Pro gradu ja diplomityö

Pro gradu –tutkielma, tai teknillis-tieteellisillä aloilla diplomityö, on opintoja koostava, oman alan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä hyödyntävä opinnäytetyö.

Yleistä

Tutkielman laajuus on yleensä 30 opintopistettä, mikä vastaa noin puolen vuoden täysipäiväistä opiskelua. Käytännössä seminaari ja opinnäytetutkimus ajoitetaan tutkintorakenteissa koko viimeisen vuoden ajalle, muiden opiskelujen oheen. Tutkielman tekoa tukee ohjaajan järjestämä seminaari, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja esittävät tutkimussuunnitelmia ja valmiita töitä. Opiskelija saa myös yksilöllistä ohjausta nimetyltä ohjaajalta, joka on tyypillisesti pääaineen professori. Pro gradu-tutkielman tai diplomityön  pituus on tyypillisesti 50-80 sivua, mutta tarkemmat ohjeet ja osaamistavoitteet annetaan kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa.

Pro gradu – tutkielma tai diplomityön koko prosessi aloitetaan ja viedään läpi uudistetussa Laturi -järjestelmässä, joka on niin opinnäytetyn ohjaukseen, tekstin vastaavuuden tarkistamiseen (Turnitin Similarity), arviointiin sekä julkaisuun tarkoitettu tukijärjestelmä.  Ohjeet löydät Laturi-oppaasta.  Huomioithan, että viimeistelty opinnäytetyö tulee olla PDF/A -muodossa. Muuntaja löytyy myös Laturi -ympäristöstä.

Tutustu valmistumiseen liittyviin ohjeisiin ja aikatauluihin, esim. milloin opinnäytetyö tulee olla palautettu, tiedekuntasi ohjeistuksista! Kirjaston e-gradupisteillä on mahdollista lukea aiemmin valmistuneita tutkielmia. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

 

Tutustu, miten voit lähestyä opinnäytetyötäsi projektina

Vastaa myös oppaaseen liittyvään kyselyyn

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteen maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma. Pro gradu –tutkielman voi tehdä yksin tai parityönä sillä edellytyksellä, että kummankin opiskelijan itsenäinen osa tutkielmasta on osoitettavissa ja arvioitavissa. Tutkielman tarkoitus on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin, hänellä on valmius tieteelliseen ajatteluun ja hän hallitsee tutkimusmenetelmiä.

Tästä pääset kandidaatin tutkielman verkkosivuille.

Graduryhmien koordinaattori on Hannu Heikkinen.

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin. Tutkielman laajuus on 30 op. Tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia. Tutkielma myös osoittaa myös opiskelijan kykyä rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa, valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään.

Huom! Kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa.

Kun pro gradu -tutkielmasi on valmis, ohjaajasi antaa sinulle luvan syöttää gradu Laturi‐järjestelmään. Jos kandidaatintutkintosi on tässä vaiheessa vielä suorittamatta, et voi syöttää graduasi Laturiin.

Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja), ja samalla syötät Laturiin työsi tiivistelmän.

Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään myös suomenkielinen tiivistelmäteksti. Tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Jos gradun kieli ei ole suomi, kypsyysnäytteenä käsitellään toisijaiseen kenttään kirjoitettu tiivistelmä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

 • tutkielman aihe
 • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
 • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
 • keskeiset tutkimustulokset
 • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Tiivistelmän pituus on yksi A4-sivu  (n. 2500–3000 merkkiä, sis. myös välilyönnit, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Pro gradun tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia ja arviointilomaketta.

Koulutusdekaani hyväksyy pro gradu -tutkielmasi tarkastajien lausuntojen perusteella ja samalla kertaa gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä.  Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta hyväksymisen jälkeen. 

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

Sivuaineen tutkielma

Pääaineen tutkielman lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa maisterin tutkinnossasi tai sen jälkeen osassa tiedekunnan sivuaineista myös syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielmassa, sillä myös sivuaineen syventävät opinnot tuottavat aineen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma rajataan siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä 30 opintopisteen laajuutta.

Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0—5. Palaute sivuaineen tutkielmasta annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Pro-Gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma on tärkein yksittäinen opiskelijan työ osana maisterin tutkintoa ja siksi työn suorituspaikkaa kannattaa pohtia huolella ja työ suunnitella huolellisesti ennen aloittamista.

Opiskelija voi suorittaa pro gradu -työn kokeellisen osan (erikoistyö) missä tahansa yliopistossa tai tutkimusinstituutissa. Sen voi tehdä myös teollisuudessa, mutta työn täytyy olla tutkimusperusteinen. Opiskelijoita neuvotaan valitsemaan tutkimusosa-alueen johtavia tutkimusryhmiä sijaitsivatpa ne missä päin maailmaa tahansa.

Ennen erikoistyön aloittamista opiskelijan on esitettävä lyhyt tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielman vastuuopettajalle (Alexander Kastaniotis). Suunnitelma on vapaamuotoinen, mutta sen pitää sisältää seuraavat asiat:

 • opiskelijan nimi,
 • erikoistyön aloituspäivämäärä,
 • ohjaajan/ohjaajien nimet ja tittelit, sekä
 • suorituspaikka.

Suunnitelma tarkastetaan, millä varmistetaan, että työ on etukäteen hyvin suunniteltu. Tyypillinen suunnitelma saattaisi käsittää puolesta yhteen sivua taustatietoja ja sivun verran yksityiskohtaisempaa asiaa koejärjestelyistä. Mikäli työ suunnitellaan pohjautuvaksi jo julkaistuihin töihin, on käytännöllistä lisätä niitä viitteiksi suunnitelmaan.

Pro gradu -projekti (erikoistyö ja tutkielman kirjoittaminen) kestää enimmillään yhden vuoden siten, että erikoistyö kestää 3-7,5 kuukautta ja tutkielma on luovutettava tarkastukseen viimeistään tasan vuoden kuluttua erikoistyön aloittamisesta. Aikataulu perustuu siihen, että tutkintovaatimusten mukaan oppiaineet on velvoitettu antamaan opiskelijoille mahdollisuus valmistua 2-vuotisesta maisteriohjelmasta kahdessa vuodessa, sekä lisäksi takaamaan kaikille pro gradu -projekteille sama laajuus. Ko. päivämäärät saatetaan pro gradu -tutkielman tarkastajien tietoon ja ilman pätevää syytä tapahtunut ajan ylitys vaikuttaa työn arvosteluun. Hyvin perustelluista syistä voi anoa ajan pidennystä vastuuopettajalta. Hyviä syitä voivat olla esimerkiksi sairaus, työn kannalta oleellisen laitteen rikkoutuminen, välttämättömien reagenssien toimituksen viivästyminen, tai muu syy, josta aiheutuu viivästystä ilman opiskelijan syytä. Tarkemmat ohjeet Pro gradu -projektin eri vaiheista löytyy  Pro gradun englanninkielisiltä sivuilta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturi-järjestelmässä.  
Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen
1. Opiskelija kutsuu pääohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle
2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot
3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaajaksi
4. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja pääohjaajan
5. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman
6. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa
7. Opiskelija lataa työnsä  PDF/A-muodossa Laturiin
8. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun
9. Tarkastaja tarkastaa työn ja täyttää arviointilomakkeen Laturissa
10. Tarkastajat lähettävät työn hyväksyttäväksi
11. Diplomityö hyväksytään tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.
 

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Yritykseen tehtävän diplomityön tueksi on laadittu pieni mainosvihkonen, jossa on kuvattu yritykselle diplomityön vaatimukset ja prosessin kulku. Esitteen löydät tästä.

Lääketieteen tekniikka DI

Diplomityöllä on merkittävä osa diplomi-insinöörin opinnoissa ja sen tarkoitus on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Tämän vuoksi ohjauksella on pienempi osuus kuin aiemmissa opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseiseltä erikoisalalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia. Diplomityö harjaannuttaa opiskelijaa teknistieteelliseen dokumentointiin.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan diplomityölle löydät Overleafista.

Diplomityö ja valmistuminen: Prosessikaavio

Diplomityötä aloitettaessa

Diplomityön aihetta ja lupaa kirjoittaa työ englanniksi haetaan työn alkuvaiheessa seuraavilla lomakkeilla:

Opiskelija palauttaa lomakkeet koulutuksen lähipalvelupisteeseen (Kompassiin klo 10-14) tai sähköisesti student sähköpostia käyttäen osoitteseen study.itee(a)oulu.fi. Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Kun työ alkaa olla valmis

Nimiölehti:

Jokaisen diplomityöntekijän kannattaa tutustua arviointilomakkeeseen ja soveltamisohjeisiin!
Diplomityön valvoja ja toinen tarkastaja arvioivat työn seuraavien soveltamisohjeiden mukaisesti ja täyttävät oheisen lomakkeen:

Kun diplomityötä ei tehdä yliopistolle, työn tilaaja arvioi työn seuraavilla lomakkeilla:

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä opintojen loppuvaiheessa, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja ne näkyvät WebOodissa. 

Biologia

Biologian gradutyöryhmän kokousajat

Gradun lopullinen versio on oltava Laturissa 2-3 viikkoa ennen alla olevia kokouspäiviä, jotta tarkastajat ehtivät tarkastaa työn kokoukseen.

ti 22.09.2020

to 15.10.2020

ke 18.11.2020

pe 18.12.2020

to 21.01.2021

to 18.02.2021

ti 23.03.2021

to 22.04.2021

to 20.05.2021

ti 22.06.2021

ke 30.06.2021

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan pro gradu -tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita.

Lisäksi tutkinto-ohjelman opiskelijat noudattavat seuraavaa prosessia:

Master's thesis (30 ECTS):

The code for the Master´s Thesis is the same with the Master´s Programme in Biomedical Engineering, that is, 580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering 30 ECTS = 810 hours of work. In addition, the degree programme in Medical and Wellness Technology includes in PSP also 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS, so total extent of Study Plan + Master's thesis is 35 ECTS = 945 hours of work)

Remember to register to the course(s) in WebOodi!

1. Choosing the Topic

    - You will find list of already available topics in programmes Moodle work space. You can also ask research groups and companies for suggestions. Check also suitable ones from Aarresaari.

2. Topic Proposal (Discuss with the supervisor)
    - Application for Topic Proposal

3. Writing a study plan
    - Guidelines for study plan

(If you have 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS in your PSP, you will get the credits after you have presented the study plan in BME seminar. Form: Examiner's statement on Master's thesis study plan)

4. Writing a thesis (Takes approx. 4-6 months)
    - General guidelines
    - Template for thesis

5. Grading and returning to Laturi (Note: you have to reserve about 6 weeks between returning the thesis and graduation, see Graduation: Master´s degree
    - Guidance from Laturi   (Application for loading the thesis to Laturi: prefill the application and send to your supervisor, who will help you with finding inspectors)
    - Examiners statement

Please note that, if you do an article based Thesis, submit only the Thesis part without the article to the Laturi.

The physical copy of Master's thesis: the study programme pays for 2 copies of the book: one for the student, one for the unit's library. Students can order more copies on one's own account. Instructions on how to order the physical copies, you get by asking Meri Ojakangas (meri.ojakangas@oulu.fi).

6. Maturity Test and Diploma application

Until the end of 2020, the M.Sc. thesis abstract will replace the maturity test!

If you have completed all the studies in your PSP and you are willing to graduate: Check instructions in Graduation: Master´s degree.

7. Feedback

Give feedback in University of Oulu feedback system: https://palaute.oulu.fi/ (if the course is not visible, make sure that you have registered to the course in WebOodi).

For further information kindly contact Anna Maijala or study.medicine@oulu.fi

Lääketieteen tekniikka TtM

The Master´s Programme in Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine follows General instructions on publication of the theses prepared in the degree programmes at the Faculty of Medicine (instructions for now in Finnish only).

In addition the students of the programme will follow the listed process in preparing the thesis:

Master's thesis (30 ECTS):

FMED: 580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering 30 ECTS = 810 hours of work.

Remember to register to the course(s) in WebOodi!

1. Choosing the Topic

    - You will find list of already available topics in programmes Moodle work space. You can also ask research groups and companies for suggestions. Check also suitable ones from Aarresaari.

2. Topic Proposal (Discuss with the supervisor)
    - Application for Topic Proposal

3. Writing a study plan
    - Guidelines for study plan

(If you have 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS in your PSP, you will get the credits after you have presented the study plan in BME seminar. Form: Examiner's statement on Master's thesis study plan)

4. Writing a thesis (Takes approx. 4-6 months)
    - General guidelines
    - Template for thesis

5. Grading and returning to Laturi (Note: you have to reserve about 6 weeks between returning the thesis and graduation, see Graduation: Master´s degree
    - Guidance from Laturi   (Application for loading the thesis to Laturi: prefill the application and send to your supervisor, who will help you with finding inspectors)
    - Examiners statement

Please note that, if you do an article based Thesis, submit only the Thesis part without the article to the Laturi.

The physical copy of Master's thesis: the study programme pays for 2 copies of the book: one for the student, one for the unit's library. Students can order more copies on one's own account. Instructions on how to order the physical copies, you get by asking Meri Ojakangas (meri.ojakangas@oulu.fi).

6. Maturity Test and Diploma application

Until the end of 2020, the M.Sc. thesis abstract will replace the maturity test!

If you have completed all the studies in your PSP and you are willing to graduate: Check instructions in Graduation: Master´s degree.

7. Feedback

Give feedback in University of Oulu feedback system: https://palaute.oulu.fi/ (if the course is not visible, make sure that you have registered to the course in WebOodi).

For further information kindly contact Anna Maijala or study. medicine@oulu.fi

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana. 

Diplomityön aihe on hyväksytettävä yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. 

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityön aihehakemus on jätettävä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi viimeistään diplomityön esittelyä edeltävään toimikunnan kokoukseen lähettämällä hakemus osoitteeseen study.architecture@oulu.fi . 

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet joulukuussa 2019: Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmis diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT KEVÄTLUKUKAUDELLA 2022

HELMIKUUN 2022 diplomityöseminaari: keskiviikkona 2.2.2022

MAALISKUUN 2022 diplomityöseminaari: keskiviikkona 30.03.2022

TOUKOKUUN 2022 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 23.-25.5.2022

KESÄKUUN 2022 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 13.-15.6.2022

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje 

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenävää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Opinnäytetyöprosessin alussa täytetään Diplomityön aloittaminen ja aihe- hakemus, josta saadaan tiedot Laturi-järjestelmää varten. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli työn nimi muuttuu, voidaan lopullinen työn nimi ilmoittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Ohjaaja, tallenna arviointidokumentti ensin omalle koneellesi ja täytä sitten.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

Ks. lisätietoa TUTA Ohjurista Moodlessa ja ilmoittaudu Research seminar -opintojaksolle. 

Maantiede

Pro gradu -tutkielmatyöskentely maantieteen tutkinto-ohjelmassa

791631S Pro gradu –seminaari, 5 op ja 791619S Pro gradu –tutkielma, 30 op

Kaikki maantieteen maisteriopiskelijat laativat FM-tutkintoon opinnäytteen, pro gradu tutkielman.  Tutkielman työstäminen aloitetaan osallistumalla pro gradu seminaariin heti maisteriopintojen alkuvaiheessa. Pro gradu –seminaari on laajuudeltaan 5 op ja –tutkielma 30 op. Pro gradu –seminaari tukee tutkielman tekoa ja suoritetaan neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Seminaareissa opiskelijat esittelevät tutkielmaansa työn eri vaiheissa, ja niissä perehdytään tutkielman aihepiirin kirjallisuuteen ja ongelmakohtiin.

Seminaareihin tulee osallistua heti maisteriopintojen alkuvaiheessa neljännen opintovuoden syyslukukaudesta lähtien. Yleensä lukuvuoden alussa ensimmäisellä seminaarikerralla kerrotaan tarkemmin seminaarien sisällöstä ja tutkielman teosta. Seminaareissa on hyvä käydä jo ennen kuin on itse aloittanut tutkielman tekemisen, alkuvaiheessa seminaareihin voi osallistua kuunteluoppilaana. Aihetta miettiessä kannattaa tutustua aikaisempina vuosina tehtyihin tutkielmiin esim. selailemalla Oulun yliopiston julkaisuarkistoa, Jultikaa.

Voit halutessasi osallistua eri erikoistumisalojen seminaareihin. Eri graduryhmissä vaaditaan hieman eri tavalla osallistumisia ja on hyvä varmistaa seminaarikurssin vastuuopettajalta tarvittava osallistumismäärä ja ne tehtävät, joita seminaarissa suoritetaan (opponointi jne.).

Tutkielmatyöskentely on jaettu kolmeen osaan, ja jokainen opiskelija pitää tutkielmastaan kolme seminaariesitystä:

 • Seminaari I pidetään työn alkuvaiheessa. Noin 7–10 sivun mittaisessa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkielman aihepiiri, ongelmanasettelu, mahdolliset hypoteesit, aineistot, menetelmät, alustava sisältörunko, rahoitus, aikataulu ja tutkielman ohjaaja(t).
 • Seminaari II pidetään tutkielman kirjoitusvaiheen käynnistyttyä, jolloin opiskelija esittelee työn sisältörungon, teoreettisen viitekehyksen sekä empiirisen tarkastelun suuntaviivat kiinnittäen samalla huomiota jo kohtaamiinsa ongelmiin.
 • Seminaari III:ssa esitetään ohjaajien kommenttien pohjalta muokattu lähes lopullinen versio. Tällöin opiskelija esittelee työn keskeiset lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset ratkaisut sekä keskeiset tulokset ja niiden evaluoinnin. Seminaarissa toinen opiskelija toimii työn opponenttina. Opponointi tehdään kirjallisena.

 

Kypsyysnäyte (Pro gradun tiivistelmä) ja arviointi

Mikäli opiskelija on LuK-vaiheessa (tai AMK-tutkinnossa tai toisessa FM-tutkinnossa) kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut riittävän suomen (tai ruotsin) kielen hallinnan, niin kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmaan liitettävä tiivistelmä.  Lue lisää kypsyysnäytteestä.

Tiivistelmälle on maantieteen tutkinto-ohjelmassa oma lomakkeensa, jonka saat tämän sivun alaosasta. Lomakkeessa on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja tiivistelmän kieliasu on oltava hyvä. Mikäli olet kirjoittanut pro gradu -tutkielman englanniksi, myös tiivistelmän voi olla englanniksi. Tiivistelmäliite liitetään kaikkiin pro gradu -tutkielmiin nimiölehden jälkeen (toiseksi sivuksi). Käytä tiivistelmälomakkeen täyttämisessä esiasetettuja muotoiluja.

Tiivistelmän hyväksyy pro gradu –tutkielman ohjaaja, ja kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä ja kypsyysnäyte hyväksytään samalla, kun pro gradu – tutkielma hyväksytään.

Kun pro gradu –tutkielma on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Opiskelijan on huomioitava, että työ on ladattava Laturiin hyvissä ajoin tarkastusta varten. Työn tarkastajalle on varattava riittävästi aikaa arvosanan muodostamiseen. Arviointiaikataulusta sovitaan aina erikseen ohjaajan kanssa. Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta Peppi-järjestelmään hyväksymisen jälkeen. Sinulle lähetetään koulutuksen lähipalvelupisteestä tarkastajien lausunto sähköpostitse Peppi-järjestelmässä ilmoittamaasi osoitteeseen.

Esimerkki tiivistelmästä

Tiivistelmälomake FM-kypsyysnäytettä varten

Englanninkielinen tiivistelmälomake FM-kypsyysnäytettä varten

 

Pro gradu –tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5. Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Gradun arvosteluohjeet maantiede

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturi-järjestelmässä.  
Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen
1. Opiskelija kutsuu pääohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle
2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot
3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaaksi
4. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja pääohjaajan
5. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman
6. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa
7. Opiskelija lataa työnsä  PDF/A-muodossa Laturiin
8. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun
9. Tarkastaja tarkastaa työn ja täyttää arviointilomakkeen Laturissa
10. Tarkastajat lähettävät työn hyväksyttäväksi
11. Diplomityö hyväksytään tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.
 

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Yritykseen tehtävän diplomityön tueksi on laadittu pieni mainosvihkonen, jossa on kuvattu yritykselle diplomityön vaatimukset ja prosessin kulku. Esitteen löydät tästä.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomityöseminaari

Tutkinto-ohjelmassa on diplomityöseminaarit, joissa työntekijä esittelee oman työnsä sen valmistuttua ennen työn hyväksymistä. Seminaariesityksen kesto on noin 15 minuuttia.
Diplomityöseminaareihin ilmoittaudutaan seminaaria edeltävän viikon keskiviikkona (485991S Diplomityöseminaari, 0 op).

Diplomityöseminaarit järjestetään tiistaisin klo 8:15, ks. päivämäärät Valmistuminen-sivulta. Heinäkuussa ei arvioida diplomitöitä.

Muistathan, että diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona ja arvosana viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.  Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouspäivät löydät Valmistuminen diplomi-insinööriksi-sivulta.

Konetekniikka

Teknillisen tiedekunnan ohje 

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturi-järjestelmässä.  
Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen
1. Opiskelija kutsuu pääohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle
2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot
3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaajaksi
4. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja pääohjaajan
5. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman
6. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa
7. Opiskelija lataa työnsä  PDF/A-muodossa Laturiin
8. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun
9. Tarkastaja tarkastaa työn ja täyttää arviointilomakkeen Laturissa
10. Tarkastajat lähettävät työn hyväksyttäväksi
11. Diplomityö hyväksytään tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä torstaina.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

 

Diplomityö on teoreettinen tai kokeellinen suunnittelu- tai tutkimustehtävä tai konkreettinen suunnittelutehtävä tai selvitys teknillisestä tai teknillistaloudellisesta aiheesta. Työ tehdään usein jonkun teollisuuslaitoksen tarjoamasta aiheesta. Diplomitöitä on tehty sekä koti- että ulkomaisille teollisuuslaitoksille.

Diplomityö voidaan aloittaa, kun ammattiaineen, jossa opiskelija aikoo tehdä työnsä, tentit on suoritettu vähintään yhdistetyllä arvosanalla hyvä (3 / 5) ja muita tenttejä, harjoitus- tai laboratoriotöitä on jäljellä 1-4 kpl ohjaajan harkinnan mukaan. Suorittamatta olevat opinnot eivät kuitenkaan saa olla diplomityön aihepiiriin kuuluvien ammattiaineita tukevien opintojaksojen suorituksia.

 

DIPLOMITYÖSEMINAARI

Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomityöhön sisältyy diplomityöseminaari, jossa diplomityöntekijä esittelee diplomityönsä ennen työn arvointia.  Diplomityöseminaariin osallistumisesta on sovittava etukäteen työn ohjaajan kanssa ennen seminaariin ilmoittautumista.

Diplomityöseminaareja järjestetään lukuvuonna 2022-2023 seuraavasti:

 
Seminaaripäivä  (keskiviikko) Ilmoittautuminen              
Pepissä/Tuudossa viimeistään
10.8.2022 to 4.8.2022
7.9.2022 to 1.9.2022
5.10.2022 to 29.9.2022
2.11.2022 to 27.10.2022
30.11.2022 to 24.11.2022
11.1.2023 to 5.1.2023
1.2.2023 to 26.1.2023
1.3.2023 to 23.2.2023
29.3.2023 to 23.3.2023
3.5.2023 to 27.4.2023
7.6.2023 to 1.6.2023

 

Diplomityöseminaariin (469900S) ilmoittautuminen  Pepissä tai Tuudossa pääsääntöisesti viimeistään seminaaria edeltävänä torstaina. Yhteyshenkilö: erikoissuunnittelija Reijo Saari, sähköposti: reijo.saari (at) oulu.fi.

Seminaarissa esitetään tiiviisti työn sisältö ja tulokset. (Esitelmän kesto noin 15-20 min.)                           

Seminaarit järjestetään etäyhteydellä klo 8.15 alkaen; linkki osallistumiseen lähetetään.

SEMINAARIT OVAT KAIKILLE AVOIMIA, TERVETULOA KUUNTELEMAAN!

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen / pohjoismaisen filologian pro gradu -tutkielmat vuodesta 2013 alkaen

Terveystieteet

Terveystieteiden pro gradu -tutkielmat pyritään liittämään johonkin tutkimusyksikön tutkimusohjelmista (ks. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Tutkimus). Aiheenvalinnassa voit ottaa yhteyttä suoraan tutkimusohjelman vetäjään. 

Terveystieteiden pro gradu -tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita (PDF)

Pro gradu -tutkielman etenemisprosessi (PDF)

Artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman ohje (PDF)

Pro gradu -tutkielman ohjaajan nimeämislomake (Word)

Pro gradu -tutkielman arviointilomake (PDF)

Kirjallisten töiden ohje (PDF)

Opinnäytetyön tarkastajien nimeäminen -lomake (LTK) (Word)

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelman pro gradu -tutkielma

Kemian tutkinto-ohjelman maisteritutkintoa varten tehdään pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 20 op. Pro gradu tehdään sekä kemistin että aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa. Kemistin tutkintoon kuuluu tämän lisäksi pääaineen erikoistyö 30 op, joka on laboratoriotutkimus.

Pro gradun kirjoitus- ja arviointiohjeet

Tietotekniikka

Diplomityöllä on merkittävä osa diplomi-insinöörin opinnoissa ja sen tarkoitus on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Tämän vuoksi ohjauksella on pienempi osuus kuin aiemmissa opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseiseltä erikoisalalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia. Diplomityö harjaannuttaa opiskelijaa teknistieteelliseen dokumentointiin.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan diplomityölle löydät Overleafista.

Diplomityön aloittaminen

 • Etsi ohjaajat Diplomityöllesi. Diplomitöiden ohjaajat löytyvät sivun alareunasta. 

Aloita opinnäytetyöprosessi Laturissa. Ohjeita löytyy Laturi-oppaasta. Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Tee Laturiin lyhyt tutkimussuunnitelma.  Suunnitelma on max. yhden A4:n pituinen. Siinä tulee olla selostettuna: 1. Työn tavoite 2. Menetelmät/aineisto/laitteistot/ohjelmistot 3. Odotettavissa olevat tulokset.

Työsi ohjaajat hyväksyvät tutkimussuunnitelman Laturissa.

Kun työ alkaa olla valmis

Jokaisen diplomityöntekijän kannattaa tutustua arviointiohjeisiin ja arviointitaulukkoon. Diplomityön valvoja ja toinen tarkastaja arvioivat työn seuraavien ohjeiden mukaisesti ja täyttävät oheisen lomakkeen. HUOM! Työn tarkastajat sopivat yhdessä yhteisen arvioinnin, jonka jälkeen pääohjaaja laatii arvostelun Laturiin. Tämän jälkeen toinen tarkastaja käy liittymässä tähän arviointiin, jonka jälkeen molempien tarkastajien nimet tulevat näkyviin ”Arviointilomake” -linkin alle ”Tarkastaja(t)” -kohtaan.

 • Arviointitaulukko:     

Pistemäärä        Arvosana

10-15                   1

16-21                   2

22-28                   3

29-35                   4

36-42                   5

Kun diplomityötä ei tehdä yliopistolle, työn tilaaja arvioi työn seuraavilla lomakkeilla:

Huom: Jos työ on tehty englanniksi, niin molemmat otsikot on englanniksi Laturin pohjatiedoissa.

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepissä opiskelijan työpöydältä löytyvässä valmistumispalvelussa. Voit täyttää valmistumishakemuksen, kun kaikki tutkintoosi kuuluvat opintosuoritukset näkyvät Pepissä. Ennen kuin teet valmistumishakemuksen, sinulla tulee olla myös tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS.  Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

Huom: Tutkinto on koostettuna viimeistään Publiikkipäivänä (ei valmistumispäivänä).

Valmistumisen aikataulu kevät 2022 ja syksy 2022
Diplomityö valmiina Laturissa viimeistään Diplomityö arvosteltuna Laturissa viimeistään Diplomityö tai kandidaatin työ TUTO- kokouksessa Tutkintotodistusta anottava viimeistään Valmistumispäivä Publiikki, todistus noudettavissa
8.6.2022   15.6.2022 23.6.2022 30.6.2022 14.7.2022 ei publiikkia
23.6.2022   30.6.2022 24.7.2022 31.7.2022 18.8.2022
29.7.2022 5.8.2022 12.8.2022 24.8.2022 31.8.2022  
31.8.2022 7.9.2022 14.9.2022 23.9.2022 30.9.2022  
29.9.2022 6.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 31.10.2022  
31.10.2022 7.11.2022 14.11.2022 23.11.2022 30.11.2022  
30.11.2022 7.12.202 14.12.2022 24.12.2022 31.12.2022  

 

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki.

 

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TUTO) kokoontuu n. kerran kuukaudessa (ei heinäkuu). Työn valmistuttua tutkinto-ohjelmatoimikunta hyväksyy arvioidun opinnäytetyön kokouksessa. Alla on aikataulutettu muistilista valmistujalle ja ohjaajalle. Tarkista, paljonko aikaa tarvitaan käsittelylle ennen valittua TUTO-kokousta.

 1.  OPISKELIJA: Valmiin DI-työn tulee olla Laturissa viimeistään kaksi viikkoa ennen TUTO- kokousta.
 2. OHJAAJA JA OPISKELIJA: Kypsyysnäyte tenttiakvaariossa.
 3. OHJAAJA ja TOINEN TARKASTAJA: Työn arvioinnin oltava valmiina Laturissa viimeistään viikko ennen TUTO kokousta.
 4. OPISKELIJA VALMISTUMINEN: tee tutkintotodistushakemus Pepin valmistumipalvelussa, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset näkyvät Pepissä. Hakemuksen liitteeksi tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS. Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.
 5. OPISKELIJA: Tutkinto annetaan Publiikissa tai on haettavissa opintotoimistosta Publiikkipäivänä, jos ei osallistu Publiikkiin.

HUOM.

 • Opinnot koostetaan HOPS:n mukaisiin kokonaisuuksiin. Mikäli tutkintoon sisällytettäviin opintoihin ei ole tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, ei sitä tarvitse enää hyväksyttää erikseen. Tutkintotodistusta ei voi laatia mikäli opiskelijalla ei ole hyväksyttyä HOPS:a. Päivitä siis HOPS omaopettajasi kanssa vuosittain, jotta valmistuminen sujuisi joustavasti ja ajallaan. Mikäli asiasta on kysyttävää, ota yhteys koulutussuunnittelijaan study.itee@oulu.fi.
 • kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä tenttiakvaariotilassa, Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu.  Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalleohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteiden koodit  ovat seuraavat: 521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto   / Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor’s Degree  ja 521009S Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Diplomi-insinöörin tutkinto / Computer Science and Engineering , The Maturity Test for Master`s Degree 
 • OPINNÄYTETYÖT ladataan Laturiin. Työt ovat julkisia. Latausvaiheessa määritellään julkisuusaste. Voit valita ovatko ne luettavissa vain kirjaston päätteiltä tai onko työ julkinen netissä.
  • Ohjaaja arvioi Laturiin ladatun työn. Varmista ohjaajalta arviointiin tarvittava aika valmistumisaikataulun puitteissa. 
 • Arvosana: kandidaatintyössä hyväksytty/hylätty, diplomityössä 0 – 5. Huom. Kandintyön arvioinnista ohjaajan tulee laittaa erikseen ilmoitus osoitteeseen study.itee@oulu.fi, kun ohjaaja on kandityön poiminut laturista ja hyväksynyt sen.
 • Arviointi erityistapauksissa:
  • kandidaatintutkinnossa maininta ’Erinomaisesti’: opintopisteillä painotettu opintosuoritusten keskiarvo on vähintään 4.00 ja opinnäytetyö on hyväksytty.
  • DI-tutkinnossa maininta ’Oivallisesti’: opintopisteillä painotettu opintosuoritusten keskiarvo on vähintään 4.00 ja diplomityön arvosana vähintään 4Anchor

Opinnäytetyön ohjaajat

Kuka voi ohjata kandidaatintöitä ja diplomitöitä?
 1. Kandidaatintyön sekä diplomityön valvojana voi toimia tietotekniikan, sähkötekniikan ja tietoliikennetekniikan tutkimusryhmien professorit sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevät, tohtorintutkinnon suorittaneet tutkijat.
 2. Diplomityön toisena tarkastajana voi toimia tietotekniikan ja muiden alojen professori sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevä, tohtorintutkinnon suorittanut tutkija.
 3. Jokaisessa diplomityössä joko valvojan tai toisen tarkastajan on oltava tietotekniikan tutkimusryhmän professori (tai aiemmin osastolla professorina työskennellyt henkilö), dosentti, yliopistotutkija tai kokenut tutkijatohtori.
 4. Valvojana toimivalla tutkijalla on oltava aiempaa kokemusta toisena tarkastajana toimimisesta.
 5. Teknisellä ohjaajalla on oltava vähintään diplomi-insinöörin tutkinto suoritettuna.
Valvojat ja toiset tarkastajat tietotekniikassa

Tietotekniikan tutkimusryhmien henkilökunnasta seuraavat henkilöt voivat toimia valvojana kandidaatintöissä ja diplomitöissä tai toisena tarkastajana diplomitöille. Voit ottaa suoraan yhteyttä henkilöön, jonka asiantuntemus sopii parhaiten työhösi. 

 

Ohjaaja

Asiantuntemus

Alavesa Paula

location based mobile games, location-based media, virtual environments, mobile augmented reality, game design, game user research, player experience

Bordallo Lopez, Miguel

computer vision, mobile/embedded vision, parallel programming, GP-GPU, vision systems engineering, real-time systems, thermal/infrared imaging, vision for healthcare/wellness, panorama imaging and multi-frame reconstruction  (Only in English)

Celentano, Ulrico

interaction of natural and artificial intelligent entities incl. human-technology interaction, Internet of things, systems modelling, dependability, privacy protection. (Myös suomenkieliset työt)

Ferreira, Denzil

human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation. (Only in English)

Georgiev, Georgi

Design creativity and design thinking topics, especially related to 3D fabrication, prototyping, and process of idea generation. (Only in English)

Gilman, Ekaterina

Ubiquitous computing, context-awareness, context modelling and reasoning, intelligent transportation systems (data management and analysis, applications). (Only in English)

Halunen, Kimmo 

Cryptography, cyber security, software security, usable security, user authentication

Heikkilä, Janne

machine vision, digital image processing, digital video processing, pattern recognition, statistical signal processing, signal analysis

Hosio, Simo

Crowdsourcing, decision-making, public displays, digital advertising, human computer interaction.

Keskinarkaus, Anja

multimedia, audion puheen ja kuvien digitaaliset vesileimaustekniikat, painettujen kuvien digitaalinen vesileimaus, vesileimaustekniikoita hyödyntävät  mobiilisovellukset

Kortelainen, Jukka

biomedical engineering, neuroscience, pattern recognition, signal processing

Kostakos, Panos

Digital Humanities, computational criminology, crime sensing, human security, data mining, machine learning, decision support systems (Only in English)

Ojala, Timo

networking, Internet, distributed systems, mobile computing, ubiquitous computing, multimedia, HCI

Oussalah, Mourad

Natural Language Processing, Text Mining, Information Retrieval, Social Network, Cybersecurity, Artificial Intelligence. (Only in English)

Partala, Juha

cryptography, cryptographic protocols, computational complexity, analysis of algorithms, information theory, biometric authentication, signal processing

Pirttikangas, Susanna

situation awareness, context-aware computing, machine learning, pattern recognition, biometric identification, big data, open data, data mining, visual data mining, sensor signal processing, data analysis, internet of things, modelling user context and routines, activity reconition, gesture recognition, context-aware applications, sentient artefacts, intelligent transport

Pouke, Matti

Virtual Reality, 3D Virtual Environments, Presence and Plausibility, Cybersickness, Scale-Varying Virtual Reality.

Riekki, Jukka

sulautetut ohjelmistot, Internet of Things, jokapaikan tietotekniikka, mobiilisovellukset, Internet-sovellukset, fyysiset käyttöliittymät, Web Services, tietämysjärjestelmät, pilvilaskenta

Röning, Juha

embedded systems, software security, intelligent systems, robotics, data mining, big data

Sangi, Pekka

computer vision, pattern recognition, signal processing

Seppänen, Tapio

biomedical engineering, biomedical signal analysis and pattern recognition

Siirtola, Pekka

Machine learning, data mining, wearable sensors,  streaming data analysis, activity recognition, adaptive models, health and wellness applications, biomedical data analysis, time-series classification

Silvén, Olli

signal processing, imaging, embedded systems, hardware architectures, machine vision, video coding, energy efficiency, real-time systems

Suomalainen, Markku Mobile robotics, robotic assembly, compliant and shared control, robot teleoperation, telepresence, human-robot interaction, learning from human demonstration, reinforcement learning, virtual reality, cybersickness
Suutala, Jaakko koneoppiminen, tilastollinen signaalinkäsittely, hahmontunnistus, tekoäly, anturi- ja datafuusio, data-analyysi, probabilistinen mallinnus, massadata, paikka- ja kontekstitiedon aistiminen, robotiikka, konenäkö

Tamminen, Satu

data mining, big data, data analysis, data science, descriptive and predictive modelling, industrial statistics, internet of things, machine learning, pattern recognition, quality improvement, statistical modelling

Tuovinen, Lauri

knowledge discovery and data mining, databases and knowledge bases, knowledge representation and semantic computing, software engineering and software architecture, security and privacy in information systems, social and philosophical issues in computing

Visuri, Aku human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation, attention, machine learning, wearable technologies, smart technologies

Zhao, Guoying

digital image & video processing, human motion tracking, action recognition, facial expression and micro-expression analysis, dynamic texture analysis, lip-reading, expressional face/lip animation, biometrics, surveillance. (Only in English)

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tämä sivu sisältää diplomityön tekemisen ja diplomi-insinöörin tutkinnon hakemisen prosessikuvauksen elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaa varten. Diplomityön kirjoittamista varten on erillinen ohje.

 

Diplomityön tekeminen

 

1. Diplomityön aiheen hankkiminen

Opiskelija hankkii diplomityön aiheen (diplomityöpaikan) joko yrityksistä, tutkimuslaitoksista tai yliopistolta seuraamalla näiden työpaikkailmoittelua ja ottamalla suoraan yhteyttä työnantajiin tai oman opintosuunnan tai kiinnostusalueen professoriin. Myös palkattoman diplomityön tekeminen esimerkiksi omasta aiheesta on mahdollista.

Katso myös: ECE-MASTER Master's Thesis Topics for ECE/WCE/EE Students

 
2. Diplomityön valvojan valinta

Hankittuaan aiheen opiskelija ottaa yhteyttä sen opintosuunnan opetuksen vastuuhenkilöön, jonka edustaman opintosuunnan alaan työ lähinnä liittyy. Opintosuunnan vastuuhenkilö ehdottaa työn valvojaksi yliopiston päätoimiseen opetus- tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolla on tekniikan tohtorin tutkinto ja joka on aiemmin toiminut vähintään diplomityön toisena tarkastajana, tai joka on aiemmin toiminut diplomityön valvojana.

Opintosuuntien vastuuhenkilöt (sähköposti: Etunimi.Sukunimi@oulu.fi)

 • Elektroniikan materiaalit ja komponentit opintosuunta: Jari Hannu
 • Elektroniikan suunnittelun opintosuunta: Jukka Lahti
 • Fotoniikan ja mittaustekniikan opintosuunta: Anssi Mäkynen
 • Radiotekniikan opintosuunta: Johanna Vartiainen
 • Tietoliikennetekniikan opintosuunta: Johanna Vartiainen
 • Wireless Communications Engineering: Kari Kärkkäinen
 
3. Aloituspalaveri työn valvojan kanssa

Aloituspalaverissa määritellään tarkemmin mm. työn aihe, mahdollinen tekninen ohjaaja, työn tekemisen aikataulu, työn ohjauksen toteutus ja työn arvosteluperusteet. Tekninen ohjaaja nimetään aina, jos työ tehdään yliopiston ulkopuolella, ja tarvittaessa myös muulloin. 

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF)Diplomityön arvosteluperusteetDiplomityön arviointilomakeMSc Thesis Evaluation formMaster Thesis Guidelines

 
4. Diplomityön aloittaminen Laturissa

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturissa täydentämällä työlleen lähtötiedot. Opiskelijan roolissa kutsut opinnäytetyöllesi pääohjaajan ja mahdolliset muut ohjaajat. Tarkastajien kutsumisesta vastaa pääohjaaja. Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on nimetty hyväksyjä(t), jotka liitetään opinnäytetyöprosessiin automaattisesti. 

Lisäohjeita löydät Laturi-opaasta.

Linkit: Ohje uuden opinnäytetyön aloittamiseen Laturissa, Ohje henkilöiden lisäämisestä opinnäytetyölle

 
5. Tutkimussuunnitelman tekeminen

Kun ohjaaja on hyväksynyt kutsun ja tutkinto-ohjelmavastaava vahvistanut diplomityöhön liittyvät henkilöt, voi opiskelija palauttaa tutkimussuunnitelman Laturiin. Ohjaajan tulee hyväksyä tutkimussuunnitelma.

Linkit: Ohje tutkimussuunnitelman lisäämiseen Laturiin

 
6. Diplomityön tekeminen

Diplomityön käytännön osa ja käsikirjoitus tehdään diplomityön ohjaajien opastuksella ja diplomityöohjeen mukaisesti.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF)Diplomityön Word-pohjaMaster Thesis Word Template, Diplomityön Latex-pohja

 
7. Diplomityöseminaari

Mikäli ETT-, WCE- tai Electronics -ohjelmassa opiskelevan opiskelijan maisterivaiheen HOPS noudattaa vuoden 2015 tai uudempaa tutkintorakennetta, opiskelija pitää diplomityöstään seminaariesitelmän diplomityöseminaarissa.

Linkki: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan seminaari

 
8. Diplomityön lataaminen Laturiin

Kun työn valvoja katsoo diplomityön olevan valmis arvosteltavaksi, hän antaa opiskelijalle luvan ladata sen Laturiin. Työ tulee olla ladattuna viimeistään viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta. Diplomityön valvoja / ohjaaja ja opiskelija laativat työn tiivistelmälomakkeen ja opiskelija toimittaa sen Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin (study.itee@oulu.fi) viimeistään kolmea päivää ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta. Opiskelija lataa työn Laturiin. 

Linkit: Diplomityön tiivistelmälomake / MSc thesis abstract formLatauksen aikataulu, Ohje diplomityön lataamiseen Laturiin

 
9. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu

Työn valvoja laatii kypsyysnäytteen sähköisenä tenttinä ja ilmoittaa tästä diplomityöntekijälle. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen Examinariumissa. Työn valvoja arvostelee ja lukitsee kypsyysnäytteen Exam-järjestelmän kautta. Työn arvosana siirtyy tällöin automaattisesti Peppiin opiskelijalle tiedoksi. Koronapandemian aikana diplomityön tiivistelmä korvaa kypsyysnäytteen.

 
10. Diplomityön teknisen ohjaajan lausunto

Diplomityöntekijä toimittaa teknistä ohjaajaa varten laaditun tilaaja-arviointilomakkeen em. ohjaajalle, joka palauttaa sen täytettynä työn valvojalle.

Linkki: Tilaaja-arviointilomake

 
11. Diplomityön tarkastaminen

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja työn tarkastajat lataavat työn Laturista, ja perehtyvät plagioinnintarkastuksen tuloksiin. Tarkastajat laativat työstä arvosteluehdotuksen tutkinto-ohjelman diplomitöiden arvostelulomakkeelle Laturissa. Arviointi tulee olla suoritettu kolme päivää ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta. 

Linkit: Diplomityön arviointilomakeMSc thesis evaluation formDiplomityön arvosteluperusteetEvaluation Instructions

 
12. Diplomityön arvostelu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta arvostelee diplomityön tarkastajien antaman lausunnon perusteella ja päivittää lopullisen arvosanan Laturiin. Tieto työn hyväksynnästä ja arvosanasta siirtyy Laturista Peppiin ja työ siirtyy julkaistavaksi.

Opiskelijalla on oikeus tehdä tutkintolautakunnalle oikaisupyyntö opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Koulutuksen johtosääntö 24 §.

 

Liitteet: 

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielen ja kulttuurin / germaanisen filologian pro gradu -tutkielmat vuodesta 2013 alkaen löytyvät Jultika -julkaisuarkistosta

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

Pro gradu -ohjauksesta vastaavat professori Erkki Karvonen sekä yliopistonlehtori Jari Sahlgren.

TIEMAssa järjestetään lukukausittain ohjattuja graduklinikoita, joissa opiskelija voi keskustella henkilökohtaisesti tutkielman tekemiseen liittyvistä asioista ohjaajien kanssa.

TIEMAssa valmistuneet pro gradu -tutkielmat

Vuodesta 2013 lähtien valmistuneet pro gradut ovat luettavissa Jultika-järjestelmän kautta.

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteen opiskelija et voi syöttää vanhaan Laturiin enää gradua.

Katso Laturin käyttö ja valmistuminen opintotietojärjestelmän vaihdoksen aikana.

Arviointi ja tarkastajavaatimukset

Pro gradu -tutkielman arvioi tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunta. Kaksi tarkastajaa, joista toinen on yleensä tutkielman ohjaaja, kirjoittaa lausunnon ja ehdottaa arvosanaa arviointikriteerien mukaisesti. Tutkinto-ohjelmatoimikunta tekee päätöksen asiassa. Opiskelija voi pyytää korjausta tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tuloksen vastaanottamisesta.

Määräajat tutkielmien toimittamiselle arvioitavaksi. 

Tarkastajavaatimukset

EHDOTETTU ARVOSANA TARKASTAJAVAATIMUS
1

Molemmilla tarkastajilla on vähintään maisterin tutkinto

2
3
4

Toisella tarkastajista on vähintään tohtorin tutkinto ja toisella vähintään maisterin tutkinto

5

Jos ehdotettu arvosana on 5, arviointi vaatii opinnäytteiden arviointiryhmän kokouksia seuraavasti:

 • Ensimmäisessä kokouksessa opinnäytteiden arviointiryhmä nimittää kolmannen tarkastajan, joka on professori, dosentti, tohtori tai pätevyydeltään vastaava henkilö. Kolmannella tarkastajalla pitää olla tarpeeksi asiantuntemusta opinnäytteen aihealueesta ja/tai tutkielmassa käytetyistä menetelmistä.
 • Toisessa kokouksessa opinnäytteiden arviointiryhmä tekee päätöksen arvosanasta lausuntojen perusteella.

Opiskelijoiden ja ohjaajien pitää ottaa huomioon arviointiprosessiin menevä aika.

Tutkielmien ohjaajia ja aiheita (pdf)

Template for Theses

 

Liitteet: 

Kauppatieteet KTM

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen  KTM-tutkintoon. KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Opinnäytteen yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnalla, siitä kerrotaan Ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen  (pdf)-ohjeen sivulla 6 mm. seuraavaa:

”Opinnäytetyön aihe voi olla miltä tahansa oppiaineen piiriin kuuluvalta aihealueelta. Hyvän yleiskuvan oman alansa tutkimuksen keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista saa selailemalla tärkeimpien tieteellisten aikakauslehtien viimeisimpiä vuosikertoja. Harkitsemisen arvoisia ovat erityisesti ne aihealueet, joilla oppiaineen henkilökunta tekee omaa tutkimustyötään. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös yliopiston ulkopuolisen organisaation, esimerkiksi yrityksen, tilauksesta niin sanottuna toimeksiantotutkimuksena.”

Pro Gradu -työskentelyprosessi

OyKKK:ssa Pro Gradu -tutkielmien pääasiallisena ohjausmuotona on ryhmäohjaus, johon kuuluu seminaarityöskentelyä. Ohjattu gradutyöskentely ryhmissä alkaa syksyisin ja ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu kulloinkin annettavien ohjeiden mukaisesti. Ryhmien toiminnan käynnistämisen alkuvaiheessa kullekin opiskelijalle nimitetään ohjaaja.

Ohjausprosessi (pdf) jakautuu neljään eri vaiheeseen: Aiheen valinta, Tutkimussuunnitelma, Väliraportti ja Käsikirjoitus. Ohjaus kytkeytyy näihin vaiheisiin. Aiheenvalinnassa opiskelija voi keskustella ohjaajan kanssa esim. hänen vastaanottotunnillaan tai muuten sovitulla tavalla. Kolme muuta vaihetta perustuu lähtökohtaisesti ryhmäohjaukseen sekä ryhmässä annettavaan yksilöohjaukseen. Näissä vaiheissa opiskelija valmistelee työnsä asianmukaiseen vaiheeseen (tutkimussuunnitelma, väliraportti, käsikirjoitus), laatii esitysmateriaalin ja pitää esityksen, jota ohjaaja ja muu ryhmä sekä mahdollisesti opponentti kommentoivat.

Ryhmäohjauksen oleellisena elementtinä on opiskelijan oppiminen tutustumalla muiden ryhmäläisten töihin ja kommentoimalla niitä. Ohjausprosessin elementtejä ovat myös oman työn esittäminen, toisen työn opponointi ja kommentointi osana ryhmäohjausta. Esityksen laatiminen ja pitäminen ovat osa ohjausprosessia ja työn sisällön ohjausta. Esityksen laatimisessa ja pitämisessä sisällön ja ohjauksen kannalta on oleellista suullisten taitojen lisäksi myös sisällön tiivistäminen, olennaisen osoittaminen sekä oman työn ja tutkimusprosessin vaiheen arviointi. Poikkeustapauksissa ohjaaja voi organisoida näihin vaiheisiin liittyvät palautuspisteet muutenkin kuin seminaariesityksinä. Myös näissä tapauksissa opiskelija toimittaa ohjaajalle/koko ryhmälle esitysmateriaalin ja työn sen hetkisen vaiheen tiivistelmän kommentointia varten. Työn suullinen esitys kuitenkin vaaditaan vähintään väliraportti- tai käsikirjoitusvaiheessa suullisen esittämisen arvioimiseksi (maisteriohjelman oppimistavoitteen mittauspiste).

Opiskelija siis sitoutuu valmistelemaan kolme raporttia esityksineen, jotka vievät työtä eteenpäin, opponoimaan vähintään kerran toisen opiskelijan työtä ja tekemään tästä opponointipaperin (A4-arkillinen tekstiä) opponoitavalle ja ohjaajalle sekä osallistumaan seminaarityöskentelyyn ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Ohjaaja sitoutuu kommentoimaan opiskelijan raportteja ja esityksiä ja antamaan tarvittaessa lisäohjausta vastaanottoaikojen ja resurssiensa puitteissa.

Itsenäinen työskentely

Mikäli opiskelija ei osallistu ohjausprosessiin edellä kuvatun mukaisesti, voi hän työstää graduaan myös itsenäisesti. Tässä vaihtoehdossa opiskelija luopuu ohjausprosessin mukaisesta ohjauksesta. Itsenäisessä työskentelyssä opiskelijan on hyväksytettävä aiheensa työn ohjaajalla, joka hänelle nimetään hänen ilmoittautuessaan Pro Gradu -työskentelyyn. Tämän jälkeen opiskelija työstää graduaan itsenäisesti. Ohjaaja on tavattavissa normaalisti vastaanottotuntien puitteissa ja näissä tapaamisissa opiskelijan on mahdollista esittää kysymyksiä joihin ohjaaja antaa vastauksia sen perusteella, mitä opiskelija työstään kysyessään antaa. Varsinaista työn lukemista ja kommentointia ei näihin tapaamisiin lähtökohtaisesti kuulu. Saatuaan työn valmiiksi opiskelijan on esitettävä käsikirjoituksensa ohjaajan osoittamassa tutkielmaseminaarissa suullisen esittämisen arvioimiseksi. Ohjaaja antaa käsikirjoitukseen kommenttinsa, jonka jälkeen opiskelija työstää tutkielmaraporttiansa sopivaksi katsomallaan tavalla ja toimittaa työn ohjaajalle, joka antaa luvan ladata työ Laturiin tai ilmoittaa lisäkorjauksia edellytettävän.

Tässä vaihtoehdossa opiskelija sitoutuu työstämään tutkielmaansa itsenäisesti ja valmistelemaan esityksen käsikirjoituksestaan. Ohjaaja sitoutuu vastaamaan opiskelijan tutkielmaa koskeviin kysymyksiin vastaanottoaikojensa puitteissa sekä lukemaan ja kommentoimaan opiskelijan käsikirjoituksen ja esityksen.

Sekä ohjattu Pro Gradu –työskentely että itsenäinen työskentely noudattavat pääasiallisesti samaa aikataulua, jossa tutkielma valmistuu yhden lukuvuoden aikana.

Pro gradu -työskentelyyn ilmoittautuminen

Seuraava virallinen Pro gradu –työskentelyn info, jossa kerrotaan yleisesti pro gradu työskentelystä, järjestetään torstaina 19.5.2022 klo 10.00-11.00.

Linkki Zoom tapaamiseen;  https://oulu.zoom.us/j/68681264321

Yleisinfo tallennetaan Master's Thesis Process in OBS (2022-2023) Moodle työtilaan.  Moodle tilaan kirjautumisen kurssiavain Thesis 2223. Kukin pääaine jakaa omaan Moodlen gradutyötilaan pääsykoodin niille, jotka ovat ilmoittautuneet ko pääaineen gradutyöhön. 

Kaikkien oppiaineiden/maisteriohjelmien opiskelijat ilmoittautuvat pro gradu –työskentelyyn yhteisellä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta;
https://link.webropolsurveys.com/S/01DAA015D385A5FB
Deadline ilmoittautumiselle on 9.6.2022. Tiedot kerätään yhteen ja eri ohjaajien graduryhmät jaetaan oppiainekohtaisesti näiden ilmoittautumisten perusteella. Jos olet ilmoittautunut gradutyöskentelyyn aiemmin ja sinulla on jo ohjaaja/gradutyösi on kesken, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan.

Lisäinfoa voi kysyä oman oppiaineenne pääainevastaavilta:
Laskentoimi:
Juha-Pekka Kallunki (juha-pekka.kallunki@oulu.fi), graduvastaava
Marjo Väisänen (marjo.vaisanen@oulu.fi), oppiainevastaava
Taloustiede:
Jaakko Simonen (jaakko.simonen@oulu.fi), graduvastaava
Sanna Huikari (sanna.huikari@oulu.fi), oppiainevastaava
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:
Jenni Myllykoski (jenni.myllykoski@oulu.fi), graduvastaava
Sakari Sipola (sakari.sipola@oulu.fi)), oppiainevastaava
Rahoitus:
Petri Sahlström (petri.sahlstrom@oulu.fi), gradu- ja oppiainevastaava
Markkinointi:
Pauliina Ulkuniemi (pauliina.ulkuniemi@oulu.fi), graduvastaava
Hanna Komulainen (hanna.komulainen@oulu.fi), oppiainevastaava
Liiketoiminta-analytiikka;
Timo Koivumäki (timo.koivumaki@oulu.fi), graduvastaava
Veikko Seppänen (veikko.seppanen@oulu.fi), oppiainevastaava

Varsinainen graduryhmien työskentely alkaa syyslukukaudella, mutta ohjaajan nimeäminen jo nyt mahdollistaa keskustelut ja aiheen miettimisen jo ennen ensi syksyä.

Oppiainekohtaiset graduinfot järjestetään keväällä 2022 seuraavasti:
 

 • Laskentatoimi; 20.05. 2022 klo 12.00 - 13.00.
  Zoom linkki; https://oulu.zoom.us/j/68895652118
  Infon tallenne tulee Master's Thesis in Accounting, Finance and Economics (2022-2023) Moodle -työtilaan.
  (721130S Master’s Thesis, Accounting)

 • Taloustiede; 19.05.2022 klo 13.00 - 14.00.
  Zoom linkki; https://oulu.zoom.us/j/67434654577
  Infon tallenne tulee Master's Thesis in Accounting, Finance and Economics (2022-2023) Moodle -työtilaan.
  (721330S Master’s Thesis in Economics)

 • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen; 25.05.2022 klo 14.00 -15.00.
  Zoom linkki: https://oulu.zoom.us/j/66049985708
  Ei tallenneta.
  (721530S  Master’s Thesis in International Business Management)

 • Rahoitus;  19.05.2022 klo 13.00 - 14.00.
  Zoom linkki; https://oulu.zoom.us/j/69953787174
  Ei tallennetta.
  (721950S  Master's Thesis in Finance)

 • Markkinointi;  pidetään hybridina 24.05.2022 klo 14.15 - 16.00, Paikka; TA101.
  Zoom linkki: https://oulu.zoom.us/j/69773465297
  Infon tallenne tulee Master’s Thesis in Marketing (2022-2023) Moodle -työtilaan.
  (721430S Master's Thesis in Marketing)

 • Business Analytics; 30.05.2022 klo 9.00 -11.00.
  Zoom linkki; lähetetään s-postilla BA -opiskelijoille
  Ei tallennetta.
  (721020S Master's Thesis in Business Analytics)
   

Ohjeita opinnäytetyöhön

Ohjeita opinnäytetyöskentelyyn
Asiakirjamallit ja MS Office ohjeet

Kirjoitusohjeen asetusten ja tyylien mukaisesti tehty valmis asiakirjamalli (template), jota suositellaan käytettävän opinnäytetöiden tekemiseen

Ohjeet asiakirjamallin (template) käyttöön sekä yleiset ohjeet Microsoft-ohjelmien käyttöön opinnäytetöitä kirjoitettaessa

Pro Gradu -tiivistelmä ja sen täyttöohjeet
Opinnäytetöiden erilliset kansilehdet
 • Suomenkielinen opinnäytetöiden kansilehti: Kansilehti  (rtf)
 • Cover page for thesis written in English: Cover page (rtf)

Huom. Käytettäessä yllä olevaa Ms Office -asiakirjamallia, kansilehti on valmiina mallissa.

Pro Gradu -seminaarityöskentely

Gradutyöskentelyn vaiheet

Kolme pakollista raporttia:

 • Tutkimussuunnitelma (n. 5 s.)
 • Väliraportti (n. 30–40 s. ~ teoreettinen osuus)
 • Käsikirjoitus (n. 60–80 s. ~ kaikki luvut kertaalleen kirjoitettuna)

Näihin ohjaajat antavat kommentit, jotka auttavat työtä eteenpäin.

Suullinen esittäminen arvioidaan väliraportin tai käsikirjoituksen esityksessä.

Ohjeet opponoijalle

 • Tarkastele työstä tutkimuksen tärkeitä elementtejä Pro Gradu –tutkielman arviointiperusteiden mukaisesti ja nimeä kaksi työn ansiota ja kaksi kehitysehdotusta. Esittele perustellusti nämä neljä asiaa omalla puheenvuorollasi seminaarissa.
 • Valmistele myös A4-dokumentti, johon voit kerätä keskeisten asioiden lisäksi erilaisia huomioita työn tekijälle (esim. virheistä jne.).

Kuten kaikki tieteellisessä tutkimuksessa tehdyt ratkaisut, myös aiheen valinnan tulee olla perusteltu. Huomioon otettavia näkökulmia on useita: tutkielmantekijän henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen, tutkielmantekijän omat resurssit (tiedot, taidot ja käytettävissä oleva aika), lähdemateriaalin saatavuus, tutkimusaineiston saatavuus, aiheen tieteensisäinen merkitys, aiheen yhteiskunnallinen merkitys sekä aiheen merkitys tutkielmantekijän urakehityksen kannalta.”

Pro Gradu -tutkielman arviointi

Pro Gradu -tutkielman arvostelussa käytetään arviointirubriikkia.

Tämän lisäksi maisterintutkinnon esittämisen oppimistavoitteen mittaamiseksi (ei vaikuta gradun arvosanaan) arvioidaan:

Valmiit Pro Gradu tutkielmat

Aiemmat kauppakorkeakoulussa kirjoitetut pro gradu –tutkielmat löytyvät Jultika-julkaisutietokannasta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.