Filosofia

Filosofian on matematiikan ohella kaikkein vanhin perustiede. Sen piirissä on jo antiikissa kehitelty peruskäsitteitä, joihin länsimainen ajattelu (tiede, politiikka, etiikka) on aina nykyaikaan saakka nojautunut. Filosofia on edelleenkin keskeisin yleissivistävä tieteenala, joka tutkii käsityksiä todellisuudesta, tiedon lähtökohtia, arvoja ja etiikkaa kokoavasta, synteettisestä näkökulmasta. Filosofiassa korostuu myös historiallinen ja monikulttuurinen näkökulma, jonka kautta pyritään ylittämään nykyajan ajatustottumuksien rajoituksia. Filosofialle oleellista on kriittinen näkökulma, johdonmukainen ’toisinajattelu’ ja rakentavien vaihtoehtojen etsiminen. Se on rationaalista mahdollisuuksien pohdintaa ajattelun ja toiminnan piireissä.Osana yliopistoyhteisöä filosofia toimii läheisessä yhteistyössä eri tieteiden kanssa. Se auttaa erityisesti tieteiden peruskäsitteiden syvällisemmässä ymmärtämisessä. Filosofiasta on siksi paljon hyötyä tutkijakoulutuksessa ja sitä voi suositella sivuaineeksi varsinkin opintojensa loppuvaiheessa oleville maisterintutkinnon tekijöille sekä jatko-opiskelijoille. Filosofia onkin vapaasti valittava sivuaine kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.Filosofian opiskelulla on myös tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä. Erityisesti etiikka ja yhteiskuntafilosofia antavat perspektiiviä modernin globaalin maailman arvo- ja poliittisten ongelmien hahmottamiseen ja kriittiseen keskusteluun tulevaisuuden vaihtoehdoista. Filosofia on argumentoiva ja keskusteleva tiede ja kehittää siten opiskelijoiden kriittistä ajattelua. Nykypäivän maailmassa lisääntyvän informaation kriittinen arviointi ja kyky korkeatasoiseen väittelyyn on entistä tärkeämpi kansalaistaito.