Saamen kieli

Sámegiella - Sämikielâ - Sääʹmǩiõll

Saamen kielet (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) ovat kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineita. Ne muodostavat yhden hakukohteen, mutta jokainen on oma pääaineensa. Pääainevalinta tehdään jo hakuvaiheessa.

Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille tai niille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito. 

Inarinsaamen linja sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville. 

Koltansaamen linja on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. 

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta. Kandidaatintutkinnon suoritusaika on yleensä kolme vuotta ja maisterintutkinnon suorittamisaika kaksi vuotta. 

Saamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti. Giellagas-instituutti on Suomen ainoa paikka, jossa saamea voi opiskella äidinkielenä yliopistotasolla. Lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella saamelaista kulttuuria sekä pohjoissaamea vieraana kielenä.

Käytännön ohjeita

WebOodi

Ajankohtaista opiskelussa -sivut

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus saamen kielten oppiaineissa

Pienryhmäohjaus

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Saamen kielten omaopettajat

Pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielten omaopettajat.

Saamen kielen aineenopettajakoulutus

Tietoa saamen kielen aineenopettajakoulutuksesta sivuaineopinnot-sivulla.

Saamen kielen tohtorikoulutus

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta antaa Marjatta Jomppanen: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

 

Pohjoissaame - Davvisámegiella

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Saamen kieli pääaineena - Pohjoissaamen linja

Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille tai niille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito. Saamen kieli on humanistinen tieteenala, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan huomioon kielen rakenne ja käyttö, kirjoitettu ja puhuttu kieli, kielenhuolto sekä kielen variaatio ja kehittyminen. Saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen opintoja vastaavaan työhön. 

Pohjoissaamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Pohjoissaamen kieli sivuaineena

 

Opintokokonaisuudet

Perusopinnot (25 op)

 • Taivutusoppi (5 op)
 • Lauseoppi (5 op)
 • Sananmuodostusoppi (5 op)
 • Kirjoittaminen I (5 op)
 • Kääntäminen I (5 op)

Aineopinnot (45 op)

 • Saamelainen kirjallisuus (5 op)
 • Kääntäminen II (5 op)
 • Sanasto (5 op)
 • Kirjoittaminen II (5 op)
 • Äänneoppi (5 op)
 • Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op)
 • Kandidaatintutkielma (10 op)
 • Kypsyysnäyte (0 op)
 • Valinnaisia opintojaksoja (vähintään 5 op)
 • Tutustuminen työelämään (valinnainen, 6-8 op)

Syventävät opinnot (60 op)

 • Johdatus saamen kielihistoriaan ja saamen kieliin (5 op)
 • Muu saamen kieli (5 op)
 • Kielenhuolto (5 op)
 • Graduseminaari (0 op)
 • Pro gradu -tutkielma (30 op)
 • Kypsyysnäyte (0 op)
 • Valinnaiset kurssit (15 op)

Inarinsaame - Anarâškielâ

Anarâškielân (inarinsaameksi)

Saamen kieli pääaineena - Inarinsaamen linja

Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että inarinsaame sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville, joko kieltä äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti puhuville. Inarinsaamen opinnot voi siis aloittaa aivan alkeista opintojaksolla Inarinsaamen peruskurssi I tai hakemalla korvaavuutta aiemmalle osaamiselle tai aiemmille suorituksille ja tulemalla mukaan opetukseen oman kielitaidon kannalta sopivassa kohdassa. Linjan opetus alkaa suomenkielisenä, mutta vaihtuu vähitellen inarinsaamenkieliseksi perusopintojen aikana. Inarinsaamen opetuksesta pääosa järjestetään verkkoluentoina ja etäopetuksena.

Inarinsaamen opetus- ja tutkimuskohteena ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Esimerkiksi kääntäminen korostuu työmarkkinoilla oppimateriaalin laadintatehtävissä sekä kirjallisuuden kääntämisessä. Inarinsaamelaisessa kieliyhteisössä tietämys kielen revitalisaatiosta on yksi kielen keskeisistä kivijaloista, minkä lisäksi opetus- ja tutkimustehtäviin tarvitaan asiantuntijoita, samoin saamenkielisiin viestimiin, kielenhuoltoon sekä hallintotehtäviin. Työelämään tutustutaan jo opiskeluvaiheessa, ja työharjoittelujakso kuuluu kandidaatin tutkinnon opintoihin.

Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Inarinsaamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Inarinsaamen kieli sivuaineena

Opintokokonaisuudet

Perusopinnot (25 op)

 • Inarinsaamen peruskurssi I (5 op)
 • Inarinsaamen peruskurssi II (5 op)
 • Inarinsaamen peruskurssi III (5 op)
 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (5 op)
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö I (5 op)

Aineopinnot (45 op)

 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (5 op)
 • Inarinsaamen lauseoppi (5 op)
 • Inarinsaamen suullinen käyttö (5 op)
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö II (5 op)
 • Inarinsaamen sananmuodostusoppi (5 op)
 • Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen (5 op)
 • Inarinsaamen kielen tutkimuksen perusteet (5 op)
 • Kandidaatintutkielma (10 op)
 • Kypsyysnäyte (0 op)

Syventävät opinnot (60 op)

 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia III (5 op)
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö III (10 op)
 • Valinnaiset syventävät opinnot (15 op)
 • Graduseminaari (0 op)
 • Pro gradu -tutkielma (30 op)
 • Kypsyysnäyte (0 op)

 

Koltansaame - Sääʹmǩiõll

Koltansaamen kielen pääaineopinnot alkavat syksyllä 2020. Pääaineopinnot tarkoittavat sitä, että koltansaamen kielellä on mahdollisuus suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot. Pääaineopintoihin haetaan yhteishaussa opintopolku.fi-palvelun kautta. 

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Oikeus koltansaamen opintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava valintakokeeseen (pääaineopiskelijat) tai lähtötasokokeeseen (sivuaineopiskelijat) ja suoritettava koe hyväksytysti.

Lisätietoa koltansaamen opiskelusta Giellagas-instituutissa: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

Opintokokonaisuudet

Perusopinnot (25 op)

 • Äänneoppi (5 op) / Jiõnnõkmätt
 • Muoto-oppi (5 op) / Åå′bleǩmätt
 • Lauseoppi (5 op) / Ciâlkmätt
 • Sanasto (5 op) / Sannõs
 • Kirjoittaminen ja kääntäminen (5 op) / Kee′rjtumuš da jåårǥlâttmõš

Aineopinnot (45 op)

 • Taivutusoppi (5 op) / Soojtem-mätt
 • Sananmuodostusoppi (5 op) / Sääʹnnraajjâm-mätt
 • Sanasto II (5 op) / Sannõs II
 • Kirjoittaminen II (5 op) / Ǩeeʹrjtummuš II
 • Kääntäminen II (5 op) / Jåårǥlâttmõš II
 • Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne (5 op) / Sääʹmǩiõl ǩeerjlažvuõtt da njäälmlaž äʹrbbvuõtt
 • Kielen uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op) / Ǩiõli vaarvuâlažvuõtt da jeälltummuš
 • Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op) / Kandidatt-tuʹtǩǩõs, sääʹmǩiõll
 • Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op) / Maturiteʹttčuäʹjtõs (kandidatt-tuʹtǩǩõs/sääʹmǩiõll)

Syventävät opinnot (60 op)

 • Muu saamen kieli (5op)
 • Johdatus saamen kielihistoriaan ja saamen kieliin (5 op)
 • Koltansaamen tieteellisen kirjoittamisen praktikum (10 op)
 • Valinnaiset syventävät opinnot, koltansaame (10 op)
 • Graduseminaari (0 op)
 • Pro gradu -tutkielma (30 op)
 • Kypsyysnäyte, maisterintutkinto/koltansaame (0 op)

Viimeksi päivitetty: 25.2.2020