HybArkt - Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen

                                     

 

Site in ENGLISH

Hankkeen taustaa:

Suomessa on paljon toimintaa, josta aiheutuu joko typpi ja/tai raskasmetallipitoista kuormitusta. Näitä päästöjä tulee mm. kaivostoiminnasta, jätevedenpuhdistamoilta, hulevesistä, maataloudesta ja turvetuotannosta. Osaan kuormituslähteistä, esim. kaivoksien (erityisesti jälkikäyttövaihe), pienjätevedenpuhdistamoiden (esim. pienissä kylissä tai lomakylissä), turvetuotannon/maatalouden valumavesille tai hulevesille, ei ole kuitenkaan kustannustehokasta rakentaa erityistä vesienkäsittelylaitosta. Näissä voitaisiin käyttää ja osin käytetäänkin passiivisia puhdistusratkaisuja (kuten kosteikot, bioreaktorit, sammalaltaat). Ongelmana usein on, että yhdellä ratkaisulla pyritään monen aineen kuormituksen hallintaan. Tämän seurauksena on saatu esim. fosforia poistumaan, mutta ei ole onnistuttu typpikuormituksen pienentämisessä. Yhdistämällä erityyppisiä passiivisia yksikkökomponentteja voitaisiin jäte- /valumavesien puhdistus toteuttaa siten, että ratkaisu saadaan säädettyä huomioimaan kuormituslähteen vedenlaatu ja puhdistustarpeet.

Hankkeen tavoite ja toimenpiteitä:

Hankkeen tavoitteena onkin suunnitella ja mitoittaa passiivisia rakennekokonaisuuksia, joilla voidaan poistaa vesistä typpeä ja raskasmetalleja tarpeen mukaan ympärivuotisesti ja testata näitä valituissa pilottikohteissa. Tämä toteutetaan yhdistämällä saatavilla oleva tietämys yksittäisistä passiivisista puhdistusmenetelmistä, jotka soveltuvat pohjoisiin olosuhteisiin. Näiden tietojen, sekä hankkeessa toteutettavien hybridiratkaisujen pilotoinnista saatujen kokemusten, pohjalta laaditaan mitoitus- ja suunnittelutyökalu kaikkien käytettäväksi.

Hanke toteutetaan työpaketteina:

1. Selvitetään olemassa olevan tietämyksen ja aikaisemmista hankkeista saadun kokemuksen avulla minkälaiset käsittely-yksiköt (puhdistusmoduulit) soveltuvat parhaiten erilaisille vesille, ja mikä on optimaalinen järjestys näille yksiköille kussakin käyttökohteessa.

2. Mitoitus, suunnittelu sekä mitoitus- ja suunnittelutyökalun luominen

3. Pilottikohteiden rakentaminen ja seuranta

- Levin hybridipilottirakenteen tekeminen
- Kallon hybridipilottirakenteen tekeminen
- Pyhäsalmen hybridipilottirakenteen tekeminen

4. Vuorovaikutteinen suunnittelu ja viestintä

Hankkeessa tehdään yhteistyötä sekä yritysten että kuntatahon toimijoiden kanssa (työpajat, ohjausryhmä, kohde- /asiakohtaiset keskustelut), jotta hankkeen toteuttamisessa osataan ottaa monipuolisesti eri toimijoiden näkemykset huomioon sekä saadaan paras tieto ja vaatimukset erilaisten vesien puhdistamisesta. Toimijat voivat käyttää hankkeen tuloksia joko vedenpuhdistustarpeidensa ratkaisemiseen ja suunnitteluun tai puhdistusmateriaalien ja rakenteiden tuottamiseen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseen.

- HybArkt-projektin työpaja  (19/02/19 –ohjelma ja esitysmateriaali )
TAPAHTUMA
Suunnittelu- ja mitoitustyökalun testauskoulutus (7.10.2020, 12:00-13:30)  ohjelma ja rekisteröinti

Hankkeen toteutusaika, toteuttajat ja budjetti: 1.1.2018-31.12.2020, Oulun yliopisto (Vesi- ja ympäristötekniikan ja Ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköt) ja Suomen ympäristökeskus (Oulun toimipaikka), 470 000 €.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. Hankkeen muina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina toimivat Pyhäsalmi Mine Oy, Pajupojat Oy, Vapo Clean Waters Oy, Kallon vesi- ja viemäriosuuskunta, Levin Vesihuolto Oy, Tunturi-Lapin Vesi Oy, Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy, Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy, Agnico-Eagle Finland Oy, Mushroom Agent, Turveruukki Oy, Owatec Group Oy, Boliden Kevitsa Mining Oy, Pyhäjärven kaupunki, Kittilän kunta, Outokumpu Chrome Oy, Vesilaitosyhdistysten kehittämisrahasto, Oulun yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Hankkeen Tulokset

Hankkeessa kehitettiin Excel-pohjainen mitoitus- ja suunnittelutyökalu pääasiassa passiivisten typen ja metallienpoistoon liittyvien ratkaisujen suunnittelua tukemaan, ja se on saatavissa kysyttäessä alla mainitulta yhteyshenkilöltä tai loppuraportin kirjoittajien kautta.

 

Yhteystiedot:

Heini Postila
Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä
PL 4300
90014 Oulun yliopisto
Sähköposti: heini.postila (at) oulu.fi
Puhelinnumero: +358 294 48 4503