1. kiertokirje / Utskick 1 / 1st Circular

XLIII Kielitieteen päivät 25. - 27. toukokuuta 2016

Kielen ulottuvuuksia - kielitieteen kurkotteluja

Hyvä kollega,

XLIII Kielitieteen päivät järjestetään 25. - 27.5.2016 Oulussa hotelli-ravintola Lasaretissa (www.lasaretti.com). Päivien teema on "Kielen ulottuvuuksia - kielitieteen kurkotteluja". Konferenssin kutsutut puhujat ovat

  • Marja-Liisa Olthuis (Tromssan yliopisto),
  • Tommi Jantunen (Jyväskylän yliopisto) ja
  • Kobin Kendrick (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen).

Ohjelmaan kuuluu plenaariluentojen lisäksi sektioesitelmiä, työpajoja, posterikävely ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen järjestämä paneelikeskustelu. Päivien yhteydessä järjestetään myös juhlasymposiumi "50 vuotta kielten tutkimusta ja opetusta Oulun yliopistossa".

Sektio-, työpaja- ja posteriesitelmiä ei ole rajattu päivien teemaan, vaan esitelmät voivat käsitellä muitakin kielitieteen osa-alueita. Tiivistelmien lähettämisohjeet julkaistaan marraskuussa seuraavassa kiertokirjeessä ja XLIII Kielitieteen päivien verkkosivuilla.

Kielitieteen päivien pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Kielitieteen päivät 2016 -tapahtumasivulla Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.com/events/1471898903111267/.

Oulun yliopiston kieliaineet toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi.

 

XLIII Språkvetenskapsdagarna 25-27.5.2016

Lingvistiken bortom språket - språket bortom lingvistiken

Bästa kollega,

XLIII Språkvetenskapsdagarna arrangeras den 25-27 maj 2016 i Uleåborg på konferenshotellet Lasaretti (www.lasaretti.com). Årets tema är Lingvistiken bortom språket - språket bortom lingvistiken. Inbjudna föredragshållare är

  • Marja-Liisa Olthuis (Universitetet i Tromsø),
  • Tommi Jantunen (Jyväskylä universitet) och
  • Kobin Kendrick (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen).

I programmet ingår plenarföreläsningar, sektionsföredrag, workshoppar, posterpresentationer och en paneldiskussion arrangerad av Finlands språkvetenskapliga förening. I anslutning till programmet ordnas även festsymposiet 50 år av språkforskning och -undervisning vid Uleåborgs universitet.

Sektionsföredragen samt workshop- och posterpresentationerna är inte begränsade till dagarnas huvudtema, utan de kan handla om även andra delområden inom språkvetenskapen. Anvisningar för abstrakt publiceras i november i det följande utskicket samt på webbsidorna till XLIII Språkvetenskapsdagarna.

Huvudspråken på Språkvetenskapsdagarna är finska, svenska och engelska, men föredrag kan hållas även på andra språk.

Aktuell information ges även på evenemangssidan Språkvetenskapsdagarna 2016 i Facebook i adressen https://www.facebook.com/events/1471898903111267.

Språkämnena vid Uleåborgs universitet önskar alla hjärtligt välkomna!

 

XLIII Finnish Conference of Linguistics 25-27 May 2016

Linguistics beyond language - Language beyond linguistics

Dear Colleague,

The XLIII Finnish Conference of Linguistics will be held in Oulu, at Hotel Restaurant Lasaretti (http://www.lasaretti.com/en/) on 25-27 May 2016. The theme of the conference is "Linguistics beyond language - Language beyond linguistics". The keynote speakers are

  • Marja-Liisa Olthuis (University of Tromsø),
  • Tommi Jantunen (University of Jyväskylä) and
  • Kobin Kendrick (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen).

In addition to the plenary presentations, the conference programme includes section papers, workshops, poster walk as well as a panel discussion organized by The Linguistic Association of Finland. The programme also includes a symposium celebrating the 50th anniversary of language research and education at the University of Oulu.

In addition to submissions that address the conference theme, we invite section papers, workshops and poster presentations on all aspects of linguistic research. The instructions for the submission of abstracts will be announced in the second circular in November and on the website of the XLIII Finnish Conference of Linguistics.

The main languages of the symposium will be Finnish, Swedish and English but presentations in other languages will also be welcome.

Current information about the conference will also be published at the Finnish Conference of Linguistics event pages in Facebook at https://www.facebook.com/events/1471898903111267/.

We wish you warmly welcome to Oulu!

Viimeksi päivitetty: 1.7.2019