Pro gradu ja diplomityö

Pro gradu –tutkielma, tai teknillis-tieteellisillä aloilla diplomityö, on opintoja koostava, oman alan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä hyödyntävä opinnäytetyö.

Yleistä

Tutkielman laajuus on yleensä 30 opintopistettä, mikä vastaa noin puolen vuoden täysipäiväistä opiskelua. Käytännössä seminaari ja opinnäytetutkimus ajoitetaan tutkintorakenteissa koko viimeisen vuoden ajalle, muiden opiskelujen oheen. Tutkielman tekoa tukee ohjaajan järjestämä seminaari, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja esittävät tutkimussuunnitelmia ja valmiita töitä. Opiskelija saa myös yksilöllistä ohjausta nimetyltä ohjaajalta, joka on tyypillisesti pääaineen professori. Pro gradu-tutkielman tai diplomityön pituus on tyypillisesti 50-80 sivua, mutta tarkemmat ohjeet ja osaamistavoitteet annetaan kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa.

Pro gradu – tutkielma tai diplomityön koko prosessi aloitetaan ja viedään läpi uudistetussa Laturi -järjestelmässä, joka on niin opinnäytetyn ohjaukseen, tekstin vastaavuuden tarkistamiseen (Turnitin Similarity), arviointiin sekä julkaisuun tarkoitettu tukijärjestelmä. Ohjeet löydät Laturi-oppaasta. Huomioithan, että viimeistelty opinnäytetyö tulee olla PDF/A -muodossa. Muuntaja löytyy myös Laturi -ympäristöstä.

Tutustu valmistumiseen liittyviin ohjeisiin ja aikatauluihin, esim. milloin opinnäytetyö tulee olla palautettu, tiedekuntasi ohjeistuksista! Kirjaston e-gradupisteillä on mahdollista lukea aiemmin valmistuneita tutkielmia. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Tutustu, miten voit lähestyä opinnäytetyötäsi projektina

Vastaa myös oppaaseen liittyvään kyselyyn

Sinulle

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

AJANTASAISET TIEDOT KASVATUSTIETEEN JA PSYKOLOGIAN TIEDEKUNNAN OPINNÄYTETÖIHIN LÖYDÄT NYKYÄÄN MOODLESTA:

"KPTK OPINNÄYTETYÖ" (kurssiavain: 2023)

Tästä pääset kandidaatin tutkielman verkkosivuille.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Pro-Gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma on tärkein yksittäinen opiskelijan työ osana maisterin tutkintoa ja siksi työn suorituspaikkaa kannattaa pohtia huolella ja työ suunnitella huolellisesti ennen aloittamista.

Opiskelija voi suorittaa pro gradu -työn kokeellisen osan (erikoistyö) missä tahansa yliopistossa tai tutkimusinstituutissa. Sen voi tehdä myös teollisuudessa, mutta työn täytyy olla tutkimusperusteinen. Opiskelijoita neuvotaan valitsemaan tutkimusosa-alueen johtavia tutkimusryhmiä sijaitsivatpa ne missä päin maailmaa tahansa.

Ennen erikoistyön aloittamista opiskelijan on esitettävä lyhyt tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielman vastuuopettajalle (Alexander Kastaniotis). Suunnitelma on vapaamuotoinen, mutta sen pitää sisältää seuraavat asiat:

 • opiskelijan nimi,
 • erikoistyön aloituspäivämäärä,
 • ohjaajan/ohjaajien nimet ja tittelit, sekä
 • suorituspaikka.

Suunnitelma tarkastetaan, millä varmistetaan, että työ on etukäteen hyvin suunniteltu. Tyypillinen suunnitelma saattaisi käsittää puolesta yhteen sivua taustatietoja ja sivun verran yksityiskohtaisempaa asiaa koejärjestelyistä. Mikäli työ suunnitellaan pohjautuvaksi jo julkaistuihin töihin, on käytännöllistä lisätä niitä viitteiksi suunnitelmaan.

Pro gradu -projekti (erikoistyö ja tutkielman kirjoittaminen) kestää enimmillään yhden vuoden siten, että erikoistyö kestää 3-7,5 kuukautta ja tutkielma on luovutettava tarkastukseen viimeistään tasan vuoden kuluttua erikoistyön aloittamisesta. Aikataulu perustuu siihen, että tutkintovaatimusten mukaan oppiaineet on velvoitettu antamaan opiskelijoille mahdollisuus valmistua 2-vuotisesta maisteriohjelmasta kahdessa vuodessa, sekä lisäksi takaamaan kaikille pro gradu -projekteille sama laajuus. Ko. päivämäärät saatetaan pro gradu -tutkielman tarkastajien tietoon ja ilman pätevää syytä tapahtunut ajan ylitys vaikuttaa työn arvosteluun. Hyvin perustelluista syistä voi anoa ajan pidennystä vastuuopettajalta. Hyviä syitä voivat olla esimerkiksi sairaus, työn kannalta oleellisen laitteen rikkoutuminen, välttämättömien reagenssien toimituksen viivästyminen, tai muu syy, josta aiheutuu viivästystä ilman opiskelijan syytä. Tarkemmat ohjeet Pro gradu -projektin eri vaiheista löytyy Pro gradun englanninkielisiltä sivuilta.

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin. Tutkielman laajuus on 30 op. Tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia. Tutkielma myös osoittaa myös opiskelijan kykyä rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa, valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään.

Huom! Kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa.

Kun pro gradu -tutkielmasi on valmis, ohjaajasi antaa sinulle luvan syöttää gradu Laturi‐järjestelmään. Jos kandidaatintutkintosi on tässä vaiheessa vielä suorittamatta, et voi syöttää graduasi Laturiin.

Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja), ja samalla syötät Laturiin työsi tiivistelmän.

Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään myös suomenkielinen tiivistelmäteksti. Tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Jos gradun kieli ei ole suomi, kypsyysnäytteenä käsitellään toisijaiseen kenttään kirjoitettu tiivistelmä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

 • tutkielman aihe
 • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
 • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
 • keskeiset tutkimustulokset
 • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Tiivistelmän pituus on yksi A4-sivu (n. 2500–3000 merkkiä, sis. myös välilyönnit, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Pro gradun tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia ja arviointilomaketta.

Koulutusdekaani hyväksyy pro gradu -tutkielmasi tarkastajien lausuntojen perusteella ja samalla kertaa gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä. Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta hyväksymisen jälkeen.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

Sivuaineen tutkielma

Pääaineen tutkielman lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa maisterin tutkinnossasi tai sen jälkeen osassa tiedekunnan sivuaineista myös syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielmassa, sillä myös sivuaineen syventävät opinnot tuottavat aineen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma rajataan siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä 30 opintopisteen laajuutta.

Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0—5. Palaute sivuaineen tutkielmasta annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (syventävien tutkielmat)

1) Opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimella näkyvyydellä tai 2) Opinnäytetyö, joka julkaistaan rajatulla näkyvyydellä:

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä OuluREPO-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus-ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta.

Laturi-opas: Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi, Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille

3) Opinnäytetyö, joka julkaistaan painettuna opinnäytteenä (arkistoitava paperiversio):

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta/salassapidettävästä aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio/sähköinen pdf-muodossa toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Opiskelija toimittaa lomakkeen koulutuksen lähipalvelupisteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen study.medicine@oulu.fi.
 2. Opiskelija toimittaa opinnäytetyön nimetyille tarkastajille ja koulutuksen lähipalvelupisteeseen sähköpostitse.
 3. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat allekirjoitetun lomakkeen sähköpostitse koulutuksen lähipalvelupisteeseen study.medicine@oulu.fi.
 4. Opinnäytetyön hyväksyjä saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostitse koulutuksen lähipalveluista.
 5. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä Pepin HOPSista hyväksymisen jälkeen.

Koulutuksen lähipalveluiden yhteystiedot

Lähipalvelupiste: Aapistie 7A, 2. kerros, K201

Palveluosoite: study.medicine@oulu.fi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen sekä KTK-tutkintoon että KTM-tutkintoon. KTK-tutkinnon opinnäyte (tulevan pääaineen alalta) on nimeltään kandidaatintutkielma ja KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Molempien opinnäytteiden yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Molempiin opinnäytetöihin sovelletaan samaa ohjeistusta. Opas Pro Gradu -tutkielman kirjoittamiseen löytyy tältä sivulta ohjelmakohtaisesta sisällöstä.

Terveystieteet

Terveystieteiden pro gradu -tutkielmat pyritään liittämään johonkin tutkimusyksikön terveystieteiden tutkimusryhmään (ks. Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö). Aiheenvalinnassa voit ottaa yhteyttä suoraan tutkimusryhmän vetäjään.

Terveystieteiden pro gradu -tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita (katso tarkempi ohjeistus ylempää).

Pro gradu -tutkielman etenemisprosessi (PDF)

Pro gradu -tutkielman ohjaajan nimeämislomake (Word)

Pro gradu -tutkielman arviointilomake (Word)

Kirjallisten töiden ohje (PDF)

Opinnäytetyön tarkastajien nimeäminen -lomake (LTK) (Word)

Tietotekniikka

Diplomityöllä on merkittävä osa diplomi-insinöörin opinnoissa ja sen tarkoitus on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Tämän vuoksi ohjauksella on pienempi osuus kuin aiemmissa opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseiseltä erikoisalalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia. Diplomityö harjaannuttaa opiskelijaa teknistieteelliseen dokumentointiin.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan diplomityölle löydät Overleafista.

Diplomityön aloittaminen

 • Etsi ohjaajat Diplomityöllesi. Diplomitöiden ohjaajat löytyvät sivun alareunasta.

Aloita opinnäytetyöprosessi Laturissa. Ohjeita löytyy Laturi-oppaasta. Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Tee Laturiin lyhyt tutkimussuunnitelma. Suunnitelma on max. yhden A4:n pituinen. Siinä tulee olla selostettuna: 1. Työn tavoite 2. Menetelmät/aineisto/laitteistot/ohjelmistot 3. Odotettavissa olevat tulokset.

Työsi ohjaajat hyväksyvät tutkimussuunnitelman Laturissa.

Kun työ alkaa olla valmis

Jokaisen diplomityöntekijän kannattaa tutustua arviointiohjeisiin ja arviointitaulukkoon. Diplomityön valvoja ja toinen tarkastaja arvioivat työn seuraavien ohjeiden mukaisesti ja täyttävät oheisen lomakkeen. HUOM! Työn tarkastajat sopivat yhdessä yhteisen arvioinnin, jonka jälkeen pääohjaaja laatii arvostelun Laturiin. Tämän jälkeen toinen tarkastaja käy liittymässä tähän arviointiin, jonka jälkeen molempien tarkastajien nimet tulevat näkyviin ”Arviointilomake” -linkin alle ”Tarkastaja(t)” -kohtaan.

Pistemäärä Arvosana

10-15 1

16-21 2

22-28 3

29-35 4

36-42 5

Kun diplomityötä ei tehdä yliopistolle, työn tilaaja arvioi työn seuraavilla lomakkeilla:

Huom: Jos työ on tehty englanniksi, niin molemmat otsikot ovat englanniksi Laturin pohjatiedoissa.

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepissä opiskelijan työpöydältä löytyvässä valmistumispalvelussa. Voit täyttää valmistumishakemuksen, kun kaikki tutkintoosi kuuluvat opintosuoritukset näkyvät Pepissä. Ennen kuin teet valmistumishakemuksen, sinulla tulee olla myös tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS. Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.

Huom: valmistumishakemukset käsitellään hakemuksen jättämisen deadlinen jälkeen. Eli kun olet jättänyt valmistumishakemuksen ko. päivämäärään mennessä, se riittää, ja hakemuksesi käsitellään sen jälkeen. Sinulle tulee automaattiviesti sähköpostiin, kun hakemuksesi etenee.

Huom: Tutkinto on koostettuna viimeistään Publiikkipäivänä (ei valmistumispäivänä).

Valmistumisen aikataulu kevät 2024
Diplomityö valmiina Laturissa viimeistään Diplomityö arvosteltuna Laturissa viimeistään Diplomityö tai kandidaatin työ TUTO- kokouksessa Tutkintotodistusta anottava viimeistään Valmistumispäivä Publiikki, todistus noudettavissa
30.1.2024 6.2.2024 13.2.2024 21.2.2024 29.2.2024 14.3.2024
1.3.2024 8.3.2024 15.3.2024 24.3.2024 31.3.2024 18.4.2024
1.4.2024 8.4.2024 15.4.2024 23.4.2024 30.4.2024 16.5.2024
1.5.2024 8.5.2024 15.5.2024 24.5.2024 31.5.2024 13.6.2024
31.5.2024 7.6.2024 14.6.2024 23.6.2024 30.6.2024 ei publiikkia
14.6.2024 21.6.20024 28.6.2024 24.7.2024 31.7.2024 22.8.2024

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TUTO) kokoontuu n. kerran kuukaudessa (ei heinäkuu). Työn valmistuttua tutkinto-ohjelmatoimikunta hyväksyy arvioidun opinnäytetyön kokouksessa. Alla on aikataulutettu muistilista valmistujalle ja ohjaajalle. Tarkista, paljonko aikaa tarvitaan käsittelylle ennen valittua TUTO-kokousta.

 1. OPISKELIJA: Valmiin DI-työn tulee olla Laturissa viimeistään kaksi viikkoa ennen TUTO- kokousta.
 2. OHJAAJA JA OPISKELIJA: Kypsyysnäyte tenttiakvaariossa.
 3. OHJAAJA ja TOINEN TARKASTAJA: Työn arvioinnin oltava valmiina Laturissa viimeistään viikko ennen TUTO kokousta.
 4. OPISKELIJA VALMISTUMINEN: tee tutkintotodistushakemus Pepin valmistumipalvelussa, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset näkyvät Pepissä. Hakemuksen liitteeksi tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS. Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.
 5. OPISKELIJA: Tutkinto annetaan Publiikissa tai on haettavissa opintotoimistosta Publiikkipäivänä, jos ei osallistu Publiikkiin.

HUOM.

 • Opinnot koostetaan HOPS:n mukaisiin kokonaisuuksiin. Mikäli tutkintoon sisällytettäviin opintoihin ei ole tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, ei sitä tarvitse enää hyväksyttää erikseen. Tutkintotodistusta ei voi laatia mikäli opiskelijalla ei ole hyväksyttyä HOPS:a. Päivitä siis HOPS omaopettajasi kanssa vuosittain, jotta valmistuminen sujuisi joustavasti ja ajallaan. Mikäli asiasta on kysyttävää, ota yhteys koulutussuunnittelijaan study.itee@oulu.fi.
 • kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä tenttiakvaariotilassa, Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu. Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalle, ohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteiden koodit ovat seuraavat: 521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto / Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor’s Degree ja 521009S Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Diplomi-insinöörin tutkinto / Computer Science and Engineering , The Maturity Test for Master`s Degree
 • OPINNÄYTETYÖT ladataan Laturiin. Työt ovat julkisia. Latausvaiheessa määritellään julkisuusaste. Voit valita ovatko ne luettavissa vain kirjaston päätteiltä tai onko työ julkinen netissä.
  • Ohjaaja arvioi Laturiin ladatun työn. Varmista ohjaajalta arviointiin tarvittava aika valmistumisaikataulun puitteissa.
 • Arvosana: kandidaatintyössä hyväksytty/hylätty, diplomityössä 0 – 5. Huom. Kandintyön arvioinnista ohjaajan tulee laittaa erikseen ilmoitus osoitteeseen study.itee@oulu.fi, kun ohjaaja on kandityön poiminut laturista ja hyväksynyt sen.

Opinnäytetyön ohjaajat

Kuka voi ohjata kandidaatintöitä ja diplomitöitä?
 1. Kandidaatintyön sekä diplomityön valvojana voi toimia tietotekniikan, sähkötekniikan ja tietoliikennetekniikan tutkimusryhmien professorit sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevät, tohtorintutkinnon suorittaneet tutkijat.
 2. Diplomityön toisena tarkastajana voi toimia tietotekniikan ja muiden alojen professori sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevä, tohtorintutkinnon suorittanut tutkija.
 3. Jokaisessa diplomityössä joko valvojan tai toisen tarkastajan on oltava tietotekniikan tutkimusryhmän professori (tai aiemmin osastolla professorina työskennellyt henkilö), dosentti, yliopistotutkija tai kokenut tutkijatohtori.
 4. Valvojana toimivalla tutkijalla on oltava aiempaa kokemusta toisena tarkastajana toimimisesta.
 5. Teknisellä ohjaajalla on oltava vähintään diplomi-insinöörin tutkinto suoritettuna.
Valvojat ja toiset tarkastajat tietotekniikassa

Tietotekniikan tutkimusryhmien henkilökunnasta seuraavat henkilöt voivat toimia valvojana kandidaatintöissä ja diplomitöissä tai toisena tarkastajana diplomitöille. Voit ottaa suoraan yhteyttä henkilöön, jonka asiantuntemus sopii parhaiten työhösi.

Ohjaaja Asiantuntemus
Alavesa Paula location based mobile games, location-based media, virtual environments, mobile augmented reality, game design, game user research, player experience.
Bordallo Lopez, Miguel computer vision, mobile/embedded vision, parallel programming, GP-GPU, vision systems engineering, real-time systems, thermal/infrared imaging, vision for healthcare/wellness, panorama imaging and multi-frame reconstruction (Only in English).
Celentano, Ulrico interaction of natural and artificial intelligent entities incl. human-technology interaction, Internet of things, systems modelling, dependability, privacy protection. (Myös suomenkieliset työt).
Georgiev, Georgi Design creativity and design thinking topics, especially related to 3D fabrication, prototyping, and process of idea generation. (Only in English).
Gilman, Ekaterina Ubiquitous computing, context-awareness, context modelling and reasoning, intelligent transportation systems (data management and analysis, applications) (Only in English).
Halunen, Kimmo Cryptography, cyber security, software security, usable security, user authentication.
Heikkilä, Janne machine vision, digital image processing, digital video processing, pattern recognition, statistical signal processing, signal analysis.
Hosio, Simo Crowdsourcing, decision-making, public displays, digital advertising, human computer interaction.
Keskinarkaus, Anja multimedia, audion puheen ja kuvien digitaaliset vesileimaustekniikat, painettujen kuvien digitaalinen vesileimaus, vesileimaustekniikoita hyödyntävät mobiilisovellukset.
Kortelainen, Jukka biomedical engineering, neuroscience, pattern recognition, signal processing.
Loven, Lauri reunalaskennan tekoäly, reunalaskenta, laskentakontinuumi, reunalaskennan resurssienhallinta, hajautettu tekoäly, hajautettu oppiminen ja päätöksenteko, älykaupungit, äly-ympäristöt, ubiikkiäly.
Mustaniemi, Janne konenäkö, signaalianalyysi, digitaalinen kuvankäsittely, laskennallinen valokuvaus, 3D-rekonstruktio.
Nguyen, Le Multimodal data analysis, radio-based sensing, human activity recognition, ubiquitous computing, usable security (only in English).
Ojala, Timo networking, Internet, distributed systems, mobile computing, ubiquitous computing, multimedia, HCI.
Oussalah, Mourad Natural Language Processing, Text Mining, Information Retrieval, Social Network, Cybersecurity, Artificial Intelligence (only in English).
Partala, Juha cryptography, cryptographic protocols, computational complexity, analysis of algorithms, information theory, biometric authentication, signal processing.
Pedone, Matteo image processing, signal processing, pattern recognition, image restoration, medical image reconstruction, degraded image recognition, image descriptors, computational photography, high-dynamic range imaging, computer graphics.
Pirttikangas, Susanna situation awareness, context-aware computing, machine learning, pattern recognition, biometric identification, big data, open data, data mining, visual data mining, sensor signal processing, data analysis, internet of things, modelling user context and routines, activity reconition, gesture recognition, context-aware applications, sentient artefacts, intelligent transport.
Pouke, Matti Virtual Reality, 3D Virtual Environments, Presence and Plausibility, Cybersickness, Scale-Varying Virtual Reality.
Röning, Juha embedded systems, software security, intelligent systems, robotics, data mining, big data.
Sangi, Pekka computer vision, pattern recognition, signal processing.
Seppänen, Tapio biomedical engineering, biomedical signal analysis and pattern recognition.
Siirtola, Pekka Machine learning, data mining, wearable sensors, streaming data analysis, activity recognition, adaptive models, health and wellness applications, biomedical data analysis, time-series classification.
Silvén, Olli signal processing, imaging, embedded systems, hardware architectures, machine vision, video coding, energy efficiency, real-time systems.
Suutala, Jaakko koneoppiminen, tilastollinen signaalinkäsittely, hahmontunnistus, tekoäly, anturi- ja datafuusio, data-analyysi, probabilistinen mallinnus, massadata, paikka- ja kontekstitiedon aistiminen, robotiikka, konenäkö.
Tamminen, Satu data mining, big data, data analysis, data science, descriptive and predictive modelling, industrial statistics, internet of things, machine learning, pattern recognition, quality improvement, statistical modelling.
Tuovinen, Lauri knowledge discovery and data mining, databases and knowledge bases, knowledge representation and semantic computing, software engineering and software architecture, security and privacy in information systems, social and philosophical issues in computing.
Visuri, Aku human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation, attention, machine learning, wearable technologies, smart technologies.
Zhao, Guoying digital image & video processing, human motion tracking, action recognition, facial expression and micro-expression analysis, dynamic texture analysis, lip-reading, expressional face/lip animation, biometrics, surveillance. (Only in English).

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tämä sivu sisältää diplomityön tekemisen ja diplomi-insinöörin tutkinnon hakemisen prosessikuvauksen elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaa varten. Diplomityön kirjoittamista varten on erillinen ohje.

Diplomityön tekeminen

1. Diplomityön aiheen hankkiminen

Opiskelija hankkii diplomityön aiheen (diplomityöpaikan) joko yrityksistä, tutkimuslaitoksista tai yliopistolta seuraamalla näiden työpaikkailmoittelua ja ottamalla suoraan yhteyttä työnantajiin tai oman opintosuunnan tai kiinnostusalueen professoriin. Myös palkattoman diplomityön tekeminen esimerkiksi omasta aiheesta on mahdollista.

Katso myös: ECE-MASTER Master's Thesis Topics for ECE/WCE/EE Students

2. Diplomityön valvojan valinta

Hankittuaan aiheen opiskelija ottaa yhteyttä sen opintosuunnan opetuksen vastuuhenkilöön, jonka edustaman opintosuunnan alaan työ lähinnä liittyy. Opintosuunnan vastuuhenkilö ehdottaa työn valvojaksi yliopiston päätoimiseen opetus- tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolla on tekniikan tohtorin tutkinto ja joka on aiemmin toiminut vähintään diplomityön toisena tarkastajana, tai joka on aiemmin toiminut diplomityön valvojana.

Opintosuuntien vastuuhenkilöt (sähköposti: Etunimi.Sukunimi@oulu.fi)

 • Elektroniikan materiaalit ja komponentit opintosuunta: Jari Hannu
 • Elektroniikan suunnittelun opintosuunta: Ilkka Nissinen
 • Fotoniikan ja mittaustekniikan opintosuunta: Anssi Mäkynen
 • Radiotekniikan opintosuunta: Johanna Vartiainen
 • Tietoliikennetekniikan opintosuunta: Johanna Vartiainen
 • Wireless Communications Engineering: Kari Kärkkäinen
3. Aloituspalaveri työn valvojan kanssa

Aloituspalaverissa määritellään tarkemmin mm. työn aihe, mahdollinen tekninen ohjaaja, työn tekemisen aikataulu, työn ohjauksen toteutus ja työn arvosteluperusteet. Tekninen ohjaaja nimetään aina, jos työ tehdään yliopiston ulkopuolella, ja tarvittaessa myös muulloin.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF), Diplomityön arvosteluperusteet, Diplomityön arviointilomake, MSc Thesis Evaluation form, Master Thesis Guidelines

4. Diplomityön aloittaminen Laturissa

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturissa täydentämällä työlleen lähtötiedot. Opiskelijan roolissa kutsut opinnäytetyöllesi pääohjaajan ja mahdolliset muut ohjaajat. Tarkastajien kutsumisesta vastaa pääohjaaja. Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on nimetty hyväksyjä(t), jotka liitetään opinnäytetyöprosessiin automaattisesti.

Lisäohjeita löydät Laturi-opaasta.

Linkit: Ohje uuden opinnäytetyön aloittamiseen Laturissa, Ohje henkilöiden lisäämisestä opinnäytetyölle

5. Tutkimussuunnitelman tekeminen

Kun ohjaaja on hyväksynyt kutsun ja tutkinto-ohjelmavastaava vahvistanut diplomityöhön liittyvät henkilöt, voi opiskelija palauttaa tutkimussuunnitelman Laturiin. Ohjaajan tulee hyväksyä tutkimussuunnitelma.

Linkit: Ohje tutkimussuunnitelman lisäämiseen Laturiin

6. Diplomityön tekeminen

Diplomityön käytännön osa ja käsikirjoitus tehdään diplomityön ohjaajien opastuksella ja diplomityöohjeen mukaisesti.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF), Diplomityön Word-pohja, Master Thesis Word Template, Diplomityön Latex-pohja

7. Diplomityöseminaari

Mikäli ETT-, WCE- tai Electronics -ohjelmassa opiskelevan opiskelijan maisterivaiheen HOPS noudattaa vuoden 2015 tai uudempaa tutkintorakennetta, opiskelija pitää diplomityöstään seminaariesitelmän diplomityöseminaarissa.

Linkki: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan seminaari

8. Diplomityön lataaminen Laturiin

Kun työn valvoja katsoo diplomityön olevan valmis arvosteltavaksi, hän antaa opiskelijalle luvan ladata sen Laturiin. Työ tulee olla ladattuna viimeistään viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta.

Linkit: Latauksen aikataulu, Ohje diplomityön lataamiseen Laturiin

9. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu

Työn valvoja laatii kypsyysnäytteen sähköisenä tenttinä ja ilmoittaa tästä diplomityöntekijälle. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen Examinariumissa. Työn valvoja arvostelee ja lukitsee kypsyysnäytteen Exam-järjestelmän kautta. Työn arvosana siirtyy tällöin automaattisesti Peppiin opiskelijalle tiedoksi. Koronapandemian aikana diplomityön tiivistelmä korvaa kypsyysnäytteen.

10. Diplomityön teknisen ohjaajan lausunto

Diplomityöntekijä toimittaa teknistä ohjaajaa varten laaditun tilaaja-arviointilomakkeen em. ohjaajalle, joka palauttaa sen täytettynä työn valvojalle.

Linkki: Tilaaja-arviointilomake

11. Diplomityön tarkastaminen

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja työn tarkastajat lataavat työn Laturista, ja perehtyvät plagioinnintarkastuksen tuloksiin. Tarkastajat laativat työstä arvosteluehdotuksen tutkinto-ohjelman diplomitöiden arvostelulomakkeelle Laturissa. Arviointi tulee olla suoritettu kolme päivää ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta.

Linkit: Diplomityön arviointilomake, MSc thesis evaluation form, Diplomityön arvosteluperusteet, Evaluation Instructions

12. Diplomityön arvostelu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta arvostelee diplomityön tarkastajien antaman lausunnon perusteella ja päivittää lopullisen arvosanan Laturiin. Tieto työn hyväksynnästä ja arvosanasta siirtyy Laturista Peppiin ja työ siirtyy julkaistavaksi.

Opiskelijalla on oikeus tehdä tutkintolautakunnalle oikaisupyyntö opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Koulutuksen johtosääntö 24 §.

Liitteet:

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen / pohjoismaisen filologian pro gradu -tutkielmat vuodesta 2013 alkaen

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielen ja kulttuurin / germaanisen filologian pro gradu -tutkielmat vuodesta 2013 alkaen löytyvät Jultika -julkaisuarkistosta

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

Pro gradu -ohjauksesta vastaavat professori Erkki Karvonen sekä yliopistonlehtori Jari Sahlgren.

TIEMAssa järjestetään lukukausittain ohjattuja graduklinikoita, joissa opiskelija voi keskustella henkilökohtaisesti tutkielman tekemiseen liittyvistä asioista ohjaajien kanssa.

TIEMAssa valmistuneet pro gradu -tutkielmat

Vuodesta 2013 lähtien valmistuneet pro gradut ovat luettavissa Jultika-järjestelmän kautta.

Tietojenkäsittelytiede

Arviointi ja tarkastajavaatimukset

Pro gradu -tutkielman arvioi tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunta. Kaksi tarkastajaa, joista toinen on yleensä tutkielman ohjaaja, kirjoittaa lausunnon ja ehdottaa arvosanaa arviointikriteerien mukaisesti. Tutkinto-ohjelmatoimikunta tekee päätöksen asiassa. Opiskelija voi pyytää korjausta tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tuloksen vastaanottamisesta.

Määräajat tutkielmien toimittamiselle arvioitavaksi.

Tarkastajavaatimukset

EHDOTETTU ARVOSANA TARKASTAJAVAATIMUS
1 Molemmilla tarkastajilla on vähintään maisterin tutkinto
2
3
4 Toisella tarkastajista on vähintään tohtorin tutkinto ja toisella vähintään maisterin tutkinto
5

Jos ehdotettu arvosana on 5, arviointi vaatii opinnäytteiden arviointiryhmän kokouksia seuraavasti:

 • Ensimmäisessä kokouksessa opinnäytteiden arviointiryhmä nimittää kolmannen tarkastajan, joka on professori, dosentti, tohtori tai pätevyydeltään vastaava henkilö. Kolmannella tarkastajalla pitää olla tarpeeksi asiantuntemusta opinnäytteen aihealueesta ja/tai tutkielmassa käytetyistä menetelmistä.
 • Toisessa kokouksessa opinnäytteiden arviointiryhmä tekee päätöksen arvosanasta lausuntojen perusteella.

Opiskelijoiden ja ohjaajien pitää ottaa huomioon arviointiprosessiin menevä aika.

Tutkielmien ohjaajia ja aiheita

Template for Theses

Liitteet:

Kauppatieteet KTM

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen KTM-tutkintoon. KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Opinnäytteen yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnalla, siitä kerrotaan Ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen (pdf)-ohjeen sivulla 6 mm. seuraavaa:

”Tutkielman aihe voi olla miltä tahansa oppiaineen piiriin kuuluvalta aihealueelta. Hyvän yleiskuvan oman alansa tutkimuksen keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista saa selailemalla tärkeimpien tieteellisten aikakauslehtien eli "journaalien" viimeisimpiä julkaisuja (esimerkiksi kirjaston Finna -sivuilla). Harkitsemisen arvoisia ovat erityisesti ne aihealueet, joilla oppiaineen henkilökunta tekee omaa tutkimustyötään. Tutkielma on mahdollista toteuttaa myös yliopiston ulkopuolisen organisaation, esimerkiksi yrityksen, tilauksesta niin sanottuna toimeksiantotutkimuksena.”

Pro Gradu -työskentelyprosessi

OyKKK:ssa Pro Gradu -tutkielmien pääasiallisena ohjausmuotona on ryhmäohjaus, johon kuuluu seminaarityöskentelyä. Ohjattu gradutyöskentely ryhmissä alkaa syksyisin ja ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu kulloinkin annettavien ohjeiden mukaisesti. Ryhmien toiminnan käynnistämisen alkuvaiheessa kullekin opiskelijalle nimitetään ohjaaja.

Ohjausprosessi (pdf) jakautuu neljään eri vaiheeseen: Aiheen valinta, Tutkimussuunnitelma, Väliraportti ja Käsikirjoitus. Ohjaus kytkeytyy näihin vaiheisiin. Aiheenvalinnassa opiskelija voi keskustella ohjaajan kanssa esim. hänen vastaanottotunnillaan tai muuten sovitulla tavalla. Kolme muuta vaihetta perustuu lähtökohtaisesti ryhmäohjaukseen sekä ryhmässä annettavaan yksilöohjaukseen. Näissä vaiheissa opiskelija valmistelee työnsä asianmukaiseen vaiheeseen (tutkimussuunnitelma, väliraportti, käsikirjoitus), laatii esitysmateriaalin ja pitää esityksen, jota ohjaaja ja muu ryhmä sekä mahdollisesti opponentti kommentoivat.

Ryhmäohjauksen oleellisena elementtinä on opiskelijan oppiminen tutustumalla muiden ryhmäläisten töihin ja kommentoimalla niitä. Ohjausprosessin elementtejä ovat myös oman työn esittäminen, toisen työn opponointi ja kommentointi osana ryhmäohjausta. Esityksen laatiminen ja pitäminen ovat osa ohjausprosessia ja työn sisällön ohjausta. Esityksen laatimisessa ja pitämisessä sisällön ja ohjauksen kannalta on oleellista suullisten taitojen lisäksi myös sisällön tiivistäminen, olennaisen osoittaminen sekä oman työn ja tutkimusprosessin vaiheen arviointi. Poikkeustapauksissa ohjaaja voi organisoida näihin vaiheisiin liittyvät palautuspisteet muutenkin kuin seminaariesityksinä. Myös näissä tapauksissa opiskelija toimittaa ohjaajalle/koko ryhmälle esitysmateriaalin ja työn sen hetkisen vaiheen tiivistelmän kommentointia varten. Työn suullinen esitys kuitenkin vaaditaan vähintään väliraportti- tai käsikirjoitusvaiheessa suullisen esittämisen arvioimiseksi (maisteriohjelman oppimistavoitteen mittauspiste).

Opiskelija siis sitoutuu valmistelemaan kolme raporttia esityksineen, jotka vievät työtä eteenpäin, opponoimaan vähintään kerran toisen opiskelijan työtä ja tekemään tästä opponointipaperin (A4-arkillinen tekstiä) opponoitavalle ja ohjaajalle sekä osallistumaan seminaarityöskentelyyn ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Ohjaaja sitoutuu kommentoimaan opiskelijan raportteja ja esityksiä ja antamaan tarvittaessa lisäohjausta vastaanottoaikojen ja resurssiensa puitteissa.

Itsenäinen työskentely

Mikäli opiskelija ei osallistu ohjausprosessiin edellä kuvatun mukaisesti, voi hän työstää graduaan myös itsenäisesti. Tässä vaihtoehdossa opiskelija luopuu ohjausprosessin mukaisesta ohjauksesta. Itsenäisessä työskentelyssä opiskelijan on hyväksytettävä aiheensa työn ohjaajalla, joka hänelle nimetään hänen ilmoittautuessaan Pro Gradu -työskentelyyn. Tämän jälkeen opiskelija työstää graduaan itsenäisesti. Ohjaaja on tavattavissa normaalisti vastaanottotuntien puitteissa ja näissä tapaamisissa opiskelijan on mahdollista esittää kysymyksiä joihin ohjaaja antaa vastauksia sen perusteella, mitä opiskelija työstään kysyessään antaa. Varsinaista työn lukemista ja kommentointia ei näihin tapaamisiin lähtökohtaisesti kuulu. Saatuaan työn valmiiksi opiskelijan on esitettävä käsikirjoituksensa ohjaajan osoittamassa tutkielmaseminaarissa suullisen esittämisen arvioimiseksi. Ohjaaja antaa käsikirjoitukseen kommenttinsa, jonka jälkeen opiskelija työstää tutkielmaraporttiansa sopivaksi katsomallaan tavalla ja toimittaa työn ohjaajalle, joka antaa luvan ladata työ Laturiin tai ilmoittaa lisäkorjauksia edellytettävän.

Tässä vaihtoehdossa opiskelija sitoutuu työstämään tutkielmaansa itsenäisesti ja valmistelemaan esityksen käsikirjoituksestaan. Ohjaaja sitoutuu vastaamaan opiskelijan tutkielmaa koskeviin kysymyksiin vastaanottoaikojensa puitteissa sekä lukemaan ja kommentoimaan opiskelijan käsikirjoituksen ja esityksen.

Sekä ohjattu Pro Gradu –työskentely että itsenäinen työskentely noudattavat pääasiallisesti samaa aikataulua, jossa tutkielma valmistuu yhden lukuvuoden aikana.

Pro gradu -työskentelyyn ilmoittautuminen

Seuraava Pro gradu –työskentelyn info, jossa kerrotaan yleisesti pro gradu työskentelystä, järjestetään keskiviikkona 15.5.2024 klo 13.15-13.45.

Linkki Zoom tapaamiseen; https://oulu.zoom.us/j/68161357676

Yleisinfo tallennetaan Master's Thesis Process in OBS (2024-2025) Moodle työtilaan. Moodle tilaan kirjautumisen kurssiavain MTOBS. Linkki työtilaan: Kurssi: Master's Thesis Process in OBS (2024-2025) (oulu.fi)

Kaikkien oppiaineiden/maisteriohjelmien opiskelijat ilmoittautuvat pro gradu -työskentelyyn yhteisellä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta;
https://link.webropolsurveys.com/S/00E54F176C8A17C7
Deadline ilmoittautumiselle on 17.6.2024. Tiedot kerätään yhteen ja eri ohjaajien graduryhmät jaetaan oppiainekohtaisesti näiden ilmoittautumisten perusteella. Jos olet ilmoittautunut gradutyöskentelyyn 2023-2024 ryhmässä ja sinulla on jo ohjaaja/gradutyösi on kesken, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan.

Lisäinfoa voi kysyä oman oppiaineenne pääainevastaavilta
(sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi) :
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:
Anna-Liisa Kaasila-Pakanen, graduvastaava
Sakari Sipola, oppiainevastaava
Laskentoimi:
Juha-Pekka Kallunki, graduvastaava
Marjo Väisänen, oppiainevastaava; sijaisena 1.1.2024 lähtien Alexandra Middleton
Liiketoiminta-analytiikka:
Fan Wang, graduvastaava
Timo Koivumäki, oppiainevastaava
Markkinointi:
Teck Ming Tan, graduvastaava
Hanna Komulainen, oppiainevastaava
Rahoitus:
Petri Sahlström, gradu- ja oppiainevastaava
Taloustiede:
Jaakko Simonen, graduvastaava
Sanna Huikari, oppiainevastaava

Varsinainen graduryhmien työskentely alkaa syyslukukaudella, mutta ohjaajan nimeäminen jo nyt mahdollistaa prosessin aloittamisen jo ennen ensi syksyä.

Oppiainekohtaiset graduinfot järjestetään keväällä 2024 seuraavasti:

Ohjeita opinnäytetyöhön

Ohjeita opinnäytetyöskentelyyn
Asiakirjamallit ja MS Office ohjeet

Kirjoitusohjeen asetusten ja tyylien mukaisesti tehty valmis asiakirjamalli (template), jota suositellaan käytettävän opinnäytetöiden tekemiseen

Ohjeet asiakirjamallin (template) käyttöön sekä yleiset ohjeet Microsoft-ohjelmien käyttöön opinnäytetöitä kirjoitettaessa

Pro Gradu -tiivistelmä ja sen täyttöohjeet
Opinnäytetöiden erilliset kansilehdet
 • Suomenkielinen opinnäytetöiden kansilehti: Kansilehti (rtf)
 • Cover page for thesis written in English: Cover page (rtf)

Huom. Käytettäessä yllä olevaa Ms Office -asiakirjamallia, kansilehti on valmiina mallissa.


Pro Gradu -seminaarityöskentely

Gradutyöskentelyn vaiheet

Kolme pakollista raporttia:

 • Tutkimussuunnitelma (n. 5 s.)
 • Väliraportti (n. 30–40 s. ~ teoreettinen osuus)
 • Käsikirjoitus (n. 60–80 s. ~ kaikki luvut kertaalleen kirjoitettuna)

Näihin ohjaajat antavat kommentit, jotka auttavat työtä eteenpäin.

Suullinen esittäminen arvioidaan väliraportin tai käsikirjoituksen esityksessä.

Ohjeet opponoijalle

 • Tarkastele työstä tutkimuksen tärkeitä elementtejä Pro Gradu –tutkielman arviointiperusteiden mukaisesti ja nimeä kaksi työn ansiota ja kaksi kehitysehdotusta. Esittele perustellusti nämä neljä asiaa omalla puheenvuorollasi seminaarissa.
 • Valmistele myös A4-dokumentti, johon voit kerätä keskeisten asioiden lisäksi erilaisia huomioita työn tekijälle (esim. virheistä jne.).

Kuten kaikki tieteellisessä tutkimuksessa tehdyt ratkaisut, myös aiheen valinnan tulee olla perusteltu. Huomioon otettavia näkökulmia on useita: tutkielmantekijän henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen, tutkielmantekijän omat resurssit (tiedot, taidot ja käytettävissä oleva aika), lähdemateriaalin saatavuus, tutkimusaineiston saatavuus, aiheen tieteensisäinen merkitys, aiheen yhteiskunnallinen merkitys sekä aiheen merkitys tutkielmantekijän urakehityksen kannalta.”


Pro Gradu -tutkielman arviointi

Pro Gradu -tutkielman arvostelussa käytetään arviointirubriikkia (pdf).

Tämän lisäksi maisterintutkinnon esittämisen oppimistavoitteen mittaamiseksi (ei vaikuta gradun arvosanaan) arvioidaan:


Valmiit Pro Gradu tutkielmat

Aiemmat kauppakorkeakoulussa kirjoitetut pro gradu –tutkielmat löytyvät Jultika-julkaisutietokannasta.

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelman pro gradu -tutkielma

Kemian tutkinto-ohjelman maisteritutkintoa varten tehdään pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 20 op. Pro gradu tehdään sekä kemistin että aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa. Kemistin tutkintoon kuuluu tämän lisäksi pääaineen erikoistyö 30 op, joka on laboratoriotutkimus.

Pro gradun kirjoitus- ja arviointiohjeet

Konetekniikka

Teknillisen tiedekunnan ohje

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen.

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturi-järjestelmässä.
Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen
1. Opiskelija kutsuu pääohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle
2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot
3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaajaksi
4. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja pääohjaajan
5. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman
6. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa
7. Opiskelija lataa työnsä PDF/A-muodossa Laturiin
8. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun
9. Tarkastaja tarkastaa työn ja täyttää arviointilomakkeen Laturissa
10. Tarkastajat lähettävät työn hyväksyttäväksi
11. Diplomityö hyväksytään tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä torstaina.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Diplomityö on teoreettinen tai kokeellinen suunnittelu- tai tutkimustehtävä tai konkreettinen suunnittelutehtävä tai selvitys teknillisestä tai teknillistaloudellisesta aiheesta. Työ tehdään usein jonkun teollisuuslaitoksen tarjoamasta aiheesta. Diplomitöitä on tehty sekä koti- että ulkomaisille teollisuuslaitoksille.

Diplomityö voidaan aloittaa, kun ammattiaineen, jossa opiskelija aikoo tehdä työnsä, tentit on suoritettu vähintään yhdistetyllä arvosanalla hyvä (3 / 5) ja muita tenttejä, harjoitus- tai laboratoriotöitä on jäljellä 1-4 kpl ohjaajan harkinnan mukaan. Suorittamatta olevat opinnot eivät kuitenkaan saa olla diplomityön aihepiiriin kuuluvien ammattiaineita tukevien opintojaksojen suorituksia.

DIPLOMITYÖSEMINAARI

Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomityöhön sisältyy diplomityöseminaari, jossa diplomityöntekijä esittelee diplomityönsä ennen työn arvointia. Diplomityöseminaariin osallistumisesta on sovittava etukäteen työn ohjaajan kanssa ennen seminaariin ilmoittautumista.

Diplomityöseminaareja järjestetään lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

Seminaaripäivä (keskiviikko) Ilmoittautuminen
Pepissä/Tuudossa viimeistään
9.8.2023 to 3.8.2023
6.9.2023 to 31.8.2023
4.10.2023 to 28.9.2023
1.11.2023 to 26.10.2023
29.11.2023 to 23.11.2023
10.1.2024 to 4.1.2024
31.1.2024 to 25.1.2024
28.2.2024 to 22.2.2024
3.4.2024 to 28.3.2024
8.5.2024 to 2.5.2024
5.6.2024 to 30.5.2024

Diplomityöseminaariin (469900S) ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa pääsääntöisesti viimeistään seminaaria edeltävänä torstaina. Yhteyshenkilö: erikoissuunnittelija Reijo Saari, sähköposti: reijo.saari (at) oulu.fi.

Seminaarissa esitetään tiiviisti työn sisältö ja tulokset. (Esitelmän kesto noin 15-20 min.)

Seminaarit järjestetään etäyhteydellä klo 8.15 alkaen; linkki osallistumiseen lähetetään.

SEMINAARIT OVAT KAIKILLE AVOIMIA, TERVETULOA KUUNTELEMAAN!

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen.

Alta löydät opinnäytetyö- ja tutkimussuunnitelmapohjat, joissa on ohjeet opinnäytetyön ja tutkimussuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta.Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturi-järjestelmässä.

Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen

1. Opiskelija kutsuu pääohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle

2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot

3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaajaksi

4. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja pääohjaajan

5. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman

6. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa

7. Opiskelija lataa työnsä PDF/A-muodossa Laturiin

8. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun

9. Tarkastaja tarkastaa työn ja täyttää arviointilomakkeen Laturissa

10. Tarkastajat lähettävät työn hyväksyttäväksi

11. Diplomityö hyväksytään tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Yritykseen tehtävän diplomityön tueksi on laadittu pieni mainosvihkonen, jossa on kuvattu yritykselle diplomityön vaatimukset ja prosessin kulku. Esitteen löydät tästä.

Maantiede

Pro gradu -tutkielmatyöskentely maantieteen tutkinto-ohjelmassa

791631S Pro gradu –seminaari, 5 op ja 791619S Pro gradu –tutkielma, 30 op

Kaikki maantieteen maisteriopiskelijat laativat FM-tutkintoon opinnäytteen, pro gradu tutkielman. Tutkielman työstäminen aloitetaan osallistumalla pro gradu seminaariin heti maisteriopintojen alkuvaiheessa. Pro gradu –seminaari on laajuudeltaan 5 op ja –tutkielma 30 op. Pro gradu –seminaari tukee tutkielman tekoa ja suoritetaan neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Seminaareissa opiskelijat esittelevät tutkielmaansa työn eri vaiheissa, ja niissä perehdytään tutkielman aihepiirin kirjallisuuteen ja ongelmakohtiin.

Seminaareihin tulee osallistua heti maisteriopintojen alkuvaiheessa neljännen opintovuoden syyslukukaudesta lähtien. Yleensä lukuvuoden alussa ensimmäisellä seminaarikerralla kerrotaan tarkemmin seminaarien sisällöstä ja tutkielman teosta. Seminaareissa on hyvä käydä jo ennen kuin on itse aloittanut tutkielman tekemisen, alkuvaiheessa seminaareihin voi osallistua kuunteluoppilaana. Aihetta miettiessä kannattaa tutustua aikaisempina vuosina tehtyihin tutkielmiin esim. selailemalla Oulun yliopiston julkaisuarkistoa, Jultikaa.

Voit halutessasi osallistua eri erikoistumisalojen seminaareihin. Eri graduryhmissä vaaditaan hieman eri tavalla osallistumisia ja on hyvä varmistaa seminaarikurssin vastuuopettajalta tarvittava osallistumismäärä ja ne tehtävät, joita seminaarissa suoritetaan (opponointi jne.).

Tutkielmatyöskentely on jaettu kolmeen osaan, ja jokainen opiskelija pitää tutkielmastaan kolme seminaariesitystä:

 • Seminaari I pidetään työn alkuvaiheessa. Noin 7–10 sivun mittaisessa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkielman aihepiiri, ongelmanasettelu, mahdolliset hypoteesit, aineistot, menetelmät, alustava sisältörunko, rahoitus, aikataulu ja tutkielman ohjaaja(t).
 • Seminaari II pidetään tutkielman kirjoitusvaiheen käynnistyttyä, jolloin opiskelija esittelee työn sisältörungon, teoreettisen viitekehyksen sekä empiirisen tarkastelun suuntaviivat kiinnittäen samalla huomiota jo kohtaamiinsa ongelmiin.
 • Seminaari III:ssa esitetään ohjaajien kommenttien pohjalta muokattu lähes lopullinen versio. Tällöin opiskelija esittelee työn keskeiset lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset ratkaisut sekä keskeiset tulokset ja niiden evaluoinnin. Seminaarissa toinen opiskelija toimii työn opponenttina. Opponointi tehdään kirjallisena.

Kypsyysnäyte (Pro gradun tiivistelmä) ja arviointi

Mikäli opiskelija on LuK-vaiheessa (tai AMK-tutkinnossa tai toisessa FM-tutkinnossa) kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut riittävän suomen (tai ruotsin) kielen hallinnan, niin kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmaan liitettävä tiivistelmä. Lue lisää kypsyysnäytteestä.

Tiivistelmälle on maantieteen tutkinto-ohjelmassa oma lomakkeensa, jonka saat tämän sivun alaosasta. Lomakkeessa on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja tiivistelmän kieliasu on oltava hyvä. Mikäli olet kirjoittanut pro gradu -tutkielman englanniksi, myös tiivistelmän voi olla englanniksi. Tiivistelmäliite liitetään kaikkiin pro gradu -tutkielmiin nimiölehden jälkeen (toiseksi sivuksi). Käytä tiivistelmälomakkeen täyttämisessä esiasetettuja muotoiluja.

Tiivistelmän hyväksyy pro gradu –tutkielman ohjaaja, ja kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä ja kypsyysnäyte hyväksytään samalla, kun pro gradu – tutkielma hyväksytään.

Kun pro gradu –tutkielma on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Opiskelijan on huomioitava, että työ on ladattava Laturiin hyvissä ajoin tarkastusta varten. Työn tarkastajalle on varattava riittävästi aikaa arvosanan muodostamiseen. Arviointiaikataulusta sovitaan aina erikseen ohjaajan kanssa. Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta Peppi-järjestelmään hyväksymisen jälkeen. Sinulle lähetetään koulutuksen lähipalvelupisteestä tarkastajien lausunto sähköpostitse Peppi-järjestelmässä ilmoittamaasi osoitteeseen.

Esimerkki tiivistelmästä

Tiivistelmälomake FM-kypsyysnäytettä varten

Englanninkielinen tiivistelmälomake FM-kypsyysnäytettä varten

Pro gradu –tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5. Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Gradun arvosteluohjeet maantiede

Tuotantotalous

Opinnäytetyö tehdään Laturissa. Tutustu Laturi-ohjeisiin http://laturi.oulu.fi.

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Ks. lisätietoa TUTA Ohjurista Moodlessa ja ilmoittaudu Research seminar -opintojaksolle.

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana.

Diplomityön aihe on hyväksytettävä yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnassa.

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityön aihehakemus on jätettävä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi viimeistään diplomityön esittelyä edeltävään toimikunnan kokoukseen lähettämällä hakemus osoitteeseen study.architecture@oulu.fi .

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet joulukuussa 2019: Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmis diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT KEVÄTLUKUKAUDELLA 2022

HELMIKUUN 2022 diplomityöseminaari: keskiviikkona 2.2.2022

MAALISKUUN 2022 diplomityöseminaari: keskiviikkona 30.03.2022

TOUKOKUUN 2022 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 23.-25.5.2022

KESÄKUUN 2022 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 13.-15.6.2022

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen.

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.


Opiskelija aloittaa opinnäytetyöprosessin Laturi-järjestelmässä.
Laturissa käydään läpi seuraavat vaiheet:

Aloituspalaverin jälkeen
1. Opiskelija kutsuu pääohjaajan ja antaa alustavan nimen työlle
2. Opiskelija täyttää tarvittaessa yhteistyöyrityksen tiedot
3. Pääohjaaja hyväksyy kutsun ohjaaksi
4. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja pääohjaajan
5. Opiskelija lataa järjestelmään ohjaajan kanssa laaditun tutkimussuunnitelman
6. Ohjaaja ja opiskelija sopivat vapaavalintaisista välivaiheista

Opinnäytteen valmistumisvaiheessa
7. Opiskelija lataa työnsä PDF/A-muodossa Laturiin
8. Latauksen yhteydessä opiskelija hyväksyy/kieltää plagiaoinnintunnistuksen ja opinnäytetyön julkaisun
9. Tarkastaja tarkastaa työn ja täyttää arviointilomakkeen Laturissa
10. Tarkastajat lähettävät työn hyväksyttäväksi
11. Diplomityö hyväksytään tutkinto-ohjelmatoimikunnassa

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Yritykseen tehtävän diplomityön tueksi on laadittu pieni mainosvihkonen, jossa on kuvattu yritykselle diplomityön vaatimukset ja prosessin kulku. Esitteen löydät tästä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomityöseminaari

Tutkinto-ohjelmassa on diplomityöseminaarit, joissa työntekijä esittelee oman työnsä sen valmistuttua ennen työn hyväksymistä. Seminaariesityksen kesto on noin 15 minuuttia.
Diplomityöseminaareihin ilmoittaudutaan seminaaria edeltävän viikon keskiviikkona (485991S Diplomityöseminaari, 0 op).


Diplomityöseminaarit järjestetään tiistaisin klo 8:15, ks. päivämäärät Valmistuminen-sivulta. Heinäkuussa ei arvioida diplomitöitä.

Muistathan, että diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Lähipalvelut kirjaavat arvosanan Peppiin yleensä viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä. Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouspäivät löydät Valmistuminen diplomi-insinööriksi-sivulta.

Lääketieteen tekniikka TtM

The Master´s Programme in Biomedical Engineering follows General instructions on publication of the theses prepared in the degree programmes at the Faculty of Medicine (English translation in process).

In addition, the students of the programme will follow the process in preparing the thesis listed below.

Master's thesis (30 ECTS):

580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering 30 ECTS = 810 hours of work .

1. Register for the course in PEPPI

2. Choosing and agreeing on the topic of your thesis

You will find list of already available topics in programmes Moodle work space. You also can contact research groups and/or companies directly and ask for possibility to prepare the thesis on topic of their interest. Check also what the Career Services Network of Finnish Universities "Aarresaari" (in Finnish; in English) has to offer.

As soon as you have found an interesting topic, discuss and agree on it with the proposed supervisor of the topic in question. Should you not find a topic of your interest, contact Anna Maijala anna.maijala(at)oulu.fi for further advise.

3. Topic Proposal (Discuss with the supervisor)

Application for Topic Proposal

Fill the application in and send it via email to all listed in signatures section. However, there is no need to sign the document, since the actual accepting will take place electronically in Laturi system.

4. Process in Laturi

After you have agreed on the topic with your supervisor you will start the thesis process in Laturi, where you fill in in an electronic form all required information such as, for example, title, supervisors, study plan. The whole thesis process including i.e. supervision, evaluation, approval and electronic publishing will be administered in Laturi.

During this process there are several checkpoints and many persons involved. That is why it is important that you will consider the time needed for finalizing the process.

Note: if you are preparing an article thesis, kindly check faculty´s instructions above (English translation in process).

Study carefully information in Laturi-guide (in Finnish; in English)

5. Writing a thesis

The actual writing of a thesis takes usually approximately 4-6 months. Your supervisor/-s will support you throughout the process so do not hesitate to contact them, whenever you feel need for that. Kindly study in the programme´s Moodle workspace (Biomedical engineering study guide) general guidelines for writing the thesis and also template of a thesis.

6. Submission and grading of the thesis

As soon as your supervisor/-s has/have accepted final version of the thesis you will start the finalization process in Laturi by submitting the thesis for review, approval, and publishing.

The evaluation and grade will also be discussed and approved in the degree programme committee of the Master´s Programme in Biomedical Engineering. For further details on evaluation criteria kindly check Biomedical Engineering Study Guide in Moodle.

Kindly note that you should reserve approximately three (3) weeks between submission of the thesis and graduation. See also webpage Graduation: Master´s degree for checking the steps that need to be taken before graduation.

7. Maturity Test and Diploma application

Kindly note that in Biomedical Engineering all students of the programme will write a maturity test. For more detailed information about the test kindly visit page Maturity Test.

After completion of the test and all other studies included in your PSP and required for the degree you must apply for graduation / degree diploma in PEPPI. Check instructions in Graduation: Master´s degree.

Kindly note that from 1st of Oct, 2022 on students will only receive an electronic degree certificate. A copy of it in university´s folder can be received in Diploma Conferment Ceremony (information in Finnish and in English).

More information in page Degree certificate, transcript of records and Diploma Supplement.

8. Feedback

Give feedback on thesis process via course´s implementation/realization in PEPPI. If the course is not in your course list in PEPPI, make sure that you have registered for the course. Registration is also necessary for recording evaluation in Peppi.

For further information kindly contact Anna Maijala anna.maijala(at)oulu.fi or study.medicine(at)oulu.fi.

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan pro gradu -tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita.

Lisäksi tutkinto-ohjelman opiskelijat noudattavat seuraavaa prosessia:

Master's thesis (30 ECTS):

580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering 30 ECTS = 810 hours of work .

Kindly note that if you have course 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS in your personal study plan you will get the credits after you have presented the study plan in BME seminar. Form: Examiner's statement on Master's thesis study plan

1. Register for the course(-s) in PEPPI

2. Choosing and agreeing on the topic of your thesis

You will find list of already available topics in programmes Moodle work space. You also can contact research groups and/or companies directly and ask for possibility to prepare the thesis on topic of their interest. Check also what the Career Services Network of Finnish Universities "Aarresaari" (in Finnish; in English) has to offer.

As soon as you have found an interesting topic, discuss and agree on it with the proposed supervisor of the topic in question. Should you not find a topic of your interest, contact Anna Maijala anna.maijala(at)oulu.fi for further advise.

3. Topic Proposal (Discuss with the supervisor)

Application for Topic Proposal

Fill the application in and send it via email to all listed in signatures section. However, there is no need to sign the document, since the actual accepting will take place electronically in Laturi system.

4. Process in Laturi

After you have agreed on the topic with your supervisor you will start the thesis process in Laturi, where you fill in in an electronic form all required information such as, for example, title, supervisors, study plan. The whole thesis process including i.e. supervision, evaluation, approval and electronic publishing will be administered in Laturi.

During this process there are several checkpoints and many persons involved. That is why it is important that you will consider the time needed for finalizing the process.

Note: if you are preparing an article thesis, kindly check faculty´s instructions above (English translation in process).

Study carefully information in Laturi-guide (in Finnish; in English)

5. Writing a thesis

The actual writing of a thesis takes usually approximately 4-6 months. Your supervisor/-s will support you throughout the process so do not hesitate to contact them, whenever you feel need for that. Kindly study in the programme´s Moodle workspace (Biomedical engineering study guide) general guidelines for writing the thesis and also template of a thesis.

6. Submission and grading of the thesis

As soon as your supervisor/-s has/have accepted final version of the thesis you will start the finalization process in Laturi by submitting the thesis for review, approval, and publishing.

The evaluation and grade will also be discussed and approved in the degree programme committee of the Master´s Programme in Biomedical Engineering.

Kindly note that you should reserve approximately three (3) weeks between submission of the thesis and graduation. See also webpage Graduation: Master´s degree for checking the steps that need to be taken before graduation.

The physical copy of Master's thesis: the study programme pays for 2 copies of the book: one for the student, one for the unit's library. Students can order more copies on one's own account. Instructions on how to order the physical copies, you get by asking Meri Ojakangas (meri.ojakangas(at)oulu.fi).

7. Maturity Test and Diploma application

Kindly note that in Biomedical Engineering all students of the programme will write a maturity test. For more detailed information about the test kindly visit page Maturity Test.

After completion of the test and all other studies included in your PSP and required for the degree you must apply for graduation / degree diploma in PEPPI. Check instructions in Graduation: Master´s degree.

Kindly note that from 1st of Oct, 2022 on students will only receive an electronic degree certificate. A copy of it in university´s folder can be received in Diploma Conferment Ceremony (information in Finnish and in English).

More information in page Degree certificate, transcript of records and Diploma Supplement.

8. Feedback

Give feedback on thesis process via course´s implementation/realization in PEPPI. If the course is not in your course list in PEPPI, make sure that you have registered for the course. Registration is also necessary for recording evaluation in Peppi.

For further information kindly contact Anna Maijala anna.maijala(at)oulu.fi or study.medicine(at)oulu.fi.

Biologia

Biologian gradutyöryhmän kokousajat

Gradun lopullinen versio on oltava Laturissa 2-3 viikkoa ennen alla olevia kokouspäiviä, jotta tarkastajat ehtivät tarkastaa työn kokoukseen.

ti 22.09.2020

to 15.10.2020

ke 18.11.2020

pe 18.12.2020

to 21.01.2021

to 18.02.2021

ti 23.03.2021

to 22.04.2021

to 20.05.2021

ti 22.06.2021

ke 30.06.2021

Lääketieteen tekniikka DI

Diplomityöllä on merkittävä osa diplomi-insinöörin opinnoissa ja sen tarkoitus on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Tämän vuoksi ohjauksella on pienempi osuus kuin aiemmissa opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseiseltä erikoisalalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia. Diplomityö harjaannuttaa opiskelijaa teknistieteelliseen dokumentointiin.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan diplomityölle löydät Overleafista.

Nimiölehti:

Diplomityön aloittaminen

Sovi diplomityöllesi ohjaaja ja aloita opinnäytetyö Laturissa . Ohjeita löydät Laturi-oppaasta. Tutustu myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Laadi Laturiin max yhden A4-arkin pituinen tutkimussuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

 • Työn tavoite
 • Menetelmät/aineisto/laitteistot/ohjelmistot
 • Odotettavissa olevat tulokset

Työsi ohjaaja/ohjaajat hyväksyy tutkimussuunnitelman Laturissa.

Kun työ alkaa olla valmis

Jokaisen diplomityöntekijän kannattaa tutustua arviointiohjeisiin ja arviointitaulukkoon. Diplomityön valvoja ja toinen tarkastaja arvioivat työn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

DI-tyon_Arviointiohjeet (pdf)

Arviointitaulukko:

Pistemäärä Arvosana

10-15 1

16-21 2

22-28 3

29-35 4

36-42 5

Kun diplomityötä ei tehdä yliopistolle, työn tilaaja arvioi työn seuraavilla lomakkeilla:

Lataa valmis DI-työ Laturiin valmistumisaikataulun mukaisesti. Huom: Jos DI-työ on tehty englanniksi, molemmat otsikot ovat englanniksi Laturin pohjatiedoissa. Ohjaaja arvioi Laturiin ladatun työn.

Tutkinto-ohjelmatoimikunta hyväksyy arvioidun opinnäytetyön kerran kuukaudessa järjestettävässä kokouksessa (ei heinäkuussa).

Tutkintoon sisältyy myös kypsyysnäyte, joka tehdään sähköisenä tenttinä EXAM-tenttijärjestelmässä. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä.

Ks. Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen tästä: ohjeet opiskelijalle, ohjeet opettajalle.

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepissä opiskelijan työpöydältä löytyvässä Valmistumispalvelussa. Voit täyttää valmistumishakemuksen kun:

 • kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on suoritettu ja ne näkyvät Pepissä
 • kun omaopettaja tai koulutussuunnittelija on hyväksynyt HOPS:n valmistumista varten

Koulutussuunnittelijan tavoitat osoitteesta study.itee@oulu.fi

Huom! Valmistumispäivä on kunkin kuukauden viimeinen päivä. Tutkintosi on koostettuna viimeistään Publiikkipäivänä (ei valmistumispäivänä).

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki.

Valmistumisen aikataulu lukuvuonna 2023-2024

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

THESIS PROCESS IN THE MASTER´S PROGRAMME IN EPIDEMIOLOGY AND BIOMEDICAL DATA SCIENCE

The following is an outline of the thesis process. More detailed information and materials will be provided during the following seminar courses:

- OH00AL82 Master´s thesis seminar I (1 ECTS cr) organized for 1st year students in spring term of 1st academic year of studies and

- OH00AL83 Master´s thesis seminar II (4 ECTS cr) organized for 2nd year students in autumn term of 2nd academic year of studies

The Instructions for a master´s thesis and Writing guidelines for a thesis are published in seminar courses Moodle workspace.

The process also includes registration for the following courses:

- 551313S Master´s thesis (35 ECTS cr)

- 551315S Maturity test (0 ECTS cr)

Remember to register for these courses in Peppi before the start of the course during the registration period. Registration for 551313S and 551315S is required for evaluation of the courses after the thesis has been completed and approved. The abstract of the approved thesis will serve as the maturity test.

STEPS TO BE TAKEN DURING THE PROCESS

 1. Familiarize with given guidelines (Moodle, university´s For student -pages, and library pages including Laturi guides)
 2. Start reading research publications relevant to your research interest.
 3. Find the topic and supervisors for your thesis.
 4. Fill out the topic proposal/supervision agreement form (available in Moodle).
 5. Start the thesis process in Laturi.
 6. Prepare a research plan and submit it in the Laturi system where the whole thesis process is managed electronically. The research plan is presented during thesis seminar II.
 7. Write the thesis, communicate with supervisors, and ask for consultations, and feedback.
 8. Have your thesis examined preliminary by your supervisor(s) and agree together with them on that the thesis is ready for submission to Laturi.
 9. After approval from the supervisor(s) submit the thesis for evaluation in Laturi.
 10. Plagiarism and text similarity detection will take place in Laturi after which the main supervisor will read the report and accept or return the thesis for corrections. More information about possible pre-check via Moodle will be provided separately.
 11. Evaluation and grading of the thesis by examiners.
 12. The Degree Programme Committee will discuss and accept the final grade.
 13. Accepted thesis and assessment are sent by email/via Laturi after the Degree Programme Committee meeting.
 14. If you disagree with the assessment you may request a rectification of the assessment within 14 days from the date of being informed the decision.
 15. The abstract of the thesis is accepted as a Maturity test. The academic Affairs service team will get the information about the completed thesis from Laturi and will mark the maturity test as completed in Peppi.
 16. When the thesis process has been finalized look at the steps to be taken for graduation in Graduation: Master´s degree.

For further information about the process kindly contact coordinator Miia Halonen and/or study.medicine(at)oulu.fi.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskennallinen biologia ja data-analyysi

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

International Business Management (BSc EBA)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Laskentatoimi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Markkinointi (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rahoitus (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Taloustiede (KTM)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.