Publikationer inom läroämnet

Publikationer av professor Paula Rossi

Rossi, P., Ainoa, A., Eloranta, O., Grandell, M., Lindberg, M., Pasanen, J., Sihvonen, A., Hakola, O. & Pirinen, T. 2017. KUKA OPETTAA RUOTSIA? Ruotsin kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavien koulutusten arviointi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 14:2017.

Rossi, P. 2016. Herr Kapten och Bäste Broder! En brevmottagare – flera brevskrivare med olika sociala positioner. I: Studier i svensk språkhistoria 13. Historia och språkhistoria. Red. av D. Andersson, L.-E. Edlund, S. Haugen & A. Westum. Nordsvenska 25. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 76. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet. Umeå. 211–226.

Rossi, P. 2014. Älskade Mamma! En dam och en styrman som brevskrivare på 1800-talet. I: Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013. Red. av J. Lindström, S. Henricson, A. Huhtala, P. Kukkonen, H. Lehti-Eklund & C. Lindholm. Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. Helsingfors. 406–416.

Kosunen, R., Lepistö, K. & Rossi, P. (red.) 2014.  Svenskan i Finland 14. Studia Humaniora Ouluensia 14. Uleåborg.

Rossi, P. 2013. Kaksikielinen merikoulu. Teoksessa: Pappi, partisaani ja pirtuhevonen – poimintoja Pohjoisen historiasta. M. Junila, P. Granberg, J. Juntunen, P. Kaitasuo & H. Turunen (toim.). Scripta Historica 36. Oulun historiaseura. Oulu. 202–216.

Lönnroth, H., Pilke, N. & Rossi, P. (red.) 2013. Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001–2010. Publikationer från Vasa universitet. Forskningsrapporter 301. Språkvetenskap 48. Vaasan yliopisto. Vasa.

Rossi, P. 2012. Lysti, kööki ja rupulaaki – ruotsalaisperäiset sanat oululaisessa kielenkäytössä. Teoksessa: VAKKI publications N:o 1. Kielet liikkeessä, Språk i rörelse, Languages in Motion, Sprachen in Bewegung. Vakki-Symposiumi XXXII. Vaasa 10.–11.2.2012. N. Nissilä & N. Siponkoski (toim.). Vaasan yliopisto. Vaasa. 286–297.

Rossi, P. 2012. Oulun merikoulusta maailmalle. Teoksessa: Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja. M. Enbuske, M. Mäntylä, M. Salo & R. Satokangas (toim.). Pohjois-Suomen Historiallinen yhdistys. Societas Historica Finlandiae Septentrionalis 65. Rovaniemi. 429–439.

Rossi, P. 2012. Svenskan förr och Svenska nu – i autonomitidens Finland och i dag. I: Svenskan i Finland 13. Red. av S. Björklund, H. Lönnroth & N. Pilke. Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178. Vasa. 1–18.

Rossi, P. 2010. En historisk översikt över svenskan i Uleåborg. I: Svenska Klubben i Uleåborg 2000–2010. Red. av P. Rossi & M. H. Korhonen. Svenska Klubben i Uleåborg rf. Uleåborg. 9–12.

Rossi, P. 2010. G. H. Mellinin Suomen sota käännöksenä. Teoksessa: XVIII Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 3.12.2009. R. Kosunen (toim.). Studia humaniora ouluensia 11. Oulun yliopisto. Oulu. 69–81.

Siponkoski, N. & Rossi, P. 2010. Sydän, suru, kuu ja kyyneleet: suomalaisen käännösiskelmän kieltä etsimässä. Teoksessa: Kieli ja tunteet. Språk och känslor. Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. Vakki-juhlasymposiumi XXX. Vaasa 12.–13.2.2010. N. Nissilä & N. Siponkoski (toim.). Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. Vaasan yliopisto.Vaasa. 314–325.

Rossi, P. 2009. Language changes and language contacts in a 19th century Maritime College and Commercial College. In: Multilingualism. Proceedings of the 23rd Scandinavian Conference of Linguistics. Uppsala University 1–3 October 2008. Edited by A. Saxena & Å. Viberg. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Linguistica Upsaliensia 8. Uppsala universitet. Uppsala. 283–295.

Rossi, P. 2009. Two languages – Two Childhoods – War Children’s Experiences of Language Learning. In: (FinnForum VIII. An interdisciplinary Conference in Finnish, Finnish-North American and Sweden Finnish Studies.) Transborder contacts and the maintenance of Finnishness in the diaspora. Mälardalen University, Campus Eskilstuna, June 17–20. Edited by J. Lainio, A. Gynne & R. Kangassalo. Reports from the Centre for Finnish Studies 9. The Centre for Finnish Studies. Eskilstuna. 205–217.

Rossi, P., Haapasalo, H., Saarela, S., Rossi, E. (toim.) 2009. Oulun yliopiston kahdeksas tohtoripromootio. Oulun yliopisto, Oulu.

Rossi, P. 2008. Blir det kaos, om man inte följer reglerna? Några observationer av finska gymnasisters tal. I: Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen. Red. av L. Collin, S. Haapamäki, M. Sundman & L. Wollin. Åbo Akademis förlag. Åbo. 197–204.

Kallinen, M., Kytömäki, P., Nurkkala, K., Rossi, P., Sironen, T. & Vahtola, J. (toimituskunta) 2008. Maantieteellinen väitöskirja Pohjanmaasta. Dissertatio Geographica de Ostrobotnia 1734. Suomennokset ruotsista P. Rossi. Oulun yliopisto. Oulu.

Lönnroth, H. & Rossi, P. 2008. Kielisaarekkeet kirjallisuudessa. Millaisen kuvan muistelmakirjallisuus antaa Oulun ja Tampereen monikielisyydestä 1800-luvulla? Teoksessa: Publikationer av Forskningsgruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet, Nr 35. Vakki-symposium XXVIII. Vasa 8–9.2.2008. M. Enell-Nilsson & T. Männikkö (toim.). Vasa universitet. Vaasa. 127–138.

Lönnroth, H. & Rossi, P. 2008. Språken i föreningsspråk. Finländska fruntimmersföreningar som språkliga miljöer på 1800- och 1900-talen. I: Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjogonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa den 4 och 5 maj 2007. Red. av M. Nordman, S. Björklund, Ch. Laurén, K. Mård-Miettinen & N. Pilke. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet, nr 70. Vasa. 187–194.

Lönnroth, H. & Rossi, P. 2008. Språkhistorien i stadshistorien. Språk i kontakt i Tammerfors och Uleåborg. I: Svenskan i Finland 10. Föredrag vid tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Helsingfors och Esbo den 13–14 oktober 2006. Red. av J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å. Mickwitz. Nordica Helsingiensia 11. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Helsingfors. 197–211.

Rossi, P. 2007. Handelsskolan i Uleåborg – en flerspråkig skolmiljö. I: Publikationer av Forskningsgruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet, nr 34. Vakki-symposium XXVII. Vasa 9–10.2.2007. Red. av N. Niemelä & E. Lehtinen. Vasa universitet. Vasa. 305–316.

Rossi, P. 2007. Nils Holgerssonin tarina 100 vuotta – maantiedon lukukirja kääntäjän käsissä. Teoksessa: XV Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 12.12.2006. I. Sorvali (toim.). Studia humaniora ouluensia 4. Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto. Oulu. 11–22.

Rossi, P. 2007. Ruotsalaiset lukukirjat ja niiden suomennokset tiedon välittäjinä. Teoksessa: MikaEL (Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu – Electronic proceedings of the Kätu symposium on translation and interpreting studies), vol. 1. J. Jantunen, M. Kumpulainen & T. Luokkakallio (toim.). 11 s.

Fredrikson, M., Rossi, P. Hietala, E.-L. & Honkala, A. (toim.) 2007. Oulun yliopiston seitsemäs tohtoripromootio 2006. Oulun yliopisto. Oulu.

Rossi, P. 2006. Antoiko keisari Augustus käskyn, ooterin vai ukkaasin? Jouluevankeliumin suomennos lähtötekstinä murreversioille. Teoksessa: XIV Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 13.12.2005. I. Sorvali (toim.). Studia humaniora ouluensia 3. Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto. Oulu. 89–99.

Rossi, P. 2006. Finskspråkiga krigsbarn till svenska hem – att lära sig svenska genom direktkontakt under ovanliga förhållanden. I: Siirtolaisuus – Migration 4/2006. 7–12.

Rossi, P. 2006. Krigsbarn – tvångssvenska eller ej? I: Svenskan i Finland 9. Red. av V. Muittari & M. Rahkonen. Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen julkaisuja 1. Meddelanden från institutionen för språk vid Jyväskylä universitet. Jyväskylä. 224–232.

Rossi, P. 2006. Låter det sagda svenskt eller alltför osvenskt? I: Poppis. Svensklärarna i Finland rf:s medlemstidning 1/2006. 28–29.

Rossi, P. 2006. Riivari och römsari – svecismer i Uleåborgs finska dialekt. I: Vikingen. December/2006. 7.

Rossi, P. (red.) 2005. Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 64. Oulun yliopisto. Uleåborg.

Rossi, P. 2005. ”Hän tuntuu terävästi aistineen kirjailijan kielen”. Kääntämisen esittelyä lehdissä. Teoksessa: XIII Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 9.12.2004. I. Sorvali (toim.). Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 60. Oulun yliopisto. Oulu. 60–70.

Rossi, P. 2005. Miten Pikku Matin kävikään? Teoksessa: Topelius elää – Topelius lever. S. Apo & M. Norrback (toim.). Atena Kustannus Oy. Jyväskylä. 127–138.

Rossi, P. 2005. Språkfrågor i handelssocieteter.  I: Svenskan i Finland 8. Red. av K. Nikula, H. Lönnroth, K. Alanen & C.-E. Johansson. Nordistica Tamperensia A5. Tammerfors universitet. Tammerfors. 234–246.

Rossi, P. 2005. ”Välöversatt”. Om översättare och översättningar i en tidning. I: Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005. Red. av P. Rossi. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 64. Oulun yliopisto. Uleåborg. 265–272.

Rossi, P. 2003. Translated and Adapted – The Influence of Time on Translation. In: META. Organe d’information et de recherche dans les domaines de la traduction, de la terminologie et de l’interprétation. Tradution pour les enfants. Translation for children. Sous la direction de Riitta Oittinen. Montréal, Canada. 142–153.

Sorvali, I. & Rossi, P. (red.) 2003. Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Uleåborg 19–20 april 2002. Institutionen för tyska, franska och nordiska språk, Uleåborgs universitet. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 49. Oulun yliopisto. Uleåborg.

Huhtala (Rossi), P. 2001. Exempel på språkbyten i en stad. I: Tidskriften Nordiska Språk. http://www.uwasa.fi/hut/svenska/nords.

Huhtala (Rossi), P. 2001. Kultaknapit ja knaffolit – ruotsalaisperäisistä sanoista Oulun murteessa. Teoksessa: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19. –20.5.2000. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 41. Oulun yliopisto. Oulu. 108–115.

Huhtala (Rossi), P. 2001. Telefon 125 – Telefooni 125. Vad berättar en telefonkatalog om svenskans ställning i Uleåborg? I: Svenskan i Finland 6. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Vasa 22–23.9.2000. Red. av M. Nordman, Ch. Laurén, S. Björklund & M. Koskela (red.). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75. Vasa. 36–44.

Huhtala (Rossi), P. 2000. Finlandssvenska förslag till fundament. I: Svenskan i Finland 5. Föredrag vid femte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Joensuu 7–8.5.1999. Red. av K. Keski-Raasakka & P. Söderholm. Ruotsin kieli, Joensuun yliopisto. Joensuu. 65–73.

Huhtala (Rossi), P. 2000. Jämförelser mellan olika översättningar av Topelius saga Pikku Matti. I: Översättning och tolkning. Rapport från ASLA:s höstsymposium. Stockholm, 5–6 november 1998. Red. av B. Englund Dimitrova. Association Suédoise de Linguistique Appliquée – Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. ASLA:s skriftserie 12. Uppsala. 145–153.

Huhtala (Rossi), P. 2000. Vägen till student- och lärarportföljen. UNIPED 1/2000, Norge. 32–36.

Sorvali, I. & Huhtala (Rossi), P. 2000. Iloinen graduntekijä. Opas opiskelijoille ja ohjaajille. Oulun yliopiston oppimateriaalia/Didascalica Universitatis Ouluensis. Humanistiset tieteet B1. Oulu.

Huhtala (Rossi), P. 1999. Muutanko virkkeen aloitusta? Teoksessa: Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 4.12.1998. I. Sorvali (toim.). Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 24. Oulun yliopisto. Oulu. 54–63.

Sorvali, I. & Huhtala (Rossi), P. 1999. Pro gradu -seminaari auttaa valmistumaan ajallaan – pohjoismaisen filologian pro gradu -ohjauksen kehittäminen. Teoksessa: Opiskelija tutkijana ja opettajana. Kokemuksia ohjaamisesta tutkimuksentekoon. T. Lapinlampi (toim.). Uutisia opetuksen kehittämisestä Oulun yliopiston laitoksilla, vol 7/1999. Opetuksen kehittämisyksikkö, Oulun yliopisto. Oulu. 7–15.

Huhtala (Rossi), P. 1998. Topeliuksen Pikku Matin eri versioista. Teoksessa: Matkalla kielestä kieleen. Juhlakirja Rune Ingon 60-vuotispäiväksi. A. Niemikorpi (toim.). Acta Wasaensia, No 63, kielitiede 13. Universitas Wasaensis. Vaasa. 85–94.

Huhtala (Rossi), P. 1996. Kääntäminen kommunikatiivisessa kieltenopetuksessa. Teoksessa: Professori Irma Sorvali 50 vuotta. Juhlaseminaari Oulussa 15.11.1995. P. Huhtala (toim.). Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 21. Oulun yliopisto. Oulu. 43–48.

Huhtala (Rossi), P. (toim.) 1996. Professori Irma Sorvali 50 vuotta. Juhlaseminaari Oulussa 15.11.1995. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 21. Oulun yliopisto. Oulu.

Huhtala (Rossi), P. 1995. Från teori till praktik. Analys av översättningar från finska till svenska. Acta Universitatis Ouluensis. B Humaniora 20. Uleåborgs universitet. Uleåborg.

Heikkinen (Rossi), P. 1995. Käännösvaihdokset. Teoksessa: Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 13.–14.12.1994. I. Sorvali (toim.). Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 19. Oulun yliopisto. Oulu. 22–25.

Heikkinen (Rossi), P. 1994. Käännösvaihdokset. Teoksessa: Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 14.–15.12.1993. Irma Sorvali (toim.). Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 18. Oulun yliopisto. Oulu. 51–58.

Sorvali, I. & Heikkinen (Rossi), P. (red.) 1993. Att undervisa i översättning – kääntämisen opetus. Seminarium i Uleåborg 17.11.1992. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 17. Uleåborgs universitet. Uleåborg.

Sorvali, I. & Heikkinen (Rossi), P. 1993. Kääntämisen opetus – tarvitaanko uudelleenarviointia? Teoksessa: Att undervisa i översättning – kääntämisen opetus. Seminarium i Uleåborg 17.11.1992. Red. av  Sorvali, I. & Heikkinen (Rossi), P. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie B nr 17. Uleåborgs universitet. Uleåborg. 7–11.

Sorvali, I. & Heikkinen (Rossi), P. 1993. Kääntämisestä. Teoksessa: Löytöretki Eurooppaan. Raportti yhdessä SUKOLin kanssa järjestetyistä kieltenopettajien päivistä 20.–21.9.1991.  I. Marjomaa, J. Nykyri & A. Veteläinen (toim.). Täydennyskoulutuskeskus, Oulun yliopisto. Oulu. 75–79.

Heikkinen (Rossi), P. 1987. Översättningsbyten från finska till svenska. Tillämpning av Catfords teori. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet, serie C nr 3. Uleåborgs universitet. Uleåborg.

Viimeksi päivitetty: 22.6.2017