Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa

Linguistic and Bodily Involvement in Multicultural Interactions - Linbo

Projektin kuvaus

Hankkeessa tutkitaan monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita ja kielellisiä epäsymmetrioita, joita arkisissa keskustelutilanteissa syntyy silloin, kun kaikki osallistujat eivät voi käyttää äidinkieltään. Tutkimme multimodaalisen keskustelunanalyysin ja kieliopillisen tarkastelun kautta sitä, miten ihmiset käyttävät monikielisiä ja kehollisia keinoja näissä vuorovaikutustilanteissa. Selvitämme, käytetäänkö tällöin kosketusta, eleitä, katsetta ja muita kehollisia keinoja oman osallisuuden parantamiseen ja yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Meitä kiinnostavat myös monikieliset keskustelukäytänteet ja se, miten puhujat hyödyntävät hybridiä eli monen kielen elementeistä koostuvaa kielellistä repertuaariaan. Pohdimme myös sitä, miten keholliset keinot ja monikieliset käytänteet istuvat kieliopillisiin malleihin. Arkikeskustelujen tarkastelun rinnalla kulkee haastatteluaineistolla tehtävä diskurssintutkimus, jossa selvitetään, millaisia asenteita, ideologioita ja toistuvia puhumisen tapoja kielelliseen epäsymmetriaan liittyy.

Hankkeen jäsenet: Maria Frick (PI), Kaarina Hippi (o.s. Mononen), Liisa-Maria Lehto, Ivana Leinonen, Katriina Rantala ja Elina Vittaniemi 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Julkaisut:

Endesfelder Quick, Antje, Dorota Gaskins, Oksana Bailleul, Maria Frick & Elina Palola (2020): A gateway to complexity: A cross-linguistic comparison of child bilingual speech. International Journal of Bilingualism. Published online ahead of print.

Frick, Maria (2020): Syyllistytkö sinäkin arjen mikrorasismiin – eli mistä kielivalintamme kertovat? Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogi 3.11.2020.

Gaskins, Dorota, Maria Frick, Elina Palola & Antje Endesfelder Quick (2019): Towards a usage-based model of early code-switching. Evidence from three language pairsApplied linguistics review. Published online ahead of print.

Hippi, Kaarina (2020): Monikielisyyteen suhtautuminen kielielämänkertojen valossa. Teoksessa Hippi, K., Lappalainen, H. & Nuolijärvi, P. (toim.): Suomalaisten kielellistä elämää: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.105 - 142.

Hippi, Kaarina, Hanna Lappalainen & Pirkko Nuolijärvi (2020): Suomalaisten kielikokemuksia kootusti: Asenteita ja arvostuksia, variaatiota ja vaikenemista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogi Vähäisiä lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. 27.11.2020.

Leinonen, Ivana (2021): Speaking and learning a second language in a pandemic: Why is face-to-face interaction so important? Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogi 26.1.2021.

Rantala, Katriina (2020): Uusia näkökulmia kielenoppimisen laajoihin mahdollisuuksiin. Virittäjä 124(4), 611-615. 

 

Pro gradu -tutkielmat:

Poutiainen, Mari (2019): Au pair korjattavana ja opetettavana. Multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi.

Tolonen, Sini (2020): Kysymys–vastaus-vieruspari lapsen ja aikuisen monikielisessä vuorovaikutuksessa

Kandidaatintutkielmat:

Näkkäläjärvi, Inker-Elli (2020): What do you have food mukana äiti? Monikielisen lapsen vuorojen pituus ja kompleksisuus.

Vittaniemi, Elina (2020): Kokouskeskustelun palauttaminen käsiteltävään aiheeseen. Puheenjohtajan kehollinen toiminta.

Tutkimusryhmät

  • SIIN (Social Interaction and Involvement)
  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)
  • Northern Sociolinguistic Encounters (NSE)

Tutkimusryhmä

Maria Frick

Maria Frick

viron ja suomen kielen yliopistonlehtori

Liisa-Maria Lehto

Tutkijatohtori

Ivana Leinonen

Tohtorikoulutettava