PROSPECTS - Investigating and promoting individual and socially shared regulation of learning in primary school and teacher education contexts

 

Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen edellyttävät taitoa ja tahtoa sekä oppimisen strategista säätelyä. Viime aikainen tutkimus on tuonut esille, että oppimisen säätely ei ole pelkästään yksilöllistä mentaalia toimintaa, mutta myös sosiaalinen ilmiö. Tähän liittyvät empiiriset havainnot ovat kuitenkin vielä vähäisiä ja ilmiön käsitteellistäminen on epätarkkaa.

PROSPECTS projektin tavoitteena on pureutua oppimisen itsesäätelyn neljään vaiheeseen (suunnittelu, seuranta, arviointi ja kontrollointi) yksilöllisen ja sosiaalisen jaetun säätelyn tilanteissa sekä peruskoulun oppilailla, että opettajaksi opiskelevilla. Yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen haastaviin tilanteisiin tarjotaan teknologiperustaista tukea (regulation tools), jotta oppilaat tulisivat tietoisiksi ja käynnistäisivät opiskelussaan oppimisen itsesäätelyn keskeisiä vaiheita. Tutkimuksen tavoitteet ovat: (1) Miten säätely oppimisessa muodostuu? (2) Miten oppimisen itsesäätelyn neljä vaihetta ilmenevät yksilöllisessä ja yhteisöllisessä oppimisessa? (3) Miten yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen säätelyä voidaan tukea teknologian avulla? (4) Millä tavalla oppimisen itsesäätelyä tukeva interventio vaikuttaa oppimistuloksiin?

Tutkimusaineisto koostuu peruskoulun 12-vuotiaista alakoulun oppilaista (n=30), joita seurataan vuoden ajan, sekä opettajaksi opiskelevista, (n=250), joita seurataan kolmen vuoden ajan. Tutkimuksessa kehitetään erityisiä menetelmiä ja analyysitapoja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ymmärtää yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen säätelyn eri vaiheita yksityiskohtaisesti. Tavoitteena on ensin löytää opiskelussa haastavia tilanteita, jotka edellyttävät oppimisen säätelyä ja sen jälkeen tarjota näihin vaiheisiin tukea kahden erilaisen intervention avulla. Interventioiden tarkoituksena on lisätä oppilaiden tietoisuutta oppimisen itsesäätelystä, sekä aikaansaada tilanteita joissa he aktiivisesti säätelevät oppimistaan. Tutkimuksessa tehdään yhteistyötä kanadalaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat kehittäneet nStudy-teknologiaympäristön oppimisen yksilöllisen ja yhteisöllisen säätelyn tukemiseen ja sen empiiriseen tutkimiseen. Tutkimusaineiston painopiste on oppimisen prosessin aikaisen aineiston keruussa ja menetelminä käytetään videointia, haastattelua, nStudyyn kertyvää log-dataa sekä oppimistilanteeseen kohdistuvia kyselyitä, joiden avulla saadaan selville tilannekohtaista ajattelua.

Tutkimuksen tulokset edistävät oppimisen itsesäätelyn teoreettista tutkimusta ja erityisesti sosiaalisesti jaetun säätelyn empiiristä tutkimusta. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitettävät sosiaalisesti jaettua itsesäätelyä tukevat teknologiat (regulation tools) ovat täysin uutta oppimistutkimuksen alalla. Menetelmällinen kehitystyö tuottaa uusia tapoja tutkia oppimisen itsesäätelyä erityisesti oppimisen haasteellisissa, oikea-aikaisissa tilanteissa siten, että oppilaiden tilannekohtaiset itsesäätelyn strategiset vaiheet taltioituvat. Tutkimuksen tuottama käytännöllinen tieto auttaa opettajia tukemaan oppimisen itsesäätelyn kriittisiä vaiheita.

 

Projektin kesto

1.9.2012-31.08.2016

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia

Henkilöstö

Sanna Järvelä

Ernesto Panadero

Jonna Malmberg

Marika Koivuniemi

Yhteyshenkilö

Sanna Järvelä

Viimeksi päivitetty: 18.6.2013