Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti hakee diplomityön/gradun tekijää

Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti hakee diplomityön/ graduntekijää opinnäytetyölle aiheesta Julkisrahoitteisten toimenpiteiden vaikuttavuus mikroyritysten näkökulmasta, tapaustutkimus.

Mikroyritysten kasvun ja toimintaedellytysten edistämiseksi sekä tiedostamattomien rakenteellisten esteiden poistamiseksi tarvitaan uutta tietoa ja tekoja. Suomen yrityksistä noin 95 % on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Lähes 49 % uusista työpaikoista vuosina 2001-2014 syntyi mikroyrityksiin.

Julkisrahoitteisten toimenpiteiden konkreettisia vaikutuksia mikroyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen on tutkittu vain vähän yritysnäkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata ja arvioida yhden mikroyrityksiin kohdistuvan hankkeen vaikutuksia yritysnäkökulmasta. Arviointi kohdistuu hankkeen kolmeen toimenpidealueeseen (vertaisryhmäcoaching, tuntityörinki, someviestintä).

Tutkimus liittyy kiinteästi Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:n toimintaan. Vaikuttavuusarviointitutkimuksen tekijä on tutkimusjohtajan ohjauksessa ja saa tutkimusryhmän tuen. Tulokset ovat avoimesti käytettävissä. Arvioitu toteuttamisaika on kuusi kuukautta. Tutkimuksen toteutus sisältää perehtymisen tutkimuksen teoreettiseen taustaan sekä hankkeen taustaan ja tavoitteisiin, kyselyn tekemisen kaikille hankkeen toimenpiteisiin osallistuneille, haastattelututkimuksen tuen saaneista yrittäjistä koottavalle rajatulle tapausjoukolle (1 haastattelu/ yritys) sekä tutkimusraportin kirjoittamisen ja julkaisun.

Työssä vastataan esim. seuraaviin kysymyksiin: Millä keinoilla julkinen toimija pyrkii edistämään mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä Suomessa? Millaisilla kriteereillä mikroyrityksiin kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuutta tulisi arvioida? Millaisia tavoitteita arvioinnin kohteena olevalle hankkeelle asetettiin? Millaisia hankkeen vaikutukset olivat yritysnäkökulmasta?

Tarjoamme
• Tehokkaan ohjauksen lopputyön tekemiseen
• Selkeästi määritellyn ja haastavan aiheen
• Arvokasta kokemusta yrittäjyystutkimuksesta
• Mahdollisuuden tehdä lopputyön taustalle tarvittavat selvitykset Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän ohjauksessa

Edellytämme
• Loppuvaiheessa olevia taloustieteen/ tuotantotalouden opintoja
• Kiinnostusta aihepiiriin
• Huolellista ja oma-aloitteista otetta työn toteutukseen
• Sitoutumista työn loppuunsaattamiseen
• Asiatekstin tuottamisen osaamista

Työn ohjaa mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja, dosentti Matti Muhos ja valvojana toimii Kauppakorkeakoulun tai Teknillisen tiedekunnan professori.

Työ on tarkoitus suorittaa vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä.

Hakemukset ja lisätiedot

Lähetä yhden A4-sivun mittainen hakemuksesi 15.4.2016 mennessä tutkimusjohtaja Matti Muhokselle ja kehityspäällikkö Eija-Riitta Niinikoskelle sähköpostitse osoitteisiin matti.muhos(at)oulu.fi ja
eija-riitta.niinikoski(at)oulu.fi. Liitä hakemukseen ansioluettelo ja opintorekisteriote.

Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse tai puhelimitse 0400-407590 (Matti Muhos) tai 0400-919310 (Eija-Riitta Niinikoski).

 

Viimeksi päivitetty: 7.4.2016