Saamen kieli - Sámegiella - Sämikielâ

Saamen kielet (pohjoissaame ja inarinsaame) ovat kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineita. Ne muodostavat yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa. Pääainevalinta tehdään jo hakuvaiheessa. Lisäksi Giellagas-instituutissa voi opiskella koltansaamea, pohjoissaamea vieraana kielenä sekä saamelaista kulttuuria.

Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille tai niille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito. 

Inarinsaamen linja sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville. 

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. 

Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä. Kandidaatin- ja maisterintutkintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta. Kandidaatintutkinnon suoritusaika on yleensä kolme vuotta ja maisterintutkinnon suorittamisaika kaksi vuotta. Saamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

Giellagas-instituutti on Suomen ainoa paikka, jossa saamea voi opiskella äidinkielenä yliopistotasolla.

Käytännön ohjeita

WebOodi (opintotarjonta > opinto-oppaat > humanistinen tiedekunta > saamen kieli)

Ajankohtaista opiskelussa -sivut

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus saamen kielten oppiaineissa

Pienryhmäohjaus

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Saamen kielten omaopettajat

Pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielten omaopettajat.

Saamen kielen aineenopettajakoulutus

Tietoa saamen kielen aineenopettajakoulutuksesta sivuaineopinnot-sivulla.

Saamen kielen tohtorikoulutus

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta antaa Marjatta Jomppanen: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi

 

Pohjoissaame

Davvisámegillii (pohjoissaameksi)

Saamen kieli pääaineena - Pohjoissaamen linja

Pohjoissaamen linja on tarkoitettu äidinkielisille puhujille tai niille, joilla on hyvä pohjoissaamen kielen taito. Saamen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa kielenosaajia saamelaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät muun muassa opettajina, tutkijoina, kääntäjinä, kielenhuollon ja kieliteknologian asiantuntijoina sekä saamenkielisessä mediassa ja hallintotehtävissä. Saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen opintoja vastaavaan työhön. 

Pohjoissaamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Pohjoissaamen kieli sivuaineena

Opintokokonaisuudet

Perusopinnot (25 op)

 • Taivutusoppi (5 op)
 • Lauseoppi (5 op)
 • Sananmuodostusoppi (5 op)
 • Kirjoittaminen I (5 op)
 • Kääntäminen I (5 op)

Aineopinnot (45 op)

 • Saamelainen kirjallisuus (5 op)
 • Kääntäminen II (5 op)
 • Sanasto (5 op)
 • Kirjoittaminen II (5 op)
 • Äänneoppi (5 op)
 • Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op)
 • Kandidaatintutkielma (10 op)
 • Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto) (0 op)
 • Tutustuminen työelämään (6–8 op)
 • Valinnaisia opintojaksoja (1–8 op)

Syventävät opinnot (80 op)

 • Johdatus muihin saamen kieliin (5 op)
 • Muu saamen kieli (5 op)
 • Kielenhuolto (5 op)
 • Kielihistoria (5 op)
 • Graduseminaari (10 op)
 • Pro gradu -tutkielma (40 op)
 • Kypsyysnäyte (maisterintutkinto) (0 op)
 • Valinnaiset kurssit (2–12 op)

Inarinsaame

Anarâškielân (inarinsaameksi)

Saamen kieli pääaineena - Inarinsaamen linja

Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että inarinsaame sopii pääaineeksi sekä vieraskielisille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitseville, joko kieltä äidinkielenään tai äidinkielen omaisesti puhuville. Inarinsaamen opinnot voi siis aloittaa aivan alkeista opintojaksolla Inarinsaamen peruskurssi I tai hakemalla korvaavuutta aiemmalle osaamiselle tai aiemmille suorituksille ja tulemalla mukaan opetukseen oman kielitaidon kannalta sopivassa kohdassa. Linjan opetus alkaa suomenkielisenä, mutta vaihtuu vähitellen inarinsaamenkieliseksi perusopintojen aikana. Inarinsaamen opetuksesta pääosa järjestetään verkkoluentoina ja etäopetuksena.

Inarinsaamen opetus- ja tutkimuskohteena ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Esimerkiksi kääntäminen korostuu työmarkkinoilla oppimateriaalin laadintatehtävissä sekä kirjallisuuden kääntämisessä. Inarinsaamelaisessa kieliyhteisössä tietämys kielen revitalisaatiosta on yksi kielen keskeisistä kivijaloista, minkä lisäksi opetus- ja tutkimustehtäviin tarvitaan asiantuntijoita, samoin saamenkielisiin viestimiin, kielenhuoltoon sekä hallintotehtäviin. Työelämään tutustutaan jo opiskeluvaiheessa, ja työharjoittelujakso kuuluu kandidaatin tutkinnon opintoihin.

Inarinsaamen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Inarinsaamen kieli pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Inarinsaamen kieli sivuaineena

Opintokokonaisuudet

Perusopinnot (25 op)

 • Inarinsaamen peruskurssi I, 5 op
 • Inarinsaamen suullinen käyttö I, 5 op
 • Inarinsaamen peruskurssi II, 5 op
 • Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi, 5 op
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö I, 5 op

Aineopinnot (45 op)

 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia I, 5 op
 • Inarinsaamen lauseoppi, 5 op
 • Inarinsaamen suullinen käyttö II, 5 op
 • Inarinsaamen kirjallinen käyttö II, 5 op
 • Inarinsaamen sananmuodostusoppi, 5 op
 • Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen, 5 op
 • Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö5 op
 • Kandidaatintutkielma10 op
 • Kypsyysnäyte, 0 op
 • Valinnaiset aineopinnot inarinsaamen sivuaineopiskelijoille, 5 op
 • Inarinsaamen erikoisalan sanasto (valinnainen kurssi), 5 op

Syventävät opinnot (80 op)

 • Inarinsaamen fonologia ja morfologia II, 5 op
 • Muu saamen kieli, 5 op
 • Inarinsaamen revitalisaation metodologia, 5 op
 • Valinnaiset syventävät opinnot15 op
 • Graduseminaari, 10 op
 • Pro gradu -tutkielma, 40 op
 • Kypsyysnäyte, 0 op

 

Koltansaame - Sääʹmǩiõll

Koltansaamen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Oikeus koltansaamen perus- ja aineopintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen ja suoritettava koe hyväksytysti.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää koltansaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä koltansaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan koltansaamenkielistä opetusta.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee tuottamaan koltansaameksi vaativampia tekstejä sekä arvioimaan tekstejä oikeakielisyyden kannalta.

Opintokokonaisuudet

Perusopinnot

 • Äänneoppi (5 op) / Jiõnnõkmätt
 • Muoto-oppi (5 op) / Åå′bleǩmätt
 • Lauseoppi (5 op) / Ciâlkmätt
 • Sanasto (5 op) / Sannõs
 • Kirjoittaminen ja kääntäminen (5 op) / Kee′rjtumuš da jåårǥlâttmõš

Aineopinnot

 • Taivutusoppi (5 op) / Soojtem-mätt
 • Sananmuodostusoppi (5 op) / Sääʹnnraajjâm-mätt
 • Sanasto II (5 op) / Sannõs II
 • Kirjoittaminen II (5 op) / Ǩeeʹrjtummuš II
 • Kääntäminen II (5 op) / Jåårǥlâttmõš II
 • Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne (5 op) / Sääʹmǩiõl ǩeerjlažvuõtt da njäälmlaž äʹrbbvuõtt
 • Kielen uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op) / Ǩiõli vaarvuâlažvuõtt da jeälltummuš
 • Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op) / Kandidatt-tuʹtǩǩõs, sääʹmǩiõll
 • Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op) / Maturiteʹttčuäʹjtõs (kandidatt-tuʹtǩǩõs/sääʹmǩiõll)

 

Viimeksi päivitetty: 18.9.2019