Tutkimus

Tutkimusryhmämme tarjoaa käytännön ratkaisuja ympäristöongelmiin sekä ympäristökuormituksen hallintaan, jotka liittyvät pinta-ja pohjavesiin, maankäyttöön, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä vesien ja jätevesien käsittelyyn. Näkökulmassa painottuu pohjoiset olosuhteet.

Lisätietoja tutkimusryhmämme ajankohtaisista toiminnoista on englanninkielisellä sivustollamme.

Vesi- ja geotekniikan laboratoriotoiminnot tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin tilaustutkimuksiin.

Vesi- ja geotekniikkaan liittyvät kenttämittauslaitteet, laboratoriot ja mallinnusympäristöt, joihin kuuluvat monipuoliset veden ja maaperän analysointilaitteistot sekä tutkimusvälineistöt. Laitteet mahdollistavat sekä in situ -mittauksia että laboratoriotutkimuksia. Mallinnusympäristö koostuu kattavasti hydrologian, virtaustekniikan, pohjavesien ja geoteknisten ilmiöiden laskentamalleista. Laboratorio palvelee ensisijaisesti tutkijoiden tarpeita eri tutkimushankkeissa sekä opetustoimintaa. Lisäksi laboratorio tarjoaa kaupallista tutkimusta kohdekohtaisesti räätälöitynä liittyen esimerkiksi vesien- ja jätevesien tutkimiseen, maamateriaalien ja sivutuotteiden fysikaalisten ominaisuuksien ja ympäristökelpoisuuden selvittämiseen.

Yhteyshenkilö: Pertti Ala-Aho (pertti.ala-aho@oulu.f)

Laboratoriomittaukset

 • Rakeisuuden määrittäminen
 • Kuiva- ja pesuseulonta
 • Areometri
 • Kiintotiheyden mittaaminen pyknometrilla
 • Humuspistoisuuden määritys polttomenetelmällä
 • Konsistenssirajojen määritys, casagranden koputuskoe ja kierityskoe, kartiokoe
 • Läjitettävyyteen liittyvät tutkimukset: Reometriset tutkimukset (Anton Paar RheolabQC-reometri), laboratoriosiipikaira, slump-testit, geeliytymispiste
 • Painumaominaisuuksien määrittämien: tavallinen ödometri-laitteisto, Rowen ödometri
 • Materiaalien routimiskäyttäytymisen tutkiminen, routanousukoelaitteisto kahden rinnakkaisen näytteen tutkimiseen
 • Isotooppianalysaattori Picarro L2120-j veden stabiilien isotooppien määrittämiseen
 • Ravistelu- sekä kolonnikoelaitteistoja haitta-aineiden liukenemis-/pidättymistutkimuksiin
 • Vedenjohtavuusmittaukset laboratoriossa pehmeä- tai kovaseinäisillä selleillä, vedenpidätysominaisuuden määrittäminen pF-laitteistoilla, kapillaarisuuden mittaaminen, eroosioherkkyyden mittaus pinhole-testillä
 • Tiivistymiseen liittyvät tutkimukset: Proctor-laitteisto ja huokosluvun minimin ja maksimin määritys
 • Lujuusparametrien määritys rasialeikkauskokeella

Maastomittaukset

 • Virtausmittaukset: Sontek IQ Plus virtausnopeuden ja virtaaman mittaus, WTW-kenttämittarit, siivikko-virtausmittareita
 • Vesinäytteenottimia: automaattisia vesinäytteenottimia Teledyne ISCO, Limnos-vesinäytteenotin
 • Vedenjohtavuuden mittaamista, Guelph infiltrometri, muuttuvapaineinen pietsometri
 • Muuta laitteistoa: Monitoimikaira ja kierrekairoja, Maanpinnan vaaitusvälineistöä, GPS-laitteita, Otsonaattori, erilaisia pumppuja (uppopumppuja, letkupumppuja), loggereita , jatkuvatoimisia sademittareita, Davis Instruments Vantage Pro sääasema, pinnakorkeusmittareita useita kymmeniä (Intechin TruTrack Data Logger Model WT-HR ja Solinst Leverlogger), pH-mittareita (Intechin pH-HR dataloggereita M-11-Pt100 sensorilla), sähkönjohtavuusmittareita (Solinst Leverlogger model 3001 LTC junior ja HOBO U24-001) sekä Campbell Data Logger CR10X  +10 Campbellin (CS547A) sähkönjohtavuusanturia (kaapeleiden pituus 150-5 metriä), YSIn 600 OMS sondeja, joissa sähkönjohtavuuden ja sameuden mittausanturit, Doppler-mittari (Triton-ADV), Digitaalisia lämpömittareita

Viimeksi päivitetty: 2.5.2018