Saamen kieli - Sámegiella - Sämikielâ

Saamen kielet (pohjoissaame ja inarinsaame) ovat kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineita. Ne muodostavat yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa. Pääainevalinta tehdään jo hakuvaiheessa. Lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella koltansaamea, pohjoissaamea vieraana kielenä sekä saamelaista kulttuuria.

Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille tai niille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito.

Inarinsaamen linja sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville. 

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Riittävä taito todetaan lähtötasokokeella. 

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta. Kandidaatintutkinnon suoritusaika on yleensä kolme vuotta ja maisterintutkinnon suorittamisaika kaksi vuotta. Saamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti. Giellagas-instituutti on Suomen ainoa paikka, jossa saamea voi opiskella äidinkielenä yliopistotasolla.

Oppiaineen käytännön ohjeet sekä tarkemmat kurssi- ja salitiedot ovat WebOodissa (opintotarjonta > opinto-oppaat > humanistinen tiedekunta > saamen kieli).

Ajankohtaista opiskelussa

 

Saamen kielen aineenopettajakoulutus

Saamen kielen aineenopettajiksi haluavat suorittavat saamen kielen opintojen lisäksi sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Osa opettajan pedagogisista opinnoista kuuluu kandidaatintutkintoon ja osa maisterintutkintoon. Aineenopettajaopintojen teoreettinen osuus suoritetaan Oulussa, mutta suurin osa opetusharjoittelusta suoritetaan pohjoisessa. Saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä on yliopistonlehtori (HUM344, puh. 029 448 3486), jolta voi kysyä lisätietoja.

Saamen kielen tohtorikoulutus

Lisätietoja tutkijakoulusta antaa Marjatta Jomppanen: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

 

Pohjoissaame

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Saamen kieli pääaineena - Pohjoissaamen linja

Pääaineoikeuden voi saada hakemalla opiskelijaksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelmaan, valitsemalla pääaineeksi pohjoissaamen ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena pohjois- tai inarinsaamen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa (siirtohaku). Tarkat tiedot valinnasta ovat humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä.

Pohjoissaamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Sivuaineopintojen avulla jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa omannäköisensä tutkinto. Ne saamen kielen opiskelijat, jotka eivät opiskele aineenopettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. Aineenopettajiksi opiskelevat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Saamen kielen opiskelijalle sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamelainen kulttuuri, suomen kieli, suomen kieli toisena ja vieraana kielenä, muut saamen kielet ja suomen sukulaiskielet, muut vieraat kielet, kirjallisuus, informaatiotutkimus sekä yhteiskuntatieteet. Yleinen kielitiede on hyödyllinen sivuaine varsinkin niille, jotka ovat kiinnostuneita tutkijan työstä.

Oulun yliopistossa sivuaineita voi valita melko vapaasti myös muista tiedekunnista. Giellagas-instituutin opiskelija voi siis hyvin suorittaa sivuaineopintoja vaikkapa kasvatustieteellisestä tai luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Tutustu sivuaineisiin kunkin tiedekunnan opinto-oppaista.

Pohjoissaamen kieli sivuaineena

Pohjoissaamen kielen linjan sivuaineopinnot edellyttävät äidinkielistä kielitaitoa tai muuten hyviä saamen kielen taitoja. Opiskelijoiden, jotka haluavat opiskella pohjoissaamen kieltä sivuaineena, on osallistuttava lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe järjestetään toukokuussa ja syyskuussa ja se on rakenteeltaan samanlainen kuin valintakoe. Giellagas-instituutissa voi myös opiskella pohjoissaamea vieraana kielenä alkeista lähtien. Muut Giellagas-instituutissa opetettavat sivuaineet ovat saamelainen kulttuuri, inarinsaamen kieli ja koltansaamen kieli.

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin työntekijöiden yhteinen tutustumis- ja tiedotustilaisuus. Opiskelijat tekevät ensimmäisen lukukauden aikana ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPSin tekemisen tueksi jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan erillinen aika, jolloin on mahdollista keskustella omaopettajan kanssa opintoasioista. Hän neuvoo opiskelijoita tutkintojen suorittamiseen, opintojen etenemiseen sekä sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä sekä työharjoitteluasioissa.

Pohjoissaamen kielen omaopettaja on Marjatta Jomppanen (marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, +358 50 308 0682).

Perusopinnot (25 op)

 • HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma I (0 op)
 • Taivutusoppi (5 op)
 • Lauseoppi (5 op)
 • Sananmuodostusoppi (5 op)
 • Kirjoittaminen I (5 op)
 • Kääntäminen I (5 op)

Aineopinnot (45 op)

 • HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma II (0 op)
 • Saamelainen kirjallisuus (5 op)
 • Kääntäminen II (5 op)
 • Sanasto (5 op)
 • Kirjoittaminen II (5 op)
 • Äänneoppi (5 op)
 • Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op)
 • Kandidaatintutkielma (10 op)
 • Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto) (0 op)
 • Tutustuminen työelämään (6–8 op)
 • Valinnaisia opintojaksoja (1–8 op)

Syventävät opinnot (80 op)

 • HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma III (0 op)
 • Johdatus muihin saamen kieliin (5 op)
 • Muu saamen kieli (5 op)
 • Kielenhuolto (5 op)
 • Kielihistoria (5 op)
 • Graduseminaari (10 op)
 • Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • Kypsyysnäyte (maisterintutkinto) (0 op)
 • Valinnaiset kurssit (2–12 op)

Inarinsaame

Anarâškielân (inarinsaameksi)

Saamen kieli pääaineena - Inarinsaamen linja

Pääaineoikeuden voi saada hakemalla opiskelijaksi oppiaineeseen inarinsaamen linjalle kevään yhteishaussa sekä osallistumalla valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla inarinsaamen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja hakemalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Tarkat tiedot valinnasta on kerrottu humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa.

Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että inarinsaame sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville, joko kieltä äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti puhuville.  Inarinsaamen opinnot voi siis aloittaa aivan alkeista opintojaksolla Inarinsaamen peruskurssi I tai hakemalla korvaavuutta aiemmalle osaamiselle tai aiemmille suorituksille ja tulemalla mukaan opetukseen oman kielitaidon kannalta sopivassa kohdassa. Linjan opetus alkaa suomenkielisenä, mutta vaihtuu vähitellen inarinsaamenkieliseksi perusopintojen aikana. Inarinsaamen opetuksesta pääosa järjestetään verkkoluentoina ja etäopetuksena. Inarinsaamen opetus- ja tutkimuskohteena ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Esimerkiksi kääntäminen korostuu työmarkkinoilla oppimateriaalin laadintatehtävissä sekä kirjallisuuden kääntämisessä. Inarinsaamelaisessa kieliyhteisössä tietämys kielen revitalisaatiosta on yksi kielen keskeisistä kivijaloista, minkä lisäksi opetus- ja tutkimustehtäviin tarvitaan asiantuntijoita, samoin saamenkielisiin viestimiin, kielenhuoltoon sekä hallintotehtäviin. Työelämään tutustutaan jo opiskeluvaiheessa, ja työharjoittelujakso kuuluu kandidaatin tutkinnon opintoihin.

Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Inarinsaamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Opiskelija valitsee sivuaineensa kiinnostuksensa sekä sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän pyrkii opintojensa jälkeen. Inarinsaamen ja pohjoissaamen lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella pohjoissaamea vieraana kielenä, koltansaamen kieltä sekä saamelaista kulttuuria. Nämä sopivat sivuaineiksi myös inarinsaamen opiskelijoille.

Oulun yliopistossa sivuaineita voi valita melko vapaasti myös muista tiedekunnista. Giellagas-instituutin opiskelija voi siis hyvin suorittaa sivuaineopintoja vaikkapa kasvatustieteellisestä tai luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Tutustu sivuaineisiin kunkin tiedekunnan opinto-oppaista. Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Inarinsaamen kieli sivuaineena

Inarinsaame on vapaasti valittava sivuaine, josta voi opiskella perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Perusopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Inarinsaamen linjan sivuaineopintojen aloittaminen ei edellytä inarinsaamen kielen osaamista. Linjan opetus alkaa suomenkielisenä, mutta vaihtuu vähitellen inarinsaamenkieliseksi perusopintojen aikana. 

Inarinsaamen opetus- ja tutkimuskohteena ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys.

Inarinsaame sopii sivuaineeksi esimerkiksi saamelaisen kulttuurin, pohjoissaamen kielen, suomen kielen, vieraiden kielten, historiatieteiden ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille kuten myös luokanopettajaksi opiskeleville. Muut Giellagas-instituutissa opetettavat sivuaineet ovat saamelainen kulttuuri, pohjoissaamen kieli vieraana kielenä, pohjoissaamen kieli ja koltansaamen kieli.

Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset inarinsaamen sivuaineopintoihin voi lähettää yliopisto-opettaja Mervi Skopetsille: mervi.skopets(at)oulu.fi, 050 574 9280.

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opiskelijat laativat ensimmäisen lukukauden aikana ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). Sen tekemistä varten jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan erillinen aika, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoasioista omaopettajan kanssa. Omaopettaja neuvoo opiskelijoita tutkinnon suorittamiseen, opintojen etenemiseen sekä sivuainevalintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Inarinsaamen kielen omaopettaja on yliopisto-opettaja Mervi Skopets (mervi.skopets(at)oulu.fi, puh. 050 574 9280). 

Perusopinnot (25 op)

 • HOPS-henkilökohtainen opintosuunnitelma I, 0 op
 • Inarinsaamen peruskurssi I, 5 op
 • Inarinsaamen suullinen käyttö I, 5 op
 • Inarinsaamen peruskurssi II, 5 op
 • Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi, 5 op
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö I, 5 op

Aineopinnot (45 op)

 • HOPS-henkilökohtainen opintosuunnitelma II, 0 op
 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia I, 5 op
 • Inarinsaamen lauseoppi, 5 op
 • Inarinsaamen suullinen käyttö II, 5 op
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö II, 5 op
 • Inarinsaamen sananmuodostusoppi, 5 op
 • Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen, 5 op
 • Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö5 op
 • Kandidaatintutkielma10 op
 • Kypsyysnäyte, 0 op
 • Valinnaiset aineopinnot inarinsaamen sivuaineopiskelijoille, 5 op
 • Inarinsaamen erikoisalan sanasto (valinnainen kurssi), 5 op

Syventävät opinnot (80 op)

 • HOPS-henkilökohtainen opintosuunnitelma III, 0 op
 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia II, 5 op
 • Muu saamen kieli, 5 op
 • Inarinsaamen revitalisaation metodologia, 5 op
 • Valinnaiset syventävät opinnot15 op
 • Graduseminaari, 10 op
 • Pro gradu -tutkielma, 40 op
 • Kypsyysnäyte, 0 op

 

Koltansaame - Sääʹmǩiõll

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Oikeus koltansaamen opintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen ja suoritettava koe hyväksytysti.

Koltansaamessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Opinnot johdattavat opiskelijan niihin tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan koltansaamen rakenteen (äänne-, muoto- ja lauseopin) kielitieteellisessä kuvauksessa ja analysoinnissa, sekä laajentaa ja syventää opiskelijan aktiivista kielitaitoa sanaston, kirjoittamisen ja kääntämisen aloilla.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää koltansaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä koltansaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan koltansaamenkielistä opetusta. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee tuottamaan koltansaameksi vaativampia tekstejä sekä arvioimaan tekstejä oikeakielisyyden kannalta.

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtorit, puhelin +358505148190 ja +358503080682.

Koltansaamen perusopinnot

 • Äänneoppi (5 op) / Jiõnnõkmätt
 • Muoto-oppi (5 op) / Åå′bleǩmätt
 • Lauseoppi (5 op) / Ciâlkmätt
 • Sanasto (5 op) / Sannõs
 • Kirjoittaminen ja kääntäminen (5 op) / Kee′rjtumuš da jåårǥlâttmõš

Koltansaamen aineopinnot

 • Taivutusoppi (5 op) / Soojtem-mätt
 • Sananmuodostusoppi (5 op) / Sääʹnnraajjâm-mätt
 • Sanasto II (5 op) / Sannõs II
 • Kirjoittaminen II (5 op) / Ǩeeʹrjtummuš II
 • Kääntäminen II (5 op) / Jåårǥlâttmõš II
 • Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne (5 op) / Sääʹmǩiõl ǩeerjlažvuõtt da njäälmlaž äʹrbbvuõtt
 • Kielen uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op) / Ǩiõli vaarvuâlažvuõtt da jeälltummuš
 • Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op) / Kandidatt-tuʹtǩǩõs, sääʹmǩiõll
 • Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op) / Maturiteʹttčuäʹjtõs (kandidatt-tuʹtǩǩõs/sääʹmǩiõll)

 

Viimeksi päivitetty: 28.6.2019