Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa

Linguistic and Bodily Involvement in Multicultural Interactions - Linbo

Projektin kuvaus

Hankkeessa tutkitaan monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita ja kielellisiä epäsymmetrioita, joita arkisissa keskustelutilanteissa syntyy silloin, kun kaikki osallistujat eivät voi käyttää äidinkieltään. Tutkimme multimodaalisen keskustelunanalyysin ja kieliopillisen tarkastelun kautta sitä, miten ihmiset käyttävät monikielisiä ja kehollisia keinoja näissä vuorovaikutustilanteissa. Selvitämme, käytetäänkö tällöin kosketusta, eleitä, katsetta ja muita kehollisia keinoja oman osallisuuden parantamiseen ja yhteisymmärryksen saavuttamiseen. Meitä kiinnostavat myös monikieliset keskustelukäytänteet ja se, miten puhujat hyödyntävät hybridiä eli monen kielen elementeistä koostuvaa kielellistä repertuaariaan. Pohdimme myös sitä, miten keholliset keinot ja monikieliset käytänteet istuvat kieliopillisiin malleihin. Arkikeskustelujen tarkastelun rinnalla kulkee haastatteluaineistolla tehtävä diskurssintutkimus, jossa selvitetään, millaisia asenteita, ideologioita ja toistuvia puhumisen tapoja kielelliseen epäsymmetriaan liittyy.

Hankkeen jäsenet: Maria Frick (PI), Liisa-Maria Lehto, Ivana Leinonen, Kaarina Mononen (2020-), Katriina Rantala ja Elina Vittaniemi 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

Julkaisut:

Endesfelder Quick, Antje, Dorota Gaskins, Maria Frick, Elina Palola & Oksana Bailleul (tekeillä): Code-mixing in bilingual children as a communicative advantage: A cross-linguistic comparison of MLU scores

Frick, Maria (tekeillä): Multimodal language use in bipartite constructions

Gaskins, Dorota, Maria Frick, Elina Palola & Antje Endesfelder Quick (2019): Towards a usage-based model of early code-switching. Evidence from three language pairsApplied linguistics review.

Leinonen, Ivana (tekeillä): Multimodal resources and L1 insertions as a part of a word searches in everyday ELF interactions

Rantala, Katriina (tekeillä): Osoittava ele S2-oppijoiden pyynnöissä. Kieliopin ja kehollisen toiminnan suhde

Pro gradu -tutkielmat:

Poutiainen, Mari (2019): Au pair korjattavana ja opetettavana. Multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi.

Kandidaatintutkielmat:

Näkkäläjärvi, Inker-Elli (2020): What do you have food mukana äiti? Monikielisen lapsen vuorojen pituus ja kompleksisuus.

Vittaniemi, Elina (2020): Kokouskeskustelun palauttaminen käsiteltävään aiheeseen. Puheenjohtajan kehollinen toiminta.

Tutkimusryhmät

  • SIIN (Social Interaction and Involvement)
  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)
  • Northern Sociolinguistic Encounters (NSE)

Tutkimusryhmä

Maria Frick

Maria Frick

viron ja suomen kielen yliopistonlehtori

Ivana Leinonen

Tohtorikoulutettava