Oulun yliopisto myönsi strategista tutkimusrahoitusta kahdelle luonnonmaantieteen hankkeelle

Oulun yliopisto myönsi strategista tutkimusrahoitusta kahdelle luonnonmaantieteen hankkeelle. Yliopistotutkija Janne Alahuhdan johtamassa AccESS (Exploring geographical mismatch between supply and demand of ecosystem services using big and open source data across high latitudes) -projektissa tutkitaan, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on hyödyntää ekosysteemipalveluja niin Suomessa kuin Euroopassa. Ekosysteemit muodostavat perustan ihmisen hyvinvoinnille ja niiden nykytilan kartoittaminen ja tulevan kehityksen arvioiminen ovat yksi keskeisimpiä EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian ja Green Dealin tavoitteita. Projektissa keskitytään erityisesti ekosysteemipalvelujen tuotantopotentiaalin ja tarjonnan välisen suhteen, mutta myös niiden toteutuneen käytön arviointiin.

 

AccESS-projektin tavoitteena on selvittää (1) miten suomalaiset kykenevät saavuttamaan tärkeitä virkistysekosysteemipalveluita ja antavatko epäsuorat mittarit oikeanlaisen kuvan palveluiden hyödyntämisestä suhteessa toteutuneeseen käyttöön, (2) miten keskeiset raaka-aineet (ruoka, puu- ja rakennusmateriaalit) jakautuvat maantieteellisesti käytön ja tuotannon suhteen Euroopassa nyt ja tulevaisuudessa, ja (3) miten kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino lajitasolla (esim. pölyttäjät, vesikasvit ja suuret kasvinsyöjät) vaikuttavat alueiden kykyyn tuottaa ekosysteemipalveluja. Hankkeeseen osallistuu laajasti kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mm. Luonnonvarakeskuksesta, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Bergenin yliopistosta.

 

Professori Jan Hjortin johtamassa HYPERISK (Hybrid modelling for improved permafrost risk assessments) -hankkeessa tutkitaan ikiroudan sulamiseen liittyviä ympäristöriskejä koko pohjoisen pallonpuoliskon alueella. Ilmaston lämpeneminen on vakava uhka ikiroudan hallitsemille luonnonjärjestelmille. Ikiroudan laaja-alainen sulaminen vaikuttaa haitallisesti moniin ekosysteemitoimintoihin ja vaarantaa kaupunkien infrastruktuuria, mutta voi myös vähentää pohjoisten alueiden geodiversiteettiä.

 

HYPERISK-projektissa on tavoitteena (1) ennustaa ikiroudan esiintymistä uudenlaisella fysikaalisia- ja tilastollisia malleja yhdistävällä menetelmällä, (2) kartoittaa ikiroudan sulamiseen liittyviä ympäristöhasardeja ja (3) tarkastella infrastruktuuririskejä arktisella alueella. Hankeen tulosten odotetaan tarjoavan uutta tietoa ikiroudan alueellisista muutoksista, ympäristöhasardeista ja infrastruktuuririskeistä tulevina vuosikymmeninä. HYPERISK on vahvasti verkostoitunut kansallisten ja kansainvälisten ikiroutatutkimukseen erikoistuneiden tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneita on mm. Alaskan, Helsingin ja Oslon yliopistoista sekä Ilmatieteen laitokselta.

 

Kuva: copyright Maija Toivanen

Viimeksi päivitetty: 15.9.2020