AGENTS - Lasten pystyvyyden ja toimijuuden tukeminen formaaleissa ja informaaleissa konteksteissa

 

Agents-tutkimusprojektissa on tarkoituksena tutkia lasten toimijuutta ja sitä sääteleviä mekanismeja
lapsuuden formaaleissa ja informaaleissa kasvuympäristöissä.
Agents-tutkimusprojekti toteutetaan osana laajaa Suomen Akatemian rahoittamaa
Skidi Kids tutkimusta. Tavoitteena on valottaa tekijöitä, jotka edistävät ja
toisaalta estävät lasten pystyvää ja itsesäätelevää toimintaa eri ympäristöissä.
Hankkeen keskeisinä käsitteinä ovat lasten pystyvyys, sinnikkyys ja toimijuus.
Näitä käsitteitä tutkitaan ja määritellään hankkeessa teorian ja empiirisen
tutkimuksen kautta. Hypoteesina on, että lapset eivät ole ainoastaan
ärsykkeisiin reagoivia, passiivisia, ympäristön ja biologian säätelemiä
yksilöitä. Aktiivisen toimijuuden ja siihen kytkeytyvien taitojen avulla lapset
voivat säädellä kykyään toimia aloitteellisesti ja sinnikkäästi erilaisissa
 toimintaympäristöissä.

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu videomateriaaliin, jota käytetään tutkimuksessa moniin
tarkoituksiin; aineiston keräämiseen ja stimulaatioiden tuottamiseen, joiden
tarkoituksena on niiden mahdollisuus edistää lasten pystyvyyttä ja toimijuutta
välittävien taitojen kehitystä. Tutkimuksessa on tarkoituksena kehittää
videotutkimusta, jossa lapset otettaisiin huomioon videomateriaalin tuottajina,
tulkitsijoina ja yhdenvertaisina tutkijoina.

Tutkimushankkeen keskeisenä pedagogisena tavoitteena on kehittää välineitä ja malleja, joiden
kautta pystytään edistämään lasten aktiivista toimijuutta ja pystyvyyttä.
Tutkimuksessa käytetään niin sanottuja stimulantteja, joiden suunnittelun ja
toteutuksen kautta lapset voivat reflektoida käsityksiään omasta
toimijuudestaan ja pystyvyydestään. Stimulanttien toteutuksessa lapset
käyttävät teknologiaa, joka on saatavilla heidän, joka päiväsessä elämässä
(esim. kännykät). Tehokas itsesäätely ja sinnikkyys eri tilanteissa ehkäisevät
lasten syrjäytymistä ja epätasa-arvoista suoriutumista.  Lasten aktiivisen toimijuuden ja pystyvyyden
kehittäminen on tehokas keino kääntää negatiiviset kehityssuunnat
 positiivisiksi.

 

Projektin kesto

2010 - 2013

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia

Henkilöstö

Sanna Järvelä

Pirkko Hyvönen

Arttu Mykkänen

Elina Määttä

Kristiina Kurki

Yhteistyökumppanit

CICERO Learning,
University of Helsinki: Kristiina Kumpulainen

Department of applied Sciences of Education,
University of Helsinki: Lasse Lipponen, Jaakko Hilppö

University of Oulu: Eeva-Liisa Kroqvist

Yhteyshenkilö

Sanna Järvelä

 

Viimeksi päivitetty: 18.6.2013