Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (ARVO)

ARVO

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa maaseudun yritysten vähähiilisellä arvoketjulla parempaa tuottavuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksillle tuotannon, jakelun, jalostuksen ja hyödyntämisen osalta.

ARVOssa kehitetään vähiilistä yritysekosysteemiä Nivalan Teollisuuskylässä ja muissa mikro- ja pienyritysten klustereissa Nivala-Haapajärven alueella. Luodaan ratkaisuja maaseudun kestävään kasvuun siten, että parhaat toimintamallit ovat siirrettävissä muualle maakuntaan.

  1. Selvitetään,mitä mahdollisuuksia yritysekosysteemissä on toteuttaa yhteisiä vähähiilisyyttä tukevia toimintoja jätteiden käsittelyssä, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja yhteishankinnoissa.  Toteutetaan kokeiluja, jotka sopivat parhaiten kehittämään energia- ja materiaalitehokkuutta yritysekosysteemissä.
  2. Luodaan alueellisesti skaalattava malli biokaasun tuotantoyksiköiden sijainnin  ja raaka-ainelogistiiikan opimoinnista sekä mitoituksesta.
  3. Lisätään yritysten tietoisuutta vähähiilisten ratkaisujen hyödyistä yritysekosysteemissa. Edistetään ja kannustetaan yrityksiä ottamaan käyttöön parhaita ratkaisuja.

Pohjois-Pohjanmaa on harvaan asuttua, pitkien etäisyyksien aluetta, jossa kiinteistöjen lämmittäminen ja maantieliikenteeseen nojaava materiaalilogistiikka luovat merkittäviä kustannuksia yrityksille sekä tuottavat merkittäviä hiilipäästöjä. Alueiden ja elinkeinoelämän taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän kilpailukyvyn vahvistamisessa keskeistä on löytää ratkaisuja vähentää näitä kuluja ja päästöjä, missä keskeinen keino on lisätä yritysten yhteistyötä esimerkiksi tavaran kuljetuksessa ja jätteiden keräämisessä sekä tilojen ja palveluiden käytössä.

Maaseutumaiset alueet tuottavat vielä runsaasti hyödyntämätöntä bioenergiaa, joka tällä hetkellä pääosin vapautuu metaani ja hiilidioksidipäästöinä ilmakehään. Bioenergian hyödyntämisessä keskeinen tekijä kannattavuuden kannalta on teolliseen tuotantoon soveltuvien kohdealuiden ja sijaintien osoittaminen suhteessa raaka-ainevirtoihin sekä logistiikkajärjestelmän optimonti talouden ja ympäristön kannalta. Energian käytön ja sen tuoton seurauksena syntyvien jätteiden käsittely tai hyödyntäminen tulee toteuttaa mahdollisimman lähellä raaka-ainelähteitä kuljetusten minimoimikseksi ja kannattavuuden sekä ekotehokkuden maksimoimiseksi. Maaseutumaisilla alueilla hyödynnetään lähinnä perinteisiä energiantuotantomalleja.

Kehittämällä vähähiilistä yritysekosysteemiä luodaan ratkaisuja maaseudun kestävään kasvuun edelläkävijän roolissa, ja parhaat toimintamallit ovat siirrettävissä myös muihin maakuntiin. Maaseudunelinvoimaisuus vahvistuu hyödyntäenvähähiilisyyttä tukevia ja taloudellisesti tuloksekkaita ratkaisuja, mitkä ovat riippuvaisia kiertotalouden laajasta muutoksesta ja erityisesti biokaasun hyödyntämisestä raskaan liikenteen ja työkoneiden polttoaineena. Biokaasutuotanto vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vaikuttaa myös positiivisesti kauppataseeseen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Mikroyrittäjyys MicroENTRE -tutkimusryhmän ja Alueellisen Erinomaisuuden REx -tutkimusryhmän sekä  seutukunnallisia yrityspalveluja tarjoavan Nivala-

Haapajärven seutu NIHAK ry:n kanssa.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan kaupunki ja Nivalan Kaukolämpö Oy

Tutkimusryhmä

Ulla Lehtinen

Tutkijatohtori

Ossi Kotavaara

Tutkimusjohtaja, Alueellinen erinomaisuus