Ketterä korkeakoulu

Opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Hae opiskelijaksi!                  Opinnot                  Davvisámegillii

Mikä on Ketterä korkeakoulu?


Ketterä korkeakoulu  -hanke tarjoaa opettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä. 

Hankkeen kautta voi opiskella: 

  • inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielen perus- ja aineopinnot 65 op
  • saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op
  • opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Inarissa ja osittain etäyhteyksin.

 

Hae opiskelijaksi!

(Hakuaika on päättynyt.)

Opinnot on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

  • henkilöille, jotka haluavat saada kelpoisuuden opettaa saamen kielen ja kirjallisuuden oppiainetta
  • niille saamen kieltä osaaville henkilöille, jotka haluavat kelpoisuuden opettaa jotakin muuta oppiainetta; esimerkiksi matematiikkaa, biologiaa, historiaa tms. 

Pedagogiset opinnot sopivat sekä perusasteen että lukion opettajiksi aikoville. Opinnot vaativat kokopäiväistä opiskelua ja niissä painotetaan saamelaista pedagogiikkaa.

 

Opinnot

Kieliopinnot (65 op)

  • fonetiikan ja yleisen kielitieteen peruskurssin kirjatentti 5 op
  • pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot 60 op (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op)
  • koltansaamen opinnot (60 op) järjestetty erillisinä verkko-opintoina 

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: elokuu 2019–kesäkuu 2020

Pohjoissaame

Perusopinnot (25 op) 

Taivutusoppi 5 op 
Sananmuodostusoppi 5 op
Kirjoittaminen I 5 op
Kääntäminen I 5 op
Lauseoppi 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Kirjoittaminen II 5 op
Kääntäminen II 5 op
Sanasto 5 op
Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen 5 op
Saamelainen kirjallisuus 5 op
Äänneoppi 5 op
Valinnaiset opinnot 5 op

Inarinsaame  

Perusopinnot (25 op) 

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö I 5 op
Inarinsaamen peruskurssi II 5 op
Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op
Inarinsaamen lauseoppi 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op
Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op
Inarinsaamen erikoisalan sanasto 5 op


Saamelaisen kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: elokuu 2020–joulukuu 2020

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op
Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op
Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op
Saamen kielten kertomaperinne 5 op
Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op


Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Hakuaika: ensimmäinen haku keväällä 2020, täydennyshaku 21.9.–12.10.2020
Suoritusaika: tammikuu 2021–joulukuu 2021
Sisällöt: kasvatustieteen perusopinnot, didaktiset opinnot, harjoittelut

Kevät 2021

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op 
Ainedidaktiikka 5 op
Laaja-alainen ainedidaktiikka 5 op 
Perusharjoittelu 5 op

Syksy 2021

Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5 op
Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op
Tutkiva ainedidaktiikka 10 op (sis. harjoittelua)
Syventävä harjoittelu 5 op
Tutkiva opettajuus harjoittelussa 5 op

 

Opintojen rahoitus

Opinnot vaativat kokopäiväistä opiskelua. Hanke pyrkii avustamaan opiskelijoita sopivan rahoituskanavan löytämisessä. Vaihtoehtoja ovat mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa tai opintotuki. 

Suomen kulttuurirahasto tukee henkilökohtaisin apurahoin Ketterän korkeakoulun opiskelijoita. Apurahoja voi hakea ainoastaan Ketterä korkeakoulu -hankkeen kautta. Lisätietoja projektikoordinaattorilta.

 

Järjestäjät, rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämä Ketterä korkeakoulu -hanke tekee yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston sekä saamelaisalueen kuntien kanssa.

Ketterä korkeakoulu on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.

Suomen kulttuurirahasto tukee opiskelijoita henkilökohtaisin apurahoin.

 

Lisätietoja

Projektikoordinaattori
tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 13.10.2020