Mikroyrittäjyyskeskuksen neljä tutkimusteemaa

Ainutlaatuisen tutkimusryhmämme tavoitteena on tuottaa tutkittuun näyttöön perustuvaa tietoa, joka auttaa mikroyrityksiä kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään. Teemme näkyväksi mikroyritysten monipuolisuutta ja erityispiirteitä tutkimuksella, jossa yhdistyvät niin eri tutkimusalat kuin laadulliset ja määrälliset menetelmät. Haluamme tehdä tutkimusta, jolla on akateemista että yhteiskunnallista merkitystä ja josta on hyötyä niin yrittäjille kuin yrityspalveluorganisaatioille. Tutkimusaineiston keräämisessä ja tulosten levittämisessä hyödynnämme valtakunnallista MicroENTRE® yritysverkostoa.

Tutkimusryhmässämme työskentelee noin 15 tutkijaa, joista noin puolet ovat post doc -vaiheessa ja puolet väitöskirjatutkijoita. Toimintamme perustuu pääasiassa yliopiston ulkopuoliseen täydentävään ja kilpailtuun rahoitukseen. Meillä on vahvaa osaamista tutkimus- ja kehitysprojektien suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.

Tutkimuksemme keskittyy seuraaviin teemoihin:

1) Mikroyritysten kasvu, kansainvälistyminen ja johtaminen

2) Mikroyrittäjien osaaminen, arvot ja motivaatio

3) Mikroyritysten toimintaympäristö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

4) Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyttä tukeva kulttuuri

 

Mikroyritysten kasvu, kansainvälistyminen ja johtaminen

Tutkimuskohteenamme on mikroyritysten johtamisen erityispiirteet liiketoiminnan eri vaiheissa kuten kasvun aikana, liiketoiminnan kansainvälistymisessä tai liiketoimintamallin muutoksissa. MicroENTRE® on tehnyt laajoihin kirjallisuuskatsauksiin perustuvat yhteenvedot kasvuvaiheiden kasvujohtamista teknologia- ja palveluyrityksissä sekä vertaillut kasvujohtamista eri liiketoimintaympäristöissä (Suomi, Ruotsi, Thaimaa, Taiwan, Kalifornia) ja eri toimialoilla (terveysteknologia, sosiaali- ja terveysala). Tutkimustietoa sovelletaan kasvun hallintaa ja johtamista tukevien sähköisten työkalujen kehittämisessä (mm. sote-alan liiketoiminnan itsearviointityökalu SolKi, digitaalisen maturiteetin arviointityökalu). MicroENTRE® yritysverkoston™ kautta saadusta aineistosta tehdään tutkitusta mm.vertaisverkoston toimintamallin kehittämisestä sekä vuorovaikutusesta ja sosiaalisesta oppimisesta yritysverkostossa.

Mikroyrittäjien osaaminen, arvot ja motivaatio

Ekonometriset mittarit (liikevaihto, henkilöstömäärä) ovat yleinen tapa arvioida yrityksen kasvua ja niillä arvioidaan usein yrityksen onnistumista. Monilla mikroyrittäjillä on muita ensisijaisia syitä ja tavoitteita, joihin he liiketoiminnallaan pyrkivät ja joilla he itse arvioivat onnistumistaan. MicroENTRE®n tutkijat haluavat tuoda näkyviksi mikroyritysten taustalla olevien arvojen ja motivaatioiden monimuotoisuuden. Yrittäjillä on myös erilaisia näkökulmia kasvun ja yrittäjyyden onnistumisen määrittelylle. Näiden ymmärtäminen auttaa kehittämään tukipalveluita ja yrittäjyyteen liittyviä järjestelmiä, jotka vastaavat pienimpienkin yritysten johtajien tavoitteisiin. Tutkimusteemaan liittyy myös yrittäjien osaamistason tunnistaminen ja kehittäminen eri liiketoiminnan osa-alueilla (esimerkiksi myyntiosaaminen ja yrittäjämäisen liiketoiminnan kehittäminen).

Mikroyritysten toimintaympäristö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kaikista Suomen yrityksistä on mikroyrityksiä lähes 95 prosenttia ja niiden merkitys sekä kansantaloudelle että työllisyydelle on merkittävä. Mikroyritykset kuitenkin puuttuvat erillisenä luokkana useimmista virallisista tilastoista ja keskeisistä tutkimuksista. MicroENTRE®n tavoitteena on tuottaa tietoa ja herättää keskustelua mikroyritysten yhteiskunnallisesta merkityksestä. Yritysten toimintaympäristö ja sen muutokset vaikuttavat suoraan olemassa oleviin yrityksiin sekä uusien yritysten perustamisaktiivisuuteen. Tämä tutkimusteemamme kohdistuu esimerkiksi rakennemuutosalueiden toimintaympäristöihin sekä pohjoisten ja harvaan asuttujen alueiden erityispiirteisiin mikroyritysten toiminnan näkökulmasta.

 

Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyttä tukeva kulttuuri

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteinen yrittäjyyskasvatuksen strategia laadittiin MicroENTRE®n koordinoimana. Sen toiminnallistaminen on käynnissä ja tutkimuksemme kohdistuu strategian ja yrittävän kulttuurin kypsyyden seurantaan. Haluamme selvittää opettajien, opiskelijoiden ja yrittäjien asenteita yrittäjyyttä kohtaan sekä käsityksiä yrittäjyysilmapiiristä on eri puolilla maata. Kartoitamme myös median välittämiä ja luomia mielikuvia (mikro)yrittäjyydestä.

MicroENTRE® on valtakunnallisen YES-yrittäjyyskasvatusverkoston Pohjois-Pohjanmaan aluetoimija. Tavoitteenamme on rakentaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen teemasta.