Kulttuurimaantiede

Kulttuurimaantieteellinen tutkimus

Keskeisenä lähtökohtana tutkimuksessa on alan kansainvälinen keskustelu sekä kulttuuri- ja yhteiskuntateoria. Kulttuurimaantiede kohdistuu monipuolisesti aluetutkimukseen ja erityisesti poliittiseen maantieteeseen.

Pääasiallisena tutkimusteemana on alueellisen muutoksen eli transformaation teoreettinen tulkinta sekä monipuolinen konkreettinen tutkimus.

Muutokset ilmenevät territoriaalisten rakenteiden, rajojen ja maisemien muutoksina.

Muutos voi ilmetä myös alueellisten identiteettien ja ihmisten alueellisen tietoisuuden osalta. Nämä ilmiöt ovat tulleet konkreettisesti esille viime vuosina Euroopan alueellisen järjestelmän muutoksen yhteydessä.

Ideoiden, ihmisten ja pääomien siirtymisen myötä rajat ja kansallisvaltiot ovat menettäneet merkitystään mutta toisaalta etniset, alueelliset ja kansalliset identiteetit ovat voimistuneet. Koko maapallon mittakaavassa globalisaatio aiheuttaa samankaltaisia, osin ristiriitaisia kehityskulkuja.

Tavoitteet

Oulun yliopistossa tehtävän alue- ja kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen keskeinen tavoite on yhtäältä tuottaa teoreettisia ja empiirisia tuloksia kansainväliseen maantieteelliseen tutkimukseen ja toisaalta hyödyntää tutkimuksessa tehokkaasti maantieteen alan ja lähitieteiden uusimpia tieteellisiä tuloksia.

Molempien tavoitteiden osalta on viime vuosina saavutettu hyviä tuloksia. Keskeisenä pyrkimyksenä on myös liittää tutkimus mahdollisimman tehokkaasti yksikössä annettavaan opetukseen.

Tavoitteena ovat siten paitsi opetuksen ja tutkimuksen läheinen yhteys, myös alan uusimpien innovaatioiden välittäminen tehokkaasti opetukseen.

Lisätietoja viimeaikaisista hankkeista:

RELATE - CoE
Regional and political geography
 

Viimeksi päivitetty: 23.6.2016