Ketterä korkeakoulu

Opintoja niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Hae opiskelijaksi!                  Opinnot                  Sogsakk-väylä                  Davvisámegillii

Mikä on Ketterä korkeakoulu?

Ketterä korkeakoulu  -hanke tarjoaa opettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä. Hankkeessa voi suorittaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielen perus- ja aineopinnot (65 op), kirjallisuuden perusopinnot (25 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Opinnot järjestetään verkko- ja monimuoto-opetuksena sekä lähiopetuksena Inarissa.

Hanke tarjoaa lisäksi henkilökohtaista opinto-ohjausta päteville, saamenkielisille opettajille, jotka haluavat uuden opetettavan aineen.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan Ketterä korkeakoulu -hanke tekee yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston sekä saamelaisalueen kuntien kanssa. Ketterä korkeakoulu on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.

 

Hae opiskelijaksi!

Hakukuulutus
Hakulomake
Motivaatiokirjeen ohjeet

Infotilaisuuden diat
Esimerkkikokeet (pohjoissaamen lähtötasokoe)

Hakuohjeet 

1. Haku saamen kielten perus- ja aineopintoihin sekä kirjallisuuden perusopintoihin 28.1.–28.2.2019.  

  • Voit valita, haetko saamen kielten opintoihin vai kirjallisuuden opintoihin vai molempiin.
  • Lue tarkat hakuohjeet huolellisesti hakukuulutuksesta ja täytä hakulomake.  
  • Hakudokumentteihin kuuluu todistusliitteiden lisäksi motivaatiokirje, jossa hakijat kertovat opetusalaan liittyvistä tulevaisuudensuunnitelmistaan sekä syistä hakeutua koulutukseen. Katso tarkemmat ohjeet dokumentista Motivaatiokirjeen ohjeet.
  • Täytetty hakulomake ja muut vaadittavat dokumentit lähetetään sähköpostitse osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi tai tulostettuina osoitteeseen Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto (kuoreen lisäksi merkintä: HAKEMUS/Ketterä-hanke). 
  • Kaikkien dokumenttien on oltava perillä viimeistään 28.2.2019 klo 16.00 

2. Pohjoissaamen lähtötasotestit järjestetään keskiviikkona 13.3.2019 Inarissa. Inarinsaamen kieliopinnot alkavat alkeista, joten aiempaa kielitaitoa ei vaadita. Koltansaamen kielen osalta opiskelijarekrytointi on jo päättynyt, ja opinnot ovat käynnissä. 

3. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan huhtikuussa 2019. 

4. Haku opettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään syksyllä 2020. 

 

Opinnot

Kieliopinnot (65 op)

  • fonetiikan ja yleisen kielitieteen peruskurssin kirjatentti 5 op
  • pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot 60 op (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: Fonetiikan ja yleisen kielitieteen kirjatentti suoritetaan kesäkuussa 2019 (viikko 23). Tentittävä materiaali jaetaan toukokuun alussa. Pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot suoritetaan välillä elokuu 2019–kesäkuu 2020.

Pohjoissaame

Perusopinnot (25 op) 

Taivutusoppi 5 op 
Sananmuodostusoppi 5 op
Kirjoittaminen I 5 op
Kääntäminen I 5 op
Lauseoppi 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Kirjoittaminen II 5 op
Kääntäminen II 5 op
Sanasto 5 op
Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen 5 op
Saamelainen kirjallisuus 5 op
Äänneoppi 5 op
Valinnaiset opinnot 5 op

Inarinsaame  

Perusopinnot (25 op) 

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö I 5 op
Inarinsaamen peruskurssi II 5 op
Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op
Inarinsaamen lauseoppi 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op
Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op
Inarinsaamen erikoisalan sanasto 5 op


Kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: elokuu 2020–joulukuu 2020

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Hakuaika: syksy 2020
Suoritusaika: tammikuu 2021–joulukuu 2021

 

Opintojen rahoitus: hakijoille ja kunnille

Opinnot vaativat kokopäiväistä opiskelua. Hanke pyrkii avustamaan opiskelijoita sopivan rahoituskanavan löytämisessä. Vaihtoehtoja ovat mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa tai opintotuki. 

Lisäksi Kunnat voivat hakea saamen kielilain nojalla avustusta oikeusministeriöltä saamen kielten opiskelusta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen (saamen kielilain 31 §). Oikeusministeriö voi siis myöntää avustusta opiskelusta aiheutuviin sijaiskustannuksiin eli siihen, että kunnan työntekijä on opiskelun aikana palkallisella virkavapaalla ja hänelle palkataan sijainen.

Ketterä korkeakoulu  -hankkeen työntekijät neuvottelevat parhaillaan Suomen Kulttuurirahaston kanssa opiskelijakohtaisista apurahoista. Opiskelijat pystyvät siis mahdollisesti anomaan henkilökohtaisia apurahoja hankkeen kautta.

Henkilön, joka aikoo hakea Ketterän korkeakoulun kieliopintoihin, on keskusteltava opiskeluaikeistaan kunnassa työnantajansa kanssa helmikuun aikana, jotta työnantaja ehtii saada avustushakemuksen sisään oikeusministeriöön maaliskuussa.  

Oikeusministeriön avustusta on mahdollista hakea ainoastaan saamen kielten opiskelusta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Ketterän korkeakoulun kirjallisuuden opinnot tai opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu avustuksen piiriin.  

Oikeusministeriön avustusten hakuaika ei sovi aivan yksi yhteen Ketterän korkeakoulun kieliopintojen hakuajan kanssa: Ketterän opiskelijavalinnan tulokset tulevat vasta sen jälkeen, kun oikeusministeriön hakuaika on jo mennyt umpeen. Tämän vuoksi kuntien täytyy tehdä ja lähettää avustushakemukset, vaikka ei ole vielä tietoa siitä, onko kunnan työntekijä päässyt opiskelemaan vai ei.  

Kunnat voivat lähettää oikeusministeriöön yleisluontoisen hakemuksen ja kertoa aikeistaan kouluttaa tietyn tai tietyt työntekijänsä Oulun yliopiston toteuttamassa Ketterä korkeakoulu -hankkeessa.  

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen väylä kieliopintoihin

Ketterä korkeakoulu -hanke toimii yhteistyössä Inarissa sijaitsevan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.  

Lukuvuonna 2019–2020 inarin- ja pohjoissaamen kielten perus- ja aineopintoja on mahdollista hakeutua opiskelemaan myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kautta. Tällöin opiskelija hakee sisään kieliopintoihin Saamelaisalueen koulutuskeskuksen omassa haussa.  

Lue lisää Saamelaisalueen koulutuskeskuksen väylästä kieliopintoihin:

www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Koulutustarjonta/Inarinsaamen-kieli  
www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Koulutustarjonta/Pohjoissaamen-kieli 

 

Katso myös Oulun ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot: www.oamk.fi/oahpaheaddjin

 

 

Lisätietoja

tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451
marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2019