Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) toimii Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Yksikön tutkimuksen ja opetuksen tärkeimpänä sisältönä ovat oppimistutkimus ja teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena. Tutkimusyksikön henkilökunnan asiantuntemus kohdistuu oppimisen sosiaalisiin, kognitiivisiin ja motivationaalisiin prosesseihin. Tutkimme yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä ja suunnittelemme teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja käytäntöön.

LET yksikön työskentelyn painopisteenä on tutkimus ja siihen perustuva opetus. LET vastaa koulutusteknologian perus- ja aineopinnoista sekä EduTool-maisteriohjelmasta. Oppiminen ja koulutusteknologia on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta, yhdistäen ajankohtaisen tutkimustiedon oppimisesta, opettamisesta ja koulutuksesta tieto- ja viestintätekniikan uusien sovellusten kanssa tavoilla, joilla valmistaudutaan oppivaan yhteiskuntaan.Yksikön toiminta perustuu korkeatasoiseen kansainväliseen ja kansalliseen tutkimusyhteistyöhön, jonka tavoitteena on edistää ymmärrystä oppimisen prosesseista ja kehittää menetelmiä oppimisen tueksi. Tutkimushankkeissa kohderyhmänä ovat esikouluikäiset, perusasteen koululaiset, korkeakouluopiskelijat ja työorganisaatioissa toimivat. Tutkimushankkeiden kautta saatavan tieteellisen tiedon avulla yksikön tavoitteena on tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä oppimisen edistämisessä ja koulutuksen kehittämisessä. LET on aktiivinen yhteistyökumppani ja avoin uusille yhteistyöaloitteille!