jne. Ohjaava opettaja hyväksyy esitykset opinnäytekurssin osasuorituksina, mutta populaareja esityksiä ei varsinaisesti ohjata tai arvostella, vaan opiskelijan annetaan toteuttaa popularisointi kurssilla oppimansa ja oman käsityksensä perusteella. Kaikki populaarit työt esitellään yleisölle yliopistolla tieteellisen kokouksen posterisession tapaan n. helmikuussa. Artikkelikäsikirjoituksia voidaan tarjota oikeasti julkaistavaksi sopiviin lehtiin. Lukioesitelmät valvoo paikalla oleva koulun opettaja, joka täyttää kaavakkeen opintosuorituksen todentamiseksi.

Opinnäytekurssin opintopisteet saa, kun on suorittanut edellä kuvatut kolme osiota.

Halukkaat voivat ilmoittautua tekemään kirjallisuustutkielmaa jo kolmatta opiskeluvuotta edeltävänä kesänä; siis ennen kurssiosuutta. Näissä tapauksissa järjestetään kesäkuun alussa kirjallisuuden haun pikakurssi ja samalla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työn aloittamiseen. Ohjaava opettaja on käytettävissä ohjauspalavereihin ja sähköpostin välityksellä tapahtuvaan ohjaukseen kesälomansa ulkopuolella tai sopimuksen mukaan.

Kauppatieteet KTK

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen sekä KTK-tutkintoon että KTM-tutkintoon. KTK-tutkinnon opinnäyte (tulevan pääaineen alalta) on nimeltään kandidaatintutkielma ja KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Molempien tutkielmien yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssin (724050A) aikana opiskelija kirjoittaa tieteellisen raportin (kandidaatintutkielma), esittää sen suullisesti ja antaa vertaispalautetta. Opintojakson suorittamiseen sisältyy pakollisena osana kirjaston toteuttama Tiedonhankintakurssi, jonka työmäärä vastaa yhtä opintopistettä. Tarkoitus on tutustua tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin, tietokantoihin, sekä hakutulosten ja lähteiden arviointiin. Tiedonhankintakurssille ilmoittaudutaan erikseen Pepissä. Lisäksi kauppatieteiden kandidaatintutkielmaseminaarin suorittamiseen sisältyy pakollisena osana kieli- ja viestintäkoulutuksen toteuttama Kauppatieteiden tutkimusviestintä (KaTuVi, 900083A, 2 op) – kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Tällä kurssilla perehdytään tieteellisen viestinnän käytänteisiin ja erityispiirteisiin sekä esittämiseen.

Kandidaatintutkielmien pääasiallisena ohjausmuotona on ryhmäohjaus, johon kuuluu seminaarityöskentelyä sekä jossain määrin yksilöohjausta. Ohjattu työskentely ryhmissä tapahtuu pääosin kevätlukukaudella; infoluento järjestetään joulukuussa ja ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu kulloinkin annettavien ohjeiden mukaisesti. Tammikuussa järjestetään yhteiset aloitusluennot ja kullekin opiskelijalle nimitetään ohjaaja, jonka ryhmässä työskentely jatkuu yhteisen osion jälkeen.

Kandidaatin tutkielman laatiminen koostuu kolmesta pääosiosta:
1) Itsenäinen tutustuminen johdantoluentoihin ja taustamateriaaleihin (Moodle), Tiedonhankintakurssi ja Kauppatieteiden tutkimusviestintä,
2) Aihepaperin/tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittäminen ohjaajalle,
3) Kandidaatintutkielman laatiminen, esittäminen, opponenttina toimiminen ja itsearviointi.
Lisäksi kandidaatintutkielmasta opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kandidaatintutkielma palautetaan Laturiin ja arvosteltavaksi hyväksytään vain sähköinen kandidaatintutkielma. Arviointi perustuu kandidaatintutkielmalle/seminaarityölle ja opintojaksolle asetettuihin oppimistavoitteisiin arviointirubriikin mukaisesti.

Poikkeuksellisesti kandidaatintutkielma voidaan tehdä myös itsenäisesti syyslukukauden aikana. Tämä tulee kyseeseen, jos valmistuminen muutoin viivästyisi, esim., jos opiskelija on vaihdossa kevätkaudella (Huom! Koska kandintutkinto ei ole edellytys maisterivaiheen opintojen aloittamiselle, tutkielman voi yleensä tehdä keväällä opintojen hidastumatta). Kurssille ilmoittaudutaan erikseen annetun ohjeistuksen mukaisesti – sähköposti näistä ohjeista lähetetään kaikille kandivaiheen opiskelijoille elokuussa. Itsenäisen vaihtoehdon osalta on huomioitava seuraavaa:

 • Mikäli opiskelija ei osallistu ohjausprosessiin normaalisti kevätlukukaudella, hän luopuu oikeudestaan normaalin seminaariprosessin mukaiseen ohjaukseen.
 • Oikeuden itsenäiseen työskentelyyn saa osoittamalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmallaan, että kandidaatintutkielman tekeminen kevään seminaarin kuluessa viivästyttää valmistumista.
 • Mikäli oikeus itsenäiseen työskentelyyn annetaan, aihe hyväksytetään määritetyllä ohjaajalla ja työskentely voi alkaa.
 • Opiskelija suorittaa johdantoluennot Moodle-verkkoympäristössä ohjeiden mukaisesti ja perehtyy työtilan materiaaliin itsenäisesti. Näin taataan samat pohjatiedot kuin kevään seminaariin osallistuvilla.
 • Myös Kauppatieteiden tutkimusviestintä on mahdollista suorittaa verkkoversiona. Syksyllä järjestetään myös kandidaatintutkielmaan kuuluva Tiedonhaun kurssi.
 • Opiskelijan on huomioitava, että ohjausta ei saa samassa laajuudessa kuin kevään seminaarin kuluessa. Ohjaajalta voi kysyä kysymyksiä mm. vastaanottotuntien puitteissa, mutta varsinaista työn lukemista ja kommentointia ei itsenäiseen prosessiin kuulu työskentelyn kuluessa, ainoastaan loppuraportin yhteydessä.
 • Valmis käsikirjoitus esitetään ohjaajan osoittamassa tutkimusseminaarissa ja ohjaaja antaa käsikirjoitukseen tuolloin kommenttinsa, minkä jälkeen opiskelija työstää Laturiin ladattavan arvosteltavan version.

Ohjeita opinnäytetyöhön

Ohjeita opinnäytetyöskentelyyn löytyy Pro gradu-tutkielman kirjoitusoppaasta . Opasta sovelletaan suomenkielisen kandidaatintutkielman laatimisessa ohjaajan, sekä Moodle-työtilassa annetun ohjeistuksen mukaisesti. Englanninkielisessä kandiohjelmassa voidaan kirjoittaa työ suomenkielisen tai englanninkielisen oppaan ohjeiden mukaisesti. Aloitusluennoille osallistuminen ja keskustelu ohjaajan kanssa ovat parhaat tavat aloittaa työskentely.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.