Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö

418020P Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, 7 op

Tavoite
Opintojakso sisältää kolme oppimiseen ja oppimisen tukemiseen liittyvää teoreettista näkökulmaa, joita ovat itsesäätöinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen ja asiantuntijaksi oppiminen. Keskeisenä tarkastelukohteena on erilaisten teknologioiden mahdollisuudet tukea oppimista ja yhteisöllistä tiedonrakentamista. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteisöllisen oppimisen malleihin, oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin teemoihin.

Sisältö

 • itsesäätöinen oppiminen: motivaatio ja oppimisen strategiat teknologiatuetuissa ympäristöissä
 • yhteisöllinen oppiminen, tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL) ja yhteisöllisen oppimisen mallit
 • asiantuntijaksi oppiminen
 • teknologian tarjoamat mahdollisuudet tukea oppimista
 • teknologiatuetun opetuksen suunnittelu, oppimisen ohjaaminen ja arviointi


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • tunnistaa teknologiatuetun opiskelun ja opetuksen perustana olevia oppimisen teoreettisia periaatteita
 • määritellä käsitetasolla itsesäätöisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja asiantuntijaksi oppimisen sekä kuvata käsitteiden välisiä suhteita
 • perustella teknologian hyödyntämistä oppimisen tukena oppimistutkimuksen näkökulmasta
 • arvioida erilaisia yhteisöllisen oppimisen malleja ymmärtävän oppimisen tukena
 • kuvailla perusasiat oppimisprosessin suunnittelusta ja tukemisesta ja arvioinnista teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä


Toteutustavat
Kontaktiopetus 45 h, pienryhmätapaamiset 50 h, yhteisöllinen ja itsenäinen työskentely lähitapaamisissa ja verkossa 92 h
Kurssiaikataulu (pdf)


Oppimateriaali

 • Pintrich, R. P. (2000). The Role of Goal Orientation in Self-Regulated Learning. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (Chap 14). San Diego, CA: Academic Press.
 • Dillenbourg, P., Baker, M. Blaye, A. & O’Malley, S. (1996). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reiman (Eds) Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. (Pp. 189.211). Oxford: Elsevier. http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.1.10.pdf

 • Bakkenes, I., Vermunt, J. D. & Wubbels, T. (2010). Teacher Learning in the context of educational innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. Learning and Instruction, 20, 533-548. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475209000929

Kalvomateriaalit ja ohjeistukset julkaistaan kurssin kuluessa kurssin englanninkielisellä sivulla.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja pienryhmätapaamisiin sekä yhteisölliseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen.

Ajankohta:
Syyslukukausi 2012, Opintojakso alkaa torstaina 20.9.

Arviointi:
0-5

Opetuskieli:
Englanti

Vastuuhenkilö:
Venla Vallivaara

Viimeksi päivitetty: 19.9.2012