Bachelor theses/ Kandityöt

Yksikömme tutkijat mielellään ohjaavat kanditöitä, erityisesti energia, jätehuolto ja kestävyys aiheissa. Yhteishenkilönä toimii yksikön johtaja Prof. Eva Pongrácz. Kandityön voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Osa tutkijoita kuitenkin pystyy ohjata töitä vain englanniksi.

Our unit is ready to advise you if you are interested in writing your bachelor thesis in energy, waste management or sustainability issues. Contact the head of the unit Prof. Eva Pongrácz if you want to do your bachelor thesis in the unit. You can also contact the researchers directly if you are interested in the subjects listed below. You can write your bachelor thesis in Finnish or English, although some adviser are only able to advise in English.

Mahdollisia kandidaattityö aiheita ja ohjaajat (jatkuvasti päivitetään!)/Potential bachelor thesis subjects and advisors

Prof. Eva Pongrácz

Sample subjects relating to energy/Energia-alan aiheet:

 • Vaihtoehtoinen polttoaineen direktiivi ja sen vaikutukset Suomeen/ The alternative fuel directive and its implications to Finland
 • Biokaasun tankkausverkoston tila Suomessa/ The status of the vehicle biogas refueling network in Finland
 • Sähköinen liikenne: Sähköautojen latauspisteet Oulussa ja EY:n energian talvipaketti/ Electrification of transportation: review of EV charging places in Oulu vs. the EU Energy Winter package
 • Energian ja veden välinen yhteys: resurssien saatavuusrajoitukset ja konfliktit/ The energy-water nexus: Resource availability limitations and conflicts
 • Pohjoismaden sähkömarkkina ja sähkön arvoketju/ The Nord Pool Spot electricity market: Value chain of electricity
 • Tuulivoiman taloudellisuus maalla ja merellä/ The economics of wind power: On-shore vs. offshore technologies
 • Tuulivoiman haasteet kylmissä ilmastoissa: Jäätymisen vaikutus ja ehkäisy/ Challenges of wind power in cold climates: The impact and prevention of icing
 • Energian tuotannon maankäyttö vs. tuotos Suomessa (Työn odotettu tuotos on infografiikka)/ Land-use vs. output of energy technologies in Finland (The expected output of the work is an infographic)
 • Review of portable solar chargers/ Kannettavien aurinkolaturien tarkistus
 • Aurinkosähkö kotitalouksille ja yhteisöille: Mitoitus, luvat ja markkinat/ Rooftop photovoltaics for households and communities: Sizing, permits and markets
 • Energian varastointitekniikoiden tarkastelu: lämpö vs. sähkö, keskitetty vs. hajautettu, lyhytaikainen tai pitkäaikainen/ Review of energy storage technologies: heat vs electricity, centralized vs decentralized, short term vs long term
 • Passiivitaloista älykkäisiin rakennuksiin: Odotukset ja teknologiatarpeet/ From passive houses to smart buildings: Expectations and technology needs
 • Onko energia ihmisen perusoikeus, välttämättömyyspalvelu tai hyödyke?/Is energy a basic human right, a necessity service or a commodity?
 • Päästökaupan asema vähähiilisessä taloudessa/ Carbon pricing as a key to low carbon economy

Näistä aiheista kandityön voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Saa ehdottaa myös muitakin aiheita!

The theses on all subjects can be written in Finnish or English. Feel free to suggest other subjects as well!

 

Dr. Jenni-Ylä-Mella:

 • EU:n muovistrategia: uhka vai mahdollisuus Suomelle?/ European Plastics Strategy: a threat or opportunity for Finland?
 • Tekstiilijätteen keräys- ja käsittelyverkosto Pohjois-Pohjanmaalla/ The status of the textile waste collection and treatment network in the Northern Ostrobothnia
 • Green Deal –sopimukset ja muut vapaaehtoiset kestävän kehityksen sitoumukset Suomessa/ Green Deal agreements and other voluntary commitments to sustainable development in Finland
 • Hyötyjätteiden lajittelun kustannusvaikutusanalyysi (Tehdään suomeksi, yhteistyössä Kiertokaaren kanssa)
 • Tuottajavastuu jätehuollossa/ Extended producer responsibility in the Finnish waste management system
 • Kiertotalouspaketti - mahdollisuudet ja haasteet Suomessa / Circular Economy Package – oppotunities and challenges in Finland
 • Kriittiset materiaalit kestävissä energiateknologioissa / Critical materials in sustainable energy technologies/applications
 • Aurinkokennoteknologiat ja niiden kierrätys / Photovoltaic technologies and recycling

 

Dr. Sari Piippo: Subjects related to municipal waste (management), bio-waste (management), food wastage and sustainable food production and consumption

 

Advising only in English:

Dr.Antonio Caló: Subjects related to nuclear energy, sustainable energy or smart energy networks

 

Dr. Jean-Nicolas Louis: Subjects related to smart houses, smart grids, home energy management systems and heat pumps

 

MSc Victor Pavlov:

 • Mechanical methods of Oil Spill Response in the Arctic Marine Environment: literature review
 • Chemical methods of Oil Spill Response in the Arctic Marine Environment: literature review
 • Thermal methods of Oil Spill Response in the Arctic Marine Environment: literature review
 • Physical methods of Oil Spill Response in the Arctic Marine Environment: literature review
 • Biological methods of Oil Spill Response in the Arctic Marine Environment: literature review
 • Existing and Upcoming Service Points of Oil Spill Response Preparedness in the Arctic Ocean: literature review
 • Modern Requirements for Sustainable Oil Tanker Shipping in the Arctic Ocean: literature review

 

Last updated: 29.1.2019