Projekt

Kulturell och språklig identitet hos gårdagens och dagens svenskspråkiga uleåborgare

Projektet fokuserar särskilt på identitetsfrågor och språkbevaringsstrategier hos den svenskspråkiga befolkningen i Uleåborg. Syftet med projektet är att studera den kulturella och språkliga identiteten hos gårdagens och dagens uleåborgare. Inom projektet klargörs och undersöks hur de svenskspråkiga invånarna i Uleåborg har upplevt/upplever sin kulturella och språkliga identitet samt vilka bevaringsstrategier de har haft/har för att upprätthålla och föra språket och den svenska kulturen vidare. Projektet syftar till att ge en bild av den språkliga situationen i Uleåborg.

Projektet leds av professor Paula Rossi, som studerat språkkontakter i Uleåborg från 1700-talet till 2000-talet.

  • Delundersökning 1, FM Elisa Risto: Kulturell identitet och språkkompetens hos gymnasister i en svenskspråkig skolmiljö i Uleåborg
  • Delundersökning 2, FM Anne Saarijärvi: Identitetsutvecklingen hos finlandssvenskar i finskdominerade samhällen
  • Delundersökning 3, FL Kirsi Lepistö: Att studera återvandrarnas liv – som utvandrare, invandrare, återvandrare och lärare i svenska

Finansiering 2012–2014: Svenska kulturfonden  http://www.kulturfonden.fi/sv/start/

 

Språkkontakter i sjö- och tjärstaden Uleåborg

Professor Paula Rossi

Syftet med projektet är att analysera och redogöra för språkkontakter och språkval i Uleåborg under fyra sekel, dock speciellt på 1800-talet och i början av 1900-talet. Undersökningen gäller en-, två- eller flerspråkigheten i Uleåborg. Huvudsakligen består materialet av arkivmaterial: protokoll, verksamhetsberättelser, brev och andra dokument som belyser språkvalen. Det studeras även den finska dialekten i Uleåborg, som innehåller rikligt med ord och uttryck som har sitt ursprung i svenskan (hantuuki, rupulaaki, ruuvalli, vällä).

 

Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland – utbyte och utmaningar i ett framtidsperspektiv (TMF) och forskargruppen BiLingCo

Projektet är ett nationellt samarbetsprojekt mellan två universitet i Finland: Uleåborgs universitet (professor Paula Rossi) och Vasa universitet. Syftet med projektet är att studera vilken slags verksamhetskultur och vilka slags verksamhetsbetingelser som bäst stödjer tvåspråkighet i det finländska samhället. (http://www.uwasa.fi/pohjoismaiset/forskning/tvasprakigheten/)

 

Andra forskningsområden, bl.a. följande:

  • Översättningsvetenskap (professor Paula Rossi och FL Riitta Kosunen)
  • Krigsbarn (i Sverige och i Danmark) (professor Paula Rossi och FM Johanna Aittola)
  • Svenskan i skolan och högre utbildningen (det andra inhemska språket) (FD Hannu Niemi, FM Hanna-Leena Ainonen, professor Paula Rossi)
  • Kodväxling och translanguaging i skriven text (FL Riitta Kosunen)

Viimeksi päivitetty: 9.9.2019