University of Oulu, 2016

Pro gradu ja diplomityö

Pro gradu –tutkielma, tai teknillis-tieteellisillä aloilla diplomityö, on opintoja koostava, oman alan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä hyödyntävä opinnäytetyö. Tutkielman laajuus on yleensä 30 opintopistettä, mikä vastaa noin puolen vuoden täysipäiväistä opiskelua. Käytännössä seminaari ja opinnäytetutkimus ajoitetaan tutkintorakenteissa koko viimeisen vuoden ajalle, muiden opiskelujen oheen. Tutkielman tekoa tukee ohjaajan järjestämä seminaari, jossa opiskelijat saavat ohjausta ja esittävät tutkimussuunnitelmia ja valmiita töitä. Opiskelija saa myös yksilöllistä ohjausta nimetyltä ohjaajalta, joka on tyypillisesti pääaineen professori. Pro gradu-tutkielman tai diplomityön  pituus on tyypillisesti 50-80 sivua, mutta tarkemmat ohjeet ja osaamistavoitteet annetaan kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa.

Valmis pro gradu – tutkielma tai diplomityö tarkistetaan plagiaatintunnistamisjärjestelmä Urkundissa, ja julkaistaan hyväksynnän jälkeen Laturi-järjestelmässä. Tiedekunnan koulutusdekaani hyväksyy gradut ja diplomityöt. Katso oman tiedekuntasi valmistumiseen liittyvästä aikataulusta, milloin opinnäytetyö tulee olla palautettu! Kirjaston e-gradupisteillä on mahdollista lukea aiemmin valmistuneita tutkielmia. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijan tulee suorittaa kypsyysnäyte, jossa arvioidaan sisällöllisen osaamisen lisäksi suomen tai ruotsin kielen kirjallista osaamista.

Tutustu, miten voit lähestyä opinnäytetyötäsi projektina

- vastaa myös oppaaseen liittyvään kyselyyn

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteen maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma. Pro gradu –tutkielman voi tehdä yksin tai parityönä sillä edellytyksellä, että kummankin opiskelijan itsenäinen osa tutkielmasta on osoitettavissa ja arvioitavissa. Tutkielman tarkoitus on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin, hänellä on valmius tieteelliseen ajatteluun ja hän hallitsee tutkimusmenetelmiä.

Tästä pääset kandidaatin tutkielman verkkosivuille.

Graduryhmien koordinaattori on Hannu Heikkinen.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta


Pro-Gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma on tärkein yksittäinen opiskelijan työ osana maisterin tutkintoa ja siksi työn suorituspaikkaa kannattaa pohtia huolella ja työ suunnitella huolellisesti ennen aloittamista.

Opiskelija voi suorittaa pro gradu -työn kokeellisen osan (erikoistyö) missä tahansa yliopistossa tai tutkimusinstituutissa. Sen voi tehdä myös teollisuudessa, mutta työn täytyy olla tutkimusperusteinen. Opiskelijoita neuvotaan valitsemaan tutkimusosa-alueen johtavia tutkimusryhmiä sijaitsivatpa ne missä päin maailmaa tahansa.

Ennen erikoistyön aloittamista opiskelijan on esitettävä lyhyt tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielman vastuuopettajalle (Alexander Kastaniotis). Suunnitelma on vapaamuotoinen, mutta sen pitää sisältää seuraavat asiat:

 • opiskelijan nimi,
 • erikoistyön aloituspäivämäärä,
 • ohjaajan/ohjaajien nimet ja tittelit, sekä
 • suorituspaikka.

Suunnitelma tarkastetaan, millä varmistetaan, että työ on etukäteen hyvin suunniteltu. Tyypillinen suunnitelma saattaisi käsittää puolesta yhteen sivua taustatietoja ja sivun verran yksityiskohtaisempaa asiaa koejärjestelyistä. Mikäli työ suunnitellaan pohjautuvaksi jo julkaistuihin töihin, on käytännöllistä lisätä niitä viitteiksi suunnitelmaan.

Pro gradu -projekti (erikoistyö ja tutkielman kirjoittaminen) kestää enimmillään yhden vuoden siten, että erikoistyö kestää 3-7,5 kuukautta ja tutkielma on luovutettava tarkastukseen viimeistään tasan vuoden kuluttua erikoistyön aloittamisesta. Aikataulu perustuu siihen, että tutkintovaatimusten mukaan oppiaineet on velvoitettu antamaan opiskelijoille mahdollisuus valmistua 2-vuotisesta maisteriohjelmasta kahdessa vuodessa, sekä lisäksi takaamaan kaikille pro gradu -projekteille sama laajuus. Ko. päivämäärät saatetaan pro gradu -tutkielman tarkastajien tietoon ja ilman pätevää syytä tapahtunut ajan ylitys vaikuttaa työn arvosteluun. Hyvin perustelluista syistä voi anoa ajan pidennystä vastuuopettajalta. Hyviä syitä voivat olla esimerkiksi sairaus, työn kannalta oleellisen laitteen rikkoutuminen, välttämättömien reagenssien toimituksen viivästyminen, tai muu syy, josta aiheutuu viivästystä ilman opiskelijan syytä. Tarkemmat ohjeet Pro gradu -projektin eri vaiheista löytyy  Pro gradun englanninkielisiltä sivuilta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin. Tutkielman laajuus on 30 op. Tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia. Tutkielma myös osoittaa myös opiskelijan kykyä rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa, valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan, teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen sekä kykyä tieteelliseen viestintään.

Huom! Kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa.

Kun pro gradu -tutkielmasi on valmis, ohjaajasi antaa sinulle luvan syöttää gradu Laturi‐järjestelmään. Jos kandidaatintutkintosi on tässä vaiheessa vielä suorittamatta, et voi syöttää graduasi Laturiin.

Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja), ja samalla syötät Laturiin työsi tiivistelmän.

Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään myös suomenkielinen tiivistelmäteksti. Tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Jos gradun kieli ei ole suomi, kypsyysnäytteenä käsitellään toisijaiseen kenttään kirjoitettu tiivistelmä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

 • tutkielman aihe
 • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
 • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
 • keskeiset tutkimustulokset
 • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Tiivistelmän pituus on yksi A4-sivu  (n. 2500–3000 merkkiä, sis. myös välilyönnit, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Pro gradun tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia.

Koulutusdekaani hyväksyy pro gradu -tutkielmasi tarkastajien lausuntojen perusteella ja samalla kertaa gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä.  Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen. Sinulle lähetetään koulutuksen lähipalvelupisteestä tarkastajien lausunto sähköpostitse Oodissa ilmoittamaasi osoitteeseen.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

Sivuaineen tutkielma

Pääaineen tutkielman lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa maisterin tutkinnossasi tai sen jälkeen osassa tiedekunnan sivuaineista myös syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielmassa, sillä myös sivuaineen syventävät opinnot tuottavat aineen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma rajataan siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä 30 opintopisteen laajuutta.

Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0—5. Palaute sivuaineen tutkielmasta annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tietotekniikka

Diplomityöllä on merkittävä osa diplomi-insinöörin opinnoissa ja sen tarkoitus on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Tämän vuoksi ohjauksella on pienempi osuus kuin aiemmissa opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseiseltä erikoisalalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia. Diplomityö harjaannuttaa opiskelijaa teknistieteelliseen dokumentointiin.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan diplomityölle löydät Overleafista.

Diplomityö ja valmistuminen: Prosessikaavio

Diplomityötä aloitettaessa

Diplomityön aihetta ja lupaa kirjoittaa työ englanniksi haetaan työn alkuvaiheessa seuraavilla lomakkeilla:

Opiskelija palauttaa lomakkeet koulutuksen lähipalvelupisteeseen (Kompassiin klo 10-14) tai sähköisesti student sähköpostia käyttäen osoitteseen study.itee(a)oulu.fi. Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Kun työ alkaa olla valmis

Nimiölehti:

Huom: Näitä nimiölehtiä on käytettävä Laturiin ladattavissa töissä, nimiölehtien vanhat versiot eivät kelpaa!

Jokaisen diplomityöntekijän kannattaa tutustua arviointilomakkeeseen ja soveltamisohjeisiin!
Diplomityön valvoja ja toinen tarkastaja arvioivat työn seuraavien soveltamisohjeiden mukaisesti ja täyttävät oheisen lomakkeen:

Kun diplomityötä ei tehdä yliopistolle, työn tilaaja arvioi työn seuraavilla lomakkeilla:

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä opintojen loppuvaiheessa, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja ne näkyvät WebOodissa. 

Valmistumisen aikataulu 2020-2021

Publiikkia ei järjestetä heinäkuussa. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua elokuun publiikkiin. 

Diplomityö laturissa viimeistään Diplomityö tai kandidaatin työ TUTO kokouksessa Tutkintotodistusta anottava viimeistään Valmistumispäivä Publiikki, todistus noudettavissa
13.8.2020 20.8.2020 ma 24.8.2020 ma 31.8.2020 to 17.9.2020
10.9.2020 17.9.2020 ke 23.9.2020 ke 30.9.2020 to 15.10.2020
8.10.2020 15.10.2020 la 24.10.2020 la 31.10.2020 to 19.11.2020
12.11.2020 19.11.2020 ma 23.11.2020 ma 30.11.2020 to 17.12.2020
10.12.2020 17.12.2020 to 24.12.2020 to 31.12.2020 to 14.1.2021
14.1.2021 21.1.2021 su 24.1.2021 su 31.1.2021 to 18.2.2021
11.2.2021 18.2.2021 su 21.2.2021 su 28.2.2021 to 18.3.2021
11.3.2021 18.3.2021 ke 24.3.2021 ke 31.3.2021 to 15.4.2021
8.4.2021 15.4.2021 pe 23.4.2021 pe 30.4.2021 to 20.5.2021
13.5.2021 20.5.2021 ma 24.5.2021 ma 31.5.2021 to 17.6.2021
10.6.2021 17.6.2021 ke 23.6.2021 ke 30.6.2021 to 15.7.2021 (ei publiikkia)
10.6.2021 17.6.2021 la 24.7.2021 la 31.7.2021 to 19.8.2021


Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta (TUTO) kokoontuu n. kerran kuukaudessa (ei heinäkuu). Työn alkuvaiheessa tutkinto-ohjelmatoimikunta (TUTO I kokous) hyväksyy aiheanomuksen ja työn valmistuttua arvioidun opinnäytetyön (TUTO II). Alla on aikataulutettu muistilista valmistujalle ja ohjaajalle. Tarkista, paljonko aikaa tarvitaan käsittelylle ennen valittuja TUTO I ja TUTO II kokouksia.

TUTO KOKOUSTEN AIKATAULUT: http://www.oulu.fi/tietotekniikka/koto

 1. OPISKELIJA: Aiheanomus ja kielilomake (tämän sivun alussa) 1 viikko ennen TUTO I (palautus opintotoimistoon TS107)
 2. OHJAAJA: Ohjaaja antaa luvan ladata valmiin työn Laturiin lähettämällä viestin study.itee@oulu.fi . Viestiin tulevat tiedot: Ohjaajan nimi ja tutkimusyksikkö, Toisen tarkastajan nimi, Opiskelijan nimi, Opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi (kv-opiskelijat vain englanniksi), työn kieli (suomi tai englanti), onko kyseessä kandidaatintyö vai diplomityö. 10 kalenteripäivää ennen TUTO II
 3. OHJAAJA JA OPISKELIJA: Kypsyysnäyte tenttiakvaariossa.
 4. OPISKELIJA: Opinnäytetyö laturiin 1 viikko ennen TUTO II
 5. OHJAAJA ja TOINEN TARKASTAJA: Työn arviointi (arviointilomake ja siihen liittyvät ohjeet). Täytetty arviointilomake toimitetaan opintotoimistoon viimeistään 3 arkipäivää ennen TUTO II
 6. OPISKELIJA VALMISTUMINEN: tutkintotodistushakemus (OSAT-järjestelmässä), kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot näkyvät WebOodissa. Hakemuksen liitteeksi tuore omaopettajan (tai koulutussuunnittelijan) hyväksymä HOPS. Jos tutkinto on jo koostettu, liitteeksi laitetaan Oodista koulutussuunnittelijan kuittaama opintosuoritusrekisteriote (pdf), jossa koostettu tutkinto näkyy. Koulutussuunnittelijan tavoittaa osoitteesta study.itee@oulu.fi.
 7. OPISKELIJA: Tutkinto annetaan Publiikissa tai on haettavissa opintotoimistosta Publiikkipäivänä, jos ei osallistu Publiikkiin.

HUOM.

 • Opinnot koostetaan HOPS:n mukaisiin kokonaisuuksiin. Mikäli tutkintoon sisällytettäviin opintoihin ei ole tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, ei sitä tarvitse enää hyväksyttää erikseen. Tutkintotodistusta ei voi laatia mikäli opiskelijalla ei ole hyväksyttyä HOPS:a. Päivitä siis HOPS omaopettajasi kanssa vuosittain, jotta valmistuminen sujuisi joustavasti ja ajallaan. Mikäli asiasta on kysyttävää, ota yhteys koulutussuunnittelijaan study.itee@oulu.fi.
 • kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä tenttiakvaariotilassa, Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään ns. henkilökohtaisena tenttinä. Opiskelijan täytyy käydä kerran kirjautumassa järjestelmässä, jotta henkilökohtaisen tentin/kypsyysnäytteen luominen onnistuu.  Ohjeet sähköisen tentin tekemiseen löytyvät tästä: ohjeet opiskelijalleohjeet opettajalle. Kypsyysnäytteiden koodit  ovat seuraavat: 521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto   / Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor’s Degree  ja 521009S Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Diplomi-insinöörin tutkinto / Computer Science and Engineering , The Maturity Test for Master`s Degree 
 • OPINNÄYTETYÖT ladataan Laturiin. Työt ovat julkisia. Latausvaiheessa määritellään julkisuusaste. Voit valita ovatko ne luettavissa vain kirjaston päätteiltä tai onko työ julkinen netissä.
  • Ohjaaja arvioi Laturiin ladatun työn. Varmista ohjaajalta arviointiin tarvittava aika valmistumisaikataulun puitteissa. 
 • Arvosana: kandidaatintyössä hyväksytty/hylätty, diplomityössä 0 – 5. Huom. Kandintyön arvioinnista ohjaajan tulee laittaa erikseen ilmoitus osoitteeseen study.itee@oulu.fi, kun ohjaaja on kandityön poiminut laturista ja hyväksynyt sen.
 • Arviointi erityistapauksissa:
  • kandidaatintutkinnossa maininta ’Erinomaisesti’: opintopisteillä painotettu opintosuoritusten keskiarvo on vähintään 4.00 ja opinnäytetyö on hyväksytty.
  • DI-tutkinnossa maininta ’Oivallisesti’: opintopisteillä painotettu opintosuoritusten keskiarvo on vähintään 4.00 ja diplomityön arvosana vähintään 4

Opinnäytetyön ohjaajat

Kuka voi ohjata kandidaatintöitä ja diplomitöitä?

 1. Kandidaatintyön sekä diplomityön valvojana voi toimia tietotekniikan, sähkötekniikan ja tietoliikennetekniikan tutkimusryhmien professorit sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevät, tohtorintutkinnon suorittaneet tutkijat.
 2. Diplomityön toisena tarkastajana voi toimia tietotekniikan ja muiden alojen professori sekä tietotekniikan tutkimusryhmissä työskentelevä, tohtorintutkinnon suorittanut tutkija.
 3. Jokaisessa diplomityössä joko valvojan tai toisen tarkastajan on oltava tietotekniikan tutkimusryhmän professori (tai aiemmin osastolla professorina työskennellyt henkilö), dosentti, yliopistotutkija tai kokenut tutkijatohtori.
 4. Valvojana toimivalla tutkijalla on oltava aiempaa kokemusta toisena tarkastajana toimimisesta.
 5. Teknisellä ohjaajalla on oltava vähintään diplomi-insinöörin tutkinto suoritettuna.

Valvojat ja toiset tarkastajat tietotekniikassa

Tietotekniikan tutkimusryhmien henkilökunnasta seuraavat henkilöt voivat toimia valvojana kandidaatintöissä ja diplomitöissä tai toisena tarkastajana diplomitöille. Voit ottaa suoraan yhteyttä henkilöön, jonka asiantuntemus sopii parhaiten työhösi. 

 

Ohjaaja

Asiantuntemus

Alavesa Paula

location based mobile games, location-based media, virtual environments, mobile augmented reality, game design, game user research, player experience

Bordallo Lopez, Miguel

computer vision, mobile/embedded vision, parallel programming, GP-GPU, vision systems engineering, real-time systems, thermal/infrared imaging, vision for healthcare/wellness, panorama imaging and multi-frame reconstruction  (Only in English)

Celentano, Ulrico

interactioof natural and artificial intelligent entities incl. human-technology interaction, Internet of things, systems modelling, dependability, privacy protection. (Myös suomenkieliset työt)

Ferreira, Denzil

human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation. (Only in English)

Ferreira, Eija

Machine learning, data mining, wearable sensors, physiological measurements, modeling of humans, ubiquitous computing, human-computer interaction, industrial applications, data quality

Georgiev, Georgi

Design creativity and design thinking topics, especially related to 3D fabrication, prototyping, and process of idea generation. (Only in English)

Gilman, Ekaterina

Ubiquitous computing, context-awareness, context modelling and reasoning, intelligent transportation systems (data management and analysis, applications). (Only in English)

Heikkilä, Janne

machine vision, digital image processing, digital video processing, pattern recognition, statistical signal processing, signal analysis

Hosio, Simo

Crowdsourcing, decision-making, public displays, digital advertising, human computer interaction.

Keskinarkaus, Anja

multimedia, audion puheen ja kuvien digitaaliset vesileimaustekniikat, painettujen kuvien digitaalinen vesileimaus, vesileimaustekniikoita hyödyntävät  mobiilisovellukset

Kortelainen, Jukka

biomedical engineering, neuroscience, pattern recognition, signal processing

Kostakos, Panos

Digital Humanities, computational criminology, crime sensing, human security, data mining, machine learning, decision support systems (Only in English)

Leppänen, Teemu

internet of things, edge computing, embedded systems, wireless sensor networks, mobile computing, REST, distributed systems

Ojala, Timo

networking, Internet, distributed systems, mobile computing, ubiquitous computing, multimedia, HCI

Oussalah, Mourad

Natural Language Processing, Text Mining, Information Retrieval, Social Network, Cybersecurity, Artificial Intelligence. (Only in English)

Partala, Juha

cryptography, cryptographic protocols, computational complexity, analysis of algorithms, information theory, biometric authentication, signal processing

Peltonen, Ella

jokapaikan tietotekniikka, älypuhelimet ja laskenta, esineiden internet, joukkoistettu laskenta, data-analyysi ja sovellettu koneoppiminen, suosittelujärjestelmät

Pirttikangas, Susanna

situation awareness, context-aware computing, machine learning, pattern recognition, biometric identification, big data, open data, data mining, visual data mining, sensor signal processing, data analysis, internet of things, modelling user context and routines, activity reconition, gesture recognition, context-aware applications, sentient artefacts, intelligent transport

Pouke, Matti

Virtual Reality, 3D Virtual Environments, Presence and Plausibility, Cybersickness, Scale-Varying Virtual Reality.

Riekki, Jukka

sulautetut ohjelmistot, Internet of Things, jokapaikan tietotekniikka, mobiilisovellukset, Internet-sovellukset, fyysiset käyttöliittymät, Web Services, tietämysjärjestelmät, pilvilaskenta

Röning, Juha

embedded systems, software security, intelligent systems, robotics, data mining, big data

Sangi, Pekka

computer vision, pattern recognition, signal processing

Seppänen, Tapio

biomedical engineering, biomedical signal analysis and pattern recognition

Siirtola, Pekka

Machine learning, data mining, wearable sensors,  streaming data analysis, activity recognition, adaptive models, health and wellness applications, biomedical data analysis, time-series classification

Silvén, Olli

signal processing, imaging, embedded systems, hardware architectures, machine vision, video coding, energy efficiency, real-time systems

Suomalainen, Markku Mobile robotics, robotic assembly, compliant and shared control, robot teleoperation, telepresence, human-robot interaction, learning from human demonstration, reinforcement learning, virtual reality, cybersickness
Suutala, Jaakko koneoppiminen, tilastollinen signaalinkäsittely, hahmontunnistus, tekoäly, anturi- ja datafuusio, data-analyysi, probabilistinen mallinnus, massadata, paikka- ja kontekstitiedon aistiminen, robotiikka, konenäkö

Tamminen, Satu

data mining, big data, data analysis, data science, descriptive and predictive modelling, industrial statistics, internet of things, machine learning, pattern recognition, quality improvement, statistical modelling

Tuovinen, Lauri

knowledge discovery and data mining, databases and knowledge bases, knowledge representation and semantic computing, software engineering and software architecture, security and privacy in information systems, social and philosophical issues in computing

Visuri, Aku human-computer interaction, mobile computing, ubiquitous computing, pervasive computing, context-awareness, mobile instrumentation, attention, machine learning, wearable technologies, smart technologies

Zhao, Guoying

digital image & video processing, human motion tracking, action recognition, facial expression and micro-expression analysis, dynamic texture analysis, lip-reading, expressional face/lip animation, biometrics, surveillance. (Only in English)

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tämä sivu sisältää diplomityön tekemisen ja diplomi-insinöörin tutkinnon hakemisen prosessikuvauksen elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaa varten *). Diplomityön kirjoittamista varten on erillinen ohje.

Diplomityön tekeminen

1. Diplomityön aiheen hankkiminen

Opiskelija hankkii diplomityön aiheen (diplomityöpaikan) joko yrityksistä, tutkimuslaitoksista tai yliopistolta seuraamalla näiden työpaikkailmoittelua ja ottamalla suoraan yhteyttä työnantajiin tai oman opintosuunnan tai kiinnostusalueen professoriin. Myös palkattoman diplomityön tekeminen esimerkiksi omasta aiheesta on mahdollista.

Katso myös: ECE-MASTER Master's Thesis Topics for ECE/WCE/EE Students

2. Diplomityön valvojan valinta

Hankittuaan aiheen opiskelija ottaa yhteyttä sen opintosuunnan opetuksen vastuuhenkilöön, jonka edustaman opintosuunnan alaan työ lähinnä liittyy. Opintosuunnan vastuuhenkilö ehdottaa työn valvojaksi yliopiston päätoimiseen opetus- tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolla on tekniikan tohtorin tutkinto ja joka on aiemmin toiminut vähintään diplomityön toisena tarkastajana, tai joka on aiemmin toiminut diplomityön valvojana.

Opintosuuntien vastuuhenkilöt (sähköposti: Etunimi.Sukunimi@oulu.fi)

 • Elektroniikan materiaalit ja komponentit opintosuunta: Jari Hannu
 • Elektroniikan suunnittelun opintosuunta: Jukka Lahti
 • Fotoniikan ja mittaustekniikan opintosuunta: Anssi Mäkynen
 • Radiotekniikan opintosuunta: Matti Isohookana
 • Tietoliikennetekniikan opintosuunta: Matti Isohookana
 • Wireless Communications Engineering: Kari Kärkkäinen

3. Aloituspalaveri työn valvojan kanssa

Aloituspalaverissa määritellään tarkemmin mm. työn aihe, mahdollinen tekninen ohjaaja, työn tekemisen aikataulu, työn ohjauksen toteutus ja työn arvosteluperusteet. Tekninen ohjaaja nimetään aina, jos työ tehdään yliopiston ulkopuolella, ja tarvittaessa myös muulloin. Aloituspalaverissa täytetään diplomityön aihehakemuslomake ja sen liite 1.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF), Diplomityön arvosteluperusteet, Diplomityön arviointilomakeMSc Thesis Evaluation form, Master Thesis GuidelinesMSc Thesis Topic Application Form

4. Aihehakemuksen tekeminen

Opiskelija toimittaa allekirjoitetun aihehakemuslomakkeen tutkinto-ohjelman sihteerille TST tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin.

Linkit: TST:n aihehakemuslomake, ITEE MSc Thesis Topic Application Form

5. Diplomityön aiheen vahvistaminen ja ohjaajien ja tarkastajien nimittäminen

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö vahvistaa aiheen ja nimittää ohjaajat sekä tarkastajat. Työn valvoja toimii pääsääntöisesti työn ensimmäisenä tarkastajana.

6. Diplomityön tekeminen

Diplomityön käytännön osa ja käsikirjoitus tehdään diplomityön ohjaajien (kohdassa 5 nimetyt henkilöt) opastuksella ja diplomityöohjeen mukaisesti.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF)Diplomityön Word-pohjaMaster Thesis Word Template

7. Diplomityöseminaari

Mikäli ETT-, WCE- tai Electronics -ohjelmassa opiskelevan opiskelijan maisterivaiheen HOPS noudattaa vuoden 2015 tai uudempaa tutkintorakennetta, opiskelija pitää diplomityöstään seminaariesitelmän diplomityöseminaarissa.

Linkki: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan seminaari

8. Diplomityön lataaminen Laturiin

Kun työn valvoja katsoo diplomityön olevan valmis arvosteltavaksi, hän ilmoittaa tästä osoitteseen study.itee@oulu.fi, jolloin diplomityön pohjatiedot voidaan laittaa Laturia varten valmiiksi.  Valvojan viestissä tulee olla seuraavat tiedot: Ohjaajan nimi ja tutkimusyksikkö, Toisen tarkastajan nimi, Opiskelijan nimi, Opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi (kv-opiskelijat vain englanniksi), työn kieli (suomi tai englanti), onko kyseessä kandidaatintyö vai diplomityö. Viesti tulee lähettää viimeistään viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta, jotta työn lataaminen ajoissa Laturiin on mahdollista. Diplomityön valvoja / ohjaaja ja opiskelija laativat työn tiivistelmälomakkeen ja opiskelija toimittaa sen Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin. Opiskelija lataa työn Laturiin erillisen ohjeen mukaisesti. Latauksen aikataulu.

Linkit: Diplomityön tiivistelmälomake / MSc thesis abstract form, Laturi-ohje

9. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu

Työn valvoja laatii kypsyysnäytteen sähköisenä tenttinä ja ilmoittaa tästä diplomityöntekijälle. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen Examinariumissa. Työn valvoja arvostelee ja lukitsee kypsyysnäytteen Exam-järjestelmän kautta. Työn arvosana siirtyy tällöin automaattisesti (oodin suoritustyöjonoon ja sitä kautta) Weboodiin opiskelijalle tiedoksi. Koronapandemian aikana diplomityön tiivistelmä korvaa kypsyysnäytteen.

10. Diplomityön teknisen ohjaajan lausunto

Diplomityöntekijä toimittaa teknistä ohjaajaa varten laaditun tilaaja-arviointilomakkeen em. ohjaajalle, joka palauttaa sen täytettynä työn valvojalle.

Linkki: Tilaaja-arviointilomake

11. Diplomityön tarkastaminen

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja työn tarkastajat lataavat työn Laturista, ja perehtyvät plagioinnintarkastuksen tuloksiin. Tarkastajat laativat työstä arvosteluehdotuksen tutkinto-ohjelman diplomitöiden arvostelulomakkeelle, ja toimittavat lomakkeen määräpäivään mennessä tutkinto-ohjelman sihteerille TST-tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin.

Linkit: Diplomityön arviointilomakeMSc thesis evaluation formDiplomityön arvosteluperusteet, Evaluation Instructions

12. Diplomityön arvostelu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta arvostelee diplomityön tarkastajien antaman lausunnon perusteella ja toimittaa lopullisen arvosanan Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin kirjattavaksi.


Opiskelijalla on oikeus tehdä tutkintolautakunnalle oikaisupyyntö opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (weboodissa tiedoksi).  Koulutuksen johtosääntö 24 §.

 

Ruotsin kieli

Ruotsin kielen / pohjoismaisen filologian pro gradu -tutkielmat vuodesta 2013 alkaen

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kielen ja kulttuurin / germaanisen filologian pro gradu -tutkielmat vuodesta 2013 alkaen löytyvät Jultika -julkaisuarkistosta

Tiedeviestintä, FM

Tiedeviestinnän maisteriohjelma

Pro gradu -ohjauksesta vastaavat professori Erkki Karvonen sekä yliopistonlehtori Jari Sahlgren.

TIEMAssa järjestetään lukukausittain ohjattuja graduklinikoita, joissa opiskelija voi keskustella henkilökohtaisesti tutkielman tekemiseen liittyvistä asioista ohjaajien kanssa.

TIEMAssa valmistuneet pro gradu -tutkielmat

Vuodesta 2013 lähtien valmistuneet pro gradut ovat luettavissa Jultika-järjestelmän kautta.

 

2020

Hyypiö, Anni: Parempaa vastinetta valtion rahalle? Suomalaisten yliopistojen rahoitusmallikeskustelun oikeutukset vuosina 2011-2019.

Häikiö, Oona: Katsaus tuhkarokko- ja influenssarokotteita koskeviin artikkeleihin Yleisradion verkkouutisissa 2019.

Modarress, Marella: Tiedettä ja viestintää lääkäri-potilassuhteessa.

Nauha, Kaisa: "Tutkitaan, autetaan, suojellaan!" Tieteen ja ongelmanratkaisua edistävien keinojen esiintyminen Yle TV2:n opettavien lastenohjelmien vuorosanoissa.

 

2019

Korkala, Sami: Tattis! Tapaustutkimus kansalaistiedehanke Sieniatlakseen osallistuneista.

Marski, Sampo: Limuviinasta normien purkuun. Kehysanalyysi suomalaisesta alkoholikeskustelusta vuonna 2017.

Paaso-Rantala, Heli: ”Oi” on krapulan mittayksikkö : tutkimus YLE:n alkoholivalistusta koskevien tietoiskujen käyttämästä retoriikasta

Siniluoto, Lauri: Diskurssianalyyttinen katsaus Aalto-yliopiston tohtorikoulutettavien tieteen kieleen liittämiin käsityksiin.

Tuohino, Venla: Antidootti-blogiportaali dialogisena tiedeviestinnän kanavana.

 

2018

Huhtala, Heli: Tieteellinen tauti, ihmeellinen tarina ja yhteinen taistelu - syövän tulkintakehykset ja metaforat journalismissa.

Miettinen, Antti: Kansa ehdotti, Eskolle löytyi vaihtoehtoja. Tapaustutkimus tiedeviestintätempauksesta.

 

2017

Heinineva, Matti:  ''Niin yleistajuista kuin vain mahdollista!'' Tiedote tieteestä tiedottamisen välineenä.

Heinonen, Heidi: Liikenteen losserokaloja ja trooppisten merten princejä. Huumori tieteen yleistajuistajana Niko Kettusen Viikon eläin -palstalla.

Hukkanen, Teemu: Kokeellinen tyttö särkyneessä maailmassa. Dark Angel -tieteistelevisiosarja nykytieteen ja kyberpunkin edustajana.

Lampila, Satu: Sääntöihminen ja hoivaihminen eläinten kouluttajana - viestijän koulutusfilosofian vaikutus koirankoulutusoppaissa käytettyihin vakuuttamisen keinoihin.

Miettunen, Päivi: Cocktailit, kimarat ja kemikaalikylvyt - kemikaalien haitallisuuden diskurssit ja lukijan vakuuttamisen keinot tiedettä popularisoivissa kemikaaleja käsittelevissä kirjoissa.

Oja-Leikas, Mirkka: Suomalaiset yliopistot Instagramissa. #some #osallistavatiede #organisaatioviestintä

Palukka, Otto: Vaikutusten visualisointi terveysvaikutteisten tuotteiden televisiomainoksissa.

Pöyliö, Jukka-Pekka: Tiedeviestinnän teoriasta käytäntöön - tiedejournalismin työprosessi toimija-tutkijan näkökulmasta tarkasteltuna.

Tauriainen, Laura: 140 merkin verran tiedettä - Twitter yliopistojen organisaatioviestinnän kanavana.

Tervonen, Sarianna: Ravitsemusneuvontamateriaalin viestinnällinen laatu ja ymmärrettävyys.

Vinblad, Suvi: D-vitamiinipommista uutispommiksi. Erään D-vitamiinimittauksen tarkastelu skandaalina, kohuna ja tiedekohuna.

 

2016

Häyrynen, Sanna: "Innovaatiomiljoonia tarjolla Oulun yliopistolle". Oulun yliopiston julkisuus ja tieteen kehystäminen verkkomedioissa.

Karlsson, Sonja: ”Kysehän on koko ihmisestä”. Vuosien 1935, 1950 ja 1970 steriloimis- ja kastroimislakien kehykset Helsingin Sanomissa.

Kervinen, Sini: Tiedosta digitaaliseksi opetuspeliksi - pelisuunnittelijat tieteen popularisoijina.

Kusmin, Annu: Infografiikkaa tieteestä. Asiantuntijoiden näkemyksiä FB-ryhmästä.

Pulkkinen, Kaisa: ”Ei se matka niin pitkä ole, 100 g kerrallaan, kymmenen niitä on jo kilo” - onnistuminen verkkokeskustelun laihdutuspuheessa.

 

2015

Aronen-Raappana, Elina: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n maine. Opiskelijoiden näkökulma oppilaitosviestinnässä.

Koivuniemi, Ville: Uhreja, vallankäyttöä ja vähän yhteisöllisyyttä. Vanhoillislestadiolaisuus Kalevassa ja Helsingin Sanomissa.

Lehtola, Minna: Vähän, joka on enemmän. Tieteen visualisoinnin prosessit ammattilaisten kuvaamina.

Nuortimo, Kalle: CCS (hiilidioksidin talteenotto ja varastointi) -tekniikoiden tiedeviestinnän piirteitä globaaleissa tieteellisissä, teknisissä ja kaupallisissa julkaisuissa sekä sosiaalisessa mediassa 2012-2015.

Ollila, Sanna-Kaisa: Tiede, usko ja tieteisusko: kehysanalyyttinen katsaus uusateistiseen maailmankatsomukseen Richard Dawkinsin Jumalharhassa.

Romppainen, Heidi: Miksi avointa dataa? Monitapaustutkimus Oulun alueen toimijoista.

Vihervaara, Veera: Transmediatuotanto Docventures - tiedonvälitystä ja yleisön osallistamista.

 

2014

Karjalainen, Juho: Tieteen popularisointi vuosina 1925-1928 julkaistussa lehdessä Valo: Tiedettä kaikille. (Palkittiin HuTK:n parhaana pro gradu -työnä vuonna 2014; jaettu ykkössija)

Nissinen, Sanna: Japanin tiedettä, teknologiaa ja maahan liittyviä tutkimuskohteita käsittelevät tekstit Tiede-lehdessä vuosina 2005, 2006 ja 2010.

 

2013

Huhta, Anna-Maija: "Älä kirjoita tänne virallisterveellistä propagandaa!'' Karppaus.info-keskusteluryhmä virallisten ravitsemussuositusten haastajana. (Palkittiin HuTK:n parhaana pro gradu -työnä vuonna 2013)

Hulkkonen, Mira: Tiedettä politiikan tueksi, mutta miten? Lähtökohtia Suomen ilmastopaneelin roolille tieteen ja politiikan välisessä vuorovaikutuksessa.

Hyttinen, Marika: Jännitysnäytelmä keskellä kaupunkia. Kaupunkiarkeologian tulkintakehykset Kalevan, Turun
Sanomien sekä Helsingin Sanomien sanomalehtikirjoittelussa vuosina 2001-2010.

Jyrinki, Anni: Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa. Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä.

Kanniainen, Mari: Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin.

Katisko, Reetta: ''Vapauta vatsasi''. Aikakauslehdissä esiintyvien lääkemainosten retoriikkaa.

Pyykkönen, Linda: Science Coverage in Finnish and British Newspapers - a comparative study.

Vuorela, Maarit: Tiedekeskusten kokeminen ja tiedeviestinnän onnistuminen - kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia.

 

2012

Hattunen, Annu: Rhetorical Battle on HIV/AIDS Medication in South Africa. Analysis of Dr. Matthias Rath's argumentation on micronutrients.

Mannermaa, Anna-Liisa: Huuhaata ja vuoden sananvapaustekoja. Rokotusinfo ry:n sikainfluenssa-uutisointi internetissä vuosina 2009-2010.

Sarja, Tiina: Ilmaisjakelulehti Magneettimedian vakuuttamisen keinot vaihtoehtoisissa tiedeartikkeleissa.

 

2011

Haapaniemi, Kukka: Tuotantoeläinrepresentaatiot ja eläintuotanto mediassa.

Harju, Aki: Ekoterrorismia ja ryöstöhakkuita. Ylä-Lapin metsäkiistaan liittyvä lehtikirjoittelu Lapin Kansassa ja Helsingin Sanomissa.

Hopeavuori, Tuula: Ammattikorkeakoulun opettajat tutkimustiedon hankkijoina ja tiedeviestinnän kohderyhmänä.

Lempinen, Hanna: "Jos se ei riitä, siitä riidellään". Tieteen roolit ja energian maailmankuvat 2 prosenttia -turvekampanjassa. (Palkittiin Oulun yliopiston parhaana pro gradu -työnä vuonna 2011)

Louhi, Pauliina: Käyttäjäystävällistä viestintää – kalastajien koukutus sähköiseen saalispäiväkirjaan.

Matila, Juhani: Yritysvakoilu. Mitä se on ja miten siltä suojaudutaan?

Räsänen, Satu: Pohjoinen puhuu. Arktisen keskuksen työyhteisöviestinnän ja tiedeviestinnän kehittämistutkimus.

Sirviö, Jenni: Keskustelua yhteiskunnasta yhteiskunnan kanssa? Sosiologian ja julkisuuden suhde Sosiologia-lehden kirjoituksissa 2000–2010.

Tilsala-Timisjärvi, Anu: Mitä tiede on yleistajuisissa tiedelehdissä ja mistä yleisö on kiinnostunut?

 

2010

Alajuuma, Kaija: Isä-Vanhasen kohupuheet. Tapaustutkimus kiistanalaisen tieteen julkisuudesta.

Kulmuni, Jonna: Suomalaisten käsityksiä evoluutiosta.

Määttä, Riitta: Mainoskuvan luonto – visuaalista retoriikkaa aikakauslehtien mainoksissa.

 

2009

Arffman, Sari: Toimittaja ja tutkija – törmäyskurssilla? Haastattelututkimus Suomen suurimpien päivälehtien toimittajien suhtautumisesta tutkijoihin asiantuntijahaastateltavina.

Harjula, Riikka: Kierikin lehdistökuva. Kehystutkimus Kalevan lehtikirjoituksista vuosina 1996-2007.

Heikkilä, Mirja: ”Eikö äiti kuule? Täällä huutaa Nalle Karvatassu!” – Psykoterapeuttinen lastenkirja.

Herva, Markus: Toivon näkymät. Skitsofrenia-diagnosoitujen kokemuksia voimaantumisesta.

Kaija, Helena: ”Jo se, että luet tätä kirjaa, on osoitus siitä, etteivät muut ruokavaliot toimi.” Vakuuttamisen keinoja muotidieettikirjoissa.

Laukkanen, Kukka-Maaria: ”Ainoa apu selkäsärkyyn?”. Hoitosuositusten toteutuminen aikakauslehdissä.

Leppäkangas, Petri: Ilmastouutisointia sanomalehti Kalevassa 1998-2008.

Mattila, Iida-Maria: ”Pienellä pahalla hyvin isoa pahaa vastaan”. Ehkäisypilleriin liittyvien artikkelien retoriikkaa suomalaisissa naistenlehdissä vuosina 1961-1967.

Nousiainen, Marja: ”Ihanuuksien ihmemaa”. Perusopetuksen 8. luokan historian oppikirjojen kuva Suomen lähihistoriasta 1985-2006.

Paananen, Reija: Liika tieto lisää tuskaa? Lastenneuvola-ammattilaisten tiedonhaku ja suhtautuminen lisääntyviin sähköisiin palveluihin – tarvitaanko sähköistä lastenneuvolakäsikirjaa?

Panttila, Hannu: Kivestä asiaa. Tieteen popularisointi Geologian tutkimuskeskuksen tiedotteissa 1998-2008.

Väyrynen, Maria-Melina: Tiedemiesrepresentaatio lasten- ja nuortenelokuvissa vuosina 1999-2008.

Tietojenkäsittelytiede

Arviointi ja tarkastajavaatimukset

Pro gradu -tutkielman arvioi tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunta. Kaksi tarkastajaa, joista toinen on yleensä tutkielman ohjaaja, kirjoittaa lausunnon ja ehdottaa arvosanaa arviointikriteerien mukaisesti (katso opinnäyteohjeet). Tutkinto-ohjelmatoimikunta tekee päätöksen asiassa. Opiskelija voi pyytää korjausta tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tuloksen vastaanottamisesta.

Määräajat tutkielmien toimittamiselle arvioitavaksi löytyvät tutkinto-ohjelmatoimikunnan kotisivulta.

Tarkastajavaatimukset

EHDOTETTU ARVOSANA TARKASTAJAVAATIMUS
1

Molemmilla tarkastajilla on vähintään maisterin tutkinto

2
3
4

Toisella tarkastajista on vähintään tohtorin tutkinto ja toisella vähintään maisterin tutkinto

5

Jos ehdotettu arvosana on 5, arviointi vaatii opinnäytteiden arviointiryhmän kokouksia seuraavasti:

 • Ensimmäisessä kokouksessa opinnäytteiden arviointiryhmä nimittää kolmannen tarkastajan, joka on professori, dosentti, tohtori tai pätevyydeltään vastaava henkilö. Kolmannella tarkastajalla pitää olla tarpeeksi asiantuntemusta opinnäytteen aihealueesta ja/tai tutkielmassa käytetyistä menetelmistä.
 • Toisessa kokouksessa opinnäytteiden arviointiryhmä tekee päätöksen arvosanasta lausuntojen perusteella.

Opiskelijoiden ja ohjaajien pitää ottaa huomioon arviointiprosessiin menevä aika.

Tutkielmien ohjaajia ja aiheita

 

 

Kauppatieteet KTM

Opinnäytetyöskentely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat opinnäytteen  KTM-tutkintoon. KTM-tutkinnon opinnäyte on oman pääaineen pro gradu -tutkielma. Opinnäytteen yhteydessä kirjoitetaan myös kypsyysnäyte.

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnalla, siitä kerrotaan Ohjeita opinnäytetyön kirjoittamiseen -ohjeen sivulla 6 mm. seuraavaa:

”Opinnäytetyön aihe voi olla miltä tahansa oppiaineen piiriin kuuluvalta aihealueelta. Hyvän yleiskuvan oman alansa tutkimuksen keskeisistä ja ajankohtaisista teemoista saa selailemalla tärkeimpien tieteellisten aikakauslehtien viimeisimpiä vuosikertoja. Harkitsemisen arvoisia ovat erityisesti ne aihealueet, joilla oppiaineen henkilökunta tekee omaa tutkimustyötään. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa myös yliopiston ulkopuolisen organisaation, esimerkiksi yrityksen, tilauksesta niin sanottuna toimeksiantotutkimuksena.

Pro Gradu -työskentelyprosessi

OyKKK:ssa Pro Gradu -tutkielmien pääasiallisena ohjausmuotona on ryhmäohjaus, johon kuuluu seminaarityöskentelyä. Ohjattu gradutyöskentely ryhmissä alkaa syksyisin ja ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu kulloinkin annettavien ohjeiden mukaisesti. Ryhmien toiminnan käynnistämisen alkuvaiheessa kullekin opiskelijalle nimitetään ohjaaja.

Ohjausprosessi jakautuu neljään eri vaiheeseen: Aiheen valinta, Tutkimussuunnitelma, Väliraportti ja Käsikirjoitus. Ohjaus kytkeytyy näihin vaiheisiin. Aiheenvalinnassa opiskelija voi keskustella ohjaajan kanssa esim. hänen vastaanottotunnillaan tai muuten sovitulla tavalla. Kolme muuta vaihetta perustuu lähtökohtaisesti ryhmäohjaukseen sekä ryhmässä annettavaan yksilöohjaukseen. Näissä vaiheissa opiskelija valmistelee työnsä asianmukaiseen vaiheeseen (tutkimussuunnitelma, väliraportti, käsikirjoitus), laatii esitysmateriaalin ja pitää esityksen, jota ohjaaja ja muu ryhmä sekä mahdollisesti opponentti kommentoivat.

Ryhmäohjauksen oleellisena elementtinä on opiskelijan oppiminen tutustumalla muiden ryhmäläisten töihin ja kommentoimalla niitä. Ohjausprosessin elementtejä ovat myös oman työn esittäminen, toisen työn opponointi ja kommentointi osana ryhmäohjausta. Esityksen laatiminen ja pitäminen ovat osa ohjausprosessia ja työn sisällön ohjausta. Esityksen laatimisessa ja pitämisessä sisällön ja ohjauksen kannalta on oleellista suullisten taitojen lisäksi myös sisällön tiivistäminen, olennaisen osoittaminen sekä oman työn ja tutkimusprosessin vaiheen arviointi. Poikkeustapauksissa ohjaaja voi organisoida näihin vaiheisiin liittyvät palautuspisteet muutenkin kuin seminaariesityksinä. Myös näissä tapauksissa opiskelija toimittaa ohjaajalle/koko ryhmälle esitysmateriaalin ja työn sen hetkisen vaiheen tiivistelmän kommentointia varten. Työn suullinen esitys kuitenkin vaaditaan vähintään väliraportti- tai käsikirjoitusvaiheessa suullisen esittämisen arvioimiseksi (maisteriohjelman oppimistavoitteen mittauspiste).

Opiskelija siis sitoutuu valmistelemaan kolme raporttia esityksineen, jotka vievät työtä eteenpäin, opponoimaan vähintään kerran toisen opiskelijan työtä ja tekemään tästä opponointipaperin (A4-arkillinen tekstiä) opponoitavalle ja ohjaajalle sekä osallistumaan seminaarityöskentelyyn ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Ohjaaja sitoutuu kommentoimaan opiskelijan raportteja ja esityksiä ja antamaan tarvittaessa lisäohjausta vastaanottoaikojen ja resurssiensa puitteissa.

Itsenäinen työskentely

Mikäli opiskelija ei osallistu ohjausprosessiin edellä kuvatun mukaisesti, voi hän työstää graduaan myös itsenäisesti. Tässä vaihtoehdossa opiskelija luopuu ohjausprosessin mukaisesta ohjauksesta. Itsenäisessä työskentelyssä opiskelijan on hyväksytettävä aiheensa työn ohjaajalla, joka hänelle nimetään hänen ilmoittautuessaan Pro Gradu -työskentelyyn. Tämän jälkeen opiskelija työstää graduaan itsenäisesti. Ohjaaja on tavattavissa normaalisti vastaanottotuntien puitteissa ja näissä tapaamisissa opiskelijan on mahdollista esittää kysymyksiä joihin ohjaaja antaa vastauksia sen perusteella, mitä opiskelija työstään kysyessään antaa. Varsinaista työn lukemista ja kommentointia ei näihin tapaamisiin lähtökohtaisesti kuulu. Saatuaan työn valmiiksi opiskelijan on esitettävä käsikirjoituksensa ohjaajan osoittamassa tutkielmaseminaarissa suullisen esittämisen arvioimiseksi. Ohjaaja antaa käsikirjoitukseen kommenttinsa, jonka jälkeen opiskelija työstää tutkielmaraporttiansa sopivaksi katsomallaan tavalla ja toimittaa työn ohjaajalle, joka antaa luvan ladata työ Laturiin tai ilmoittaa lisäkorjauksia edellytettävän.

Tässä vaihtoehdossa opiskelija sitoutuu työstämään tutkielmaansa itsenäisesti ja valmistelemaan esityksen käsikirjoituksestaan. Ohjaaja sitoutuu vastaamaan opiskelijan tutkielmaa koskeviin kysymyksiin vastaanottoaikojensa puitteissa sekä lukemaan ja kommentoimaan opiskelijan käsikirjoituksen ja esityksen.

Sekä ohjattu Pro Gradu –työskentely että itsenäinen työskentely noudattavat pääasiallisesti samaa aikataulua, jossa tutkielma valmistuu yhden lukuvuoden aikana.

Pro gradu -työskentelyyn ilmoittautuminen

Seuraava virallinen Pro gradu –työskentelyn info, jossa kerrotaan yleisesti pro gradu työskentelystä, järjestetään perjantaina 29.5.2020 klo 10-11 (Zoom verkkotapaaminen), linkki verkkotapaamiseen (poistettu)

Kaikkien oppiaineiden/maisteriohjelmien opiskelijat ilmoittautuvat pro gradu –työskentelyyn yhteisellä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://link.webropolsurveys.com/S/E3F95F094FBC1DA1.  Deadline ilmoittautumiselle on 10.6.2020. Tiedot kerätään yhteen ja eri ohjaajien graduryhmät jaetaan oppiainekohtaisesti näiden ilmoittautumisten perusteella. Jos olet ilmoittautunut gradutyöskentelyyn aiemmin ja sinulla on jo ohjaaja/gradutyösi on kesken, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudestaan.

Lisäinfoa voi kysyä oman oppiaaineenne pääainevastaavilta:
Laskentoimi: Hannele Kantola (hannele.kantola@oulu.fi)
Taloustiede: Sanna Huikari (snna.huikari@oulu.fi )
Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen: Sakari Sipola (skari.sipola@oulu.fi )
Rahoitus: Petri Sahlström (petri.sahlstrom@oulu.fi )
Markkinointi: Hanna Komulainen (hanna.komulainen@oulu.fi )

Varsinainen graduryhmien työskentely alkaa syyslukukaudella, mutta ohjaajan nimeäminen jo nyt mahdollistaa keskustelut ja aiheen miettimisen jo ennen ensi syksyä.

Oppiainekohtaiset graduinfot järjestetään nyt keväällä seuraavasti (linkit etätapaamisiin poistettu):
•         Laskentatoimi 1.6. klo 12.00-13.00 (721130S Master’s Thesis, Accounting)
•         Taloustiede 29.5 klo 12.00-13.00  (721330S Master’s Thesis in Economics)
•         Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 3.6.. klo 13.00-14.00  (721530S  Master’s Thesis in International Business Management)
•         Rahoitus 29.5. klo 11.00-12.00  (721950S  Master's Thesis in Finance)
•         Markkinointi 29.5. klo 12.00-13.00 (721430S Master's Thesis in Marketing)

Ohjeita opinnäytetyöhön

Ohjeita opinnäytetyöskentelyyn

Asiakirjamallit ja MS Office ohjeet

Kirjoitusohjeen asetusten ja tyylien mukaisesti tehty valmis asiakirjamalli (template), jota suositellaan käytettävän opinnäytetöiden tekemiseen

Ohjeet asiakirjamallin (template) käyttöön sekä yleiset ohjeet Microsoft-ohjelmien käyttöön opinnäytetöitä kirjoitettaessa

Pro Gradu -tiivistelmä ja sen täyttöohjeet

Opinnäytetöiden erilliset kansilehdet

 • Suomenkielinen opinnäytetöiden kansilehti:Kansilehti  (rtf)
 • Cover page for thesis written in English: Cover page (rtf)

Huom. Käytettäessä yllä olevaa Ms Office -asiakirjamallia, kansilehti on valmiina mallissa.

Pro Gradu -seminaarityöskentely

Gradutyöskentelyn vaiheet

Kolme pakollista raporttia:

 • Tutkimussuunnitelma (n. 5 s.)
 • Väliraportti (n. 30–40 s. ~ teoreettinen osuus)
 • Käsikirjoitus (n. 60–80 s. ~ kaikki luvut kertaalleen kirjoitettuna)

Näihin ohjaajat antavat kommentit, jotka auttavat työtä eteenpäin.

Suullinen esittäminen arvioidaan väliraportin tai käsikirjoituksen esityksessä.

Ohjeet opponoijalle

 • Tarkastele työstä tutkimuksen tärkeitä elementtejä Pro Gradu –tutkielman arviointiperusteiden mukaisesti ja nimeä kaksi työn ansiota ja kaksi kehitysehdotusta. Esittele perustellusti nämä neljä asiaa omalla puheenvuorollasi seminaarissa.
 • Valmistele myös A4-dokumentti, johon voit kerätä keskeisten asioiden lisäksi erilaisia huomioita työn tekijälle (esim. virheistä jne.).

Kuten kaikki tieteellisessä tutkimuksessa tehdyt ratkaisut, myös aiheen valinnan tulee olla perusteltu. Huomioon otettavia näkökulmia on useita: tutkielmantekijän henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen, tutkielmantekijän omat resurssit (tiedot, taidot ja käytettävissä oleva aika), lähdemateriaalin saatavuus, tutkimusaineiston saatavuus, aiheen tieteensisäinen merkitys, aiheen yhteiskunnallinen merkitys sekä aiheen merkitys tutkielmantekijän urakehityksen kannalta.”

Pro Gradu -tutkielman arviointi

Pro Gradu -tutkielman arvostelussa käytetään arviointirubriikkia.

Tämän lisäksi maisterintutkinnon esittämisen oppimistavoitteen mittaamiseksi (ei vaikuta gradun arvosanaan) arvioidaan:

Valmiit Pro Gradu tutkielmat

Aiemmat kauppakorkeakoulussa kirjoitetut pro gradu –tutkielmat löytyvät Jultika-julkaisutietokannasta.

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelman pro gradu -tutkielma

Kemian tutkinto-ohjelman maisteritutkintoa varten tehdään pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 20 op. Pro gradu tehdään sekä kemistin että aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa. Kemistin tutkintoon kuuluu tämän lisäksi pääaineen erikoistyö 30 op, joka on laboratoriotutkimus.

Pro gradun kirjoitus- ja arviointiohjeet

Konetekniikka

Teknillisen tiedekunnan ohje 

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenevää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Diplomityö on teoreettinen tai kokeellinen suunnittelu- tai tutkimustehtävä tai konkreettinen suunnittelutehtävä tai selvitys teknillisestä tai teknillistaloudellisesta aiheesta. Työ tehdään usein jonkun teollisuuslaitoksen tarjoamasta aiheesta. Diplomitöitä on tehty sekä koti- että ulkomaisille teollisuuslaitoksille.

Opinnäytetyöprosessin alussa täytetään Diplomityön ohjaaminen ja aihehakemus, josta saadaan tiedot Laturi-järjestelmää varten. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli työn nimi muuttuu, voidaan lopullinen työn nimi ilmoittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Ohjaaja, tallenna arviointidokumentti ensin omalle koneellesi ja täytä sitten.

Diplomityö voidaan aloittaa, kun ammattiaineen, jossa opiskelija aikoo tehdä työnsä, tentit on suoritettu vähintään yhdistetyllä arvosanalla hyvä (3 / 5) ja muita tenttejä, harjoitus- tai laboratoriotöitä on jäljellä 1...4 kpl ohjaajan harkinnan mukaan. Suorittamatta olevat opinnot eivät kuitenkaan saa olla diplomityön aihepiiriin kuuluvien ammattiaineita tukevien opintojaksojen suorituksia.

 

DIPLOMITYÖSEMINAARI

Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa diplomityöhön sisältyy diplomityöseminaari, jossa diplomityöntekijä esittelee diplomityönsä ennen työn arvointia.

Diplomityöseminaareja järjestetään keväällä 2021 seuraavasti:

Ilmoittautuminen                Seminaaripäivä
Weboodissa                           (keskiviikko)
viimeistään

to 7.1.2021                            13.1.2021

to 28.1.2021                          3.2.2021

to 25.2.2021                          3.3.2021

to 25.3.2021                          31.3.2021

to 29.4.2021                          5.5.2021

to 27.5.2021                           2.6.2021

Diplomityöseminaariin (469900S) ilmoittautuminen Weboodissa pääsääntöisesti viimeistään seminaaria edeltävänä torstaina; yhteyshenkilö: opintoasiainsihteeri Arja Korhonen, sähköposti: arja.t.korhonen (at) oulu.fi.
Diplomityöseminaariin osallistumisesta on sovittava etukäteen työn ohjaajan kanssa ennen seminaariin ilmoittautumista.

Seminaarissa esitetään työn sisältö ja tulokset tiiviisti. (Esitelmän kesto noin 15-20 min.)                                                           

Seminaarit järjestetään konetekniikan neuvotteluhuoneessa TF 315 klo 8.15 alkaen. Poikkeusaikana seminaari järjestetään etäyhteydellä. Linkin etäosallistumista varten saat Reijo Saarelta, reijo.saari(at)oulu.fi.

Seminaarin jälkeen on mahdollista kirjoittaa kypsyysnäyte, kunhan asiasta on sovittu etukäteen työn ohjaajan kanssa.

SEMINAARIT OVAT KAIKILLE AVOIMIA, TERVETULOA KUUNTELEMAAN!

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenävää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Opinnäytetyöprosessin alussa täytetään Diplomityön aloittaminen ja aihe- hakemus, josta saadaan tiedot Laturi-järjestelmää varten. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli työn nimi muuttuu, voidaan lopullinen työn nimi ilmoittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona

 

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Ohjaaja, tallenna arviointidokumentti ensin omalle koneellesi ja täytä sitten.

Yritykseen tehtävän diplomityön tueksi on laadittu pieni mainosvihkonen, jossa on kuvattu yritykselle diplomityön vaatimukset ja prosessin kulku. Esitteen löydät tästä.

Maantiede

Pro gradu -tutkielmatyöskentely maantieteen tutkinto-ohjelmassa

791631S Pro gradu –seminaari, 5 op ja 791619S Pro gradu –tutkielma, 30 op

Kaikki maantieteen maisteriopiskelijat laativat FM-tutkintoon opinnäytteen, pro gradu tutkielman.  Tutkielman työstäminen aloitetaan osallistumalla pro gradu seminaariin heti maisteriopintojen alkuvaiheessa. Pro gradu –seminaari on laajuudeltaan 5 op ja –tutkielma 30 op. Pro gradu –seminaari tukee tutkielman tekoa ja suoritetaan neljännen ja viidennen opintovuoden aikana. Seminaareissa opiskelijat esittelevät tutkielmaansa työn eri vaiheissa, ja niissä perehdytään tutkielman aihepiirin kirjallisuuteen ja ongelmakohtiin.

Seminaareihin tulee osallistua heti maisteriopintojen alkuvaiheessa neljännen opintovuoden syyslukukaudesta lähtien. Yleensä lukuvuoden alussa ensimmäisellä seminaarikerralla kerrotaan tarkemmin seminaarien sisällöstä ja tutkielman teosta. Seminaareissa on hyvä käydä jo ennen kuin on itse aloittanut tutkielman tekemisen, alkuvaiheessa seminaareihin voi osallistua kuunteluoppilaana. Aihetta miettiessä kannattaa tutustua aikaisempina vuosina tehtyihin tutkielmiin esim. selailemalla Oulun yliopiston julkaisuarkistoa, Jultikaa.

Voit halutessasi osallistua eri erikoistumisalojen seminaareihin. Eri graduryhmissä vaaditaan hieman eri tavalla osallistumisia ja on hyvä varmistaa seminaarikurssin vastuuopettajalta tarvittava osallistumismäärä ja ne tehtävät, joita seminaarissa suoritetaan (opponointi jne.).

Tutkielmatyöskentely on jaettu kolmeen osaan, ja jokainen opiskelija pitää tutkielmastaan kolme seminaariesitystä:

 • Seminaari I pidetään työn alkuvaiheessa. Noin 7–10 sivun mittaisessa tutkimussuunnitelmassa esitetään tutkielman aihepiiri, ongelmanasettelu, mahdolliset hypoteesit, aineistot, menetelmät, alustava sisältörunko, rahoitus, aikataulu ja tutkielman ohjaaja(t).
 • Seminaari II pidetään tutkielman kirjoitusvaiheen käynnistyttyä, jolloin opiskelija esittelee työn sisältörungon, teoreettisen viitekehyksen sekä empiirisen tarkastelun suuntaviivat kiinnittäen samalla huomiota jo kohtaamiinsa ongelmiin.
 • Seminaari III:ssa esitetään ohjaajien kommenttien pohjalta muokattu lähes lopullinen versio. Tällöin opiskelija esittelee työn keskeiset lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset ratkaisut sekä keskeiset tulokset ja niiden evaluoinnin. Seminaarissa toinen opiskelija toimii työn opponenttina. Opponointi tehdään kirjallisena.

 

Kypsyysnäyte (Pro gradun tiivistelmä) ja arviointi

Mikäli opiskelija on LuK-vaiheessa (tai AMK-tutkinnossa tai toisessa FM-tutkinnossa) kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut riittävän suomen (tai ruotsin) kielen hallinnan, niin kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielmaan liitettävä tiivistelmä.  Lue lisää kypsyysnäytteestä.

Tiivistelmälle on maantieteen tutkinto-ohjelmassa oma lomakkeensa, jonka saat tämän sivun alaosasta. Lomakkeessa on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja tiivistelmän kieliasu on oltava hyvä. Mikäli olet kirjoittanut pro gradu -tutkielman englanniksi, myös tiivistelmän voi olla englanniksi. Tiivistelmäliite liitetään kaikkiin pro gradu -tutkielmiin nimiölehden jälkeen (toiseksi sivuksi). Käytä tiivistelmälomakkeen täyttämisessä esiasetettuja muotoiluja.

Tiivistelmän hyväksyy pro gradu –tutkielman ohjaaja, ja kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä ja kypsyysnäyte hyväksytään samalla, kun pro gradu – tutkielma hyväksytään.

Kun pro gradu –tutkielma on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Opiskelijan on huomioitava, että työ on ladattava Laturiin hyvissä ajoin tarkastusta varten. Työn tarkastajalle on varattava riittävästi aikaa arvosanan muodostamiseen. Arviointiaikataulusta sovitaan aina erikseen ohjaajan kanssa. Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen. Sinulle lähetetään koulutuksen lähipalvelupisteestä tarkastajien lausunto sähköpostitse Oodissa ilmoittamaasi osoitteeseen.

Esimerkki tiivistelmästä

Tiivistelmälomake FM-kypsyysnäytettä varten - 2017.doc

gradu_tiivistelmä_eng.docx

 

Pro gradu –tutkielma arvioidaan asteikolla 1–5. Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Gradun arvosteluohjeet maantiede 2015.pdf

Tuotantotalous

Teknillisen tiedekunnan ohje 

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenävää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Opinnäytetyöprosessin alussa täytetään Diplomityön aloittaminen ja aihe- hakemus, josta saadaan tiedot Laturi-järjestelmää varten. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli työn nimi muuttuu, voidaan lopullinen työn nimi ilmoittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Ohjaaja, tallenna arviointidokumentti ensin omalle koneellesi ja täytä sitten.

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

Diplomityöprosessi kaavion muodossa

Ennen diplomityöpaikan/aiheen hakua on suositeltavaa osallistua tutkimusseminaariin (555301S Research Seminar). Kurssi kannattaa aloittaa jo  1. vuoden keväällä. Seminaarissa opiskelijat esittelevät tutkimustaan, joten sieltä saa hyviä vinkkejä aiheisiin sekä diplomityöpaikan hakuun. Lopullisen suoritusmerkinnän kurssista saa samoihin aikoihin diplomityön valmistuessa.  Diplomityön (555300S) aiheesta voi keskustella omaopettajan, opintosuunnan opettajien  tai  tutkimusseminaarin opettajan kanssa.  Tutkimusseminaarista on kaksi erillistä toteutusta lukuvuoden aikana, joten teemaluennoille voi osallistua syksyisin ja keväisin. Syventävä harjoittelu (555304S Advanced Internship) on suositeltava suorittaa viimeistään 1. ja 2. vsk. välisenä kesänä.    Mikäli Tiedonhankintakurssia (030005P) ei ole suoritettu aiemmissa opinnoissa, kannattaa se suorittaa 1. vuoden syksyllä.  Diplomityötä voidaan tehdä myös itsenäisenä suorituksena esimerkiksi kesällä tai vaihdon opintojen aikana.  Tuotantotalouden erikoistyö (555379S) on yleensää yritykseen tai julkishallintoon liittyvä kehittämistehtävä ja se voi toimia myös esiselvityksenä diplomityölle.  

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana. 

Diplomityön aihe on hyväksytettävä yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. 

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityön aihehakemus on jätettävä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi viimeistään diplomityön esittelyä edeltävään toimikunnan kokoukseen lähettämällä hakemus osoitteeseen study.architecture@oulu.fi . 

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet joulukuussa 2019: Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmis diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2020-21:

23.9.2020 / 18.11.2020 / 14.12.2020 / 3.2.2021 / 31.3.2021 / 10.-12.5.2021

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Teknillisessä tiedekunnassa käytetään yhtenävää pohjaa ja ohjeistusta diplomitöiden tekemiseen. 

Opinnäytetyöprosessin alussa täytetään Diplomityön aloittaminen ja aihe- hakemus, josta saadaan tiedot Laturi-järjestelmää varten. 

Alta löydät opinnäytetyöpohjan, jossa on ohjeet mm. opinnäytetyön sisällöstä ja rakenteesta.

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä. Saatuaan ohjaajalta luvan, opiskelija syöttää valmiin työn Laturi-järjestelmään http://laturi.oulu.fi tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli työn nimi muuttuu, voidaan lopullinen työn nimi ilmoittaa osoitteeseen study.technology(at)oulu.fi.

Tutustu myös opinnäytteen ohjauksen käytäntöihin ja arviointiperusteisiin:

Ohjaaja, tallenna arviointidokumentti ensin omalle koneellesi ja täytä sitten.

Yritykseen tehtävän diplomityön tueksi on laadittu pieni mainosvihkonen, jossa on kuvattu yritykselle diplomityön vaatimukset ja prosessin kulku. Esitteen löydät tästä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomityöseminaari

Tutkinto-ohjelmassa on diplomityöseminaarit, joissa työntekijä esittelee oman työnsä sen valmistuttua ennen työn hyväksymistä. Seminaariesityksen kesto on noin 15 minuuttia.
Diplomityöseminaareihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimestään seminaaria edeltävän viikon keskiviikkona (485991S Diplomityöseminaari, 0 op).
Diplomityöseminaarit ovat tiistaisin klo 8:15 seuraavina päivinä kevätlukukaudella 2021:
12.1.2021/9.2.2021/2.3.2021/13.4.2021/11.5.2021/8.6.2021(mukaan myös heinäkuussa valmistuvat).

Muistathan, että diplomityö tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona
ja arvosana on Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä.  Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouspäivät löydät Valmistuminen diplomi-insinööriksi-sivulta.

Lääketieteen tekniikka TtM

The Master´s Programme in Biomedcial Engineering follows General instructions on publication of the theses prepared in the degree programmes at the Faculty of Medicine (instructions for now in Finnish only).

In addition the students of the programme will follow the listed process in preparing the thesis:

 

Master's thesis (30 ECTS):

FMED: 580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering 30 ECTS = 810 hours of work.

Remember to register to the course(s) in WebOodi!

1. Choosing the Topic

    - You will find list of already available topics in programmes Moodle work space. You can also ask research groups and companies for suggestions. Check also suitable ones from Aarresaari.

2. Topic Proposal (Discuss with the supervisor)
    - Application for Topic Proposal

3. Writing a study plan
    - Guidelines for study plan

(If you have 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS in your PSP, you will get the credits after you have presented the study plan in BME seminar. Form: Examiner's statement on Master's thesis study plan)

4. Writing a thesis (Takes approx. 4-6 months)
    - General guidelines
    - Template for thesis

5. Grading and returning to Laturi (Note: you have to reserve about 6 weeks between returning the thesis and graduation, see Graduation: Master´s degree
    - Guidance from laturi.oulu.fi  (Application to load thesis to Laturi)
    - Examiners statement

Please note that, if you do an article based Thesis, submit only the Thesis part without the article to the Laturi.

The physical copy of Master's thesis: the study programme pays for 2 copies of the book: one for the student, one for the unit's library. Students can order more copies on one's own account. Instructions on how to order the physical copies, you get by asking Meri Ojakangas (meri.ojakangas@oulu.fi).

6. Maturity Test and Diploma application

Until the end of 2020, the M.Sc. thesis abstract will replace the maturity test!

If you have completed all the studies in your PSP and you are willing to graduate: Check instructions in Graduation: Master´s degree.

7. Feedback

Give feedback in University of Oulu feedback system: https://palaute.oulu.fi/ (if the course is not visible, make sure that you have registered to the course in WebOodi).

For further information kindly contact Anna Maijala or study. medicine@oulu.fi

Hyvinvointitekniikka

Hyvinvointitekniikan pro gradu -tutkielman julkaisemisessa noudatetaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteita.

Lisäksi tutkinto-ohjelman opiskelijat noudattavat seuraavaa prosessia:

Master's thesis (30 ECTS):

The code for the Master´s Thesis is the same with the Master´s Programme in Biomedical Engineering, that is, 580213S Master's Thesis in Biomedical Engineering 30 ECTS = 810 hours of work. In addition, the degree programme in Medical and Wellness Technology includes in PSP also 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS, so total extent of Study Plan + Master's thesis is 35 ECTS = 945 hours of work)

Remember to register to the course(s) in WebOodi!

1. Choosing the Topic

    - You will find list of already available topics in programmes Moodle work space. You can also ask research groups and companies for suggestions. Check also suitable ones from Aarresaari.

2. Topic Proposal (Discuss with the supervisor)
    - Application for Topic Proposal

3. Writing a study plan
    - Guidelines for study plan

(If you have 580214S Study Plan of the Thesis 5 ECTS in your PSP, you will get the credits after you have presented the study plan in BME seminar. Form: Examiner's statement on Master's thesis study plan)

4. Writing a thesis (Takes approx. 4-6 months)
    - General guidelines
    - Template for thesis

5. Grading and returning to Laturi (Note: you have to reserve about 6 weeks between returning the thesis and graduation, see Graduation: Master´s degree
    - Guidance from laturi.oulu.fi  (Application to load thesis to Laturi)
    - Examiners statement

Please note that, if you do an article based Thesis, submit only the Thesis part without the article to the Laturi.

The physical copy of Master's thesis: the study programme pays for 2 copies of the book: one for the student, one for the unit's library. Students can order more copies on one's own account. Instructions on how to order the physical copies, you get by asking Meri Ojakangas (meri.ojakangas@oulu.fi).

6. Maturity Test and Diploma application

Until the end of 2020, the M.Sc. thesis abstract will replace the maturity test!

If you have completed all the studies in your PSP and you are willing to graduate: Check instructions in Graduation: Master´s degree.

7. Feedback

Give feedback in University of Oulu feedback system: https://palaute.oulu.fi/ (if the course is not visible, make sure that you have registered to the course in WebOodi).

For further information kindly contact Anna Maijala or study.medicine@oulu.fi

Biologia

Biologian gradutyöryhmän kokousajat

Gradun lopullinen versio on oltava Laturissa 2-3 viikkoa ennen alla olevia kokouspäiviä, jotta tarkastajat ehtivät tarkastaa työn kokoukseen.

ti 22.09.2020

to 15.10.2020

ke 18.11.2020

pe 18.12.2020

to 21.01.2021

to 18.02.2021

ti 23.03.2021

to 22.04.2021

to 20.05.2021

ti 22.06.2021

ke 30.06.2021

Lääketiede

Lääketieteen tekniikka DI

Diplomityöllä on merkittävä osa diplomi-insinöörin opinnoissa ja sen tarkoitus on valmistaa opiskelijaa itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Tämän vuoksi ohjauksella on pienempi osuus kuin aiemmissa opinnoissa. Diplomityö on tyypillisesti jonkin laajahkon teknisen tehtävän ratkaisu. Vaikka siihen usein sisältyykin lisäopintoja kyseiseltä erikoisalalta, tarkoitus on saada opiskelija käyttämään pääasiassa opiskelunsa aikana hankkimiaan valmiuksia. Diplomityö harjaannuttaa opiskelijaa teknistieteelliseen dokumentointiin.

Tärkeimmät tiedot diplomityöstä ja sen tekoprosessista löydät diplomityön teko-ohjeista:

Word-dokumenttipohjat löydät täältä:

Latex-dokumenttipohjan diplomityölle löydät Overleafista.

Diplomityö ja valmistuminen: Prosessikaavio

Diplomityötä aloitettaessa

Diplomityön aihetta ja lupaa kirjoittaa työ englanniksi haetaan työn alkuvaiheessa seuraavilla lomakkeilla:

Opiskelija palauttaa lomakkeet koulutuksen lähipalvelupisteeseen (Kompassiin klo 10-14) tai sähköisesti student sähköpostia käyttäen osoitteseen study.itee(a)oulu.fi. Kannattaa tutustua myös Oulun yliopiston kirjaston opinnäyteoppaaseen.

Kun työ alkaa olla valmis

Nimiölehti:

Jokaisen diplomityöntekijän kannattaa tutustua arviointilomakkeeseen ja soveltamisohjeisiin!
Diplomityön valvoja ja toinen tarkastaja arvioivat työn seuraavien soveltamisohjeiden mukaisesti ja täyttävät oheisen lomakkeen:

Kun diplomityötä ei tehdä yliopistolle, työn tilaaja arvioi työn seuraavilla lomakkeilla:

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä opintojen loppuvaiheessa, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja ne näkyvät WebOodissa. 

Viimeksi päivitetty: 7.1.2021