Oppijankielen tutkimus

Korpuksia ja tutkimusyksiköitä / Corpora and research centres

Eesti vahekeele korpus (EVKK, Tallinn University)

Centre for English Corpus Linguistic (CECL)

International Corpus of Learner English (ICLE, UCL/CECL)

ASK - Norsk andrespråkskorpus (University of Bergen)

 

PhD theses on Finnsh learner language and the ICLFI

Spoelman, Marianne 2012: Prior linguistic knowledge matters : the use of the partitive case in Finnish learner language. University of Oulu.

Master's theses on Finnish learner language and the ICLFI

Liiti, Annika 2018: Ruotsinkielisten suomenoppijoiden morfosyntaktisten verbimuotojen virhekäytöt. Oulun yliopisto.

Piri, Olli-Juhani 2017: Morfosyntaktiset objektivirheet oppijansuomessa: korpuspohjainen kuvaus suomenoppijoiden kielitaidon tarkkuuden kehityksestä. Oulun yliopisto.

Kuuluvainen, Helena 2015: Fraseologiset virheet Kansainvälisessä oppijansuomen korpuksessa . Oulun yliopisto.

Haltia, Heidi 2015: Modaaliverbien käyttö oppijansuomessa. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A2–C2. Helsingin yliopisto.

Varrio, Hanna 2014:  Sanoa-verbi fraseologisena yksikkönä oppijansuomessa ja natiivikielessä. Verbin ydin ja täydennysympäristö. University of Oulu.. http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201405151395.pdf

Taimisto, Hanna 2014: Taitotasolta toiselle: korpuspohjainen tutkielma vironkielisten suomenoppijoiden verbisanaston kehittymisestä. University of Oulu.  http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201405291596.pdf

Isohätälä, Jaana 2014: Kielenoppimisympäristön vaikutus oppijansuomen sanastoon. University of Oulu.  http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201405291585.pdf

Akgül, Anna 2013: Frekventtien adjektiivien kollokaatiot oppijansuomessa ja natiivisuomessa University of Oulu.

Seppälä, Tanja 2012: Oppijansuomen kolligaatit ketjuuntuvissa verbirakenteissa. University of Oulu.

Virtainen, Veera 2011: Minä lienen tullut joskus Suomessa vielä? Venäjänkielisten suomi toisena ja vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista. University of Jyväskylä.

Malessa, Eva 2011: Saksankielisten suomenoppijoiden kirjoitusten siirtovaikutuspiirteitä, University of Jyväskylä.

Steinz, Nicole 2010: Die Variation des Genitiv Plural als Herausforderung für Finnischlernende. University of Greifswald.

Kaan, Pirta 2010: Viron- , espanjan- , venäjän- ja kiinankielisten suomenoppijoiden onnistuminen objektin sijavalinnassa. University of Oulu.

Kallioranta, Otto 2009: Paljon-adverbin kollokointi oppijansuomessa. Korpusvetoinen tutkimus. University of Oulu.

 

Presentations on Finnish learner language and the ICLFI

Brunni, S., Jantunen, J., & Skantsi, V. (2020). Korpusavusteinen virheanalyysi tarkkuuden kehityksestä EVK:n taitotasoilla A2–B2Puhe Ja Kieli39(3), 275-304. https://doi.org/10.23997/pk.76601

Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo;  Lehto, Liisa-Maria; Airaksinen, Valtteri 2015: How to Annotate Morphologically Rich Language? Problems and Solutions. In Ann-Kristin Helland Gujord, Susan Nacey, Silje Ragnhildstveit LCR 2013 Conference Proceedings. Norway.

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Airaksinen, Valtteri 2014: Oppijankieliaineistojen annotointi - esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. In Maarit Mutta, Pekka Lintunen, Ilmari Ivaska, Pauliina Peltonen, - AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 7. Jyväskylä, AFinLA ry. 60-80.

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko 2013: Morphologhy, lexical priming and second language acquisition: A corpus-study on learner Finnish. –Twenty years of learner coprpora recearch : Looking back, moving ahead. In Granger, Sylvianne; Gilquin, Gaetanelle; Meunier, Fanny. Corpora and Language in Use 1. Louvain-la-Neuve.

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko 2012: Morfologinen priming ja fraseologia vieraan kielen oppimisessa: korpustutkimus oppijansuomesta. - Lähivertailuja 22.

Jantunen, Jarmo Harri 2012: Learner Universals, Learner Corpora and Methodology. LLLC 2012, Oulu.

Jantunen, Jarmo Harri 2012: Linking corpus-driven methodology to annotated and CERF analyzed learner data. A profitable synergy?  CTAL 2012 Suzhou.

Määttä, Tuija 2012: Paikallissijojen funktioista ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden kirjallisissa tuotoksissa. LLLC 2012, Oulu.

Brunni, Sisko 2012: Pitää-verbi fraseologisena yksikkönä S2-opetuksen näkökulmasta.  LLLC 2012, Oulu

Määttä, Tuija 2012: Verbien tulla ja mennä rektioista ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden kirjallisissa tuotoksissa. AFinLA 2012, Oulu.

Seppälä, Tanja 2012: Oppijansuomen kolligaatiot ketjuuntuvissa verbirakenteissa. LLLC2012, Oulu.

Jantunen, Jarmo Harri & Brunni, Sisko 2011: Morfologinen priming vieraan kielen oppimisessa: korpustutkimus oppijansuomesta. AFinLA 2011, Joensuu.

Jantunen, Jarmo Harri & Brunni, Sisko 2011: Morphology, lexical priming and second language acquisition: a corpus-study on learner Finnish. LCR2011. 20 years of learner corpus research. Louvain-la-Neuve.

Brunni Sisko 2010: Antaa-verbi fraseologisena yksikkönä. - XXXVII Kielitieteen päivät Helsingissä 20.-22.5.2010.

Spoelman, Marianne 2010: The use of the partitive case in Finnish learner language: The operationalization of foreign language proficiency. AFinLa workshop Methodology in learner corpus research, Vaasa.

Määttä, Tuija 2010: Corpus-based Analysis of how Swedish-speaking students learning Finnish use the local cases in text production. VIRSU symposium, Piliscsaba.

Brunni Sisko 2010: The verb as a phraseological unit. - Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba.

Spoelman, Marianne 2010: The use of the partitive case in Finnish learner language:Estonian, German and Dutch learners learners’ use of partitive subjects. Corpora & Language Dynamics, Helsinki.

Spoelman, Marianne 2010:The adverb paljon as a quantifier of partitive subjects and objects.9th EAAL Conference, Tallinn.

Jantunen, Jarmo H. 2010: ICLFI: Overview of the project and corpus. ASKeladden Network Meeting, Bergen.

Määttä, Tuija 2009: Korpuspohjainen tutkimus ruotsin-kielisten suomenoppijoiden illatiivin ja allatiivi käytöstä kirjallisessa tuotannossa. 4th autumn seminar of Tallinn University.

Määttä, Tuija 2009:Corpus-based Analysis of how Swedish-speaking students learning Finnish use the local cases in text production. SKY: Case in and across languages, Helsinki.

Määttä, Tuija 2008: Korpusanalyysin käytöstä ruotsinkielisten suomenoppijoiden kirjallisten tuotosten tutkimuksessa.  Kielitieteen päivät, Vaasa.

Jantunen, Jarmo H. 2008: Corpus-driven analysis  of cotextual units of meaning in learner language. New trends in corpus linguistics for language teaching and translation studies, Granada

Kaivapalu, Annekatrin 2008:Miten tutkia lähdekielen vaikutusta oppijankielen universaalina piirteenä? ICLFI Workshop, Tallinn.Jantunen, Jarmo H. 2008: Corpus-driven analysis

Jantunen, Jarmo H. 2008:On a blind date with the data: corpus-driven analysis as a method for studying learner language. 7th EAAL Conference, Tallinn.

Jantunen, Jarmo H. 2008: Minulla on aivan paljon rahaa. - Elementtirakenteita kielenopetukseen? Suomi toisena kielenä ja monikielisyys -konferenssi, Jyväskylä.

Kaivapalu, Annekatrin 2007: Lähdekielen vaikutuksen tutkimus korpusten pohjalta. Kielitieteen päivät, Oulu.

Jantunen, Jarmo H. 2007: Korpusanalyysi oppijansuomen epätyypillisistä kontekstuaalisista rakenteista. Kielitieteen päivät, Oulu

Jantunen, Jarmo H. 2007: Haasteita oppijankielen korpusanalyysille: oppijankielen universaalit. Investigating interlanguage corpora: possibilities, problems, needs, Tallinn.

Jantunen, Jarmo H. 2007:Corpus-driven analysis of cotextual patterns in learner Finnish. Learner Corpus Colloquim / CECL, Louvain.

Jantunen, Jarmo H. 2007: Corpus-driven Analysis of Learner Finnish. Nordand, Helsinki.

Jantunen, Jarmo H. 2007: Oppijansuomen piirteitä korpusvetoisesti.Virsu Conference, Joensuu.

 

Poster presentations on Finnish learner language and the ICLFI

Brunni, Sisko, Jantunen, Jarmo H., Skantsi, Valtteri, Corpus - aided Error Analysis (CEA) of Accuracy and Proficiency in Learner Finnish. Learner Corpus Recearch Conference, Bolzano, Italia. 05.10.2017 (Posteri LCR2017.pdf)

Brunni, Sisko; Airaksinen, Valtteri; Jantunen, Jarmo H. 2016: Accuracy and development of proficiency in Learner Finnish: corpus-based error analysis. EuroSLA 26, Jyväskylä, Suomi. 25.08.2016 (posteri EuroSLA 2016.pdf)

Brunni, Sisko; Airaksinen, Valtteri; Jantunen, Jarmo H. 2016: Kielitaidon tarkkuuden kehitys - korpuspohjainen virheanalyysi. XLIII Kielitieteen päivät, Oulu, Suomi. 25.05.2016 (posteri KTP 2016.pdf)

Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria 2014: Kansainvälisen oppijansuomen korpuksen (ICLFI) virheannotointiluokitus. - XLI Kielitieteen päivät, Turku, Turun yliopisto.

Jantunen, Jarmo Harri; Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria 2013: Oppijansuomen korpuksen kieliopillisen ja virheannotoinnin ongelmia ja ratkaisuja. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen syyssymposium - AfinLA 2013, Turku, Suomi. 16.11.2013 

Lehto, Liisa-Maria; Brunni, Sisko; Jantunen, Jarmo Harri 2013: How to Annotate Morphologically Rich Language? Problems and Solutions. - Learner Corpus Research 2013. Norja, Bergen.

Liisa-Maria Lehto, Sisko Brunni, Jarmo H. Jantunen 2013: Oppijansuomen korpuksen kieliopillisen ja virheannotoinnin ongelmia ja ratkaisuja. - XL Kielitieteen päivät 2013 2. - 4.5.2013 Tampereen yliopisto.

Määttä, Tuija 2011: The influence of teaching materials on texts written by Swedish speaking learners of Finnish. LCR2011. 20 years of learner corpus research. Louvain-la-Neuve.

Spoelman, Marianne 2011: A corpus study on written Finnish learner language: Estonian, German and Dutch learners' use of partitive objects. LCR2011. 20 years of learner corpus research. Louvain-la-Neuve.

Spoelman, Marianne 2010: A corpus study on written Finnish learner language: Estonian, German and Dutch learners’ use of partitive subjects. 9th Teaching and Language Corpora (TaLC) Conference, Brno.

Spoelman, Marianne 2009: The use of the partitive case in Finnish learner language: A corpus study. SKY: Case in and across languages, Helsinki.

 

Presentations on Estonian learner language

Eslon, Pille 2008: Eesti vahekeele korpuse hetkeseis ja arengusuunad. ICLFI Workshop, Tallinn.

Eslon, Pille 2008: Käändevormide kasutamisest eesti õppijakeeles ja eesti kirjakeeles. Kielitieteen päivät, Vaasa.

Viimeksi päivitetty: 16.1.2020