LET

Väitökset

 

Héctor J. Pijeira Díaz (2019). Elektrodermaalinen aktiivisuus ja sympaattinen vireystila yhteisöllisen oppimisen aikana.

Kurki Kristiina (2017). Pienten lasten tunteiden ja käyttäytymisen säätely sosio-emotionaalisesti haasteellisissa tilanteissa.

Mykkänen Arttu (2016). Lasten onnistuminen oppimistilanteissa. Toimet, näkemykset ja arviot oppimisen konteksteissa.

Kontturi Heikki (2016). Oppimisen itsesäätelyn ilmeneminen ja kehittymisen tukeminen alakoulun oppimiskontekstissa.

Määttä Elina (2015). Alakoulun      oppilaiden      koulumenestyksen      tukeminen. Oppimismotivaation  tarkastelu  lasten  omakohtaisten  onnistumiskokemuksien  ja pystyvyyskäsityksien näkökulmasta.

Näykki Piia (2014). Tunteet ja toiminta yhteisöllisessä oppimisessa. Prosessiorientoitunut design-tutkimus opettajaopintojen kontekstissa.

Malmberg Jonna (2014). Itsesäätöinen oppiminen ja oppilaiden strateginen toiminta g/nStudy oppimisympäristössä.

Vuopala Essi (2013). Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset : näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus.

Laru Jari (2012). Opiskelun  tukeminen  mobiililaitteiden  ja  pedagogisen  vaiheistuksen avulla.

Bluemink Johanna (2011). Virtuaalisesti   kasvokkain:   peliympäristöt   yhteisöllisen oppimisen rikastajina.

Hurme Tarja-Riitta (2010). Sosiaalisesti jaettu metakognitio ryhmän ongelmanratkaisussa.

Järvenoja Hanna (2010). Sosiaalisesti jaettu motivaation ja emootioiden säätely yhteisöllisessä oppimisessa.

Tauriainen Pekka (2009). Teknologiatuettu työssäoppiminen.   Matkapuhelimen   ja verkko-oppimisympäristön    käyttö    työssäoppimisessa    ammatillisessa    peruskoulutuksessa.

Hyvönen Pirkko (2008). Affordances of playful learning environment for tutoring playing and learning. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Leinonen Piritta (2007). Hajautetun tiimin jäsenten vastavuoroinen tiedon arviointi.

Salovaara Hanna (2005). Motivationaaliset  tavoitteet  ja  kognitiiviset  oppimisstrategiat oppimisen dynaamisissa konteksteissa.

Saarenkunnas Maarit (2004). Multidimensional participation in polycontextual computersupported language learning.

Pulkkinen Jyrki (2003). E-oppimisen     paradigmat.     Tieto-     ja     viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen kommunikaatiorakenteiden analyysi.

 

 

Viimeksi päivitetty: 19.9.2019