University of Oulu, 2016

Sivuaineopinnot

Sivuaine voi olla tutkinnossasi joko pakollinen tai voit opiskella sivuaineen osana vapaasti valittavia opintoja. Sivuainevalintojen kautta voit erikoistua opinnoissa haluamaasi suuntaan. Pääperiaate on, että Oulun yliopistossa tarjottavia sivuaineopintoja voivat suorittaa kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Joihinkin sivuaineisiin on kuitenkin rajoituksia tai kiintiöitä, joista löydät lisätietoa tiedekuntien sivuilta. Myös tutkinnon rakenne määrittää, mitä ja kuinka paljon sivuaineita tutkintoon on mahdollista sisällyttää. Mikäli tutkinnon rakenne ei aseta rajoituksia, voit valita sivuaineen minkä tahansa Oulun yliopiston tiedekunnan tarjonnasta tai voit myös hakeutua JOO-opiskelijaksi johonkin toiseen yliopistoon. Oulun yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonnasta ja niihin hakemisesta löytyy lisätietoa tiedekuntien verkkosivuilta.

Miten valitsen sivuaineen?

 1. Tutustu tutkinto-ohjelmasi rakenteeseen ja selvitä, kuinka paljon (op) tutkintoosi on mahdollista sisällyttää sivuaineita ja millä vuosikurssilla tai millä lukukaudella niiden suorittaminen on suositeltavaa.
 2. Tutustu Oulun yliopiston sivuainetarjontaan. Huomaa, että sivuaine voi olla mahdollista suorittaa myös JOO-opiskelijana tai vaihto-opiskelun aikana ulkomailla.
 3. Keskustele sinua kiinnostavista sivuaineopinnoista omaopettajasi kanssa osana HOPS-keskustelua tai tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijan tai vastuuhenkilön kanssa ja varmista, että haluamasi sivuaine soveltuu tutkintoosi.
 4. Selvitä, onko sinua kiinnostava sivuaine vapaasti valittavissa, pitääkö siihen hakea ja edellytetäänkö osallistumista lähtötasokokeeseen.
 5. Hae sivuaineeseen hakuajan kuluessa ohjeiden mukaan.

Oulun yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonta

Etsi "Sinulle" sisällöistä se tutkinto-ohjelma, josta halua tehdä sivuaineen.

Lisätietoja

Lisätietoja sivuaineopinnoista saat oman tiedekuntasi koulutuksen lähipalveluista.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019

Sivuaineopinnot humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa

HIKUVIE- ja KIEKI -tutkinto-ohjelmissa suoritettaviin humanististen tieteiden kandidaatintutkintoihin tulee pääaineen opintojen (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 45 op) lisäksi sisällyttää vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuaineopinnot. Sivuaineiden laajuus ja määrä määräytyvät tutkinnon pääaineen ja opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa kandidaatin ja maisterin tutkinnot täyttyvät pääaineen opinnoista ja muista tutkinto-ohjelman pakollisista opinnoista, joten sivuaineita ei voi vapaasti valita.

Tutustu tutkintorakenteisiin tarkemmin: Opinto-oppaat

Sivuaineiden valinta

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jonka osana suunnittelet myös sivuainevalintoja. Sivuainevalintoihin saat tukea omaopettajalta, muilta opintoneuvojilta, oman tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta ja yliopiston opiskelu- ja uraohjauksesta.

Kiinnostavia sivuaineita on sekä humanistisen tiedekunnan, että muiden tiedekuntien tarjonnassa paljon. Kannattaa laajentaa näkökulmaa oman tiedekunnan ulkopuolelle ja harkita esim. luonnontieteitä, tekniikkaa ja kauppatieteitä. Näin rakennat itsellesi omannäköisen ja työmarkkinoilla erottuvan tutkinnon. Tieto- ja viestintäyekniikan osaaminen kuuluu työelämän perustaitoihin ja kauppatieteellisistä opinnoista on hyötyä etenkin yksityiselle sektorille työllistymisessä.

Aineenopettajan koulutus

Jos pääaineesi on suomen kieli, kirjallisuus, historia, aate- ja oppihistoria, englantilainen tai germaaninen filologia, ruotsin kieli tai saamen kieli, voit hakeutua aineenopettajan koulutukseen. Aineenopettajan kelpoisuus muodostuu riittävistä opetettavan aineen opinnoista, opettajan pedagogisista opinnoista (60 op) sekä maisterin tutkinnosta. Pedagogiset opinnot sisältyvät osin kandidaatin, osin maisterin tutkintoon. Voit hakeutua pdagogisiin opintoihin, eli aineenopettajan koulutukseen toisen opiskeluvuotesi aikana. Valinta tehdään opintomenestyksen ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella ja toinen osa (30 op)  4. opintovuoden syyslukukaudella. Aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja 25 op:n opinnot sivuaineessa (jos sellainen on). Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä pedagogisten opintojen aloittamista vuodella.

Aineenopettajankoulutuksesta pidetään syksyisin infotilaisuus.

Humanistisen tiedekunnan tarjoamat sivuaineet

Useimpia humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien pääaineita voit opiskella myös sivuaineena. Osaan oppiaineista on vapaa sivuaineoikeus, osaan on sivuainekoe. Tutustu oppiaineisiin ja niiden mahdollisiin hakuaikoihin ja sivuainekokeisiin valitsemalla sinua kiinnostava oppiaine Sinulle-sisällöistä.

Lisäksi humanistinen tiedekunta tarjoaa opintokokonaisuuksia, joita voit opiskella ainoastaan sivuaineena:

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

Työelämäopinnot (25 op) on kaikkien humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteinen valinnainen kokonaisuus, jonka humanistisen tiedekunnan opiskelija voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. 

Sivuaineopiskelu Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa

Tutustu muiden tiedekuntien tarjontaan tiedekuntien opinto-oppaissa ja Sinulle-osiossa. Sivuainekokonaisuuksista osa on vapaasti valittavia, osaan on valintakoe ja/tai kiintiöt eri tiedekuntien tai tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. 

Verkostojen tarjoamat sivuainekokonaisuudet

Yliopistojen väliset verkostot järjestävät yhteisiä, usein monitieteisiä sivuaineopintoja, esim.

Sivuaineopinnot muissa Suomen yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa

Kiinnostava ja tutkintoosi sopiva sivuaine voi löytyä myös toisen yliopiston tai avoimen yliopiston tarjonnasta. 

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi hakea JOO-oikeutta vain Lapin yliopistoon. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Läsnäolevilla Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollista osallistua maksutta joko oman tiedekuntansa tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiöiden puitteissa. Kun haluat ilmoittautua avoimen yliopiston opintojaksolle,  ota yhteyttä osoitteeseen avoin.yliopisto@oulu.fi. Kirjaa viestiin opintojakson nimi, oma nimesi, tiedekuntasi ja opiskelijanumerosi. Saat vastausviestissä ilmoittautumislinkin opintojaksolle.

Lisäksi osa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipisteen järjestämistä Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisista opinnoista ovat Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia. Jos opetus on maksutonta, siitä on erikseen maininta PPKYO:n järjestämän opintokokonaisuuden tai opintojakson kohdalla. Opintoihin ilmoittaudutaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston verkkosivuilta.

Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon sivuaineena

Ulkomailla suoritettuja opintoja on mahdollista sisällyttää tutkintoon sivuaineena. Opintojen hyväksilukemisesta on neuvoteltava ennen vaihtoon lähtöä oman oppiaineen opintoneuvojan tai omaopettajan kanssa.

Lue lisää vaihto-opiskelusta.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tarjoamille kursseille voivat vapaasti osallistua muiden tiedekuntien ja laitosten opiskelijat. Poikkeuksena ovat käytännön laboratorio-osuuden sisältävät kokonaisuudet, joihin muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua vain jos laboratorio-osuuden resurssit sen sallivat ja opiskelijalla on riittävästi aikaisempaa kokemusta käytännön laboratoriotyöskentelystä.

Kaikkiin tiedekunnan järjestämiin kursseihin ja tentteihin ilmoittaudutaan Weboodin kautta ennen ilmoittautumisen takarajaa

Biokemian sivuainemerkinnän saa, kun opintoja on suoritettu hyväksytysti vähintään 15 opintopisteen verran (merkintä "Biokemian opintoja"). Merkintään "Biokemian sivuainekokonaisuus" vaaditaan 25 opintopistettä biokemian opintoja.

Osa kursseista, jotka ovat osa sivuaineopintoja, on mahdollista suorittaa myös ilman laboratorio-osuutta (ks. alla oleva taulukko).

Kurssit sivuaineopiskelijoille:

Biomolecules (740148P) 5 op

Biomolecules for Bioscientists (740147P) 8 op

Aineenvaihdunta I (740149P) 4 op

Aineenvaihdunta II (740367A) 3 op

Mikrobiologia (740374A) 4 oo

Molekyylibiologia I (740373A) 4 op

Biokemian menetelmät I (740144P) 8 op

 

 

 

 

Oulun yliopiston opiskelijan ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan. Tietojenkäsittelytieteiden, tietotekniikan sekä elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmat. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset ja opintojakson esitiedot.

Tietojenkäsittelytieteissä voi suorittaa 25 opintopisteen (approbatur) tai 60 opintopisteen (cum laude approbatur) laajuiset sivuaineopinnot.

Oulun yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset.

Pakolliset opintojaksot

Koodi
Nimi
Laajuus
810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin JA 5

811118P
811122P

521141P

Ohjelmointi tutuksi tai
Johdatus ohjelmointiin tai

Ohjelmoinnin alkeet

5

Valinnaiset opintojaksot

Koodi
Nimi
Laajuus
813316A Business Process Modelling 5
811120P Diskreetit rakenteet 5
811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 5
521150A Internetin perusteet 5
811375A Käyttöliittymäohjelmointi 5
811379A Käyttöliittymien perusteet 5
815345A Ohjelmistoarkkitehtuurit 5
811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet 5
811346A Ohjelmistotekniikka 5
811118P Ohjelmointi tutuksi 5
812339A Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5
812341A Olio-ohjelmointi 5
812342A Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu 5
812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 5
812332A Tietojärjestelmien suunnittelu 5
811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet 5
811394A Tietokantajärjestelmät 5
811395A Tietokantojen perusteet 5
810122P Tietokonearkkitehtuuri 5
811312A Tietorakenteet ja algoritmit 5
811168P Tietoturva 5
811391A Vaatimusmäärittely 5

Terveystieteissä sivuaineeksi soveltuvat yliopistotasoiset Oulun yliopiston, muun yliopiston tai avoimien yliopistojen tarjoamat vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet, jotka tukevat urasuunnitelmiasi ja asiantuntijuutesi kehittämistä. Näitä voivat tutkinto-ohjelmasta riippuen olla esimerkiksi kasvatustieteet, gerontologia, terveystieto, terveyden edistäminen, kuntoutus, psykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, erilaiset johtamisopinnot, hallintotiede ja muut yhteiskuntatieteet, terveystaloustiede, taloustiede ja yrittäjyys. Tarkista oman tutkinto-ohjelmasi sivuainevaatimukset opinto-oppaastasi. 

Esimerkkejä Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön tarjoamista sivuainemahdollisuuksista (tarkista opintojen tarjonta lukuvuosikohtaisesti): 

A540317 Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus 30 op

A551112 FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 25 op

A540315 Hyvinvointijohtamisen perusopinnot 25 op

Tietotekniikasta voi suorittaa 25 opintopisteen (approbatur) tai 60 opintopisteen (cum laude approbatur) laajuiset sivuaineopinnot.
Oulun yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset.

Pakollisia opintoja tietotekniikan sivuaineen suorittajille on 15 op. Loput opinnot ovat valinnaisia.

SIVUAINEOPINNOT TIETOTEKNIIKASTA    
Pakolliset opinnot   Laajuus/op Periodi
521141P Ohjelmoinnin alkeet / Elementary Programming 5 1
521160P Johdatus Tekoälyyn / Artificial Intelligence 5 4
521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin / Introduction to Computer Systems 5 1 ja 2
Valinnaiset opinnot      
521145A Human Computr Interaction 5 2
521150A Internetin perusteet / Introduction to Internet 5 4
521151A

Applied Computing Project I / Soveltavan tietotekniikan projekti I

10 1- 4
521157A Johdatus sosiaalisten verkostojen analyysiin / Introduction to Social Network Analysis 5 2
521159P Digitaalisen valmistuksen perusteet / Principles of Digital Fabrication 5 4
521337A Digitaaliset suodattimet / Digital Filters 5 3
521467A

Digitaalinen kuvankäsittely/ Digital Image Processing 

5 1
521484A Tilastollinen signaalinkäsittely / Statistical Signal Processing 5 4
521495A Tekoäly / Artificial Intelligence 5 3
521453A Käyttöjärjestelmät / Operating Systems 5 4
521457A Ohjelmistotekniikka / Software Engineering 5 3
521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti / Embedded Software Project 8 2- 4
031023P

Tietotekniikan matematiikka / Mathematical Structures for Computer Science

5 1

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan sivuaineopinnot

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan alalta voi suorittaa 25 opintopisteen tai 60 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot. Oulun yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen sivuaineopinto-oikeutta. Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset.

Pakolliset        
521077P    Johdatus elektroniikkaan, 5 op
521109A    Sähkömittaustekniikan perusteet, 5 op
521301A    Digitaalitekniikka 1, 8 op
521330A    Tietoliikennetekniikka, 5 op

Valinnaiset    
521329A    Langattoman tietoliikenteen harjoitustyö, 5 op
521302A    Piiriteoria 1, 5 op
521104P    Materiaalifysiikan perusteet, 5 op
521071A    Puolijohdekomponenttien perusteet, 5 op
521431A    Elektroniikkasuunnittelun perusteet, 5 op
521070A    Johdatus mikrovalmistustekniikoihin, 5 op
521307A    Analogiatekniikan työt, 5 op
521384A    Radiotekniikan perusteet, 5 op
521432A    Elektroniikkasuunnittelu I, 5 op
521092A    Elektroninen mittaustekniikka, 5 op

Poikkeavat sivuainekokonaisuudet tulee hyväksyttää elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutussuunnittelijalla.

Sovelletun ja laskennallisen matematiikan sivuaineopinnot

Sovelletussa ja laskennallisessa matematiikassa voi suorittaa 25 opintopisteen tai 60 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot.

25 ja 60 opintopisteen pakolliset sivuaineopinnot:  
031010P Matematiikan peruskurssi I, 5 op
031075P Matematiikan peruskurssi II, 5 op
031078P Matriisialgebra, 5 op
031076P Differentiaaliyhtälöt, 5 op
031021P Tilastomatematiikka, 5 op.

Edellisten lisäksi 60 opintopisteen sivuaineopinnoissa:

Pakollinen:
031022P Numeeriset menetelmät, 5 op

60 opintopisteen sivuaineopintojen valinnaiset (30 op):
031077P Kompleksianalyysi, 5 op
031023P Tietotekniikan matematiikka, 5 op
031025A Optimoinnin perusteet, 5 op  
031080A Signaalianalyysi, 5 op
031079S Matemaattinen signaalinkäsittely, 5 op
031051S Numeerinen matriisilaskenta, 5 op
031084S Graafiteoria, 5 op
031085S Differentiaaliyhtälöiden jatkokurssi, 5 op.

60 opintopisteen sivuaineopintoihin voi sisällyttää myös erikseen sovittavia, valinnaisten kurssien listan ulkopuolisia kursseja. Poikkeavat sivuainekokonaisuudet tulee hyväksyttää elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutussuunnittelijalla.

Valinnaiset opinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon (opintonsa vuonna 2017 tai sen jälkeen aloittaneilla) sisältyy 9 opintopistettä valinnaisia opintoja. Sinun tulee suorittaa valinnaisia opintoja vähintään 6 op toisen lukuvuoden loppuun mennessä ja vähintään 3 op viimeistään viidennen lukuvuoden loppuun mennessä. Valinnaisiin opintoihin ei hyväksytä opintoja, jotka sisältyvät jo johonkin aiemmin suoritettuun tutkintoon eikä sellaisia opintoja, joilla on korvattu lääketieteen tutkintoon sisältyviä opintojaksoja tai opintojaksojen osia.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihin voit hakea hyväksiluettavaksi seuraavia opintoja:

1) Oulun yliopiston lääketieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetut valinnaiset opintojaksot hyväksiluetaan automaattisesti. Lista suositelluista opintojaksoista löytyy tutkintorakenteesta.

2) Oulun yliopiston muissa tiedekunnissa ja muissa yliopistoissa suoritetut opinnot, jotka sisällöltään selkeästi tukevat lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja/tai liittyvät lääketieteen alaan:

 • Yliopistotasoiset opinnot, kuten esim. pedagogiikan opinnot, taloustieteen opinnot, johtamiskoulutus, biokemian opinnot
 • Ulkomailla alakohtaisen vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot, kun niitä ei ole hyväksytty osaksi tutkintoon kuuluvan opintojakson suoritusta
 • Päätöksen opintojen hyväksymisestä valinnaisiksi opinnoiksi tekee tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

3) Muualla kuin yliopistossa suoritetut opinnot, jotka sisällöltään selkeästi tukevat lääketieteen lisensiaatin tutkintoa ja/tai liittyvät lääketieteen alaan:

 • Harjoitteluohjesäännön mukaiset vapaaehtoiset harjoittelut
 • Kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin ja seminaaritapahtumiin osallistumiset
 • Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen
 • Päätöksen opintojen hyväksymisestä valinnaisiksi opinnoiksi tekee tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Hae suoritetun opinnon hyväksilukua valinnaiseksi opinnoksi OSAT-järjestelmässä.

Historia pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Historian opiskelija, joka ei suuntaudu opettajaksi voi sisällyttää kandidaatin tutkintoonsa yhteensä 80 op sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja (esim. kolme perusopintokokonaisuutta ja 5 op muita opintoja). Kandidaatin tutkintoon tulee sisällyttää vähintään yksi 25 op:n laajuinen sivuainekokonaisuus, muuten opiskelija voi rakentaa tutkintonsa hyvin vapaasti. Maisterin tutkintoon mahtuu 40 op sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja (esim. yhden sivuaineen aineopinnot ja 5 op muita opintoja).

Historian (ja yhteiskuntaopin) aineenopettajaksi suuntautuvalla sivuainevalinnat ovat rajatummat, koska kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tulee sisällyttää yhteensä 60 op opettajan pedagogisia opintoja (sekä yhteiskuntaopin 60 op laajuiset opinnot).

Historia sivuaineena

Historia on vapaa sivuaine kaikille HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Muiden oppiaineiden opiskelijoiden tulee hakea sivuaineen opinto-oikeutta osallistumalla lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe on yhteinen historia-aineille (historia & tieteiden ja aatteiden historia) ja antaa opinto-oikeuden molempien aineiden yhteisiin perusopintoihin sekä erillisiin aineopintoihin. Lähtötasokokeen kautta otetaan vuosittain enintään 20 sivuaineopiskelijaa. Lähtötasokoe järjestetään keväisin huhti-toukokuussa. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja luettavista teoksista ilmoitetaan tällä sivulla lukuvuoden 2019-20 aikana. Kokeessa vaaditaan essee-vastauksia. Keväällä 2019 pääsykokeeseen luettava teos oli Hentilä, Seppo & Krötzl, Christian & Pulma, Panu: Pohjoismaiden historia. Edita 2002.  

 

Perusopinnot (25 op)

Perusopinnot ovat yhteiset historian sekä tieteiden ja aatteiden historian opiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat samat opintojaksot kuin pääaineopiskelijat:

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op

700124P Uusin aika, 5 op

700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op

700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

 

Aineopinnot (35 op)

Sivuaineopiskelijat suorittavat aineopinnot 10 op pääaineopiskelijoita suppeampana kokonaisuutena. Historian aineopintojen valikoimasta suoritetaan seuraavat kurssit:

700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op

700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op

700321A Arktinen historia, 5 op

700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op

700323A Ympäristö ja terveys, 5 op

700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op

Tieteiden ja aatteiden historia pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Tieteiden ja aatteiden historian opiskelija, joka ei suuntaudu opettajaksi voi sisällyttää kandidaatin tutkintoonsa yhteensä 80 op sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja (esim. kolme perusopintokokonaisuutta ja 5 op muita opintoja). Kandidaatin tutkintoon tulee sisällyttää vähintään yksi 25 op:n laajuinen sivuainekokonaisuus, muuten opiskelija voi rakentaa tutkintonsa hyvin vapaasti. Maisterin tutkintoon mahtuu 40 op sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja (esim. yhden sivuaineen aineopinnot ja 5 op muita opintoja).

Historian (ja yhteiskuntaopin) aineenopettajaksi suuntautuvalla sivuainevalinnat ovat rajatummat, koska kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tulee sisällyttää yhteensä 60 op opettajan pedagogisia opintoja (sekä yhteiskuntaopin 60 op laajuiset opinnot).

Suosittuja sivuaineita ovat mm. filosofia, historia, kauppatieteet, sosiologia, viestintä, vieraat kielet ja kulttuuriantropologia.

Tieteiden ja aatteiden historia sivuaineena

Tieteiden ja aatteiden historian sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava historiatieteiden (tieteiden ja aatteiden historia, historia) perus- ja aineopintojen lähtötasokokeeseen. Lähtötasokokeen kautta otetaan enintään 20 sivuaineopiskelijaa suorittamaan historiatieteiden perus- ja aineopintoja. Hikuvie-tutkinto-ohjelmassa (historia, kulttuuriantropologia, arkeologia, informaatiotutkimus, saamelainen kulttuuri) opiskeleville tieteiden ja aatteiden historia on vapaa sivuaine. Kuitenkin sivuaineopiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan kursseilla, joihin kuuluu harjoituksia.

Lähtötasokoe järjestetään kerran vuodessa huhti-toukokuussa. Kokeesta ilmoitetaan tällä sivulla kevätlukukauden alkupuolella.

Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tieteiden ja aatteiden historia sivuaineena koostuu historian perusopinnoista (25 op) ja tieteiden ja aatteiden historian aineopinnoista (35 op). Aineopinnot koostuvat metodiopinnoista (10 op), proseminaarista (10 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta kohdista 700150A-700158A (3x5 op). Historiaa pääaineena opiskeleva suorittaa suoraan tieteiden ja aatteiden historian aineopinnot. Tuolloin opinnot sisältävät metodiopintoja 5 op, proseminaarin (10 op) ja neljä valinnaista opintojaksoa kohdista 700150A-700158A (4x5 op).

Kultturiantropologia pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Kulttuuriantropologiaa pääaineena opiskeleva voi valita sivuaineensa hyvin vapaasti, omien mielenkiinnon kohteidensa ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti. Kandidaatin tutkintoon tulee sisällyttää vähintään yksi perusopintokokonaisuus (25 op). Pakollisen sivuainekokonaisuuden (25 op) lisäksi kandidaatin tutkintoon mahtuu 55 op muita sivuaine- ja valinnaisia opintoja (esim. kaksi perusopintokokonaisuutta ja 5 op muita opintoja). Maisterin tutkintoon mahtuu 40 op sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja (esim. yksi aineopintokokonaisuus ja 5 op muita opintoja).

Kulttuuriantropologia sivuaineena

Oulun yliopistossa kulttuuriantropologia on suosittu sivuaine, ja se täydentää hyvin niin humanistisia, luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä kuin terveystieteellisiäkin aineita.

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot on vapaasti valittava sivuainekokonaisuus. Uudet perusopintojen sivuaineopiskelijat voivat ilmoittautua sekä arkeologian että kulttuuriantropologian professoreille. 

Kulttuuriantropologian sivuaineoikeutta aineopinnoissa haetaan erikseen ottamalla yhteys kulttuuriantropologian professoriin: 

Hannu I. Heikkinen
hannu.i.heikkinen (at) oulu.fi

Arkeologia pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Arkeologiaa pääaineena opiskeleva voi valita sivuaineensa hyvin vapaasti, omien mielenkiinnon kohteidensa ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti. Kandidaatin tutkintoon tulee sisällyttää vähintään yksi perusopintokokonaisuus (25 op). Pakollisen sivuainekokonaisuuden (25 op) lisäksi kandidaatin tutkintoon mahtuu 55 op muita sivuaine- ja valinnaisia opintoja (esim. kaksi perusopintokokonaisuutta ja 5 op muita opintoja). Maisterin tutkintoon mahtuu 40 op sivuaineopintoja ja muita valinnaisia opintoja (esim. yksi aineopintokokonaisuus ja 5 op muita opintoja).

Arkeologia sivuaineena

Kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot on kaikille Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille vapaasti valittava sivuainekokonaisuus. 

Informaatiotutkimus pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa humanistisesta ja muista tiedekunnista. Tutkintoon voi sisällyttää 2-4 sivuainetta (esim. 2-3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot).

Alan asiantuntijatehtävissä tukevat organisaation toimialaan liittyvät sivuaineopinnot, esimerkiksi talous- ja hallintotieteet, terveys- ja luonnontieteet. Tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat asiantuntijatehtäviin sijoittumista. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja pedagogiset opinnot ovat suositeltavia.

Informaatiotutkimus sivuaineena

Haku ja lähtötasokoe informaatiotutkimuksen sivuaineeseen järjestetään keväisin huhti-toukokuussa. Sivuaineoikeus voidaan myöntää Oulun ja Lapin yliopistojen opiskelijoille.

Kevään 2019 sivuainevalinta on päättynyt. Kevään 2020 osalta tiedot päivitetään tälle sivulle viimeistään kevätlukukauden 2020 alkupuolella.

Lisätietoja: Yliopistonlehtori Heidi Enwald. heidi.enwald@oulu.fi.

*Huom. Maisterintutkinnon jo suorittaneille opinto-oikeutta tutkinnon täydentämiseksi (Oulun yliopistosta valmistuneet) tai erillisopinto-oikeutta (muusta yliopistosta valmistuneet) hakeville sivuaineoikeuden myöntää hakemuksesta oppiaineen professori. Oikeudesta tutkinnon täydentämiseen ja erillisestä opinto-oikeudesta ks. tarkemmin http://www.oulu.fi/hutk/eitutkintoa (humanistisen tiedekunnan ohjeet opinto-oikeuksista, jotka eivät johda tutkinnon suorittamiseen). 

Englantilainen filologia (englannin kieli) pääaineena: mitä sivuaineeksi?

 

Englantilainen filologia (englannin kieli) sivuaineena

Jos sinulla on jo pääaineen opinto-oikeus Oulun yliopistossa jollain muulla alalla, voit hakea sivuaineoikeutta englantilaiseen filologiaan sivuainekokeen kautta. Koe järjestetään vuosittain pääainekokeen yhteydessä. Kokeen vaatimukset ja luettavat materiaalit ovat samat pää- ja sivuainekokeessa. Ilmoittautumismenettelystä ilmoitetaan helmikuussa tällä sivulla.

Germaaninen filologia (saksan kieli) pääaineena: mitä sivuaineeksi?

 

Germaaninen filologia (saksan kieli) sivuaineena / Deutsch als Nebenfach

Wie bekomme ich das Nebenfachrecht?

Verschiedene Möglichkeiten:

Nebenfachprüfung am 17.5.2019, 9.00 – 12.00 Uhr in L7. Anmeldung bis 13.5. satu.selkala(at)oulu.fi

Verschiedene Zeugnisse über Deutsch-Studien im Ausland, Zertifikate usw.: Kontakt mit Sandra Reimann oder Sabine Grasz: sandra.reimann(at)oulu.fi; sabine.grasz(at)oulu.fi

Teilnahme am Kurs Valmennuskurssi, die Noten 3, 4 und 5 geben dir das Recht à Kontakt mit Anniina Havela: anniina.havela(at)oulu.fi

Deutsch in der Abiturprüfung mit der Note eximia cum laude approbatur oder laudatur (höchstens 5 Jahre alt) geben dir auch das Nebenfachrecht  

Ruotsin kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

 

Ruotsin kieli sivuaineena 

Ruotsin kielen sivuaineoikeuden voi saada suorittamalla sivuainekokeen, joka järjestetään syksyisin ja keväisin. 

Oulun yliopiston opiskelijoille suunnattu ruotsin kielen sivuainekoe syksyllä 2019 pidetään 27.8. klo 12–15 salissa AT115A.

Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeistään 23.8.2019 klo 12.00 mennessä lehtori Kirsi Lepistölle (kirsi.lepisto@oulu.fi).

Sivuainekokeen rakenne ja vaatimukset:

 1. Ruotsin kielen rakenne ja sanasto. Rakenteiden, kielioppisääntöjen ja termistön hallinnassa edellytetään lukion B-ruotsin mukaisia tietoja ja taitoja.
 2. Ruotsin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen. Osio pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, joka jaetaan valintakoetilanteessa.

Sivuainekokeessa hyväksytyt saavat oikeuden suorittaa ruotsin kielen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Pienempien opintokokonaisuuksien suorittaminen ei ole mahdollista.

Opiskeletko kasvatustieteitä?

Siinä tapauksessa saat ruotsin kielen sivuaineoikeuden myös, jos suoritat siltakurssin Svenska för pedagoger (5 op.) vähintään arvosanalla 3.

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Tuudon/WebOodin kautta: 1 ryhmä syksyllä 2019, toinen ryhmä keväällä 2020.

Kurssisisältö: kielitieto & kulttuuri, suullinen ja kirjallinen ilmaisu sekä kielipedagogiikan perusteet

Suomen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

 

Suomen kieli sivuaineena 

Suomen kieli kuuluu pakollisena sivuaineena niille kirjallisuuden pääaineopiskelijoille, jotka aikovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Suomi on hyvä sivuaine myös esimerkiksi vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille sekä luokanopettajiksi opiskeleville. Kirjallisuuden opiskelijoille suomi on vapaasti valittava sivuaine. Kaikkien muiden on osallistuttava sivuaineen lähtötasokokeeseen, joka järjestetään joka kevät samaan aikaan pääainevalintakokeen kanssa. Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan täyttämällä liitteenä oleva lomake ja palauttamalla se suomen kielen oppiaineeseen. Ilmoittautumislomakkeen on oltava perillä kaksi viikkoa ennen koepäivää. Lisätietoa sivuaineopinnoista on opinto-oppaassa ja oheisessa tiedostossa.

Kirjallisuus pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Oppiaineessa voi suuntautua kirjallisuuden ja äidinkielen opettajaksi, jolloin yhtenä sivuaineena on suomen kieli. Muutoin kirjallisuuden pääaineopiskelija voi valita sivuaineensa pitkälle omien kiinnostuksenkohteiden ja ammatillisten toiveiden mukaisesti. Vaihtelevat aineyhdistelmät antavat valmiuksia työelämän eri aloille: opetukseen tai tutkimukseen, kulttuurityöhön viestinnän, sisältöliiketoiminnan ja tiedottamisen aloille, erilaisiin kulttuuriprojekteihin tai kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin.

Kirjallisuus sivuaineena 

Kirjallisuus on vapaa sivuaine Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Saamelainen kulttuuri pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Voit valita sivuaineet vapaasti enkiinnon kohteittesi sekä työllistymistavoitteittesi perusteella. Sopivia sivuaineita saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijalle ovat esimerkiksi pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielet, kulttuuriantropologia, sosiologia, Suomen ja Skandinavian historia, arkeologia, viestintä, museologia, informaatiotutkimus sekä kulttuurimaantiede. Oulun yliopistossa opetettavien oppiaineiden lisäksi sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi hallintotieteet, ympäristöoikeus ja kansainväliset suhteet, joita opetetaan Lapin yliopistossa. Tutkintoon kuuluu myös pakollisia, käytännön kielitaitoon tähtääviä saamen kielen opintoja.

Saamelainen kulttuuri sivuaineena 

Saamelainen kulttuuri on vapaasti valittava sivuaine, joka sopii täydentämään esimerkiksi kulttuuriantropologian, historiatieteiden ja pohjois- tai inarinsaamen pääaineita. Saamelaisen kulttuurin perusopinnot ovat pakolliset saamen kielen opettajiksi aikoville.

Saamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Aineenopettajiksi opiskelevat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Ne saamen kielen opiskelijat, jotka eivät opiskele aineenopettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. Sivuaineopintojen avulla jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omannäköisensä tutkinto. Saamen kielen opiskelijalle sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamelainen kulttuuri, suomen kieli, suomen kieli toisena ja vieraana kielenä, muut saamen kielet ja suomen sukulaiskielet, muut vieraat kielet, kirjallisuus, informaatiotutkimus sekä yhteiskuntatieteet. Yleinen kielitiede ja fonetiikka ovat myös hyödyllisiä sivuaineita varsinkin niille, jotka ovat kiinnostuneita tutkijan työstä.

Saamen kieli sivuaineena 

Inarinsaame on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai perusopinnoista voi suorittaa yksittäisiä kursseja. Inarinsaame sopii sivuaineeksi esimerkiksi saamelaisen kulttuurin, pohjoissaamen kielen, suomen kielen, vieraiden kielten, historiatieteiden ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Oulun yliopiston opiskelija voi saada pääaineoikeuden suorittamalla inarinsaamen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla 3 ja hakemalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta.

Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset inarinsaamen sivuaineopintoihin voi lähettää yliopisto-opettaja Mervi Skopetsille: sähköposti: mervi.skopets(at)oulu.fi, puh.: (050) 5749280

Pohjoissaame vieraana kielenä perusopinnot on vapaa sivuaine kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille. Se on sopiva sivuaine esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Lisäksi ne opiskelijat, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet pohjoissaamen kielen alkeis- ja jatkokurssin, voivat laajentaa saamen kielen opintojaan sivuaineeksi.

Jos opiskelija pohjoissaamen perusopinnot (25 op) suoritettuaan haluaa opiskella pohjoissaamea sivuaineena, hänen tulee osallistua syyslukukauden alussa järjestettävään lähtötasokokeeseen ja näin osoittaa hallitsevansa pohjoissaamea hyvin. Lähtötasokoe on rakenteeltaan samanlainen kuin kesällä järjestettävä valintakoe. Koe koostuu seuraavista osista: kirjallinen koe (pohjoissaamen kielen rakenteiden, kielioppisääntöjen, kielenhuollon ja termistön hallinta), saamen kielen kirjallinen tuottaminen ja n. 20 minuuttia kestävä haastattelu pohjoissaameksi.

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori puh. 050 308 0682 ja yliopisto-opettaja puh. 050 350 6504

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Oikeus koltansaamen perus- ja aineopintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden saaneilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen ja suoritettava koe hyväksytysti.

Tiedeviestinnän maisteriohjelmassa suoritettava filosofian maisterin tutkinto (120 op) koostuu pakollisista opinnoista:

 • Viestinnän tutkimus 25 op
 • Tieteen tutkimus 20 op
 • Käytännön viestintätaidot 40 op
 • Pro gradu -tutkielma ja seminaari 35 op

Sivuaineille ei siis tutkinnossa jää tilaa., mutta niitä voi halutessaan opiskella ylimääräisenä.

Logopedia pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Logopedian tutkinto-ohjelmassa kandidaatin ja maisterin tutkinnot täyttyvät pääaineen opinnoista ja muista tutkinto-ohjelman pakollisista opinnoista, joten sivuaineita ei voi vapaasti valita.

Kandidaatin tutkinnossa sivuaineopinnot koostuvat seuraavasti:

 • Kielitiede ja fonetiikka 10 op
 • Psykologian opinnot 25 op
 • Lääketieteen opinnot 16 op
 • Tilastotiede 5 op

Maisterin tutkinnossa ei ole sivuaineopintoja.

Katso tarkemmin: opinto-opas ja tutkintorakenteet.

Logopedia sivuaineena

Sivuaineena logopediasta voi opiskella perusopinnot (25 op). Lisätietoja oppiaineesta: yliopisto-opettaja Kaisu Heinänen, puh: 029 448 3393, logo.opinnot@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 21.5.2019