Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan

418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan (JOKO), 6 op

Tavoite
Opintojaksolla on tavoitteena tarkastella koulutusteknologian roolia osana oppimisyhteiskunnan mahdollisuuksia ja vaatimuksia erilaisissa oppimisen konteksteissa. Opintojaksolla perehdytään oppimisen ja koulutusteknologian teoreettisiin taustoihin, keskeisiin käsitteisiin ja käytännön sovelluksiin. Opintojaksolla tutustutaan asiantuntijuuden osatekijöihin, johon liittyen pohditaan omaa asiantuntijuuspolkua digitaalisessa portfoliossa. Yhtenä keskeisenä opintojakson osana on oppia hyödyntämään ja arvioimaan pedagogisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Tämän lisäksi opitojaksolla perehdytään tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin ja arvioimiseen. Tavoitteena on tieteellisen viestinnän taitojen syventäminen ja keskeisen käsitteistön ymmärtäminen.

Sisältö

 • koulutusteknologian merkitys oppivassa yhteiskunnassa
 • koulutusteknologiaan liittyvät peruskäsitteet
 • johdatus oppimisen ja koulutusteknologian tutkimukseen: tavoitteet, tutkimuskohteet ja teoreettinen viitekehys
 • asiantuntijuus ja oman asiantuntijuuden reflektointi
 • keskeisimmät tieto- ja viestintätekniikan sovellukset
 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja arvioniti, tietokantojen käyttö


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kuvata koulutusteknologian peruskäsitteitä
 • nimetä oppimisen ja koulutusteknologian tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
 • tunnistaa koulutusteknologian tutkimusalueeseen vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja strategisia linjauksia
 • kuvata yhteisöllisen asiantuntijuuden keskeisiä piirteitä
 • käyttää keskeisiä hyötyohjelmia ja tietoverkkoja sekä arvioida niitä pedagogista hyödynnettävyyttä sekä
 • suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi –ympäristöön
 • hakea tietokannoista tieteellisiä julkaisuja ja arvioida niitä
 • tunnistaa tieteellisen tekstin ja sen, mikä erottaa sen muista julkaisuista
 • keskeiset viittauskäytännöt ja viitteidenhallintaohjelman peruskäytön

Ajankohta:
Syyslukukausi 2012, Opintojakso alkaa torstaina 13.9.2012

Toteutustapa ja opetusaikataulu
Kontaktiopetusta 50 h, Harjoituksia 25 h, Yhteisöllistä ja itsenäistä työskentelyä 86 h.
Kurssiaikataulu (pdf)


Oppimateriaali

Opetuksessa käytetyt kalvomateriaalit ja ohjeistukset löytyvät kurssin englanninkielisiltä sivuilta

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoituksiin sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Oppimistehtävien ja harjoitustöiden suorittaminen.

Arviointi:
0-5

Opetuskieli:
Englanti

Vastuuhenkilö:
Venla Vallivaara

Jari Laru
(harjoitukset)

 

Viimeksi päivitetty: 18.9.2012